A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/2008. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatokról szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatokról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány e rendelettel kihirdeti az Egyezményt.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) annak tudatában, hogy az audiovizuális területen megvalósuló koprodukciók fontos hozzájárulást jelentenek az európai filmgyártás fejlődéséhez, valamint a két ország gazdasági és kulturális cseréjének növekedéséhez; attól az óhajtól vezérelve, hogy együttműködésüket az audiovizuális területen, különösen a filmalkotások, a televíziós és a videóprodukciók gyártása és forgalmazása tekintetében fejlesszék, a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó koprodukciókhoz mindkét Szerződő Fél illetékes hatóságának jóváhagyására van szükség. E hatóság a Magyar Köztársaságban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Németországi Szövetségi Köztársaságban a Szövetségi Gazdasági és Exportellenőrzési Hivatal.

(2) Ha az illetékes hatóságok helyébe másik lép, a Szerződő Felek erről kölcsönösen értesítik egymást.

2. cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében filmalkotásnak minősül minden olyan mozgóképalkotás (így különösen a játékfilm, az animációs film és a dokumentumfilm), amely - terjedelmétől, az adathordozótól és a műfajától függetlenül - a Szerződő Felek hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezéseknek megfelel, és első bemutatása filmszínházban történik.

(2) A jelen Egyezménynek a koprodukcióban készült filmalkotásokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a televíziós és a videó-, valamint minden olyan új formában készült audiovizuális alkotásra, amely a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai szerint támogatásban részesülhet.

3. cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény hatálya alatt készült koprodukciós filmalkotásokat hazai gyártású filmalkotásoknak tekintik.

(2) A jelen Egyezmény hatálya alatt létrejött koprodukciós filmalkotásokat ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyeket a Szerződő Felek jelenleg hatályos vagy a jövőben hatályba lépő jogszabályai a hazai gyártású filmalkotások számára biztosítanak.

4. cikk

A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó koprodukcióban olyan filmelőállító vehet részt, amelynek székhelye vagy telephelye a Szerződő Felek valamelyikének területén található.

5. cikk

A koprodukcióban készült filmalkotásokat a jelen Egyezményben meghatározott kedvezmények akkor illetik meg, ha azokat megfelelő technikai felszereltséggel, pénzügyi háttérrel és szakmai felkészültséggel, valamint az 1. cikkben megjelölt illetékes hatóságok által a Szerződő Felek vonatkozó jogszabályai alapján elismert filmelőállítók valósítják meg.

6. cikk

(1) A filmelőállítóknak a koprodukciós igazolás iránti kérelmeket a Szerződő Felek által meghatározott módon kell elkészíteniük.

(2) Ha a Szerződő Felek illetékes hatóságai valamely filmalkotást koprodukciós filmalkotásként ismertek el, az igazolást kölcsönös egyeztetést követően, és csak akkor vonhatják vissza, ha művészeti, pénzügyi vagy technikai szempontból a kérelemben foglalt tényekhez képest lényeges változás következik be.

7. cikk

(1) A Szerződő Felek filmelőállítói által nyújtott hozzájárulás mértéke nem lehet kevesebb a filmalkotás teljes előállítási költségének 20 (húsz) százalékánál, és nem haladhatja meg annak 80 (nyolcvan) százalékát. Ha a hozzájárulás mértéke nem éri el a 20 (húsz) százalékot, az érintett Szerződő Fél intézkedést tehet annak érdekében, hogy korlátozza vagy kizárja a nemzeti filmgyártást támogató programok igénybevételét.

(2) A koprodukcióban részt vevő filmelőállítók mindegyike köteles tényleges alkotói, művészeti és technikai hozzájárulást biztosítani. E hozzájárulásnak arányban kell állnia a koprodukcióban részt vevő filmelőállítók pénzügyi befektetésével, továbbá tartalmaznia kell a szerzői, színészi és technikai személyzet részvételét, valamint a labor- és felszerelési költségeket.

8. cikk

(1) A koprodukciós filmalkotásokban közreműködőknek a következő személyek köréből kell kikerülniük:

a Magyar Köztársaság részéről:

- a Magyar Köztársaság állampolgárai,

- a magyar nemzetiségű személyek,

- az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgárai,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-án kelt Megállapodást aláíró másik állam polgárai;

a Németországi Szövetségi Köztársaság részéről:

- a német Alaptörvény értelmében németnek számító személyek,

- olyan személyek, akik a német kultúra körébe tartoznak és állandó lakóhelyük a Németországi Szövetségi Köztársaság területén található,

- az Európai Unió valamely más tagállamának állampolgárai,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-án kelt Megállapodást (a továbbiakban: EGT Megállapodás) aláíró másik állam polgárai.

(2) A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a jelen Egyezmény hatálya alatt készült koprodukciós alkotásként ismerhetőek el azok a filmalkotások, amelyek létrehozatalában olyan állam állampolgárai is közreműködtek, amellyel az egyik Szerződő Félnek koprodukciós megállapodása van. Ilyen koprodukciók esetén a filmelőállítók hozzájárulásának mértéke nem lehet kevesebb a filmalkotás teljes előállítási költségének 10 (tíz) százalékánál, és nem haladhatja meg annak 70 (hetven) százalékát.

(3) A koprodukcióban készülő filmalkotás külső vagy eredeti belső felvételeinek forgatására a Magyar Köztársaságban, a Németországi Szövetségi Köztársaságban, az Európai Unió valamely más tagállamában vagy az EGT Megállapodást aláíró másik államban kerül sor. A Szerződő Felek illetékes hatóságai művészi okokból - ha a forgatókönyv vagy a környezet hitelessége szükségessé teszi - ettől eltérően is rendelkezhetnek.

