A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) *  Aki

a) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.),

b) a Kbtv. végrehajtására kiadott jogszabályban,

c) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) *  az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

e) *  a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

f) *  az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

g) *  a higany, a higanyvegyületek, vagy a higanykeverékek kivitele és behozatala tekintetében a 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 4. cikkében vagy,

h) *  a környezetben tartósan megmaradó, ipari felhasználású szerves szennyező anyagok forgalomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozóan az EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (2) bekezdésében

meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt: kötelezettségszegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

(2) 2 000 000–20 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

a) *  az anyagok regisztrációjával kapcsolatos előírásoknak, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében, 6. cikkében, 7. cikk (1) és (5) bekezdésében, 10. cikkében, 11. cikkében, 12. cikkében, 17. cikkében, 18. cikkében, 19. cikkében, 21. cikkében, valamint 28. cikk (1) és (6) bekezdésében előírt kötelezettségeknek nem, vagy szándékosan nem megfelelően tesz eleget;

b) *  az egyes veszélyes anyagok és veszélyes keverékek gyártásával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat megállapító előírásokat, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (1) bekezdésében megállapított kötelezettséget megsérti;

c) *  az engedélyköteles anyagok gyártásának, importálásának vagy felhasználásának engedélyeztetésére vonatkozó előírásokat, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikk (1) és (2) bekezdésében, 61. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint 63. cikk (3) bekezdésében megállapított kötelezettségeket megsérti;

d) *  a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek betiltásáról szóló külön jogszabályi rendelkezéseket megsérti, így betiltott veszélyes anyagot vagy keveréket a tilalommal érintett körben gyárt, importál, forgalomba hoz vagy felhasznál;

e) *  veszélyes anyaggal, illetőleg veszélyes keverékkel végzett tevékenységével egy éven belül ismételten, illetőleg tömeges foglalkozási mérgezést idéz elő.

(3) 100 000–10 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

a) *  a biztonsági adatlapra vonatkozó követelményeket, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikkében előírt kötelezettségeket megsérti, vagy a biztonsági adatlapon valótlan információt közöl;

b) *  a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységek bejelentésére vonatkozó kötelezettségét, így a Kbtv. 29. §-ának előírásait megsérti;

c) *  az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló rendeletben, vagy a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló rendeletben meghatározott, az engedéllyel történő forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozó előírásokat megsérti;

d) *  a (2) bekezdés a) pontja alá nem tartozó, az Európai Vegyianyag-ügynökség felé történő bejelentési, valamint az Ügynökség vagy az illetékes hatóság felé történő adat- és információközlésre vonatkozó előírásokat, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében, 9. cikk (2) és (6) bekezdésében, 22. cikkében, 24. cikkében, 41. cikk (4) bekezdésében, 46. cikk (2) bekezdésében, 49. cikk a) pontjában, 50. cikk (4) bekezdésében előírtakat, valamint a potenciális regisztrálók adatmegosztási kötelezettségeire vonatkozó előírásokat, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1) bekezdésében, 26. cikk (1) bekezdésében, 27. cikk (1) bekezdésében, 29. cikk (3) bekezdésében, valamint 30. cikk (3), (4) és (6) bekezdésében előírt kötelezettségeket megsérti;

e) *  a szállítói lánc tagjainak adatszolgáltatási kötelezettségét meghatározó előírásokat, így az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3) bekezdésében, 8. cikk (2) bekezdésében, 14. cikk (7) bekezdésében, 31. cikkében, 32. cikkében, 33. cikkében, 34. cikkében, 35. cikkében, 36. cikkében, 37. cikk (7) bekezdésében, 38. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében és 66. cikk (1) bekezdésében előírtakat megsérti;

f) *  a kémiai biztonsági értékelés és jelentés elkészítésére és a kockázatcsökkentési, kockázatkezelési intézkedések meghatározására, alkalmazására és ajánlására vonatkozó kötelezettségeket meghatározó rendelkezéseket, így a Kbtv. 20–21. §-ában, valamint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében, 37. cikkében és 60. cikk (10) bekezdésében előírtakat megsérti;

g) *  a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében, 8. cikkében, 11. cikk (4) bekezdésében, 14. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti;

h) *  a veszélyes anyag és a veszélyes keverék osztályozására, csomagolására, feliratozására, címkézésére vonatkozó előírásokat, így a Kbtv. 14–16. §-ában, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikkében és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, valamint azzal összhangban

