A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. február 25-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Kulturális egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék és fejlesszék az együttműködést a kultúra, a tudomány, a művészet, az oktatás és a sport területén, annak tudatában, hogy az együttműködés ezeken a területeken hozzájárul a két ország közötti barátság megszilárdításához, a jelen Kulturális Egyezmény aláírását határozták el és ebből a célból meghatalmazottaikat kinevezték: akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélve az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek, figyelembe véve a kölcsönösség és mindkét ország szuverenitása tiszteletben tartásának elvét, hivatalos szerveik révén a kulturális kapcsolatok fejlesztésére törekszenek a következő területeken:

a) együttműködés az egyetemek, tudományos és kutatási központok között,

b) kulturális, tudományos és művészeti információk és publikációk cseréje,

c) konferenciák szervezése és szakemberek cseréje a tudomány, az oktatás és a művészet területén,

d) tudományos, irodalmi és művészeti alkotások és kiadványok cseréje eredeti nyelven és fordításban,

e) dokumentumfilmek cseréje, koncertek, színházi bemutatók, tudományos és művészeti kiállítások bemutatása, sportversenyek rendezése.

2. Cikk

A Szerződő Felek igyekeznek elősegíteni egyetemi professzorok, főiskolai tanárok és tudósok cseréjét az országaikban érvényben levő rendelkezések és lehetőségek figyelembevételével, az illetékes szervek javaslata alapján.

3. Cikk

A Szerződő Felek az országaikban érvényes törvények keretén belül kölcsönösen támogatják és elősegítik a másik Fél állampolgárai számára az illetékes szervek javaslata alapján szakmai tanulmányok folytatását egyetemeiken, főiskoláikon, levéltáraikban, könyvtáraikban és múzeumaikban.

4. Cikk

Mindkét Szerződő Fél biztosítja a tudományos kutatási feltételeket a másik Fél tudósai és művészei számára tanulmányi és kutatási ösztöndíjak nyújtásával a másik Fél illetékes szerveinek javaslata alapján.

5. Cikk

A Szerződő Felek megvizsgálják azokat a feltételeket, amelyek alapján a két országban adott egyetemi diplomák és fokozatok egyetemi célokra egyenértékűnek fogadhatók el és ebből a célból külön egyezményt kötnek.

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködést rádió és televízió állomásaik között, és támogatják a tudományos és művészeti filmek cseréjét hivatalos szerveiken keresztül az érvényben levő rendelkezéseik figyelembevételével.

7. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szerveikkel egyetértésben meghatározott időtartamra csereprogramokat készítenek a kultúra, a művészet és sport területén.

8. Cikk

A jelen Egyezmény megerősítése a két ország alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően történik és a megerősítő okiratok kicserélésének napján lép hatályba.

9. Cikk

A jelen Egyezmény három évig érvényes és hallgatólagos meghosszabbítással újabb három évre megújítható, hacsak az egyik Szerződő Fél az Egyezményt hat hónappal a lejárat előtt fel nem mondja.

A jelen Egyezmény két-két példányban készült, magyar, perzsa és francia nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

Az Egyezmény cikkeinek eltérő értelmezése esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

Készült Budapesten, 1968. május hó 24. napján.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére