A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2-8. § * 

Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére

8/A. § *  E rendelet alkalmazásában az ujj- és tenyérnyomat-rögzítés, az ujj- és tenyérnyomatvétel és a DNS-mintavétel az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendeletben (a továbbiakban: R.) ekként meghatározott fogalom.

9. § (1) A daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) *  az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap két példányának a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab) *  az R. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon,

b) *  a büntetés-végrehajtási intézet az R. 2. mellékletében meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlapnak a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három - ha az ujj- és tenyérnyomatvétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt - munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c) az ujj- és tenyérnyomat rögzítése esetén a rögzítéstől számított három munkanapon belül

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

10. § (1) A DNS-profil-nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab) *  az R. 9. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott módon,

b) a büntetés-végrehajtási intézet a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három - ha a DNS-mintavétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt - munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c) * 

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

Záró rendelkezések * 

11. § (1) Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

(2) * 

12. § * 

1-3. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez * 

4. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez * 

Eljáró hatóság megnevezése:

Eljáró hatóság ügyszáma:

Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére

1. Adatközlés
□ a daktiloszkópiai nyilvántartásba;
□ a DNS-profil-nyilvántartásba.
2. A bűncselekmény adatai:
Kód és megnevezés Btk. szerinti minősítés Rendbeliség Elkövetési hely Elkövetési idő
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................
□□□□□□□□□□□□□□□□□
..........................................
3. A nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság vagy ügyészség adatai
3.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□
.....................................................................................................................................................................................................
3.2. A büntetőügy iktatószáma:
.....................................................................................................................................................................................................
3.3. Az eljárásban rögzített bűnjeltárgy / bűnjelminta egyedi azonosítója:
.....................................................................................................................................................................................................
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője