A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi LXXXIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2009. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhatvannégymillió-háromszáznegyvenezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhatvannégymillió-háromszáznegyvenezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi kiadási előirányzatát 6 311,259 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-háromszáztizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi bevételi előirányzatát 6 311,259 M Ft-ban, azaz hatmilliárd-háromszáztizenegymillió-kettőszázötvenkilencezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti – a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2010. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 31 188,814 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-egyszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban,

b) bevételi főösszegét 31 188,814 M Ft-ban, azaz harmincegymilliárd-egyszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáztizennégyezer forintban hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 932,422
2. Munkaadókat terhelő járulékok 285,418
3. Dologi kiadások 316,700
4. Felhalmozási kiadások 29,800
Összesen: 1 564,340

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2009. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 098,487
2. Frekvencia pályázati díj 10,200
3. Támogatási pályázati díj 30,495
4. Kötbér 110,000
5. Bírság 29,000
6. Késedelmi kamat 4,000
7. ÁFA 1 029,077
Összesen: 6 311,259

2. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1 034,110
2. Rendkívüli finanszírozás 524,230
3. Működési bevétel 6,000
Összesen: 1 564,340

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2009. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5 098,487
2. Frekvencia pályázati díj 10,200
3. Támogatási pályázati díj 30,495
4. Kötbér 110,000
5. Bírság 29,000
6. Késedelmi kamat 4,000
7. ÁFA 1 029,077
Összesen: 6 311,259

3. melléklet a 2008. évi LXXXIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetése

I. BEVÉTELEK 2009. év
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat M Ft-ban előirányzat
1. üzembentartási díj 25 852,747
1.1. átvállalt üzembentartási díj 24 936,700
1.2. átvállalással nem érintett üzembentartási díj 916,047
2. műsorszolgáltatási díj 5 098,487
2.1. MTM-SBS Televízió Zrt. 1 963,705
2.2. Magyar RTL Televízió Zrt. 1 783,773
2.3. Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 0,000
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. 200,000
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 151,009
3. pályázati díjak 40,695
4. kötbér, kártérítés, bírság 143,000
5. önkéntes befizetések
6. egyéb bevételek 53,885
költségvetési bevételek 31 188,814
II. KIADÁSOK 2009. év
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat M Ft-ban előirányzat
1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 301,581
1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 341,099
1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 238,769
1.3. Duna Televízió Zrt. 6 204,659
1.4. ORTT 258,527
1.5. közalapítványok összesen 258,527
2. céltámogatások 1 906,109
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 224,397
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 604,818
2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális
átállás költségei 695,516
2.4. nem nyer.érdekelt m.szolg. támogatása 190,689
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 190,689
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 963,705
3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 374,593
3.2. Duna Televízió Zrt. 589,112
3.3. Magyar Rádió Zrt. 0,000
4. kiegészítő támogatások 1 292,637
4.1. ORTT 775,582
4.2. közalapítványok összesen 517,055
5. Igazgatóság 867,212
5.1. személyi juttatások 424,074
5.2. munkaadót terhelő járulékok 128,924
5.3. dologi kiadások 289,684
5.4. felhalmozási kiadások 24,530
6. szerzői jogdíjak 218,317
7. pályázatok bírálatának költségei 30,495
8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 38,262
9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 524,230
10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 46,266
költségvetési kiadások 31 188,814