A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A nyugdíjfolyósító szervek, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi összege 2008. november 1-jétől - 2008. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint emelkedik.

(2) 1,1 százalékkal kell emelni

a) az átmeneti járadék összegét,

b) a havi 85 500 forintot el nem érő egészségkárosodási járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási járadék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja meg a havi 85 500 forintot,

c) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlék összegét.

(3) A vakok személyi járadékát havi 15 360 forintra kell emelni.

(4) A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások közül

a) a rokkantsági járadék összegét havi 360 forinttal,

b) a rendszeres szociális járadék összegét a 2008. december 31-ig a 62. életévüket betöltő személyek esetében havi 340 forinttal, egyéb esetekben havi 290 forinttal,

c) a központi szociális segély összegét havi 340 forinttal,

d) a házastársi pótlék, illetve a házastársi pótlékhoz járó kiegészítés havi együttes összegét 220 forinttal,

e) a házastárs után járó jövedelempótlék összegét havi 150 forinttal

kell emelni.

2. § Azt a személyt, aki több nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

3. § (1) Az 1. § (2) és (4) bekezdései szerint megemelt nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások fedezetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

(2) Az összegek átutalásának, illetőleg elszámolásának módjáról és időpontjáról a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

4. § (1) Az 1-2. § szerinti emelést oly módon kell végrehajtani, hogy az érintett személyeknek a 2008. január-október hónapokra járó emelés tíz havi összegét november hónapban egy összegben kell kiutalni. A november hónapra járó ellátást az 1-2. § szerint megemelt összegben kell kifizetni.

(2) A 2007. december 31. utáni időponttól megállapított ellátás esetén a visszamenőleges emelés időarányos része jár.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet hatálybalépését követő időponttól megállapításra kerülő

a) rokkantsági járadék összege havi 33 330 forint,

b) rendszeres szociális járadék összege havi 27 000 forint

azzal, hogy ezen összegekre az 1-2. § szerinti emelés nem jár.

(4) Amennyiben az 1-2. § szerinti ellátásokra való jogosultság e kormányrendelet hatálybalépése előtt megszűnt, a visszamenőlegesen járó kiegészítő emelést a megszüntetett ellátás jogosultja, illetőleg a jogosult halála esetén a hozzátartozója vagy örököse részére - kérelemre - egy összegben kell kiutalni.

(5) * 

(6) E rendelet hatálybalépése előtt megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot az (5) bekezdés szerint módosított összeghatárok alapulvételével - 2008. november 1-jétől, 2008. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - meg kell emelni. Az emelést a nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások e rendelet szerint megemelt összegeinek figyelembevételével kell végrehajtani.


  Vissza az oldal tetejére