A jogszabály mai napon ( 2021.09.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet

a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  Ez a rendelet az adatszolgáltatásra kötelezettek, a felhasználók, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

(2) Ez a rendelet szabályozza

a) a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonságos üzemvitele és elszámolása szempontjából szükséges műszaki és gazdasági adatszolgáltatásokat, amelyek tartalmazzák

aa) az adatszolgáltatásra kötelezettek között egymásnak, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók között szolgáltatott adatokat,

ab) az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére szolgáltatott adatokat;

b) a termelők, a kereskedők, valamint az egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia eladója) által értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos,

ba) a felhasználó és

bb) a Hivatal

részére nyújtandó adatszolgáltatást;

c) a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a felhasználói érdekek képviseletét ellátó egyéb szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatásokat;

d) a Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok körét.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az e rendeletben foglaltakon túlmenően is megállapodhatnak kölcsönös adatszolgáltatásban.

2. § (1) Az e rendeletben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. §-a, és a VET felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában adatszolgáltatásra kötelezettek: a VET 152. §-a szerint az engedélyesek, a nem engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységek végzői, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások, valamint az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók közötti adatszolgáltatás

3. § *  (1) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók számára az egymással történő elszámolásokhoz szükséges, az átviteli rendszerirányító mérőrendszeréből származó adatokat át kell adni.

(2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a jogszabályokban és az elosztói szabályzatban meghatározott mérési adatokat három évre visszamenőleg, továbbá bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat legalább a megelőző 24 hónap vonatkozásában köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosítani. Ha az adatok három éven túl is az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó tájékoztatást a felhasználó kérése esetén írásban, a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megadni. Az elosztó hálózati engedélyes bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat az interneten indokolatlan késedelem nélkül köteles hozzáférhetővé tenni.

(3) Ha a múltbeli fogyasztással kapcsolatos további információk az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat a felhasználó kérésére hozzáférhetővé tenni a felhasználó által kijelölt kereskedő számára.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által a Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás

4. § (1) Az engedélyesek a Hivatal részére - a VET 158-159. §-ában meghatározott feladatai ellátásához - rendszeres adatszolgáltatás keretében különösen a következő - személyes adatokat nem tartalmazó - adatokat kötelesek megadni:

a) a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat,

b) a villamos energia termelésével, szállításával, értékesítésével, kereskedelmével, valamint a hőenergia termelésével és értékesítésével összefüggő mennyiségi, időbeli, ár és érték adatokat,

c) az engedélyes tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodási adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, a jelentős piaci erőfölény megállapításához szükséges adatokra és más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra,

d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges berendezések műszaki adatait,

e) a villamos- és hőenergia-termelésre felhasznált energiahordozók mennyiségi, időbeli, ár és érték adatait, valamint az energiahordozók készletadatait,

f) a villamosenergia-rendszer üzemeltetésével összefüggő mennyiségi, elszámolási és teljesítőképesség adatokat,

g) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 117. § (4) bekezdésében foglaltak alapján készített - az üzemzavarokra, a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a felhasználói elégedettségre vonatkozó - ajánlásban meghatározott, az engedélyesek tevékenységét értékelő mutatókat,

h) a foglalkoztatással, különösen a saját és az engedélyes tevékenység kiszervezése esetén az engedélyes tevékenységet végző szakszemélyzettel és a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos adatokat,

i) a hálózatfejlesztési adatokat.

(2) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet a), d) és g) pontja szerinti adatokat - szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetén - a Hivatal részére köteles megadni.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a felhasználók villamos energia rendszerhez kapcsolódó tevékenységei körében a Hivatal - jogszabályban meghatározott adatkörben - további adatszolgáltatás kérésére jogosult.

(4) A villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint gyűjtött egyedi és feldolgozott rendszerszintű adatokat az átviteli rendszerirányító a Hivatal részére és igénye szerint folyamatosan megadja vagy rendelkezésére tartja.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók az adatokat a Hivatal által előírt tartalommal és formában kötelesek megadni, elsődlegesen elektronikus úton a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elektronikus ügyintézési portálon vagy rendszer-rendszer kapcsolaton keresztül.

