A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § *  (1) *  A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) * 

(3) E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:

a) a belső égésű motorok esetében,

b) az olyan tűz-vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,

ba) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen nyílt láng használata szükséges,

bb) amelyek üzemeltetéséhez üzemszerűen a technológia során alkalmazott, előállított anyagok gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját elérő vagy meghaladó hőmérsékletű hőtermelő berendezés szükséges,

bc) amelyek üzemszerű működtetése során nyílt láng keletkezik,

bd) *  amelyeknek kizárólag nyomásszabályozó, térfogat- vagy tömegárammérő funkciója van,

be) *  amelyek a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló rendelet hatálya alá tartoznak,

bf) *  amelyekben az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet) szerint tűzveszélyes gázok vagy nyomás alatt lévő gázok veszélyességi osztályba tartozó gázt zárt rendszerben, kizárólag hűtésre használnak,

bg) *  amelyek megfelelnek a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásainak, vagy

bh) *  amelyekben kizárólag a CLP-rendelet szerinti tűzveszélyes folyadékok veszélyességi osztályba tartozó folyadék tárolása történik.

2. § *  A termék tanúsítását az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályban foglaltak alapján kijelölt tanúsító szervezet végezheti a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelmények előírásai szerint. Ezek hiányában az alapvető tűzvédelmi, biztonságossági követelményeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve állapítja meg.

3. § (1) *  A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr vagy a forgalmazó köteles gondoskodni.

(2) *  Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, hoztak forgalomba vagy az európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében a termékre vonatkozó magyarországi előírásokkal egyenértékű védelmet nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékűség vizsgálatára a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult.

4. § (1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell

a) *  a termék megnevezését;

b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

c) *  a gyártó nevét, értesítési címét, cégkivonatát;

d) *  a tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét, cégkivonatát;

e) a megrendelő képviseletére felhatalmazott személy(ek) nevét;

f) *  ismételt tanúsítás esetén a korábban kiadott tanúsítvány számát, kiadóját.

(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges mintát, műszaki dokumentációt, illetőleg a helyszíni vizsgálat lehetőségét biztosítani kell.

(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítő műszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzőkönyvet is kérhet.

(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni.

(5) *  Ha a termék, valamint annak műszaki dokumentációja nem tér el a korábban már tanúsított termék vizsgálati mintájától, műszaki dokumentációjától, a tanúsító szervezet a termékre vonatkozó megváltozott tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget vizsgálja a korábban elvégzett vizsgálatok figyelembevételével.

5. § (1) *  A termék tűzvédelmi megfelelőségéről a tanúsító szervezet tanúsítványt állít ki.

(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) *  a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, kijelölési okirat számát;

b) a tanúsítvány azonosító jelét;

c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást;

d) *  a tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét;

e) *  a tanúsított termék megnevezését;

f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;

g) *  a gyártó nevét, értesítési címét;

h) *  a vizsgálat során figyelembe vett tűzvédelmi, biztonságossági követelményre történő hivatkozás(oka)t;

i) a vizsgálatot végző laboratórium(ok) nevét, címét;

j) * 

k) az ellenőrzések gyakoriságát;

l) a műszaki dokumentáció azonosító jelét;

m) *  a termék biztonságos alkalmazásának feltételeit;

n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét;

o) *  a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselőjének beosztását és aláírását,

p) *  a termék ismételt tanúsítása esetén a korábban kiadott tanúsítvány számára, kiadójára való hivatkozást.

6. § (1) *  A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék megfelel a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelmények előírásainak.

(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig érvényes.

(3) *  Ha piacfelügyeleti hatóság vagy kijelölt tanúsító szervezet megállapítja, hogy a termék a vizsgálati mintadarabtól vagy a vizsgálati dokumentációtól eltér, a tanúsítvány érvényét veszti.

(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a műszaki fejlődés során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás, alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik.

(5) *  A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelővel a tanúsítvány kiállításának, megtagadásának vagy visszavonásának indokát.

(6) *  Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenséget megállapítja, erről köteles tájékoztatni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

7. § *  (1) *  A tanúsító szervezet köteles a tanúsítványt és a tanúsítványhoz tartozó dokumentáció egy példányát megőrizni, amely dokumentumok nem selejtezhetőek.

(2) *  A tanúsítványban és a hozzá tartozó dokumentációban foglaltak fenntartása és az azzal járó kötelezettségek a megrendelőt terhelik.

(3) *  A tanúsító szervezet az általa tanúsított termékekről a tanúsítvány kiadását követő 30 napon belül, internetes honlapján az alábbi - személyes adatokat nem tartalmazó - információkat közzéteszi:

a) a tanúsítvány azonosító jelét,

b) a tanúsított termék megnevezését,

c) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét,

d) a gyártó és a tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét,

e) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét,

f) a tanúsított terméket egyértelműen azonosító legalább két fényképfelvételt.

8. § A tanúsító szervezet a tanúsítást - az annak során felmerülő költségek figyelembevételével - díjazás ellenében végzi.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelethez * 

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek

1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)

2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)

3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)

4. tűzoltó készülékek

5. tűzálló kábelrendszer és tartozékai

6. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés

7. egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés)