A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a)–m) * 

n) a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM–R rendszer megvalósítása.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(2a) *  Az 1. számú mellékletben írtakon túlmenően a Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az (1) bekezdésben megjelölt beruházásokhoz kapcsolódó 3. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2b)–(2c) * 

(3) * 

(4) *  Az 1. számú melléklet szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) *  beruházás megvalósításához szükséges ingatlanokon vasúti pályatartozékok, vasúti üzemi létesítmények – ideértve az elektronikus hírközlési építményt is – az élet- és vagyonbiztonság, valamint az egészséges környezet biztosítása mellett elhelyezhetőek, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési terv, a településképi rendelet vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) ezen létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírásokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető szabályozást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, a településképi rendeletet és az OTÉK-ot nem kell alkalmazni.

1/A. § * 

1/B. § *  (1) * 

(2)–(3) * 

1/C. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

3. § *  E rendeletnek az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (4) bekezdés c) pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez * 

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM–R rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságok

A B C
1. Építmény A beruházás megvalósításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek, engedélyek Eljáró hatóság
2. Vasúthatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter
3. Elektronikus hírközlési építmények (különösen antennák, antennatartó szerkezetek és felszín alatti elektronikus hírközlési alépítmények) Hírközlés-hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
4. *  Felszín feletti építmények (különösen:
állomásépületek átalakítása)
Általános építésügyi hatósági engedélyek illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal
5. *  Felszíni sajátos építmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek építési munkái Közúthatósági engedélyek Építmény helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal
6. *  Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény Környezetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek Pest Vármegyei Kormányhivatal
7. *  Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építmény Természetvédelmi hatósági eljárások, engedélyek környezetvédelemért felelős miniszter
8. Valamennyi, megvalósításhoz szükséges építményhez kapcsolódó vízilétesítmény, illetve vízimunka Vízjogi engedélyek Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (2a) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárások

1. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

2. az 1. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

3. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

4. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

6. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

7. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

8. a 7. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,

9. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

10. területrendezési hatósági eljárások,

11. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. §-ban meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

12. az 1–11. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.