(6) A havi gyakorisággal bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben szezonálisan becsült értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Az engedélyesek társaságuk

a) előzetes éves mérleg és eredmény-kimutatását a tárgyévet követő év február 20-ig,

b) éves auditált beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentését, konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását, a VET 105. § (2) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeket elkülönítve tartalmazó mérleggel és eredmény-kimutatással együtt, legkésőbb a cégbíróságon történő letétbe helyezéssel egy időben

kötelesek a Hivatal részére elektronikus formában is megküldeni.

(8) A Vhr. 102. § (3) bekezdése alapján az engedélyesek kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni - a Hivatal részére az (1) bekezdésben meghatározott adatok szolgáltatásakor - az integrált vállalkozáson belül a nem az engedélyes társaság által végzett támogató vagy kiszervezett engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeiről.

(9) A háztartási méretű kiserőmű - mint a felhasználót ellátó elosztó hálózati engedélyes - február 28-ig évente jelentést küld a Hivatalnak a háztartási méretű kiserőművek számáról, fajtájáról (fotoelektromos, biogáz, biomassza, szél stb.), beépített teljesítményről, a hálózatra adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségéről.

5. § (1) A 100 kV vagy annál nagyobb feszültségszintű távvezetéken Magyarország országhatárán keresztül történő villamosenergia-szállításokat a villamos energiakereskedő a Hivatal részére köteles bejelenteni, ha * 

a) olyan, legalább egyéves időtartamra szóló villamosenergia-szállítási szerződést kötött, amely

aa) *  Magyarország területén belül történő szállításra vonatkozik, és

ab) a szállítás kiinduló pontja vagy rendeltetési helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam területén van, és

ac) a szállítás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes legalább egy állam határának átlépésével jár;

b) a szállítási szerződés

ba) létrejött, vagy

bb) teljesítését az átviteli rendszerirányító visszautasította.

(2) A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam és az azon kívüli államok közötti megállapodások alapján történő szállításokra.

(3) A szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szerződés esetében a szerződés létrejöttét és teljesítését megakadályozó okokat a jelentésben fel kell tüntetni.

(4) A bejelentést a szállítási szerződés megkötését vagy annak meghiúsulását követő naptári hónap végéig kell a Hivatal részére megküldeni.

Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok gyűjtése és szolgáltatása

6. § (1) *  A villamos energia - az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti - eladója köteles az általa értékesített összes villamos energia termeléséhez ténylegesen felhasznált minden egyes energiaforrás részarányát a tárgyévre, valamint az előző évre vonatkozóan megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel.

(2) A villamos energia eladója köteles a felhasználót az (1) bekezdés szerinti részarányról, ezen információ forrásáról, valamint az értékesített villamos energia termelése során felhasznált elsődleges energiaforrás környezeti hatásairól tájékoztatni.

(3) A tájékoztatást termelő esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyévet követő év április 30-ig kell teljesíteni.

(4) A tájékoztatás történhet

a) a kiállított számlán, előlegszámlán vagy az azok mellékletét képező számlainformációs levélben vagy

b) a kiállított számlán, előlegszámlán meghatározott, a villamos energia vásárlója számára hozzáférhető más helyen.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a 2. számú mellékletnek megfelelően kell a vásárló és a Hivatal részére szolgáltatni.

(6) Az engedélyesek a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.

(7) Ha az erőmű a mindenkori tárgyévben többféle elsődleges energiaforrásból állított elő villamos energiát, de a felhasználónak értékesített villamos energiát bizonyíthatóan meghatározott energiaforrás felhasználásával termelte, adatszolgáltatásában az adott villamosenergia-mennyiség termeléséhez ténylegesen felhasznált energiaforrásra vonatkozó adatokat kell feltüntetnie.

