A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről

A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam jószomszédi kapcsolatait továbbfejlesszék,

azzal a szándékkal, hogy közös biztonságuk érdekében megszilárdítsák és elmélyítsék a bűnüldöző szervek közötti együttműködést,

abban a meggyőződésükben, hogy a bűncselekmények elleni küzdelemben alapvető jelentősége van a nemzetközi együttműködésnek,

azzal a céllal, hogy hatékonyabban lépjenek fel a nemzetközi szervezett bűnözés ellen,

figyelembe véve nemzetközi kötelezettségeiket és belső jogszabályaikat,

az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalmak meghatározása

A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése a következő:

1. bűnüldöző szerv: a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint bűnmegelőzési, bűnüldözési és bűnfelderítési feladatok végzésére feljogosított hatóságok, illetve szervek;

2. ellenőrzött szállítás: a bűnüldöző szervek olyan leplezett és a Szerződő Felek belső jogrendjének megfelelően végzett tevékenysége, amelynek során a nemzetközi együttműködés keretében, folyamatos és fokozott ellenőrzés mellett lehetővé teszik a megfigyelés alatt álló személy által birtokolt dolognak a Szerződő Felek területére történő behozatalát, egy másik állam területére irányuló kivitelét, a Szerződő Felek területén történő átszállítását annak érdekében, hogy a bűncselekmények felderítése, illetve a bűncselekmények elkövetésében résztvevő személyek azonosítása a lehető legszélesebb körben megvalósulhasson;

3. minősített adat: minden olyan információ (dokumentum, tárgy, tevékenység), amely függetlenül megjelenésének formájától, keletkezésének módjától, olyan tartalommal rendelkezik, amely az illetéktelen megismeréssel szemben védelmet igényel, és amelyet a Szerződő Felek bármelyikének hatóságai a jogszabályaikkal összhangban minősítettek;

4. igazságügyi hatóságok:

1) a magyar Szerződő Fél részéről: a bíróságok és az ügyészi szervek,

2) a szerb Szerződő Fél részéről: a bíróságok és az ügyészi szervek;

5. központi kapcsolattartó szervek:

1) a magyar Szerződő Fél részéről: Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,

2) a szerb Szerződő Fél részéről: Belügyminisztérium, Rendőrségi Igazgatóság;

6. határterület:

1) a magyar Szerződő Fél részéről:

Bács-Kiskun megye területe,

Csongrád megye területe,

2) a szerb Szerződő Fél részéről:

Sombori (Zombori) Rendőr-igazgatóság illetékességi területe,

Suboticai (Szabadkai) Rendőr-igazgatóság illetékességi területe,

Kikindai (Nagykikindai) Rendőr-igazgatóság illetékességi területe.

2. cikk

Az együttműködés tárgya

(1) A Szerződő Felek erősítik együttműködésüket a közbiztonság védelme érdekében a mindkét Szerződő Fél belső jogszabályai alapján legalább egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése (a továbbiakban: bűnüldözés) területén.

(2) A Szerződő Felek együttműködése kiterjed továbbá a határmenti együttműködésre a bűnmegelőzés érdekében.

(3) Bármelyik Szerződő Fél részben vagy egészben megtagadhatja, vagy feltételektől teheti függővé az együttműködést, ha az veszélyezteti, illetőleg sérti szuverenitását, biztonságát, közrendjét, vagy ha az ellentétes jogszabályaival.

(4) Nem terjeszthető elő, illetve nem teljesíthető olyan megkeresés, amely katonai vagy politikai bűncselekményekre vonatkozik. A cselekmény nem tekinthető politikai bűncselekménynek, ha annak elkövetésénél - figyelemmel az összes körülményre, így a bűncselekmény által elérni kívánt célra, a bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközre - a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikai jelleghez képest.

(5) A jelen Megállapodásban szabályozott együttműködés nem terjed ki a Szerződő Felek igazságügyi hatóságainak hatáskörébe tartozó jogsegélyre.

II. Fejezet

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. cikk

Együttműködés megkeresés alapján

(1) A jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződő Felek bűnüldöző szervei megkeresés alapján együttműködnek, és segítséget nyújtanak egymásnak. A Szerződő Felek közötti együttműködésre belső jogszabályaikkal és nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban, a jelen Megállapodás rendelkezései szerint kerül sor.

