A jogszabály mai napon ( 2020.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2009. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 2006. március 1-jén nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között kulturális intézetek létesítéséről és működéséről szóló 2005. november 29-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek helyzetéről és működéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek),

felismerve, hogy a két ország népei kölcsönösen érdekeltek egymás emberi értékeinek és kultúrájának megismerésében;

attól az óhajtól vezéreltetve, hogy kulturális kapcsolataiknak új minőséget adjanak;

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól kötött, 1992. augusztus 8-án, Tallinnban aláírt Szerződés 14. Cikkében foglaltakkal összhangban;

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság Kormányai közötti kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről 1994. április 28-án, Tallinnban aláírt Egyezmény 14. Cikke alapján;

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság kulturális intézete az Észt Köztársaságban a Tallinni Magyar Intézet, míg az Észt Köztársaság kulturális intézete a Magyarországi Észt Intézet nevet viseli (a továbbiakban: Kulturális Intézetek). Az intézetek hivatalos levelezésükben, valamint tájékoztatási és reklám tevékenységükben ezen elnevezéseket használhatják.

(2) A Kulturális Intézetek nem profitorientált intézmények.

(3) Mindegyik Fél minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a másik Fél kulturális intézetének rendeltetésszerű működését.

2. Cikk

(1) A Kulturális Intézetek tevékenységüket a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint és a fogadó Fél törvényeivel és egyéb jogszabályaival összhangban végzik.

(2) A Kulturális Intézetek tevékenységüket a fogadó Fél egész területén fejtik ki.

(3) A Tallinni Magyar Intézet a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alá tartozik. Irányítását és felügyeletét a Külügyminisztériummal és az Oktatási Minisztériummal együttműködésben a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága látja el. A Magyarországi Észt Intézet a non-profit társaságként működő Észt Intézet részlege. Az Észt Intézet Non-profit Társaság a Magyarországi Észt Intézet tevékenységének szervezésében együttműködik az Észt Köztársaság Kulturális Minisztériumával.

(4) A Kulturális Intézetek nem részei a küldő ország diplomáciai képviseletének.

3. Cikk

(1) A Kulturális Intézetek hatáskörébe a Megállapodás értelmében elsősorban a következő feladatok tartoznak:

a) kulturális és tudományos rendezvényeket, előadásokat, felolvasó esteket, szemináriumokat, kiállításokat, koncerteket és színházi előadásokat, valamint egyéb kulturális és tudományos programokat szerveznek;

b) filmvetítéseket rendeznek és audiovizuális anyagokat mutatnak be;

c) tudományos, oktatási, kulturális és művészeti szakembereket hívnak meg az Intézet által rendezett vagy a fogadó ország jelentősebb kulturális eseményeire;

d) könyvtárat és médiatárat tartanak fenn, amelyben könyvek, nyomtatott és sokszorosított anyagok állnak az érdeklődők rendelkezésére, beleértve folyóiratokat, napilapokat, hang- és képhordozó eszközöket;

e) nyelvtanfolyamokat szerveznek és támogatják a nyelvoktatás terén dolgozó szakemberek és intézmények munkáját, továbbképzést, szemináriumot szerveznek számukra;

f) információs anyagokat, katalógusokat terjesztenek országuk kulturális, művészeti, oktatási, tudományos és műszaki életéről.

(2) A Kulturális Intézetek elősegítik a kulturális és oktatási együttműködési megállapodások, munkatervek, valamint más hasonló jellegű együttműködési programok végrehajtását.

4. Cikk

(1) A Kulturális Intézetek a tevékenységükkel kapcsolatos kiadások fedezésére jogosultak a fogadó ország területén annak jogszabályaival összhangban:

a) programjaikon, rendezvényeiken belépési díjat szedni,

b) a szervezett rendezvényeikkel közvetlenül kapcsolatos információs anyagokat és katalógusokat árusítani;

c) nyelvtanfolyamaikért, illetve más oktatási tevékenységükért részvételi díjat szedni;

d) könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásaikért megfelelő költségtérítést felszámítani.

(2) A fenti tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket, ideértve az adózási kötelezettségeket is, közvetlenül a fogadó ország illetékes hatóságaival kell rendezni.

(3) A Kulturális Intézetek programjaikhoz, alaptevékenységük ellátásához a költségvetési támogatáson és saját bevételeiken kívül reklám-, szponzori támogatást és egyéb felajánlást is elfogadhatnak.

5. Cikk

(1) Mindkét Fél maga jelöli ki saját kulturális intézete személyzetének tagjait.

(2) A Kulturális Intézet igazgatója képviseli a fogadó országban a Kulturális Intézetet, a Kulturális Intézet nevében jogosult az intézet tevékenységéhez szükséges intézkedéseket meghozni.

(3) A Tallinni Magyar Intézet igazgatója a Magyar Köztársaság tallinni nagykövetségének kulturális ügyekkel foglalkozó diplomatája.

(4) Mindkét szerződő Fél, összhangban a fogadó ország jogszabályaival, elősegíti, hogy a fogadó országban a Kulturális Intézetek munkatársai, azok házastársai és eltartott gyermekei mielőbb megkapják a tartózkodási engedélyt.

6. Cikk

A kiküldött munkatársak mellett a Kulturális Intézet olyan más személyeket is alkalmazhat, akiknek joga van a fogadó országban dolgozni. Az ilyen munkaviszonyt a Fogadó Fél jogszabályai szabályozzák.

7. Cikk

A Kulturális Intézetek kiküldött munkatársaira a küldő állam társadalombiztosítása jogszabályai vonatkoznak.

8. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásával, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések lehetőség szerint tárgyalások útján, diplomáciai csatornákon keresztül rendezendők.

9. Cikk

(1) A Megállapodás azt követően lép hatályba, hogy a Felek írásban, diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi jegyzék keltét követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A Megállapodás 5 évre szól. A Megállapodás automatikusan, ötéves periódusonként meghosszabbodik, kivéve abban az esetben, ha a Felek egyike írásban, diplomáciai úton, legalább hat hónappal az érvényességi időszak lejárta előtt értesíti a másik Felet a megállapodás felmondásáról.

(3) A fentiek tanúsítására alulírottak, kellő felhatalmazással rendelkezve Kormányuktól, aláírták a jelen Megállapodást.

A jelen Megállapodást aláírták két példányban Budapesten, 2005. november 29. napján, magyar és észt nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Az Észt Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére