A jogszabály mai napon ( 2020.10.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2009. (VI. 30.) NFGM rendelet

a Kegyeleti Alap felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 35. jogcímcsoport szerinti Kegyeleti Alap fejezeti kezelésű előirányzat felhasználására, kezelésére és ellenőrzésére terjed ki.

2. § A Kegyeleti Alap fejezeti kezelésű előirányzat - a Magyar Állam kegyeleti kötelezettségének teljesítéseként - az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant HA-LCI lajstromjelű MALÉV repülőgép légi katasztrófájában elhunyt

a) magyar állampolgárok (a továbbiakban: áldozatok) hozzátartozóinak kegyeleti támogatására, kegyeleti szertartásra,

b) áldozatok földi maradványainak felkutatására, hazaszállítására, a roncsok kiemelésére használható fel.

3. § (1) A kegyeleti támogatás összege 4 000 000 Ft.

(2) Kegyeleti támogatásra jogosult az áldozat

a) házastársa,

b) az a) pont alatti jogosult hiányában az áldozat gyermeke (ideértve az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeket is),

c) az a)-b) pont alatti jogosultak hiányában az áldozat egyéb leszármazója,

d) az a)-c) pont alatti jogosultak hiányában az áldozat felmenője (ideértve az örökbefogadó szülőt, a mostohaszülőt és a nevelőszülőt is),

e) az a)-d) pont alatti jogosultak hiányában az áldozat testvére.

(3) Több jogosult gyermek, egyéb leszármazó, felmenő vagy testvér esetén közöttük az (1) bekezdésben meghatározott összeg egyenlő arányban oszlik meg.

(4) A kegyeleti támogatás folyósítására a jogosult mellékletben foglalt írásbeli kérelme alapján - a kegyeleti támogatásra való jogosultság egyidejű igazolása mellett - kerül sor.

(5) A kegyeleti támogatásra való jogosultság igazolása anyakönyvi kivonattal történik.

(6) Az írásbeli kérelmet a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz kell benyújtani.

(7) Az írásbeli kérelem benyújtásának határideje 2009. augusztus 31., amelynek elmulasztása jogvesztő.

(8) A kegyeleti támogatásra való jogosultságról a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

4. § A Kegyeleti Alap fejezeti kezelésű előirányzat kegyeleti támogatáson túli egyéb jogcímen történő felhasználásáról a miniszter a folyósított kegyeleti támogatás összegének figyelembevételével dönt.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 16/2009. (VI. 30.) NFGM rendelethez

Kérelem a kegyeleti támogatás megállapítására

1. Alulírott, ............................................................................................................................................

(születési hely: ......................................................................................................................................

születési idő: ..........................................................................................................................................

anyja neve: ............................................................................................................................................

lakóhelye: ..............................................................................................................................................

állampolgársága: ...................................................................................................................................

adóazonosító jele: ................................................................................................................................)

kérem a részemre történő kegyeleti támogatás megállapítását.

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1975. szeptember 30-án Bejrut közelében lezuhant HA-LCI lajstromjelű MALÉV repülőgép légi katasztrófájában

elhunyt ................................................................................................................. magyar állampolgár

(születési hely: ......................................................................................................................................

születési idő: ..........................................................................................................................................

anyja neve: ...........................................................................................................................................)

a) házastárs,

b) gyermek (ideértve az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek is),

c) egyéb leszármazó,

d) felmenő (ideértve az örökbefogadott szülő, a mostohaszülő és a nevelőszülő is),

e) testvér

hozzátartozója vagyok (a megfelelő rész aláhúzandó).

3. Fentiek igazolására bemutatom/csatolom a vonatkozó születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát/közjegyző által hitelesített másolatát (a megfelelő rész aláhúzandó).

4. Tudomásul veszem, hogy a kegyeleti támogatás folyósításával a Magyar Állam a Kegyeleti Alap felhasználásának szabályairól szóló 16/2009. (VI. 30.) NFGM rendeletben vállalt kötelezettségének eleget tett, a fentiek alapján további követelésem nem áll fenn.

Kelt: ..........................................

........................................

aláírás


  Vissza az oldal tetejére