(2) A megkereséseket és az arra adott válaszokat, ha a jelen Megállapodás eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a Szerződő Felek központi kapcsolattartó szerveiken keresztül, írásban (ideértve a telefaxon és az elektronikus hírközlési hálózat útján történő továbbítást is) küldik meg és fogadják. Sürgős esetekben a megkeresés szóban is előterjeszthető. A szóbeli megkeresést haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.

(3) Amennyiben a megkeresés megküldéséhez, illetve annak teljesítéséhez a Szerződő Felek jogszabályai szerint az igazságügyi hatóságok engedélye, jóváhagyása, hozzájárulása, illetve egyetértése szükséges, a megkeresés megküldésére, vagy a teljesítésének megkezdésére csak ezen engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, illetve egyetértés beszerzését követően kerülhet sor.

(4) Ha a megkeresett bűnüldöző szerv nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel a megkeresés teljesítésére, úgy a megkeresést továbbítja az eljárásra hatáskörrel rendelkező és illetékes szervhez, és erről tájékoztatja a megkereső szervet.

(5) Ha a megkeresésben foglalt feltételek szerint a teljesítés nem, vagy csak részben lehetséges, a megkeresett bűnüldöző szerv vagy a központi kapcsolattartó szerv erről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső szervet.

(6) Ha a megkeresés megérkezésekor nyilvánvaló, hogy annak teljesítése az abban foglalt határidőben nem lehetséges, és a megkeresésnek a határidő meghatározására vonatkozó indokolásából kitűnik, hogy a késedelem veszélyeztetné a megkereső bűnüldöző szerv eljárásának sikerességét, a megkeresett bűnüldöző szerv vagy a központi kapcsolattartó szerv haladéktalanul tájékoztatja a megkereső bűnüldöző szervet a megkeresés teljesítéséhez szükséges határidőről.

(7) A megkereső bűnüldöző szerv az (5)-(6) bekezdésben foglalt értesítést követően nyilatkozik arról, hogy a fenti körülmények alapján kéri-e a megkeresés teljesítését.

(8) A megkeresések teljesítése során a megkeresett bűnüldöző szerv és a megkeresés teljesítésében résztvevő más szervek a megkeresésben megjelölt szabályok, illetve technikai eszközök alkalmazásával járnak el, feltéve, hogy az nem ellentétes a megkeresett bűnüldöző szerv államának belső jogával.

4. cikk

A megkeresés tartalma és az alkalmazandó nyelv

(1) A jelen Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a megkeresés legalább az alábbiakat tartalmazza:

1. a megkereső bűnüldöző szerv megnevezését;

2. a megkeresés tárgyát;

3. a megkeresés tárgyát képező cselekmény leírását és annak jogi minősítését;

4. a megkeresés teljesítésének határidejét, a sürgősségi teljesítés indokait;

5. ahol szükséges, az igazságügyi hatóságok 3. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyét;

6. a megkeresés teljesítése során a megkereső bűnüldöző szerv tagjának részvételére irányuló kérelmet;

7. a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben az érintett személy személyazonosító adatait, amennyiben azok ismertek.

(2) A bűnüldöző szervek a jelen Megállapodás végrehajtása során az angol nyelvet használják. A bűnüldöző szervek a kapcsolattartás során más nyelv használatában is megállapodhatnak.

5. cikk

Speciális megkereséseket fogadó és teljesítő szervek

(1) Kizárólag a Szerződő Felek központi kapcsolattartó szervei teljesítik azokat a megkereséseket, amelyek olyan adatok átadásával járnak, amelyeket a megkeresett bűnüldöző szervek az adóhatóságtól, az elektronikus hírközlési szolgáltatótól, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot, valamint gazdasági titoknak minősülő adatot kezelő szervtől szereztek be az igazságügyi hatóságok 3. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyével, bűncselekmények felderítéséhez.

(2) A megkereső bűnüldöző szervek az így átvett adatokat kizárólag bűncselekmények felderítéséhez használhatják fel.

(3) A jelen cikk alkalmazásában gazdasági titok alatt banktitoknak, értékpapírtitoknak, a biztosítási titoknak, pénztártitoknak, valamint üzleti titoknak minősülő adatot kell érteni.