(4) A jelen Egyezmény hatálya alatt készült filmalkotásokat kettő, egy magyar és egy német nyelvű változatban kell elkészíteni. A filmalkotásban - a forgatókönyvnek megfelelően - más nyelvű dialógus is szerepelhet.

9. cikk

A Szerződő Feleknek mind a művészi és alkotói részvétel, mind a pénzügyi és a technikai hozzájárulás (műtermek, laboratóriumok és utómunkálatok) tekintetében biztosítaniuk kell az egyensúlyt. Az egyensúly betartását a 15. cikk szerinti Vegyes Bizottság vizsgálja.

10. cikk

A koprodukciókat a jelen Egyezményben meghatározott kedvezmények akkor illetik meg, ha az Egyezmény hatálya alatt létrejött filmalkotás eredeti negatívja vagy sokszorosításra alkalmas eredeti példánya a koprodukcióban részt vevő filmelőállítók közös tulajdonát képezi. A negatívról, illetve annak sokszorosításra alkalmas eredeti példányáról a saját országában történő forgalmazás céljából mindegyik filmelőállító másolatot készíthet.

11. cikk

A jelen Egyezmény keretében létrejött filmalkotás főcímében és reklámanyagában fel kell tüntetni, hogy a filmalkotás magyar-német, illetve német-magyar koprodukcióban készült.

12. cikk

A bevételeket a filmelőállítóknak alapvetően a filmalkotás teljes előállítási költségeihez való hozzájárulás arányában kell megosztaniuk. Indokolt esetben a bevételek megosztása során a művészi, az alkotói és a technikai részvétel aránya is figyelembe vehető.

13. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseitől eltérően a kétoldalú együttműködés keretében olyan filmalkotások is koprodukciós kedvezményekben részesülhetnek, amelyek a Szerződő Felek országainak egyikében készülnek, és amelyek esetén a kisebbségi részesedés a koprodukciós szerződés értelmében kizárólag a pénzügyi részesedésre korlátozódik oly módon, hogy e kisebbségi részesedés nem lehet kevesebb a filmalkotás teljes előállítási költségének 20 (húsz) százalékánál.

14. cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálya alatt létrejött filmalkotások forgalmazásáról a koprodukciós szerződésben kell rendelkezni.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy egymás olyan filmalkotásainak a forgalmazását is elősegítsék, amelyek nem a jelen Egyezmény hatálya alatt készültek. A 15. cikk szerinti Vegyes Bizottság az erre vonatkozó lehetőségeket megvizsgálja, és javaslatot tesz a Szerződő Felek forgalmazóinak együttműködésére.

(3) A Szerződő Felek filmnapok és egyéb kulturális rendezvények szervezésével kölcsönösen elősegítik egymás filmalkotásainak, valamint a jelen Egyezmény hatálya alatt létrejött filmalkotásoknak a megismertetését, illetve népszerűsítését.

15. cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai az előírások végrehajtása során felmerülő nehézségek kiküszöbölése érdekében tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok - szükség esetén - az Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés javítása céljából a Szerződő Felek érdekeinek megfelelő módosításokat javasolnak.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásának elősegítése céljából a Szerződő Felek kormányainak, továbbá film- és televíziós iparának képviselőiből álló Vegyes Bizottság jön létre, amely figyelemmel kíséri a jelen Egyezményben foglaltak végrehajtását, és - ha ez szükséges - javaslatot tesz az Egyezmény megfelelő módosítására.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit a Szerződő Felek valamelyikének kérésére - e kérés előterjesztésétől számított legkésőbb három hónapon belül - tartja, különösen abban az esetben, ha az audiovizuális iparra vonatkozó jogszabályi rendelkezések tekintetében lényeges módosítás történt, illetve ha a jelen Egyezmény alkalmazása során különösen súlyos nehézségek merültek fel.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen tájékoztatják egymást a koprodukciós minősítés megadásáról, elutasításáról, módosításáról, valamint visszavonásáról. A koprodukciós minősítés megadására irányuló kérelem elutasítását megelőzően az érintett illetékes hatóság konzultál a másik Szerződő Fél illetékes hatóságával.

16. cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre.

(2) A jelen Egyezmény attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amelyen a Magyar Köztársaság Kormánya tájékoztatja a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányát az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, a belső jogban rögzített követelmények teljesüléséről. A hatálybalépés tekintetében a megerősítésről szóló értesítés kézhezvételének napját kell irányadónak tekinteni.

(3) A jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Féllel szemben diplomáciai úton felmondhatja. Felmondás esetén a jelen Egyezmény hatálya a felmondásnak a másik Szerződő Félhez történő megérkezése napját követő hat hónap elteltével szűnik meg.

(4) E felmondás nem érinti azokat a koprodukciókat, amelyek megvalósítását a jelen Egyezmény felmondásának napját megelőzően hagyták jóvá.

(5) A jelen Egyezménynek az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke alapján történő bejegyzését az Egyesült Nemzetek Titkárságánál annak hatálybalépése után a Magyar Köztársaság Kormánya haladéktalanul kezdeményezi, és a másik Szerződő Felet az Egyesült Nemzetek Titkárságának a bejegyzésről szóló megerősítését követően a bejegyzési szám megadásával tájékoztatja.

A jelen Egyezmény Budapesten, 2008. február 20-án készült, két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven; mindkét nyelvű szöveg hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormánya részéről”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Egyezmény 16. cikke (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.