A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről * 

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezete * 

1. § *  Az Rtv.-ben meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: általános rendőri szerv) központi szerve az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), székhelyét az 1. melléklet határozza meg.

2. § (1) *  Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:

a) a Készenléti Rendőrség,

b) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

c) * 

d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,

e) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,

f) *  a Nemzetközi Oktatási Központ.

(2) *  Az általános rendőri szerv (1) bekezdésben meghatározott szerveinek székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

(3) *  A Készenléti Rendőrség az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(4) *  A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(5) * 

(6) *  A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(7) *  A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

(8) *  A Nemzetközi Oktatási Központ az ORFK irányítása alatt álló, rendőri szervként működő, központi költségvetési szerv.

3. § (1) *  A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) önálló feladat- és hatáskörrel működnek.

(2) A rendőr-főkapitányságok elnevezését és székhelyét az 1. melléklet állapítja meg.

4. § (1) A rendőrkapitányságok az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel működnek, elnevezésüket és székhelyüket a 2. melléklet állapítja meg.

(2) *  A határrendészeti kirendeltségek az illetékes rendőr-főkapitányság szerveként, önálló feladat- és hatáskörrel, a külön jogszabályban meghatározott határterületen végzik a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. A határrendészeti kirendeltségek elnevezését és székhelyét a 3. melléklet állapítja meg.

5. § (1) A rendőr-főkapitányság, továbbá a rendőrkapitányság szervezetében rendőrőrs szervezhető. A rendőrőrs feladat- és hatásköri önállósággal nem rendelkező szervezeti elem.

(2) A rendőr-főkapitányság alapító okirata határozza meg a rendőr-főkapitánysághoz vagy a rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrsöket.

5/A. § *  (1) A rendőr-főkapitányságok és az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei középirányító szerve az ORFK.

(2) *  Az ORFK középirányítói feladatai ellátása során kezeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § j) pontjában meghatározott adatokat.

Az általános rendőri szerv szerveinek feladat- és hatásköre * 

6. § (1) Az ORFK bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a) *  nyomozó hatósági jogkört gyakorol és titkos információgyűjtést végez, továbbá ellátja ezen feladatok végrehajtásának szakmai irányítását,

b) *  ellátja a büntetőeljárással összefüggésben a személyi védelmi feladatok (a továbbiakban: személyi védelem), továbbá a büntetőeljárásban részt vevők Védelmi Programja (a továbbiakban: Védelmi Program) végrehajtásának szakmai irányítását és az egyes speciális működési kiadások ellenőrzését,

c) országos bűnügyi értékelő-elemző tevékenységet végez, bűnügyi statisztikai feladatokat lát el,

d) * 

e) *  végzi a rendőrség áldozatsegítői és bűnmegelőzési tevékenységével összefüggő feladatok szakmai irányítását,

f) *  adatokat szolgáltat a Nemzeti Információs Központ részére,

g) *  dönt a bűnüldözési feladatoknak az általános rendőri szerv szervei közötti munkamegosztásáról és az együttműködés kereteinek meghatározásáról,

h) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről,

i) * 

j) *  központi nyilvántartást vezet a büntetőeljárás során lefoglalt, valamint más, jogszabályban meghatározott módon a Rendőrség birtokába került kábítószerekről, pszichotróp anyagokról és egyes kábítószer-prekurzorokról, valamint elkobzásuk esetén dönt azok további sorsáról, a megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadás végrehajtásáról,

k)–n) * 

(2) Az ORFK rendészeti feladatkörében:

a) *  ellátja – a szabálysértésekről szóló jogszabályok alapján – az általános rendőri szerv központi szervének feladatait, valamint a szabálysértési végrehajtási jogsegéllyel kapcsolatos központi hatósági feladatokat;

b) *  szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c) *  szervezi és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködését;

d) koordinálja és ellenőrzi a nukleáris és a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos rendőrségi feladatokat;

e) ellátja a rendőr-főkapitányságok államhatár őrizetével, az államhatár rendjének fenntartásával, a határforgalom-ellenőrzésével a nemzetközi határrendészeti feladatokkal kapcsolatos tevékenységének, valamint a külföldieknek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatok szakirányítását, gondoskodik a határbiztonsági rendszer részét képező határrendészeti rendszer működtetéséről;

f) irányítja

fa) a határrend fenntartására, a határrend-sértések és határesemények megelőzésére, kivizsgálására, rendezésére létrehozott területi szintű szervek munkáját,

fb) *  a rendőrség hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat; valamint a személyek államhatáron történő átadás-átvételét és hatósági átszállítását,

fc) * 

g) koordinálja a nemzetközi összekötő tiszti rendszer (kiküldött szakértők, hazai összekötő tisztek) szakmai működtetését;

h) * 

i) *  működteti a Nemzeti Futball Információs Pontot;

j) *  ellátja

ja) a rendőrségi fogvatartás végrehajtásával,

jb) a csapatszolgálati feladatok végrehajtására vonatkozó felkészüléssel, valamint a rendezvények biztosításával,

jc) a rendőrségi objektumok őrzés-védelmével,

jd) a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint

je) a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel

összefüggő szakirányítási feladatokat.

(3) Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében

a) felügyeli a fegyverekkel, lőszerekkel és lőterekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását, hatósági feladatokat lát el,

b) *  felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását,

c) *  az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat lát el,

d) *  ellátja a rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényről vezetett nyilvántartással, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványa és szolgálati jelvénye kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálásával összefüggő hatósági feladatokat,

e) *  felügyeli a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági tevékenységet, hatósági feladatokat lát el,

f) *  a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal és a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

g) *  dönt a jogerősen elkobzott kábítószerek, pszichotróp anyagok jogszabályban meghatározott célra történő felhasználásáról,

h) *  lefolytatja – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével – a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a létesítményi tűzoltóság, az önkéntes tűzoltó egyesület, a Magyar Honvédség, a Legfőbb Ügyészség és a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére, valamint a hatáskörébe tartozó közúti közlekedés biztonságára vonatkozó hatósági eljárást, a rendőr-főkapitányságok megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése, illetve visszavonása tárgyában hozott első fokú döntésével szemben benyújtott fellebbezéseket másodfokon elbírálja, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

i) *  eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag rendkívüli halála esetén,

j) *  ellátja a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos hatósági feladatokat, és másodfokon eljár az idegenrendészeti jogszabályokban meghatározott esetekben,

k) *  a határrend fenntartásával, a határrend-sértések és határesemények megelőzésével, kivizsgálásával kapcsolatos hatósági feladatokat lát el,

l) *  ellátja a fegyveres biztonsági őrség létrehozásával, működésével, megszüntetésével, valamint a fegyveres biztonsági őrzés elrendelésével és a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

m) *  engedélyezi a fegyveres biztonsági őrség lőfegyverrel, lőszerrel és más kényszerítő eszközzel való ellátását,

n) *  a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként fogadja a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplőnek a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó bejelentését,

o) *  másodfokon elbírálja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (5) bekezdése alapján a területi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

p) *  ellátja a több vármegye területén vagy országosan, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet és az irányítása alá tartozó szervek szervezetében működő fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat, és felügyeli e fegyveres biztonsági őrségek tevékenységét,

q) *  ellátja a p) pontba nem tartozó fegyveres biztonsági őrségek tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. § (1) bekezdés a), d), e), h) és i) pontjában meghatározott hatósági feladatokat,

r) *  felügyeli és ellenőrzi a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos tevékenységét,

s) *  a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panaszügyekben a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

t) *  az Rtv. 92. §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a területi szervek által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

u) *  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § (1) bekezdés a)–c) és e)–h) pontja szerinti bírságolással kapcsolatos eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.

(3a) *  Az ORFK gazdasági feladatkörében ellátja a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti központi bírságkezelő szerv feladatait.

(4) *  Az ORFK középirányító szervként – az Rtv.-ben foglalt irányítási feladatok mellett –

a) gyakorolja a rendőr-főkapitányságok gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

b) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a rendőr-főkapitányságoknak a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel kísérésében,

c) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a rendőr-főkapitányságok döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

d) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

e) rendőr-főkapitányságokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti.

6/A. § *  A Kormány a 4. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladatok ellátására az ORFK-t jelöli ki.

7. § *  A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény szerinti közérdekű használati jog gyakorlójaként az Országos Rendőr-főkapitányságot jelöli ki azzal, hogy az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátása érdekében a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek és személyek az ingatlant használhassák.

7/A. § *  (1) A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti, a polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedély) engedélyező hatóságként az ORFK-t (a továbbiakban: kijelölő hatóság) jelöli ki.

(2) A kijelölő hatóság eljárására a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, a megfelelőségértékelő szervezet kijelölése során a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet és a polgári célú pirotechnikai eszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései mellett a (3)–(5) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.

(3) A kijelölő hatóság az engedély kiadása során pártatlanul, szakszerűen és objektíven jár el.

(4) A kijelölő hatóság nem nyújthat vagy végezhet a megfelelőségértékelő szervezetek által nyújtott szolgáltatást, valamint szakmai tanácsadást a megfelelőségértékelő szervezet szakterületén.

(5) A kijelölő hatóság az engedély kiadására irányuló eljárás során a tudomására jutott információkat más gazdasági szereplőnek nem adhatja át.

8. § *  (1) *  A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt szerv kivételével az ORFK az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei tekintetében a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján látja el.

(2) *  A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság tekintetében az ORFK a 6. § (4) bekezdése szerinti középirányító szervi feladatokat – az Rtv.-ben meghatározott kivételekkel – közvetlenül az ORFK gazdasági főigazgatója útján látja el.

9. § *  A Készenléti Rendőrség az ORFK – közvetlenül az országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként

1. részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok végrehajtásában;

2. részt vesz a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában, továbbá ellátja a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait, ennek keretében

a) végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – védett személyek részvételével megtartott – rendezvények biztosításához kapcsolódó rendőrségi feladatok előkészítését,

b) irányítja a rendőrségi feladatok előkészítését és végrehajtását,

c) együttműködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításában érdekelt és a biztosítás végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint külföldi szervekkel és szervezetekkel,

d) gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott gépjármű-szolgáltatással összefüggő feladatok technikai és személyi feltételeinek biztosításáról;

3. részt vesz a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésében;

4. ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat;

5. részt vesz az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben;

6. a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint k) pontjában meghatározottakra figyelemmel, valamint a 11. § (2) bekezdés i) pontjában foglalt feladat kivételével a rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatokat lát el, valamint végzi a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását;

7. a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatot lát el;

8. végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat;

9. ellátja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok, valamint különösen nagy, illetve különösen jelentős értékű kábítószer-szállítmányok biztosítását;

10. végrehajtja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat;

11. ellátja a belföldi állami futárszolgálat tevékenységét;

12. segítséget nyújt a területi és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási feladatainak ellátásához;

13. biztosítja a rendőri csapattevékenységre történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és elemzi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges információkat;

14. rendvédelmi repüléssel, valamint polgári repüléssel kapcsolatos légirendészeti hatósági feladatot lát el, továbbá gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat;

15. ellátja a Védelmi Program végrehajtásából fakadó feladatokat, valamint közreműködik a személyi védelmi feladatok ellátásában;

16. titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol;

17. a nemzetközi, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében szükséges feladatokat;

18. közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás végrehajtásában;

19. a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren közreműködik a nemzetközi és belföldi polgári repülés elleni jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában;

20. a titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított általános rendőri szerv szervei felkérése alapján végrehajtja a határon átnyúló megfigyeléseket, valamint ellenőrzött szállításokat;

21. *  törvényben meghatározottak szerint végzi a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdése alapján a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését, valamint részt vesz a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 353. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásában;

22. a 16–18. pontban meghatározott feladataival kapcsolatban végrehajtja a körözési eljárással összefüggő feladatokat, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint körözési tevékenységet végez;

23. a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel bűnügyi technikai feladatokat lát el, ennek keretében végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati tevékenységet, illetve végzi az általános rendőri szerv bűnügyi technikai tevékenységének szakmai irányítását;

24. közreműködik az államhatár őrzésében, az államhatár jogellenes átlépésének megelőzésében és megakadályozásában, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedésekben, valamint a határrendészeti feladatok végrehajtásában;

25. háttértámogatást és ellátást biztosít az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervei részére, valamint nemzetközi és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében ellátja a határon átnyúló, fedett nyomozó alkalmazását igénylő feladatokat;

26. gondoskodik a titkos információgyűjtő eszközök és a leplezett eszközök biztosításáról, továbbá az általános rendőri szerv szervei hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtés és a leplezetteszköz-alkalmazás módszereinek szakszerű végrehajtásáról;

27. gazdálkodik az általános rendőri szerv titkos információgyűjtésre és leplezett eszköz alkalmazására feljogosított szervei speciális működési kiadásait biztosító elkülönített előirányzattal.

9/A. § *  A Készenléti Rendőrség országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt költségvetési, vagyongazdálkodási feladatok ellátását.

9/B. § *  A Kormány az 5. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladatok ellátására a Készenléti Rendőrséget jelöli ki.

10. § (1) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság az ORFK – a rendészeti főigazgatója útján ellátott – irányításával önálló szervként, országos illetékességgel ellátja * 

a) a nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos feladatokat,

b) *  a 11. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott kivétellel a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok szakmai felügyeletét,

c) * 

(2) *  A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

a) határellenőrzési és más határrendészeti feladatokat lát el,

b) titkos információgyűjtést folytat, nyomozó hatósági, közigazgatási és közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági, valamint a körözési eljárással összefüggő feladatokat lát el,

c) a 13. §-ban meghatározott idegenrendészeti és menedékjogi feladatokat lát el,

d) elkövetett szabálysértések esetén szabálysértési hatóságként jár el,

e) törvényben meghatározott esetben légiközlekedési, közrendvédelmi bírságot állapít meg,

f) *  ellátja a légiközlekedés rendjével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

(2a) *  A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményének területén ellátja a (2) bekezdés b), d), és e) pontjában meghatározott feladatokat.

(3) *  A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest, Pest vármegye területén ellátja * 

a) *  a 11. § (2) bekezdés gd)–ge) alpontjában meghatározott feladatokat;

b) az ideiglenes légi határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat.

(4) *  A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

a) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint

b) a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat, valamint első fokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panaszt.

10/A. § * 

10/B. § *  A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ országos illetékességgel végzi a hatáskörébe utalt alábbi feladatokat:

a) nemzetközi szerződések és viszonosság alapján kapcsolatot tart és együttműködik a külföldi, valamint a nemzetközi bűnüldözési szervezetekkel;

b)–d) * 

e) *  végzi a rendőr-főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat;

f) körözési nyilvántartási rendszer útján ellátja a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezendő vagy elhelyezett figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) kezelésével kapcsolatos nyilvántartási és adattovábbítási feladatokat;

g) a körözési nyilvántartási rendszer üzemzavara esetén országos illetékességgel az NS.CP Portálon jelzéskezelési műveletet végez a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá az egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint;

h) a körözési nyilvántartási rendszerbe bejegyzett adatok közhitelességének a biztosítása érdekében együttműködik a körözés elrendelésére jogosult szervekkel, a feltárt adathibák megszüntetésére – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására.

10/C. § *  (1) A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.

(2) A Kormány a 6. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladatok ellátására a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.

10/D. § *  (1) A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ országos illetékességgel végzi az oktatással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és sporttevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat:

a) a rendőrség oktatási, kiképzési stratégiája alapján véleményezi, kidolgozza a rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési szakmai anyagokat,

b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,

c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,

d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,

e) képviseli a rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben,

f) tervezi, előkészíti, megszervezi és végrehajtja a rendőrség szakképesítést biztosító képzéseit és az azokhoz kapcsolódó vizsgáztatást,

g) tervezi és előkészíti, valamint az általa lefolytatott képzések vonatkozásában megszervezi és végrehajtja a rendőrség állománya részére a munkakör betöltéséhez szükséges szaktanfolyamokat, a belső képzéseket, továbbképzéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgáztatást,

h) elvégzi a képzésekhez, oktatásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt adminisztrációt, i) működteti a rendőrség vizsgaközpontját.

(2) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 89. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ döntés-előkészítő feladatokat lát el.

10/E. § *  A Nemzetközi Oktatási Központ országos illetékességgel végzi a nemzetközi és nyelvi oktatással, képzéssel, konferenciákkal, értekezletekkel, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben a hatáskörébe utalt, valamint egyéb, jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat, ennek keretében:

a) kapcsolatot tart a Nemzetközi Rendészeti Akadémiával (a továbbiakban: ILEA) és a Közép-Európai Rendőrakadémiával (a továbbiakban: KERA) és ellátja az ezzel összefüggő logisztikai feladatokat,

b) részt vesz az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: CEPOL) működtetésében, vezetőtestületében, bizottságaiban és munkacsoportjaiban, végzi a koordinációval, tanfolyamszervezéssel, továbbá a tagállamokban megrendezésre kerülő tanfolyamok magyar oktatóinak és résztvevőinek delegálásával kapcsolatos feladatokat, végzi a CEPOL Titkárság székhelyéül szolgáló 1066 Budapest, Ó utca 27. szám alatti épület fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

c) működteti a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát (ICOFI), ellátja a logisztikai feladatokat és személyzetet biztosít,

d) személyzetet biztosít az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda és a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda részére,

e) koordinálja és támogatja az Európai Unióban, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetében való tagságból és más nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó oktatási és képzési feladatokat,

f) nemzetközi szervezetek felkérése alapján belföldön és külföldön végrehajtja a szakmai képzéseket, tanácsadókat és specialistákat biztosít, továbbá közreműködik a rendvédelmi reformok, kutatások végrehajtásában,

g) nyelvi képzést és vizsgáztatást szervez,

h) szervezi a feladatkörébe utalt hazai és nemzetközi konferenciákat, képzéseket, demonstrációs bemutatókat,

i) nemzetközi rendészeti képzésekkel kapcsolatosan koordinációs feladatokat lát el,

j) rendészettel kapcsolatos és humán alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végez, valamint ilyen kutatásokat támogat,

k) gondoskodik a tevékenységéből származó ismeretek, tapasztalatok hazai terjesztéséről, publikálásáról, szakmai hasznosításáról.