ha) *  az osztályozás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében, 6. cikkében, 7. cikkében, 8. cikkében, 9. cikkében, 10. cikkében, 11. cikkében, 12. cikkében, 13. cikkében, 14. cikkében, 15. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,

hb) *  a címkézés során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében, 18. cikkében, 19. cikkében, 20. cikkében, 21. cikkében, 22. cikkében, 23. cikkében, 24. cikkében, 25. cikkében, 26. cikkében, 27. cikkében, 29. cikkében, 30. cikkében, 31. cikkében, 32. cikkében, 33. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,

hc) a csomagolás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében és 61. cikkében, továbbá 48. cikkében foglaltakat megsérti;

i) *  veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenységével a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eseten kívül foglalkozási mérgezést vagy az emberi élet, testi épség veszélyeztetését, az egészség károsítását, illetőleg az épített vagy a természetes környezet egyéb módon történő veszélyeztetését, illetve károsítását idézi elő;

j) *  az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizálása kapcsán a gyártó, importőr és továbbfelhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a szállítók általános információ-megőrzési kötelezettségét meghatározó előírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (6) bekezdésében és 49. cikkében előírtakat megsérti;

k) *  az osztályozási és címkézési jegyzékbe történő bejelentési kötelezettséget meghatározó előírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében és 41. cikkében előírtakat megsérti;

l) *  a méregközpontba történő bejelentésre vonatkozó kötelezettségét, így a Kbtv. 8/A. §-ában és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkében előírtakat megsérti.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben, a 2. § szerinti szempontok érvényre juttatása érdekében, az eset összes körülményeire tekintettel a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségszegések esetén a bírság kivételesen az ott meghatározott legkisebb összegnél alacsonyabb mértékben is megállapítható, de nem lehet kevesebb 100 000 forintnál.

2. § (1) A bírságot – a kötelezettségszegés jellegét e rendeletben meghatározottak szerint alapul véve – úgy kell kiszabni, hogy annak mértéke igazodjon

a) *  annak a veszélyes anyagnak vagy veszélyes keveréknek a veszélyességéhez, illetve mennyiségéhez, amellyel vagy amelyre a kötelezettségszegést elkövették, illetőleg a kötelezettségszegéssel előidézett veszély súlyához,

b) a kötelezettségszegés tartamához, súlyához, ismétlődéséhez, a veszélyhelyzet felszámolásának időbeli és pénzügyi mértékéhez,

c) a kötelezettségszegést elkövető vállalkozás méretéhez és/vagy a gyártott vagy importált anyag éves mennyiségéhez,

d) *  a hatóság írásbeli tájékoztatásának, tanácsadásának megtörténtéhez, a hatóság írásbeli figyelmeztetésében, vagy a hiányosságok megszüntetését, illetve a szükséges intézkedések végrehajtását előíró határozatában, illetőleg a hatósági szerződésben foglaltak teljesítéséhez.

(2) * 

3. § (1) *  A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bírság befizetési számlájára. Illetékesnek az a megyei hivatal minősül, amely, vagy amelynek illetékességi területén működő népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a bírságot kiszabta.

(2) Ha a kötelezettségszegés megszüntetésére vonatkozó hatósági határozatot a kötelezettségszegő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, bírság ismételten kiszabható.

(3) * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépése után elkövetett kötelezettségszegések miatt indult eljárások esetén kell alkalmazni. Az ezt megelőzően elkövetett kötelezettségszegés miatt indult eljárásokat a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján kell lefolytatni.

(4) Hatályát veszti a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet.

(5) Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének,

b) *  a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikkének,

c) *  az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének,

d) *  a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) *  a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 3. cikkének,

f) *  az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

6. § *  (1) *  A 2011. január 1-jét megelőzően kiszabott, 2011. január 1-jét követően esedékes kémiai terhelési bírságot a 3. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával azon megyei fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni, amelynek illetékességi területén működő járási népegészségügyi intézet a bírságot kiszabta.

(2) *  Ha a bírságot 2011. január 1-jét megelőzően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete szabta ki, a bírságot az eljárt regionális intézet székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni. A bírságfizetésre kötelezetteket a fővárosi és megyei kormányhivatal írásban tájékoztatja a számlaszám változásáról, ha

a) a kémiai terhelési bírságot 2011. január 1-jét megelőzően szabták ki,

b) a bírság megfizetése 2010. december 31-ét követően még esedékes, és

c) a bírságot nem fizették meg.

Melléklet a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelethez *