A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) tógazdaság: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal ellátott terület, amely az ingatlan-nyilvántartásban halastóként szerepel, érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, és amelyet haltenyésztésre használnak, ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;

b) üzemelő halastóterület: a tógazdaság azon halastó területe, amelyet a vízjogi engedély tartalmaz, és amelyen a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező haltermelési tevékenységet folytat;

c) pontyivadék: zsenge, előnevelt, egynyaras korosztályú pontyivadék, amelynek kora nem haladja meg a kikeléstől számított egy évet;

d) pénzügyi év: adott év január 1-jétől december 31-éig tartó időszak;

e) *  csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatási rendelet) meghatározott támogatás;

f) *  vízjogi engedély: vízi munka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz szükséges, a vízügyi hatóság által kiállított engedély;

g) * 

h) tárgyév: az a naptári év, amely évben a pályázó az e rendelet szerinti támogatást igénybe veszi;

i) *  halgazdálkodási hatóság: a halgazdálkodási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal;

j) *  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

k) *  egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás.

A támogatás célja, jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a minőségi pontytermelés hatékonyságának növelése érdekében.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a halászati csekély összegű támogatási rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. § *  Az e rendelet szerinti támogatást az a tógazdasági haltermelő tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet veheti igénybe, aki vagy amely

a) *  a tárgyévben a támogatási kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után kizárólag tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyészanyától származó pontyivadékot telepített, amelyek listáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti közleménye tartalmaz;

b) * 

c) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ca) nincs köztartozása,

cb) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

cc) az általa telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,

cd) * 

A támogatás mértéke és forrása

4. § (1) *  A támogatás mértéke 45 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező saját használatában üzemelő összes halastóterület után.

(2) *  A támogatás összege egy és ugyanazon vállalkozásonként adott tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(3) *  A 2015. évben rendelkezésre álló keretösszeg 98 900 000 forint.

(3a) *  A 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 forint.

(3b) *  A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint.

(4) A támogatási összeg forintra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(5) *  A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. § (1) *  A támogatás e rendelet melléklete szerinti kérelemnek a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) postai úton, egy példányban, évente egy alkalommal, tárgyév június 15. és július 15. közötti időszakban történő benyújtásával igényelhető.

(1a) * 

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) *  vásárolt pontyivadék esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a számla másolatát és a telepítési nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját és a telepített pontyivadék mennyiségét;

b) *  saját pontyivadék nevelés esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumot és nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját, a telepített pontyivadék mennyiségét;

c) *  vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik;

d) a kérelmező által a tárgyévben saját használatában üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély másolatát;

e) *  az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat.

(3) *  A (2) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt, a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok közül - a tenyészanyákra vonatkozó dokumentumok kivételével - kizárólag a tárgyévet megelőző év október 1-je és a támogatási kérelem benyújtása közötti időpontban kiállítottak fogadhatók el.

(4) *  A Kincstár a jogos igényeket összesíti. Ha az összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a 4. § (3) bekezdésben foglalt keretösszeget, akkor minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.

(5) *  Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a Kincstár az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő kitűzésével, a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(6) *  A Kincstár köteles a beadási határidőt követően hatvan napon belül határozatában tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül, és ugyanezen határidőn belül gondoskodni a támogatás kifizetéséről. A határozatban utalnia kell a halászati csekély összegű támogatási rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(7) *  A támogatás odaítéléséről szóló határozatot a Kincstár és az ügyfél köteles tíz évig megőrizni.

5/A. § * 

A támogatás nyilvántartása

6. § *  E rendelet vonatkozásában a halászati csekély összegű támogatási rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Jogkövetkezmények

7. § (1) *  Ellenőrzés végzésére a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság jogosult. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe, úgy arról a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság értesíti a Kincstárt, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglaltaknak megfelelően határozatban állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét.

(2) *  A támogatás folyósítása és ellenőrzése során a halászati csekély összegű támogatási rendelet 3-6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3) *  E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez * 

Támogatási kérelem
a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásához

Tárgyidőszak: ...... év

Benyújtás helye:

Magyar Államkincstár

H-1476 Budapest, Pf. 407.

1. Az ügyfél adatai:

Ügyfél neve:
Ügyfél-azonosító:
Adószáma: - -
Adóazonosító jele:

2. A telepített ponty ivadék:

Fajtája Telepített mennyisége (kg)
Összesen:

3. Az igényelt támogatás:

...................................................... hektár saját használatomban üzemeltetett halastóterület után összesen: ....... eurónak megfelelő forintösszeg.

4. Nyilatkozat az általános csekély összegű támogatás(ok)ról

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő - általam alkalmazott - üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben az 1998/2006/EK bizottsági rendelet, illetve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásban saját jogon és a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján velem „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán

□ nem részesültem/részesültünk,

□ összesen ..................... EUR támogatásban részesültem/részesültünk.

A megfelelő rovatba kérem, tegyen X-et. Figyelem!

Amennyiben a fentiek egyike sem kerül megjelölésre, úgy a nyilatkozat nemlegesnek tekintendő.

5. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozás minőséghez kapcsolódóan

Legalább egy nyilatkozatot kötelező megjelölni!

Nyilatkozom, hogy

a) nem minősülök a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal;

b) □ a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal

ba) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat megküldtem a támogatást nyújtó szerv részére.

bb) □ az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat jelen kérelemmel egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére.

6. Nyilatkozatok:

Alulírott nyilatkozom, hogy

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem állok csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs köztartozásom,

c) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített egynyaras pontyivadék 100%-ban elismert, vagy ideiglenesen elismert származással rendelkezik,

d) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,

e) tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..., .......... év ... hónap ... nap

...............................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

7. Csatolandó mellékletek:

1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a számla másolat vagy másolatok, a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a számlán fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.

2. Saját termelésű pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített fajta vagy fajták elismertek, illetve ideiglenesen elismertek, a haltelepítést igazoló belső dokumentum vagy dokumentumok, valamint a telepítési nyilatkozat vagy nyilatkozatok; a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumon fel kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.

3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolása arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik.

4. A kérelmező által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély, vagy az üzemelés jogszerűségét igazoló vízügyi hatósági bizonyítvány másolata.

5. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.


  Vissza az oldal tetejére