A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2008. május 30-án aláírt a Kulturális Intézetek működéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2008. május 30-án aláírt a Kulturális Intézetek működéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek működéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: „Szerződő Felek”,

a magyar és a lengyel nép közötti hagyományosan baráti kapcsolatok megerősítésének, valamint a sokoldalú együttműködés és a kölcsönös megismerés szándékával vezetve;

törekedve a kölcsönös támogatásra és a másik állam társadalmával, történelmével, kultúrájával és gazdaságával kapcsolatos információcserére;

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya közötti kulturális és tudományos együttműködésről szóló, Budapesten, 1992. október 13-án aláírt Egyezmény 14. Cikkében leírtak végrehajtása céljából a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

1. A Felek illetékes szervei a kölcsönösség elve alapján és belső jogrendszerüknek megfelelően sokoldalúan támogatják a varsói Magyar Kulturális Intézet és a budapesti Lengyel Intézet (a volt Lengyel Kulturális és Tájékoztató Központ) működését, valamint új, a jelen cikk 3. bekezdése alapján létrehozható intézetek vagy kirendeltségeik működését is.

2. Az Intézetek működése kiterjed a fogadó állam egész területére.

3. A Szerződő Felek illetékes szervei a másik Szerződő Fél illetékes szerve beleegyezésének megszerzése után annak területén új Intézeti kirendeltségeket alapíthatnak.

2. Cikk

Az Intézetek a jelen Egyezményben rögzítetteknek, valamint a fogadó és a küldő állam jogrendszerének megfelelően folytatják tevékenységüket.

3. Cikk

1. A Magyar Kulturális Intézet tevékenysége felett a Magyar Köztársaság kultúráért felelős minisztere, a Lengyel Intézet tevékenysége felett pedig a Lengyel Köztársaság külügyminisztere gyakorolja a felügyeletet.

2. A Magyar Kulturális Intézetet a Magyar Köztársaság kultúráért felelős minisztere által kinevezett igazgató, a Lengyel Intézetet pedig a Lengyel Köztársaság külügyminisztere által kinevezett igazgató irányítja.

3. Az igazgató távolléte esetén az Intézetet az erre felhatalmazott, a 2. bekezdésben megnevezett szerv által kinevezett igazgatóhelyettes irányítja.

4. Az Intézet igazgatója és igazgatóhelyettese élvezik azokat a diplomáciai kiváltságokat és mentességeket, amelyekről a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án kelt Bécsi Szerződés rendelkezik, amennyiben a küldő állam részéről a nagykövetség diplomáciai személyzete tagjaiként kerülnek bejelentésre a fogadó államban.

4. Cikk

1. Az Intézetek feladata a magyar nyelv és kultúra, illetve a lengyel nyelv és kultúra terjesztése, valamint a küldő állam megismertetése és bemutatása.

2. Az említett feladatokat többek között az alábbi tevékenységek útján valósítják meg:

1) az egyik Szerződő Fél kultúrájával, tudományával, oktatási rendszerével, valamint a történelmével és a jelenkort érintő kérdésekkel kapcsolatos információk terjesztése a másik Szerződő Fél államának területén,

2) kulturális rendezvények szervezése, így különösen kiállítások, filmvetítések, színpadi előadások, koncertek, fesztiválok és filmszemlék, műhelyek stb., valamint szemináriumok, előadások, összetettebb projektek, mint pl. kulturális napok, a kulturális és a tudományos élet különböző területei szakértőinek találkozói a másik Szerződő Fél államának területén,

3) könyvtárak, kultúrával és tudománnyal kapcsolatos információs adatbázisok, filmarchívumok és zenei archívumok üzemeltetése, gyűjteményeik kikölcsönzése és hozzáférhetővé tétele az érdeklődő személyek és intézmények számára, információs internet honlapok üzemeltetése,

4) a magyar hagyományok és irodalmi alkotások megismertetése Lengyelországban és a lengyel hagyományok és irodalmi alkotások megismertetése Magyarországon, nyelvtanfolyamok, szemináriumok szervezése, együttműködés iskolákkal a nyelvoktatás területén, valamint a saját nyelvű művek a fogadó ország nyelvére történő fordításának támogatása,

5) az oktatás területén történő együttműködés támogatása, pl. diák- és ösztöndíjas-cserék, a közvetlen intézményi kapcsolatok elősegítése,

6) együttműködés a gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi témakörű rendezvények és bemutatók szervezésében a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége Gazdasági Kereskedelmi Osztályával és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége gazdasági-kereskedelmi részlegével a saját ország vállalkozói részvételének elősegítésében a fogadó államban szervezett gazdasági és kereskedelmi rendezvényeken,

7) a kulturális együttműködésből, a két ország intézményeinek együttműködéséből, az állampolgári kezdeményezésekből, valamint a Szerződő Felek intézményei és szervezetei közötti közvetlen együttműködési megállapodásokból fakadó és velük kapcsolatos eseményeken és projektekben való részvétel.