(8) A villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek között, valamint a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató között fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során úgy kell eljárni, hogy az a villamos energia vásárlójával szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítését ne veszélyeztesse. Ha az egyetemes szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő több eladótól vásárol villamos energiát, adatszolgáltatása teljesítésekor úgy köteles eljárni, hogy az általa kapott adatszolgáltatásokban szereplő elsődleges energiaforrásokra az azokból összesen vásárolt villamos energia mennyiségekkel súlyozott részarányokat képez.

(9) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatáshoz

a) a szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos energia értékesítése esetén

aa) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely államában van, a szervezett villamosenergia-piac tárgyévi összesített adatait,

ab) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül van, a villamos energia eladója által megadott adatokat,

b) ha az a) pont adatai nem állnak rendelkezésre, az érintett ország tárgyévi villamos energia termeléséhez szükséges elsődleges energiaforrások összesített átlagos összetételének megfelelő becsült értéket

kell alapul venni.

(10) A (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) pontjában meghatározott adatokat és a becsült értékeket - az adatszolgáltatás megkezdése előtt - tájékoztatásul be kell nyújtani a Hivatalnak.

A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselő társadalmi szervezetek és a felhasználói érdekeket képviselő egyéb szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatás

7. § (1) A Hivatal a 3. számú melléklet szerinti - a Hivatal által a 4. § (1) bekezdésében meghatározott adatok felhasználásával összeállított - adatokat és információkat a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek részére rendelkezésre bocsátja.

(2) Az engedélyes társaságok 3. számú mellékletben meghatározott adatait a Hivatal a honlapján az (1) bekezdés szerinti érdekelt szervezetek részére biztosított hozzáférés alapján teszi közzé.

(3) A 3. számú mellékletben meghatározott, a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatok nem képeznek üzleti titkot.

(4) Az üzleti titoknak minősülő adatokat a Hivatal más részére - a megkeresés esetét kivéve - nem adhatja ki.

A Hivatal honlapján közzétételre kerülő adatok, információk

8. § (1) A Hivatal a verseny hatékonyságának növeléséhez és a piaci szereplők egyenlő feltételek melletti tájékoztatásához szükséges, üzleti titkot nem képező mennyiségi, időbeli, ár és érték adatokat - az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével - a honlapján közzéteszi.

(2) A Hivatal az egyedi adatokból képzett - azokra vissza nem vezethető összesítéseket - a honlapján közzéteheti.

(3) A Hivatal honlapján - a VET-ben és a VET felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottakon túl - közzétehető bármely adatszolgáltatásra kötelezett olyan adata, amelynek a honlapon történő nyilvánosságra hozatalához az érintett írásban hozzájárult. Az (1) bekezdésben szereplő egyedi adatok esetén ez az írásbeli hozzájárulás nem szükséges.

Közös szabályok

9. § (1) A 3-6. §-ban meghatározott adat- és információ-szolgáltatások esetén az eredeti adat- és információ-szolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(2) Az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettekkel szemben a VET 96-97. §-ában, valamint a Vhr. 91. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Az értékre, árra, díjra vonatkozóan - e rendelet szerint - szolgáltatott adatok az általános forgalmi adót és az energiaadót nem tartalmazzák.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-a és 3. számú melléklete 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3)-(4) * 

(5) * 

11. § * 

12. § 2010. január 1-jét megelőzően a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes köteles a felhasználó részére térítésmentesen megadni, ha azok a felhasználó kérése időpontjában rendelkezésére állnak.

13. § * 

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § *  (1) *  Ez a rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségű távvezetéken történő szállítása esetén az e rendelet 5. §-a szerinti bejelentés tartalmi elemei

a) A megrendelő neve,

b) a betáplálás (kiindulás) helye,

c) a rendeltetési hely megnevezése,

d) a szállítandó villamos energia mennyisége MWh-ban,

e) a szállítási díj (Ft-ban),

f) a szállítás feszültségszintje kV-ban,

g) a szerződött teljesítmény MW-ban, menetrend szerinti bontásban,

h) a szállítási szerződés érvényességének ideje.

2. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása

Az adatszolgáltatás
MEH azonosítószáma:
címe: Az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok
gyakorisága: éves
beszámolási időszak: (az adatszolgáltató tölti ki!)
jogcíme: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 24. számú melléklete
teljesítésének határideje: Az adatokat termelők esetén a tárgyidőszakot követő év január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyidőszakot követő év április 30-ig kell megadni
Az adatszolgáltató
neve:
címe:
működési engedélyének megnevezése:
MEH nyilvántartási kódja:

Sor-
szám

Az értékesített
villamos energia
Az értékesített
villamos energia
mennyisége
(MWh)
Az összes
értékesített
villamos energia
megoszlása
(%)

Kén-dioxid-
kibocsátás
(ezer tonna)

Szén-dioxid-
kibocsátás
(ezer tonna)
A keletkezett
radioaktív
hulladék
mennyisége
(m3)
1. Hazai termelésű
Ebből:
a) Megújuló alapú
Ebből:
Szélenergia
Vízenergia
Napenergia
Geotermikus energia
Biomassza
Egyéb, éspedig...
b) Olaj alapú
c) Földgáz alapú
d) Szén alapú
e) Nukleáris alapú
f) Egyéb, éspedig...
2. EU tagállamból importált
Ebből:
a) Megújuló alapú
Ebből:
Szélenergia
Vízenergia
Napenergia
Geotermikus energia
Biomassza
Egyéb, éspedig...
b) Olaj alapú
c) Földgáz alapú
d) Szén alapú
e) Nukleáris alapú
f) Egyéb, éspedig ...
3. Nem EU tagállamból importált
Ebből:
a) Megújuló alapú
Ebből:
Szélenergia
Vízenergia
Napenergia
Geotermikus energia
Biomassza
Egyéb, éspedig...
b) Olaj alapú
c) Földgáz alapú
d) Szén alapú
e) Nukleáris alapú
f) Egyéb, éspedig...
4. Mindösszesen
(1.+2.+3. sorok)
100%

A táblázatban közölt, az értékesített villamos energia elsődleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok forrásának megjelölése:

3. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

A Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a felhasználói érdekek képviseletét ellátó egyéb szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatás köre és rendje

Engedélyfajta/Adat megnevezése Gyakorisága Közzététel határideje Adatok
mértékegysége
Átviteli rendszerirányító adatai:
1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidőszakot követő év június 30. 1 000 Ft
2. Rendszerhasználati díjak elszámolása havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja
Rendszerhasználati díjakból származó bevétel összesen 1 000 Ft
Átviteli-rendszerirányítási díjakból származó bevétel 1 000 Ft
Rendszerszintű szolgáltatások díjakból származó bevétel 1 000 Ft
A fizetés alapjául szolgáló villamos energia mennyisége MWh
3. Átviteli hálózaton szállított villamos energia havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja
Átviteli hálózaton szállított villamos energia összesen MWh
ebből: felhasználóknak leszállított villamos energia összesen MWh
4. Villamos energia határon keresztül történő szállításával kapcsolatos adatok havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja
a tárgyidőszakban határkeresztezésen átvett villamos energia összesen MWh
a tárgyidőszakban határkeresztezésen kiadott villamos energia összesen MWh
Elosztók adatai:
1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidőszakot követő év június 30. 1 000 Ft
2. Elosztási díjak elszámolása havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 25. napja
Elosztási díjakból származó bevétel összesen 1 000 Ft
Elosztói alapdíjakból származó bevétel 1 000 Ft
Elosztói teljesítménydíjakból származó bevétel 1 000 Ft
Elosztói forgalmi díjakból származó bevétel 1 000 Ft
Elosztói veszteség díj 1 000 Ft
Elosztói meddő energia díj 1 000 Ft
Elosztói teljesítmény túllépés pótdíja 1 000 Ft
Elosztói menetrendkiegyensúlyozási díj 1 000 Ft
Közvilágítási elosztási díj 1 000 Ft
A fizetés alapjául szolgáló lekötött teljesítmény MW
A fizetés alapjául szolgáló csatlakozási pontok száma db
A fizetés alapjául szolgáló villamos energia mennyisége MWh
3. Elosztó hálózaton szállított villamos energia havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 20. napja
Elosztó hálózaton szállított villamos energia összesen MWh
ebből: felhasználóknak leszállított villamos energia összesen MWh
4. Az elosztó hálózat vezetékhossza éves A tárgyidőszakot követő év március 31.
Nagyfeszültségű hálózat km
Középfeszültségű hálózat km
Kisfeszültségű hálózat km
5. Hálózatfejlesztési beruházások éves A tárgyidőszakot követő év március 31.
Hálózatfejlesztési beruházások összesen 1 000 Ft
ebből: felhasználók által befizetett 1 000 Ft
50 MW és az ezt meghaladó teljesítőképességű erőművek adatai
1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidőszakot követő év június 30. 1 000 Ft
2. Villamosenergia-, és hőenergiatermelés és értékesítés havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja
Villamosenergia-termelés MWh
Villamosenergia-értékesítés MWh
ebből: felhasználóknak MWh
Hőenergia-értékesítés GJ
Villamosenergia-értékesítés átlagára Ft/kWh
ebből: felhasználóknak Ft/kWh
Hőenergia-értékesítés átlagára Ft/GJ
3. Villamos energia termelő berendezések adatai havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 15. napja
Beépített teljesítőképesség (BT) MW
Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség (RT) MW
Ténylegesen igénybevehető telj.képesség (TIT) MW
Erőművi csúcsterhelés (ECS) MW
Villamos energia kereskedők adatai:
1. Villamosenergia-forgalom adatai havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 25. napja
Vásárolt villamos energia összesen MWh
ebből: belföldi erőműtől MWh
villamosenergia-kereskedőtől MWh
importból MWh
átviteli rendszerirányítótól kötelező átvételből MWh
Vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
Értékesített villamos energia összesen MWh
ebből: felhasználóknak MWh
külföldre MWh
Értékesített villamos energia átlagára Ft/kWh
Egyetemes szolgáltatók adatai:
1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidőszakot követő év június 30. 1 000 Ft
2. Villamos energia beszerzési adatok havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 25. napja
Villamosenergia-beszerzés összesen MWh
ebből: belföldi erőműtől MWh
átviteli rendszerirányítótól kötelező átvételből MWh
villamosenergia-kereskedőtől MWh
szervezett villamosenergia-piacon MWh
közvetlen import MWh
Villamosenergia-beszerzés átlagára Ft/kWh
belföldi erőműtől vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
átviteli rendszerirányítótól kötelező átvétel keretében vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
belföldi villamosenergia-kereskedőtől vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
közvetlen importból vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh
3. Villamos energia értékesítési adatok havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 25. napja
Villamosenergia-értékesítés felhasználóknak MWh
általános, egyzónaidős (A1) árszabás szerint MWh
ebből: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes villamosenergia-áron MWh
általános, kétzónaidős (A2) árszabás szerint MWh
ebből: csúcsidőszakban MWh
időszakos (B) árszabás szerint MWh
Villamosenergia-értékesítés átlagára Ft/kWh
általános, egyzónaidős (A1) árszabás szerinti értékesítés átlagára Ft/kWh
ebből: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes villamosenergia-áron Ft/kWh
általános, kétzónaidős (A2) árszabás szerinti értékesítés átlagára Ft/kWh
ebből: csúcsidőszakban Ft/kWh
időszakos (B) árszabás szerinti értékesítés átlagára Ft/kWh
4. Fogyasztók száma havonta A tárgyidőszakot követő második hónap 25. napja
Ellátott felhasználók száma összesen db
általános, egyzónaidős (A1) árszabás szerint db
ebből: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott kedvezményes villamosenergia-áron db
általános, kétzónaidős (A2) árszabás szerint db
ebből: csúcsidőszakban db
időszakos (B) árszabás szerint db

  Vissza az oldal tetejére