III. Fejezet

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI

6. cikk

Információcsere

A Szerződő Felek bűnüldöző szervei a bűnüldözés hatékonysága, valamint a közbiztonság elleni konkrét veszélyek elkerülése érdekében, megkeresés alapján, különösen az alábbi információkat adják át:

1. amennyiben ez a bűnüldözéshez szükséges,

- a szervezett bűnözésben résztvevők adatait,

- a bűncselekmények elkövetőinek a cselekmény elkövetésével összefüggő kapcsolataira vonatkozó adatait,

- a bűnöző szervezetek és csoportok felépítéséről szóló ismereteiket,

- a tipikus elkövetői és csoportmagatartásokra, és

- az előkészített, megkísérelt, illetve befejezett bűncselekményre vonatkozó információkat, különösen az elkövetés idejére, helyére, módjára,

- a megtámadott objektumokra vonatkozó adatokat,

- a különleges körülményekre vonatkozó ismereteket, és

- a megtett intézkedéseket;

2. a nemzetközi bűnözés elkövetési módszereiről, új formáiról szóló tájékoztatást;

3. kriminalisztikai és kriminológiai, egyéb bűnügyi vonatkozású kutatási eredményeiket, a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereinek és eszközeinek alkalmazásáról, azok továbbfejlesztése céljából;

4. ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyekre a bűncselekményt elkövették, amelyek a bűncselekmény nyomait hordozzák, amelyeket a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, vagy amelyek bűncselekmény elkövetése útján jöttek létre;

5. a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekményekkel kapcsolatos jogi szabályozást;

6. a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra vagy annak hasznára vonatkozó adatokat.

7. cikk

A bűnüldöző szervek közötti közvetlen információcsere

(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei között a bűnfelderítés hatékonysága, valamint a közbiztonság elleni konkrét veszélyek elkerülése érdekében, a megkeresések továbbítása és teljesítése akkor történhet közvetlenül, ha

1. az információt a határterületen illetékességgel rendelkező bűnüldöző szervek kérik egymástól és a szolgáltatott információ kizárólag a határterülethez kapcsolódik, vagy

2. a központi kapcsolattartó szerveken keresztül történő információcsere olyan késedelemmel járna, amely a bűnfelderítés érdekeit veszélyeztetné.

(2) Az információ különösen akkor tekinthető a határterülethez kapcsolódónak, ha az adat

1. a megkereséssel érintett olyan személyre vonatkozik, akinek lakóhelye, tartózkodási helye a határterületen van, vagy valószínűsíthető, hogy az érintett személy a megkeresés időszakában ott tartózkodik;

2. az érintett személynek a határterületen kifejtett tevékenységére vonatkozik;

3. olyan dologra vonatkozik, amelyről valószínűsíthető, hogy a határterületen található;

4. a jogi személynek a határterületen lévő székhelyére, illetve tevékenységére vonatkozik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti közvetlen információcsere különösen az alábbi területekre terjed ki:

1. a bűnüldöző szervek számára hozzáférhető nyilvántartásokban szereplő adatok szolgáltatása;

2. személyazonosság, tartózkodási hely és lakcím megállapítása, illetőleg igazolása;

3. vezetői engedélyek, hajózási és repülési engedélyek meglétének, hitelességének, érvényességének és korlátozásainak vizsgálata;

4. gépjárművek egyedi azonosító adatainak (rendszám, alvázszám, motorszám) átadása;

5. a közúti, vízi és légi járművek tulajdonosa, üzembentartója, vezetője személyazonosságának megállapítása és felkutatása;

6. lőfegyvertartási-engedély meglétének, hitelességének, érvényességének és korlátozásainak vizsgálata;

7. távközlési végberendezés tulajdonosának, előfizetőjének és használójának megállapítása;

8. tárgyak, minták utáni tudakozódás;

9. különleges szakértelemmel rendelkező személy felkutatása.

8. cikk

Intézkedések sürgős esetekben

(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei megkeresésre, belső jogszabályaik szerint haladéktalanul, a nyomok és bizonyítékok biztosítása érdekében a saját államterületükön igazoltatást, nyilvános helyen fokozott ellenőrzést végezhetnek, a keresett személyt elfoghatják és előállíthatják, épületet, építményt, helyszínt, ruházatot, csomagot és járművet átvizsgálhatnak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtásáról a megkereső bűnüldöző szervet haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. cikk

Az információ átadása megkeresés nélkül

A bűnüldöző szervek saját államuk belső jogszabályaival összhangban, egyedi esetekben megkeresés nélkül is átadhatnak egymásnak információt, ha alapos okkal feltételezhető, hogy ezen információ a közrendet és közbiztonságot fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy bűncselekmények üldözéséhez szükségesek, valamint, ha az információ jogsegély kérelem előterjesztését eredményezheti.