11. § (1) A rendőr-főkapitányság bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében:

a) *  nyomozó hatósági jogkört gyakorol, titkos információgyűjtést végez,

b) ellátja a bűnmegelőzési és áldozatsegítői feladatokat,

c) *  ellátja a Védelmi Program végrehajtásával összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat,

d) *  körözési eljárást folytat, végzi a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek körözési eljárásának szakirányításával összefüggő feladatokat,

e) bűnmegelőzési, bűnüldözési adatszolgáltatást lát el,

f) ellátja a nemzetközi rendőri együttműködésből rá háruló feladatokat.

(2) *  A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) értékeli és elemzi a közbiztonság illetékességi területén történő alakulását,

b) szabálysértési feladatokat lát el,

c) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,

d) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat lát el,

e) *  ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet végez, továbbá biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását az autópályákon, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az autóutakon is, valamint * 

ea) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest,

eb) *  a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Nógrád vármegye,

ec) *  a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Zala vármegye,

ed) *  a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baranya vármegye

teljes közigazgatási területén,

f) a határrendészeti feladatok tekintetében szakmai irányítói jogkört gyakorol határrendészeti kirendeltségek és a határrendészeti feladatokat ellátó rendőrkapitányságok felett,

g) működteti a vármegye határbiztonsági rendszerét, amelynek keretén belül * 

ga) külső határon ellátja a határőrizeti, határforgalom-ellenőrzési, az államhatár rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

gb) belső határon ellátja az államhatár rendjének fenntartásával, a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával és a határellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat,

gc) végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

gd) végrehajtja a visszafogadási egyezményekből adódó feladatokat és a személyek államhatáron történő átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat, és fenntartja az őrzött szállást,

ge) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kivételével illetékességi területén a jogszabályban meghatározott idegenrendészeti hatósági jogkörében elrendeli a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő őrizetét, kiutasítását, kitoloncolását, és végrehajtja a külföldiek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint a jogszabályi feltételek megléte esetén javaslatot tesz a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére, vagy elrendeli azt, végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat,

h) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos rendészeti feladatokat,

i) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását, ha azok nem tartoznak a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség által védett létesítmények körébe,

j) * 

k) *  megköti az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodást,

l) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kivételével ellátja a repülőtereken a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok szakmai felügyeletét,

m) *  lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 32. §-ában a rendőrség hatáskörébe utalt bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos eljárást.

(3) A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, robbanóanyagokkal, pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos közigazgatási feladatokat,

b) ellátja a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatokat,

c) *  elbírálja az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezést a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység esetében a működési engedéllyel, valamint az igazolványok kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos hatósági eljárások esetében,

d) *  lefolytatja – a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint nem engedélyköteles gépjárművek kivételével – a sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást, a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), a koncessziós szerződésben foglaltak szerint a koncessziós utak üzemeltetésével megbízott üzemeltető társaság által üzemben tartott gépjárművek megkülönböztető jelzéseinek felszerelésére vonatkozó hatósági eljárást, valamint az illetékességi területén működő rendőrkapitányságok figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése, visszavonása tárgyában hozott elsőfokú döntésével szemben benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú eljárásokat, és ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

e) ellátja az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatokat,

f) *  ellátja a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványa és szolgálati jelvénye kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos elsőfokú hatósági eljárásokkal összefüggő feladatokat, valamint elbírálja az elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz esetében,

g) *  másodfokon elbírálja a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a rendőrkapitányság által első fokon hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el, továbbá eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha

ga) az elhunyt diplomáciai mentességet élvező személy,

gb) az elhunyt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,

gc) az elhunyt központi államigazgatási szerv vezetője,

gd) az elhunyt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,

ge) a rendőr halála a szolgálati helyén vagy szolgálatellátása során következett be, és az elhunyt rendőr nem az ORFK hivatásos állományába tartozik,

gf) az elhunyt a rendőrségi fogdában fogvatartott személy,

h) *  ellátja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 4. §-a szerinti, más szerv hatáskörébe nem utalt hatósági feladatokat,

i) *  ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat, ha a közúti közlekedési bírságolási eljárás megindítására okot adó szabályszegést a rendőr-főkapitányság az ellenőrzése során állapítja meg az alábbi esetekben:

ia) a közúti személy- és áruszállításra vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ib) a járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

ic) a menetíró készülékek üzemeltetésére, felszerelésére vonatkozó szabályok megszegése esetén,

id) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megszegése esetén, valamint

ie) azon szabályszegések esetén, amikor a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a hatóság tagja a helyszínen határozathozatal nélkül szab ki bírságot,

j) *  a közúti közlekedésről szóló törvényben foglaltak szerint szükség esetén intézkedik a közúti forgalomban ellenőrzés alá vont jármű visszatartására,

k) *  ellátja a határvízen történő közlekedés engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási feladatokat,

l) *  másodfokon elbírálja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (5) bekezdése alapján a helyi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

m) *  másodfokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti panasz alapján a helyi szerv által hozott elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

n) *  az Rtv. 92. §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a helyi szervek által hozott döntések tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,

o) *  másodfokon elbírálja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.

(4) *  A Budapesti Rendőr-főkapitányság

a) lefolytatja a Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárást,

b) másodfokon elbírálja a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság által első fokon hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.

(5) *  A Kormány a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. évi CLXX. törvény 5. § (1), (4), (5), (7) és (8) bekezdése szerinti magyar nemzeti kapcsolattartó pontként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki.

12. § (1) A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:

a) *  titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,

b) *  a 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési eljárást folytat le,

c) bűnmegelőzési és áldozatsegítői tevékenységet folytat,

d) a bűnözés okainak és körülményeinek feltárásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat lát el.