8) A két ország kulturális intézményei közötti kapcsolatok létrehozása és fejlesztése.

5. Cikk

1. Az Intézetek a jelen Egyezményben meghatározott feladatok végrehajtása céljából rendelkeznek az azok végrehajtásához szükséges valamennyi joggal és kötelezettséggel, így különösen:

1) bankszámlákat nyithatnak a fogadó államban,

2) szerződéseket köthetnek,

3) egyéb kötelezettségeket vállalhatnak.

2. Ezen szerződések megkötésére, bankszámlák nyitására, kötelezettségek vállalására az Intézet nevében az igazgató vagy az erre felhatalmazott igazgatóhelyettes jogosult.

3. Az igazgató és az igazgatóhelyettes jelen cikk 1. pont 2) és 3) alpontjaiban meghatározott tevékenységek körében a fogadó állampolgári és államigazgatási joghatósága alól nem élvez mentességet.

6. Cikk

A Megállapodás 4. cikkében meghatározott tevékenységük keretében az Intézetek a küldő állam és a fogadó állam jogszabályaival összhangban, a végzett tevékenységgel kapcsolatban jövedelemre tehetnek szert.

7. Cikk

1. A Szerződő Felek illetékes szervei biztosítják Intézetük számára a megfelelő elhelyezésű és alapterületű, a fogadó állam ingatlanpiacán elérhető helyiséget, az Intézet által folytatott tevékenység követelményeinek és céljainak megfelelően.

2. A fogadó állam illetékes szerve szükség esetén közreműködik a megfelelő helyiségek és ingatlanok felkutatásában és a kölcsönösség elve alapján, valamint a fogadó állam belső jogszabályaival összhangban segítséget nyújt a küldő Szerződő Fél illetékes szervének a helyiségekhez és ingatlanokhoz fűződő jogcím megszerzéséhez, valamint az adásvétel vagy bérlet legelőnyösebb feltételeinek kialakításához.

3. A küldő állam illetékes szerve fedezi a saját Intézete működésével járó valamennyi költséget.

8. Cikk

A Szerződő Felek a kölcsönösség elve alapján a másik Szerződő Fél számára lehetővé teszik mindazon - az Intézetek által folytatott tevékenységgel összefüggő - adófizetési kötelezettség alóli mentességet, amely összhangban van az Európai Unió jogával, illetve a fogadó állam belső jogával, valamint a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezménnyel, valamint az Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyvvel.

9. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdések diplomáciai úton kerülnek rendezésre.

10. Cikk

1. Az Egyezményt a Szerződő Felek belső joga szerint jóvá kell hagyni, amiről a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást. Az Egyezmény a későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény a Szerződő Felek beleegyezésével bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. E módosítások és kiegészítések külön jegyzőkönyvekként kerülnek megfogalmazásra, és a jelen Egyezmény szerves részét képezik.

3. Az Egyezmény a hatálybalépése napjától számított öt évig marad hatályban, amely határidő automatikusan meghosszabbodik további ötéves időszakokra, amennyiben az Egyezményt annak lejárta előtt legkésőbb hat hónappal a Szerződő Felek egyike sem mondja fel diplomáciai jegyzék útján.

11. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya által 1973. augusztus 15-én, Budapesten, a varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a budapesti Lengyel Kulturális és Tájékoztatási Központ tevékenységéről kötött Megállapodás, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között Varsóban, 1998. április 15-én kelt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya által 1973. augusztus 15-én, Budapesten, a varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a budapesti Lengyel Kulturális és Tájékoztatási Központ tevékenységéről kötött Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv.

Készült Budapesten, 2008. május 30. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Lengyel Köztársaság
Kormánya nevében”

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a az Egyezmény 10. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére