A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásban a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott űrlapon - papír alapú beadványként - kell előterjeszteni.

(2) *  A mellékletekben meghatározott űrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján, valamint az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni.

(3) A fizetési meghagyásos eljárás űrlapjait a fizetési meghagyás kibocsátására jogosult bíróságokon a megfelelő példányszámban ingyenesen a jogosult rendelkezésére kell bocsátani.

2. § Ha a fizetési meghagyás kibocsátását több jogosult kéri, vagy ha azt több kötelezett ellen kérik, illetve ha a követelések száma, vagy a kamat meghatározása indokolja, a 2., illetve a 3. számú mellékletben foglalt pótlapokkal kiegészítve kell a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet előterjeszteni.

3. § A fizetési meghagyásos eljárásban az ellentmondást a 4. számú mellékletben meghatározott űrlapon is elő lehet terjeszteni.

4. § Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását.

1. A kötelezett a követelt ............................... forint / euró
(más pénznem: ................................),
azaz (betűvel kiírva) .........................................................
összeggel,
vagy a következő ingósággal(-okkal): ..............................
........................................................................................... A .........................................................................................
(illetve az ingóság(ok) hiányában, a(zok) helyett Bíróságnak
.............................. forint/euró/más pénznem)
azért tartozik, mert Név:........................................................
.................................................................................................. Lakcím/székhely:
.................................................................................................. Irányítószám, település: ...........................................................
.................................................................................................. ..................................................................................................
2. A követelés alapjául fent előadott tények Utca/út/tér, szám: ......................................................
bizonyítására a kérelemhez eredetiben (másolatban) jogosult
mellékelem az ügyre vonatkozó .... darab okiratot
(levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot): fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme
..................................................................................................
.................................................................................................. Név:........................................................
.................................................................................................. Lakcím/székhely:
3. Kérem tanúként kihallgatni a következő személyeket Irányítószám, település: ...........................................................
(ezen az űrlapon csak nevet/neveket lehet feltüntetni, az ..................................................................................................
egyéb adatokat csak az esetlegesen perré alakult Utca/út/tér, szám: ......................................................
eljárásban, a Pp. 167. §-ának (3) bekezdése szerint kell kötelezett ellen.
bejelenteni): ............................................................................. Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha
.................................................................................................. rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi
.................................................................................................. végrehajtását segítik elő:
4. A felek között közvetítői eljárás volt-e folyamatban?
igen / nem - természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett születési helye, ideje: .......................................
Kelt: a kötelezett anyja neve: ....................................
............................................., 20.............................-n a kötelezett adóazonosító jele: ..........................
Előttünk mint tanúk előtt (ha a jogosult jogi képviselő nélkül
jár el): - nem természetes személy kötelezett esetén:
név ........................................................................................... a kötelezett nyilvántartási száma: ............................................
lakcím: ..................................................................................... a kötelezett adószáma: .............................................................
név: ..........................................................................................
lakcím: .....................................................................................
A .......................................................................... Bíróság Fontos!
................................/20....................../.................. szám Saját érdekében gondosan olvassa el
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. az alábbi figyelmeztetést!

Fizetési meghagyás

A bíróság a jogosult kérelmére az 1952. évi III. tv. 317. §-a alapján meghagyja ...................................................................................
................................................................................................................................................................................ kötelezettnek, hogy a
............................................................................................................................................................................................ által képviselt
................................................................................................................................................................................................ jogosultnak
a meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap (váltón alapuló követelés esetén 3 nap) alatt fizesse meg a következő összegeket (ingóság esetén adja ki az ingóságot):
1. Főkövetelés .............................. címen ................................. Ft-ot/eurót/más pénznem: .........................,
vagy ingóság/pénzösszeg: ..........................................................................................................................
és ebből .......................... Ft/euró/... után ................................................-tól ...........................................-ig ......%,
..................................................-tól a kifizetés napjáig járó .......% kamatot;
....................................... Ft/euró/... után .................................................-tól ...........................................-ig .......%,
..................................................-tól a kifizetés napjáig járó .......% kamatot;
2. Eljárási illeték címén ........................................................................................................................... Ft-ot.
3. Váltón alapuló követelés címén a ......................................... Ft/euró/... után járó ................... ezrelék váltódíjat.
4. Államnak járó illeték címén ............................................................................... Ft-ot külön felhívásra az állam javára.
5. Jogosultnak járó költség címén ........................................................................... Ft/euró/...-(o)t.
Figyelmeztetés
A bíróság a meghagyással érvényesített követelés jogalapját és az annak bizonyítására szolgáló tényeket érdemben nem vizsgálta. A fizetési meghagyás akkor válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ha a kötelezett nem mond ellent határidőben. Ha a kötelezett a követelt összeggel nem, illetve annál kevesebbel tartozik, vagy a követelést egyéb okból alaptalannak tartja, a fizetési meghagyást a bíróságnál ellentmondással megtámadhatja. Az ellentmondást a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 nap - váltón alapuló követelés esetében 3 nap - alatt kell e bíróságnál írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az ellentmondás az arra rendszeresített űrlapon is benyújtható. Az ellentmondásban a kötelezett előadhatja a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait; az ügyre vonatkozó okirati bizonyítékait (nyugtát, elismervényt, szerződést, levelet stb.) eredetiben vagy másolatban mellékelheti az ellentmondáshoz. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyás ellentmondással nem érintett része jogerőre emelkedik.
Ha a meghagyás kézhezvétele után a kötelezett a követelést teljesíti, az elismerésnek minősül, és ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik.
Ha a fizetési meghagyás jogerős és a kötelezett a követelt összeget nem fizette meg, a jogosult a végrehajtás elrendelését kérheti.
..........................................................., 20..................................................-n Záradék
Ez a fizetési meghagyás
..................................................... 20......................................................................-n
bíró - bírósági titkár, bírósági fogalmazó - bírósági ügyintéző *jogerős és végrehajtható.
*jogerős, de a Pp. 319. § (6) bekezdése alapján a
követelés tárgyában nincs helye végrehajtásnak
A kiadmány hiteléül: ....................................., 20.................................-n
........................................................................
.............................................. bíró - bírósági titkár
tisztviselő - ügykezelő bírósági fogalmazó - bírósági ügyintéző
P. H.
*a megfelelő aláhúzandó

2. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több jogosult vagy kötelezett esetén

(csak akkor kell kitölteni, ha egynél több jogosult vagy kötelezett érintett az eljárásban, a kitöltést a II. rendű jogosulttal, illetve a II. rendű kötelezettel kell kezdeni)

...... rendű jogosult ...... rendű jogosult
Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................
Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:
Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................
...... rendű jogosult ...... rendű jogosult
Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................
Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:
Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................
...... rendű kötelezett ...... rendű kötelezett
Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................
Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:
Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................
kötelezett ellen. kötelezett ellen.
Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő: Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő:
- természetes személy kötelezett esetén: - természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett születési helye, ideje: ............................... a kötelezett születési helye, ideje: ...............................
a kötelezett anyja neve: ............................................... a kötelezett anyja neve: ...............................................
a kötelezett adóazonosító jele: .................................... a kötelezett adóazonosító jele: ....................................
- nem természetes személy kötelezett esetén: - nem természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett nyilvántartási száma: ............................... a kötelezett nyilvántartási száma: ...............................
a kötelezett adószáma: ................................................ a kötelezett adószáma: ................................................
...... rendű kötelezett ...... rendű kötelezett
Név: ...................................................................................... Név: ......................................................................................
Lakcím/székhely: Lakcím/székhely:
Irányítószám, település: ....................................................... Irányítószám, település: .......................................................
.............................................................................................. ..............................................................................................
Utca/út/tér, szám: ................................................................. Utca/út/tér, szám: .................................................................
kötelezett ellen. kötelezett ellen.
Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő: Az alábbi adatok jogosult általi kitöltése nem kötelező, de ha rendelkezésre állnak, kitöltés esetén a követelés későbbi végrehajtását segítik elő:
- természetes személy kötelezett esetén: - természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett születési helye, ideje: ............................... a kötelezett születési helye, ideje: ...............................
a kötelezett anyja neve: ............................................... a kötelezett anyja neve: ...............................................
a kötelezett adóazonosító jele: .................................... a kötelezett adóazonosító jele: ....................................
- nem természetes személy kötelezett esetén: - nem természetes személy kötelezett esetén:
a kötelezett nyilvántartási száma: ............................... a kötelezett nyilvántartási száma: ...............................
a kötelezett adószáma: ................................................ a kötelezett adószáma: ................................................

3. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Pótlap a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemhez több főkövetelés felsorolásához, illetve a kamat meghatározásához

(csak akkor kell kitölteni, ha a jogosult több főkövetelést támaszt, illetve ha az űrlapon nem lehet a kamatot a kívánt módon feltüntetni)

Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,
vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................
és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;
Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,
vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................
és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;
Főkövetelés ............................................................................. címen ....................................... Ft-ot/eurót/más pénznem: ...................,
vagy ingóság/pénzösszeg: ........................................................................................................................................................................
és ebből .......................................... Ft/euró/... után ........................................................-tól .................................................-ig ........%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
...................................... Ft/euró/... után ...............................................-tól ............................................-ig ......%,
......................................................-tól a kifizetés napjáig járó .............% kamatot;

4. számú melléklet a 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelethez

Ellentmondás a fizetési meghagyással szemben

(Az ellentmondás előterjesztéséhez ennek az űrlapnak a használata nem kötelező.)

1. Alulírott,

Név: .............................................................................

Lakcím/székhely:

Irányítószám, település: ..................................................

Utca/út/tér, szám: ..........................................................,

a ..................................... Bíróság által ..................../20........./......... számon kibocsátott fizetési

meghagyással szemben ellentmondással élek.

(A megfelelő aláhúzandó, kitöltendő!)

2. A fizetési meghagyásban foglalt ................... (azaz: ...............) Ft/euró/más pénznem: .......

- követelés teljes összegét vitatom.

- követelésből ..................................... (azaz: .............) összeget vitatok.

Ingó dolog esetén:

- a következő ingóság(oka)t (illetve a helyette megjelölt pénzösszeget) vitatom: ......................

3. Védekezésem alapjául a következő tények szolgálnak, illetve az alábbi bizonyítási indítvány(oka)t teszem:

4. A fent előadott tények bizonyítására az ellentmondáshoz eredetiben (másolatban) mellékelem az ügyre vonatkozó ........... darab okiratot (levelet, szerződést, egyéb írásbeli bizonyítékot):

.......................................................................................................................................................

Kelt: .........................., 20......................

Előttünk mint tanúk előtt
(ha a jogosult jogi képviselő nélkül jár el):
név: .................................................................................. ..........................................................
lakcím: ............................................................................. a kötelezett aláírása
név: ..................................................................................
lakcím: .............................................................................