(2) A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat,

b) objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el,

c) végzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogvatartottak őrzését, kísérését,

d) ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

f) *  baleset-megelőzési feladatokat végez, továbbá – az (5) bekezdésben és a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel – biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását,

g) értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési helyzet alakulását,

h) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol,

i) *  ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a belső határon a határellenőrzés visszaállítása esetén a határrendészeti kirendeltség idegenrendészeti feladatait, továbbá a magyar–horvát határszakaszon (határterületen) a 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat,

j) az államhatár rendjének fenntartásával, valamint a határellenőrzés ideiglenes visszaállításával kapcsolatos feladatokat lát el,

k) szervezi és végrehajtja a minősített időszaki feladatokat, egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,

l) *  a törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg,

m) *  ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását,

n) *  a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárást,

o) *  elrendeli az erre vonatkozó bejelentés szerint feltételezhetően az illetékességi területén eltűnt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja szolgálati igazolványának, illetve szolgálati jelvényének (a továbbiakban együtt: eltűnt szolgálati okmány) körözését, valamint körözési eljárást lefolytató szervként végzi az eltűnt szolgálati okmány hollétének megállapítására irányuló körözési tevékenységet,

p) *  lefolytatja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2) bekezdés b) pontjában a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.

(3) A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében

a) ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági feladatokat,

b) *  – a 10. § (2) bekezdés b) pontját és a 11. § (3) bekezdés i) pontját kivéve – ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

c) *  első fokon ellátja a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység esetében a működési engedéllyel, tanúsítvánnyal, valamint az igazolványok kiállításával, bevonásával és visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) *  lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére vonatkozó eljárást,

e) *  első fokon elbírálja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panaszt,

f) *  eljár – a 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel – a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,

g) *  első fokon elbírálja a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 10/A. §-a szerinti, a rendőrség hatáskörébe tartozó panaszt,

h) *  ellátja a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletét.

(4) *  A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága jár el.

(5) *  A folyamatos balesethelyszínelői, valamint balesetvizsgálói tevékenységet:

a) *  a Tatabányai Rendőrkapitányság látja el a Tatabányai, a Komáromi, a Tatai, az Oroszlányi és a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területén,

b) az Esztergomi Rendőrkapitányság látja el az Esztergomi és a Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

c) * 

d) a Szombathelyi Rendőrkapitányság látja el a Szombathelyi és a Kőszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

e) a Sárvári Rendőrkapitányság látja el a Sárvári és a Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén,

f) a Körmendi Rendőrkapitányság látja el a Körmendi és a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

g) a Veszprémi Rendőrkapitányság látja el a Veszprémi és a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén,

h) a Csornai Rendőrkapitányság látja el a Csornai és a Kapuvári Rendőrkapitányság illetékességi területén,

i) * 

j) a Gyulai Rendőrkapitányság látja el a Gyulai és a Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

k) a Békéscsabai Rendőrkapitányság látja el a Békéscsabai és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Békés, Murony és Kamut települések közigazgatási területén,

l) a Szeghalmi Rendőrkapitányság látja el a Szeghalmi és a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Bélmegyer, Tarhos, Köröstarcsa, Csárdaszállás és Mezőberény települések közigazgatási területén,

m) a Debreceni Rendőrkapitányság látja el a Debreceni és a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területén,

n) a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság látja el a Hajdúszoboszlói és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Balmazújváros, Egyek és Hortobágy települések közigazgatási területén,

o) a Hajdúnánási Rendőrkapitányság látja el a Hajdúnánási és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Tiszacsege és Újszentmargita települések közigazgatási területén.

(6) *  A 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat Homorúd község tekintetében a Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség látja el.

(7) *  A büntető- és közigazgatási eljárásban a szemlével kapcsolatos helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységet:

a) *  a Székesfehérvári, a Móri, a Gárdonyi, a Sárbogárdi és a Bicskei Rendőrkapitányságok illetékességi területén a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

b) *  a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

c) *  a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

d) *  a Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

e) *  a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint

f) *  a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén – a helyszínelői tevékenység kivételével – a Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

g) *  a Budapesti Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság,

h) *  a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén – a helyszínelői tevékenység kivételével – a Jász-Nagykun- Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

végzi.

(8) *  A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága jár el rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó, Budapest közigazgatási területén, ismeretlen személy által elkövetett közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésének minősülő szabálytalan parkolással összefüggő ügyekben, ha a feljelentést Budapest közigazgatási területén belül illetékes közterület-felügyelet tette.

(9) *  A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága folytatja – a gyorsított bírósági eljárás alkalmazása esetén lefolytatott előkészítő eljárás kivételével – a Budapest közigazgatási területén elkövetett szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott előkészítő eljárást.

12/A. § *  (1) Az általános rendőri szerv feladata a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti, a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott jogsértések bizonyítása érdekében történő képfelvétel készítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot az általános rendőri szerv rendvédelmi igazgatási alkalmazottja és munkavállalója is végezheti operatív, támogató tevékenység keretében a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ellenőrző berendezés elhelyezésével, üzembe helyezésével, valamint vagyonvédelmi célú őrzésével.

13. § *  A határrendészeti kirendeltség

a) a külső határon ellátja a határőrizettel, a határforgalom ellenőrzésével, az államhatár rendjével, valamint a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, illetve végrehajtja az e feladatból adódó, más rendőri szervek hatáskörébe nem utalt idegenrendészeti feladatokat,

b) végzi a feladatainak ellátásával összefüggésben felmerülő előállításokat és kíséréseket,

c) a határellenőrzés keretében ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat,

d) végrehajtja a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatokat.

14. § (1) A hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos, a határőrség országos parancsnokát megillető munkáltatói jogkörök tekintetében 2008. január 1-jétől jogutód az országos rendőrfőkapitány.

