A jogszabály mai napon ( 2023.06.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet

a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A telekalakítási és építési tilalom elrendelése

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célból telekalakítási és építési tilalom (a továbbiakban együtt: tilalom) rendelhető el.

(2) A tilalom elrendelése történhet:

a) a települési önkormányzat rendeletében,

b) a külön jogszabály alapján arra jogosult hatóság határozatában.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszűnéséről szóló - az Étv. 20. § (3) bekezdése szerinti - tájékoztatót az önkormányzati rendelet hatálybalépésétől számított harminc napon belül kell megküldeni az érintetteknek.

A tilalom időbeli hatálya

2. § (1) A tilalom időbeli hatálya szempontjából lehet:

a) határozott idejű,

b) határozatlan idejű, illetve

c) valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó.

(2) Határozott idejű tilalmat kell elrendelni a helyi építési szabályzat végrehajtásának biztosítása érdekében, továbbá ha azt külön jogszabály előírja.

(3) Határozatlan idejű, illetve valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó tilalom akkor rendelhető el, ha

a) a terület rendeltetésszerű felhasználását, az élet- és vagyonvédelmet veszélyeztető változás (talajmozgás, feltöltés, ülepedés, vízszintemelkedés, káros sugárzás vagy vegyi, biológiai hatás, valamint levegő-, zaj- vagy talajállapot-romlás stb.) következhet be vagy ennek veszélye áll fenn,

b) a régészet, a műemlékvédelem, a környezetvédelem vagy a természetvédelem érdeke azt megköveteli,

c) *  a terület bányatelek határain belül fekszik és a tilalom elrendelését a bányatelek jogosultja kéri, vagy ha a felszín alatt bányatelekkel még nem fedett ásványi nyersanyag települt, és a tilalom elrendelését a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal javasolja, illetve

d) külön jogszabály azt előírja.

A tilalom elrendeléséről szóló tájékoztató, határozat tartalma

3. § (1) A tilalom elrendeléséről szóló tájékoztatónak, illetve határozatnak tartalmaznia kell:

a) a tilalommal érintett ingatlan címét (településnév, utcanév, házszám) és helyrajzi számát,

b) a tilalom fajtájának (telekalakítási, építési vagy mindkettő) megjelölését,

c) a tilalom elrendelésének okát, tartalmát, illetve annak megnevezését, akinek az érdekében tilalom elrendelése történik,

d) a tilalom időbeli hatályát (kezdetét minden esetben dátummal), továbbá határozott idejű tilalom esetén a tilalom lejártának végét (dátummal), illetve a meghatározott feltétel bekövetkeztéig tartó tilalom esetén a megszűnést indokoló feltételt,

e) a határozat azonnali végrehajtásának elrendelése esetén annak indokolását,

f) tájékoztatást arról, hogy a tilalom időbeli hatálya alatt milyen építési munka végezhető,

g) tájékoztatást a korlátozás miatt kérhető kártalanítás lehetőségéről.

(2) A tájékoztató, illetve a határozat tartalmazhatja szükség esetén a tilalom elrendelésének időpontjában az ingatlanon fennálló építmények és ültetvények állapotának felmérését.

A tilalomról szóló tájékoztató, illetőleg határozat közlése

4. § (1) A tilalomról szóló tájékoztatót, illetőleg határozatot közölni kell

a) a tilalommal érintett ingatlan tulajdonosával (vagyonkezelőjével, haszonélvezőjével, használójával), közös tulajdonban lévő telek esetében a tulajdonostársakkal,

b) azzal, akinek az érdekében a tilalmat elrendelték,

c) az Étv. 20. § (4) bekezdése szerint az érintett települési önkormányzattal és az építésügyi hatósággal.

(2) A tilalomról szóló tájékoztatót, illetőleg határozatot meg kell küldeni továbbá

a) az Étv. 20. § (6) bekezdése alapján az illetékes ingatlanügyi hatóságnak a tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése céljából,

b) *  a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett országos illetékességű Dokumentációs Központnak (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) nyilvántartásba vétele

céljából.

A tilalom megszüntetése

5. § (1) *  Ha a tilalom időbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn, illetve a tilalom megszüntetését indokoló meghatározott feltétel bekövetkezett, a települési önkormányzatnak, illetőleg az érintett hatóságnak az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben harminc napon belül intézkednie kell a tilalom megszüntetéséről.

(2) A tilalom megszüntetéséről szóló tájékoztatónak, illetőleg határozatnak a 3. § (1) bekezdésében előírtakat kell értelemszerűen tartalmaznia.

(3) A tilalom megszüntetéséről szóló tájékoztatót, illetőleg határozatot a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal kell közölni.

(4) A tilalom megszüntetéséről szóló tájékoztatót, illetőleg határozatot meg kell küldeni továbbá

a) az Étv. 20. § (6) bekezdése alapján az illetékes ingatlanügyi hatóságnak a telekre vonatkozóan bejegyzett,

b) a Dokumentációs Központnak a nyilvántartott

tilalom törlése céljából.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(3) A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 3/1998. (II. 11.) KTM rendelet hatályát veszti.