A jogszabály mai napon ( 2024.05.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

A Kormány a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) hatálya alá tartozó támogatásokra kiírt pályázati eljárásokra és nem pályázati úton, de egyedi döntéssel odaítélt támogatásokra (a továbbiakban együtt: pályázati eljárás) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya

a) a pályázati eljárásban pályázóként, igénylőként (a továbbiakban együtt: pályázó) résztvevő, államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre (kivéve a társasházat),

b) a pályázatot befogadó szervre,

c) a pályázati eljárás során a döntés-előkészítésben közreműködőre,

d) a pályázati eljárásban döntéshozóra,

e) a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlap üzemeltetőjére

terjed ki.

(3) *  E rendelet alkalmazásában kiemelt adatszolgáltató

a) az államháztartás központi alrendszerében a fejezetet irányító szerv vezetője által meghatalmazott személy,

b) az önkormányzat és szervei esetén a jegyző, illetve körjegyző.

2. § (1) *  A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok közzétételének helyéül szolgáló honlapot az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter működteti.

(2) *  A honlap létrehozását és üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

(3) *  A pályázatot befogadó szerv nevében az adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy adatairól az adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a kiemelt adatszolgáltató – ha a pályázatot befogadó szerv tekintetében nincs kiemelt adatszolgáltató, akkor a honlap működtetője – tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét.

(4) *  A pályázatot befogadó szerv és a kiemelt adatszolgáltató a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon előírt módon és a honlapról letölthető nyomtatványokon tesz eleget adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének.

(5) *  A pályázatot befogadó szerv a Knyt.-ben meghatározott adatszolgáltatási feladatait az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján látja el.

(6) *  A pályázati elszámolás közzététele keretében a pályázatot befogadó szerv közli a honlap üzemeltetőjével:

a) a szerződött összeget,

b) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 93. § (2) bekezdése szerinti

ba) lezárás időpontját,

bb) lezárás összegét.

3. § (1) A pályázatot befogadó szerv a Knyt. által előírt közzététel előtt a közzétételre megküldendő adatokat a pályázatok nyomon követését biztosító informatikai rendszerében rögzíti.

(2) A honlap üzemeltetője a Knyt. szerinti előírásoknak megfelelően a pályázatot befogadó szerv által a közzétételre szolgáló honlapon elérhetővé tett elektronikus űrlapon megküldött adatokat a beérkezés után egy munkanapon belül közzéteszi, illetve a törlési kérelemnek egy munkanapon belül eleget tesz.

(3) A pályázatokról és a támogatásokról döntő szerv a Knyt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének a pályázatot befogadó szerven keresztül tesz eleget.

(4) A közzététel időpontjáról és a törlés tényéről a honlap üzemeltetője a pályázatot befogadó szervet – amennyiben az ezt elektronikus elérhetősége megjelölésével kéri – legkésőbb a közzétételt, illetve törlést követő munkanapon elektronikus úton értesíti. A közzététel időpontjáról és a törlés tényéről a befogadó szerv haladéktalanul értesíti a közzétételt kérőt.

(5) A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglaltak honlapon történő közzétételét a pályázó a pályázatot befogadó szervnél kezdeményezi.

(6) A honlapot üzemeltető szerv felelős a Knyt. szabályainak megfelelő közzétételéért. A honlapon közzétett adatok tartalmáért, valódiságáért az felel, aki a közzétételt kérte.

4. § A Knyt. 1. § (2) bekezdés b)–d) pontjai szerinti ellátások és támogatások – a Knyt. 1. § (4) bekezdésének megfelelően a nem egyedi döntés alapján nyújtott támogatásokon túlmenően – a következők:

a) *  a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 22. §-a alapján megállapított gyermekgondozást segítő ellátás;

b) *  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatás;

c)–e) * 

f) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés;

g) * 

h) az Szt. 55. §-a szerinti adósságkezelési szolgáltatás;

i) * 

j) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához a Gyvt. 148. § (7) bekezdése alapján megállapított kedvezmény;

k) *  a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti szerzési és átalakítási támogatás iránti igény kielégítése;

l) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott esélyegyenlőségi ösztöndíjak;

m) *  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve annak felhatalmazása alapján jogszabályban, vagy a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott a hallgatók számára nyújtott támogatás (ösztöndíj, szolgáltatás, mentesség).

5. § (1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba.

(2) *  Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

(3) *