(2) A Határőrség megszűnt szerveinél bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek tekintetében a foglalkoztatási jogviszonyból származó, munkáltatót megillető jogok és terhelő kötelezettségek vonatkozásában:

a) *  a Győri Határőr Igazgatóság jogutódja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

b) *  a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódja a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

c) *  a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság jogutódja a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

d) *  a Pécsi Határőr Igazgatóság jogutódja a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

e) *  a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság jogutódja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

f) *  az Orosházi Határőr Igazgatóság jogutódja a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

g) *  a Nyírbátori Határőr Igazgatóság jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

h) *  a Miskolci Határőr Igazgatóság jogutódja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

i) *  Balassagyarmati Határőr Igazgatóság jogutódja a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

j) a Budapesti Határőr Igazgatóság jogutódja a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

k) a Határőrség Országos Parancsnoksága és az irányítása alatt álló, az a)–j) pontban fel nem sorolt szervek jogutódja az Országos Rendőr-főkapitányság.

14/A. § *  (1)–(3) * 

(4) *  A nukleáris üzemanyag Magyarország területén, valamint az országhatárokon át történő szállítására irányuló engedélyezési eljárásában hozott határozatot a NAV-val is közölni kell.

(5)–(9) * 

Záró rendelkezések * 

15. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

15/A. § *  (1) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság – a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében – a Készenléti Rendőrségbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Készenléti Rendőrség mint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

(2) A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.

15/B. § *  (1) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján

a) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és

b) a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik. A kiválással érintett szervezeti elemből a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint a Kormány Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.

(2) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság által ellátott feladatok tekintetében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ az ORFK jogutódja.

(3) Az ORFK-ból az ORFK szervezeti és működési szabályzata alapján

a) a Rendészeti Szervek Kiképző Központ,

b) a Rendőrségi Oktatási Központ,

c) a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és

d) a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály

elnevezésű szervezeti eleme – a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – kiválik és a kiválással érintett szervezeti elemből a Kormány Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ elnevezéssel költségvetési szervet alapít.

(4) Az ORFK szervezeti elemeiként működő Rendészeti Szervek Kiképző Központja, a Rendőrségi Oktatási Központ, a Kutyavezető-képző és Állatfelügyeletei Központ és a Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Képzési Főosztály által ellátott feladatok tekintetében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ az ORFK jogutódja.

(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.

(6) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti átalakítással érintett szervezeti elemek, illetve rendőri szerv vonatkozásában az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget az ORFK a rendészetért felelős miniszter egyetértésével vállalhat. Az ORFK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett szervezeti elemre jutó arányos része terhére – az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével – beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet vagy szüntethet meg.

15/C. § *  A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 2016. szeptember 1-jétől Nemzetközi Oktatási Központként működik tovább.

15/D. § *  A vagyonkezelői, munkajogi és – a tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyok kivételével – a polgári jogi jogviszonyok tekintetében, valamint a BBA-2.4.2-2015-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési rendszer” című projekt és a BBA-2.4.2/5-2018-00001 azonosító számú, a „Határrendészeti továbbképzési rendszer 2.” című projektek tekintetében az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium és Szegedi Rendészeti Szakgimnázium jogutódja a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ.

15/E. § *  A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központból a Bűnügyi Ellátó Igazgatóság elnevezésű szervezeti elem – a közfeladatok hatékony ellátása érdekében – kiválik. A kiválással érintett szervezeti elem a Készenléti Rendőrségbe a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2023. (II. 15.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjával beolvad. A Bűnügyi Ellátó Igazgatóság által ellátott feladatok tekintetében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ jogutódja a Készenléti Rendőrség.

16. § *  Ez a rendelet

a) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdésének és 23. cikkének,

b) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak,

c) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint 2001/413 IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének

való megfelelést szolgálja.

17. § *  (1) Ez a rendelet

a) a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének,

c) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1987/2006/EK rendelet),

h) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet)

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikke, valamint 8. cikk (1) bekezdése,

b) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat 1. cikke,

c) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke,

d) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/533/IB határozat),

e) a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló, 2004. december 22-i 2004/919/EK tanácsi határozat,

f) a SIRENE Kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről szóló 2003/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról szóló, 2017. augusztus 31-i (EU) 2017/1528 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

18. § * 

18. § * 

1. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

Az általános rendőri szerv egyes szerveinek elnevezése és székhelye * 

1. *  Az általános rendőri szerv központi szervének székhelye
1.1. Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest
2. *  Az általános rendőri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye
2.1. a Készenléti Rendőrség, Budapest
2.2. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest
2.3. * 
2.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Budapest
2.5. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Budapest
2.6. *  a Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest
3. A rendőr-főkapitányságok elnevezése és székhelye
3.1. Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest
3.2. *  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Pécs
3.3. *  Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét
3.4. *  Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsaba
3.5. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc
3.6. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szeged
3.7. *  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Székesfehérvár
3.8. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Győr
3.9. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Debrecen
3.10. *  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Eger
3.11. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok
3.12. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Tatabánya
3.13. *  Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Salgótarján
3.14. *  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Budapest
3.15. *  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Kaposvár
3.16. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyháza
3.17. *  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szekszárd
3.18. *  Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Szombathely
3.19. *  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém
3.20. *  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg

2. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

A rendőrkapitányságok elnevezése és székhelye

1. *  Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság
1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság, Kecskemét
1.2. Bajai Rendőrkapitányság, Baja
1.3. Kalocsai Rendőrkapitányság, Kalocsa
1.4. Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Kiskőrös
1.5. Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza
1.6. Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Kiskunhalas
1.7. Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Kunszentmiklós
2. *  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság
2.1. Pécsi Rendőrkapitányság, Pécs
2.2. Komlói Rendőrkapitányság, Komló
2.3. Siklósi Rendőrkapitányság, Siklós
2.4. Mohácsi Rendőrkapitányság, Mohács
2.5. Szigetvári Rendőrkapitányság, Szigetvár
3. *  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság
3.1. Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolc
3.2. Edelényi Rendőrkapitányság, Edelény
3.3. Encsi Rendőrkapitányság, Encs
3.4. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, Kazincbarcika
3.5. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesd
3.6. Ózdi Rendőrkapitányság, Ózd
3.7. Sárospataki Rendőrkapitányság, Sárospatak
3.8. Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Sátoraljaújhely
3.9. Szerencsi Rendőrkapitányság, Szerencs
3.10. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, Tiszaújváros
4. *  Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság
4.1. Békéscsabai Rendőrkapitányság, Békéscsaba
4.2. Gyulai Rendőrkapitányság, Gyula
4.3. Orosházi Rendőrkapitányság, Orosháza
4.4. Békési Rendőrkapitányság, Békés
4.5. Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza
4.6. Szarvasi Rendőrkapitányság, Szarvas
4.7. Szeghalmi Rendőrkapitányság, Szeghalom
4.8. Sarkadi Rendőrkapitányság, Sarkad
5. Budapesti Rendőr-főkapitányság
5.1. BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.2. BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.3. BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.4. BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.5. BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.6. BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.7. BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.8. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.9. BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.10. BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.11. BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.12. BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.13. BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.14. BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.15. BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.16. BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.17. BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.18. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.19. BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.20. BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.21. BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.22. BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
5.23. BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Budapest
6. *  Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság
6.1. Szegedi Rendőrkapitányság, Szeged
6.2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság, Hódmezővásárhely
6.3. Makói Rendőrkapitányság, Makó
6.4. Szentesi Rendőrkapitányság, Szentes
6.5. Csongrádi Rendőrkapitányság, Csongrád
6.6. Kisteleki Rendőrkapitányság, Kistelek
7. *  Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság
7.1. Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Székesfehérvár
7.2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Dunaújváros
7.3. Bicskei Rendőrkapitányság, Bicske
7.4. Móri Rendőrkapitányság, Mór
7.5. Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Sárbogárd
7.6. Gárdonyi Rendőrkapitányság, Gárdony
8. *  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság
8.1. Győri Rendőrkapitányság, Győr
8.2. Soproni Rendőrkapitányság, Sopron
8.3. Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár
8.4. Csornai Rendőrkapitányság, Csorna
8.5. Kapuvári Rendőrkapitányság, Kapuvár
9. *  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság
9.1. Debreceni Rendőrkapitányság, Debrecen
9.2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Balmazújváros
9.3. Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Berettyóújfalu
9.4. Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, Hajdúböszörmény
9.5. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, Hajdúhadház
9.6. Hajdúnánási Rendőrkapitányság, Hajdúnánás
9.7. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, Hajdúszoboszló
9.8. Püspökladányi Rendőrkapitányság, Püspökladány
10. *  Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság
10.1. Egri Rendőrkapitányság, Eger
10.2. Gyöngyösi Rendőrkapitányság, Gyöngyös
10.3. Hatvani Rendőrkapitányság, Hatvan
10.4. Hevesi Rendőrkapitányság, Heves
10.5. Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Füzesabony
11. *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság
11.1. Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény
11.2. Karcagi Rendőrkapitányság, Karcag
11.3. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Kunszentmárton
11.4. Mezőtúri Rendőrkapitányság, Mezőtúr
11.5. Szolnoki Rendőrkapitányság, Szolnok
11.6. Tiszafüredi Rendőrkapitányság, Tiszafüred
11.7. Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szolnok
11.8. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, Törökszentmiklós
12. *  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság
12.1. Tatabányai Rendőrkapitányság, Tatabánya
12.2. Esztergomi Rendőrkapitányság, Esztergom
12.3. Komáromi Rendőrkapitányság, Komárom
12.4. Tatai Rendőrkapitányság, Tata
12.5. Oroszlányi Rendőrkapitányság, Oroszlány
12.6. Dorogi Rendőrkapitányság, Dorog
12.7. Kisbéri Rendőrkapitányság, Kisbér
13. *  Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság
13.1. Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Salgótarján
13.2. Balassagyarmati Rendőrkapitányság, Balassagyarmat
13.3. Pásztói Rendőrkapitányság, Pásztó
13.4. Rétsági Rendőrkapitányság, Rétság
13.5. Szécsényi Rendőrkapitányság, Szécsény
13.6. Bátonyterenyei Rendőrkapitányság, Bátonyterenye
14. *  Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság
14.1. Budaörsi Rendőrkapitányság, Budaörs
14.2. Ceglédi Rendőrkapitányság, Cegléd
14.3. Dabasi Rendőrkapitányság, Dabas
14.4. Dunakeszi Rendőrkapitányság, Dunakeszi
14.5. Érdi Rendőrkapitányság, Érd
14.6. Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő
14.7. Monori Rendőrkapitányság, Monor
14.8. Nagykátai Rendőrkapitányság, Nagykáta
14.9. Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Nagykőrös
14.10. Ráckevei Rendőrkapitányság, Ráckeve
14.11. Szentendrei Rendőrkapitányság, Szentendre
14.12. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Szigetszentmiklós
14.13. Váci Rendőrkapitányság, Vác
15. *  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság
15.1. Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár
15.2. Barcsi Rendőrkapitányság, Barcs
15.3. Marcali Rendőrkapitányság, Marcali
15.4. Nagyatádi Rendőrkapitányság, Nagyatád
15.5. Siófoki Rendőrkapitányság, Siófok
15.6. Fonyódi Rendőrkapitányság, Fonyód
15.7. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Siófok
16. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság
16.1. Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Nyíregyháza
16.2. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság, Fehérgyarmat
16.3. Kisvárdai Rendőrkapitányság, Kisvárda
16.4. Mátészalkai Rendőrkapitányság, Mátészalka
16.5. Nyírbátori Rendőrkapitányság, Nyírbátor
16.6. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vásárosnamény
16.7. Záhonyi Rendőrkapitányság, Záhony
16.8. Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Tiszavasvári
17. *  Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság
17.1. Szekszárdi Rendőrkapitányság, Szekszárd
17.2. Bonyhádi Rendőrkapitányság, Bonyhád
17.3. Dombóvári Rendőrkapitányság, Dombóvár
17.4. Paksi Rendőrkapitányság, Paks
17.5. Tamási Rendőrkapitányság, Tamási
18. *  Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság
18.1. Szombathelyi Rendőrkapitányság, Szombathely
18.2. Kőszegi Rendőrkapitányság, Kőszeg
18.3. Celldömölki Rendőrkapitányság, Celldömölk
18.4. Körmendi Rendőrkapitányság, Körmend
18.5. Sárvári Rendőrkapitányság, Sárvár
18.6. Vasvári Rendőrkapitányság, Vasvár
19. *  Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság
19.1. Veszprémi Rendőrkapitányság, Veszprém
19.2. Ajkai Rendőrkapitányság, Ajka
19.3. Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonalmádi
19.4. Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balatonfüred
19.5. Pápai Rendőrkapitányság, Pápa
19.6. Tapolcai Rendőrkapitányság, Tapolca
19.7. Várpalotai Rendőrkapitányság, Várpalota
20. *  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság
20.1. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, Zalaegerszeg
20.2. Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Nagykanizsa
20.3. Keszthelyi Rendőrkapitányság, Keszthely
20.4. Lenti Rendőrkapitányság, Lenti

3. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

A határrendészeti kirendeltségek elnevezése és székhelye

1. *  Bács-Kiskun vármegye
1.1. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó, Hercegszántó
1.2. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod, Bácsbokod
1.3. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás, Bácsalmás
1.4. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia, Kelebia
2. *  Békés vármegye
2.1. Határrendészeti Kirendeltség Battonya, Battonya
2.2. Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza, Lőkösháza
2.3. Határrendészeti Kirendeltség Gyula, Gyula
2.4. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán, Kötegyán
2.5. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra, Biharugra
3. *  Csongrád-Csanád vármegye
3.1. Határrendészeti Kirendeltség Szeged, Szeged
3.2. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor, Kiszombor
3.3. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak, Nagylak
4. *  Hajdú-Bihar vármegye
4.1. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes, Biharkeresztes
4.2. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes, Létavértes
4.3. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány, Nyírábrány
5. *  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
5.1. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor
5.2. Határrendészeti Kirendeltség Csenger, Csenger
5.3. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse, Kölcse
5.4. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány, Beregsurány
5.5. Határrendészeti Kirendeltség Barabás, Barabás
5.6. Határrendészeti Kirendeltség Záhony, Záhony

4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

1. Az ORFK

1.1. ellátja a gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó adatokra vonatkozó jelentési feladatokat a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján,

1.2. gondoskodik a tűzfegyver transzferére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos információk cseréjéről a 91/477 EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján,

1.3. gondoskodik a külföldön kiszabott pénzbírság átvételéről és végrehajtásáról a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat alapján,

1.4. nemzeti kapcsolattartó pont

1.4.1. az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 13. cikke alkalmazásában,

1.4.2. a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló, 2004. december 22-i 2004/919/EK határozat 5. cikke alkalmazásában,

1.5. nemzeti koordinációs központ a 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke alkalmazásában,

1.6. központi kapcsolattartó szerv a RAILPOL (European Association of Railway Police Forces) együttműködés keretében,

1.7. labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontot működtet a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat alapján,

1.8. ellenőrző hatóságként jár el a harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján.

5. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

1. A Készenléti Rendőrség

1.1. a vagyonvisszaszerzéssel összefüggő nemzetközi információcserét lát el, – ezen tevékenységével összefüggésben – teljesíti a bűnügyi jogsegélykérelmeket, végrehajtja a Magyarország területén a külföldi eljárásokban szükségessé váló vagyoni kényszerintézkedéseket, illetve részt vesz a nemzetközi nyomozócsoportokban a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat alapján,

1.2. szakértőként vesz részt a Tanács 15382/10 számú állásfoglalásával létrehozott Célkörözési Egységek Európai Hálózatában,

1.3. kapcsolattartási pont az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2004. évi LXXIX. törvény 35. cikke alkalmazásában,

1.4. nemzetközi együttműködési feladatokat lát el a következő esetekben:

1.4.1. a 2006. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés 10., 12., 16. cikke,

1.4.2. a 2006. évi XCI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt egyezmény 12., 14., 16. cikke,

1.4.3. a 2006. évi CVIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás 11., 13., 15. cikke,

1.4.4. a 2009. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás 12., 14., 16. cikke,

1.4.5. a 2009. évi LXIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló Megállapodás 12., 14., 16. cikke,

1.4.6. a 2012. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett, a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás 10. cikke,

1.4.7. a 2012. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény 10., 14–15. cikke,

1.4.8. a 2013. évi VIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás 8. és 10. cikke.

6. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez * 

1. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

1.1. végzi a SIS II jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő információk cseréjét, koordinálja a SIS II-be bevitt információk minőségének ellenőrzését, a SIS II teljes körű hozzáférés és információ szolgáltatást a 2007/533/IB határozat 7. és 8. cikke, valamint az 1987/2006/EK rendelet 7. és. 8. cikke alapján,

1.2. megjelöli a SIS II figyelmeztető jelzéseket a 2007/533/IB határozat 24. cikke alapján,

1.3. elhelyezi az európai elfogatóparancs alapján átadás vagy kiadatás céljából letartóztatandó személyekre vonatkozó SIS II figyelmeztető jelzéseket a 2007/533/IB határozat 26. cikke alapján, kapcsolatokat hoz létre a SIS II figyelmeztető jelzések között a 2007/533/IB határozat 52. cikke alapján,

1.4. beutazási és tartózkodási tilalommal kapcsolatos konzultációt folytat az 1987/2006/EK rendelet 25. cikke alapján,

1.5. a 2007/533/IB határozat 58. és 59. cikke, valamint az 1987/2006/EK rendelet 41. és 42. cikke alapján megválaszolja az állampolgári adatigényléseket,

1.6. a 2007/533/IB határozat 8. cikke szerinti kiegészítő információ cseréje céljából konzultációt, találatkezelést, adatminőség ellenőrzést, összeegyeztethetőség vizsgálatot végez a SIRENE Kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről szóló 2003/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról szóló, 2017. augusztus 31-i (EU) 2017/1528 bizottsági végrehajtási határozat 1.1. pontja alapján,

1.7. terrorista bűncselekményre vonatkozó SIS jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcserét folytat az Europollal a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke alapján,

1.8. ellátja a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti nemzeti kapcsolattartó pont feladatait.