10. cikk

A közbiztonság és a bűnügyi helyzet elemzése

A bűnüldöző szervek rendszeresen átadják egymásnak a bűnügyi helyzetükre, a közbiztonság helyzetére vonatkozó ismereteiket, elemzéseiket. Szükség esetén közösen elemzik a közbiztonság, a bűnügyi helyzet és a bűnmegelőzés súlyponti kérdéseit, megvitatják és egyeztetik a szükséges teendőket.

11. cikk

Személyek és tárgyak körözése

A Szerződő Felek bűnüldöző szervei megkeresésre, belső jogszabályaiknak megfelelően segítséget nyújtanak egymásnak az ismeretlen helyen lévő személy vagy tárgy felkutatása, illetve ismeretlen személy vagy holttest személyazonosságának megállapítása érdekében.

12. cikk

Ellenőrzött szállítás

(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei, nemzeti jogszabályaik által szabályozott formában, megkeresés alapján a jelen cikkben meghatározott feltételek szerint lehetővé teszik az ellenőrzött szállítást saját államuk területén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:

1. a szállítmány tartalmára, a várható útvonalára és időtartamára, a szállítás módjára, a szállítóeszköz azonosítására vonatkozó adatokat;

2. a kísérés módját;

3. az alkalmazandó technikai eszközökre vonatkozó adatokat;

4. a kísérésben a megkereső bűnüldöző szerv részéről résztvevők számát;

5. az ellenőrzött szállításban résztvevőkkel történő kapcsolattartás módját;

6. a szállítmány átadásának, átvételének körülményeit;

7. az elfogás esetén alkalmazandó intézkedéseket;

8. váratlan esemény esetén alkalmazandó intézkedéseket.

(3) Ha a késedelem veszéllyel jár, vagy a bűnüldözés érdekeit veszélyezteti, az ellenőrzött szállításra irányuló megkeresést a bűnüldöző szervek közvetlenül is megküldhetik, illetve fogadhatják. A megkeresést utólag, haladéktalanul meg kell küldeni a Szerződő Felek központi kapcsolattartó szerveinek. A megkereséshez az ellenőrzött szállítást alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell.

(4) A bűnüldöző szervek az ellenőrzött szállítás idejében, módjában, közreműködésük mértékében esetileg állapodnak meg. A megkeresett bűnüldöző szerv az ellenőrzött szállítást korlátozhatja vagy elutasíthatja, ha az nem vállalható mértékben veszélyezteti az ellenőrzött szállításban résztvevő személyeket vagy a közbiztonságot.

(5) Az ellenőrzött szállítást a megkeresett bűnüldöző szervek irányítják. Az irányítást végző személyéről a megkereső bűnüldöző szervet tájékoztatni kell. Az ellenőrzött szállítást úgy kell végrehajtani, hogy a szállítmány bármikor feltartóztatható legyen. Az átvételt követően a megkereső bűnüldöző szervek a szállítmányt kísérhetik, hatósági jogosítványokat azonban nem gyakorolhatnak. Ennek során a megkereső bűnüldöző szervek a jelen cikkben meghatározottak, a megkeresett bűnüldöző szerv államának jogszabályai és a megkeresett bűnüldöző szerv irányítást végző tagjának utasításai szerint kötelesek eljárni.

(6) A jelen Megállapodásban foglalt feltételek fennállása esetén bűnüldöző szervek biztosítják egy harmadik államból induló és egy további államba érkező ellenőrzött szállítás végrehajtását is. Ebben az esetben az érintett államok illetékes bűnüldöző szervei előzetes hozzájárulásáról a megkereső bűnüldöző szerv gondoskodik, amely erről tájékoztatja a megkeresett bűnüldöző szervet.

13. cikk

Közös bűnfelderítő-csoport létrehozása

(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei, belső jogszabályaik alapján, eseti megállapodással közös bűnfelderítő-csoportot hozhatnak létre a legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények sikeres felderítése érdekében, amennyiben a több állam területére kiterjedő bűncselekmény felderítése különösen bonyolult, vagy ha a Szerződő Felek bűnüldöző szervei felderítő munkájának összehangolására van szükség.

(2) A közös bűnfelderítő-csoportra vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott megállapodásnak tartalmaznia kell:

1. a bűncselekmény leírását, amelynek felderítésére a bűnfelderítő-csoport létrejött;

2. a működési területét, a működésének feltételeit, időtartamát és meghosszabbításának feltételeit;

3. összetételét és vezetőjének meghatározását;

4. kihelyezett tagjainak kötelezettségeit és jogosultságait;

5. a kihelyezett tagok büntetőjogi, valamint a működési körében okozott károkért való felelősségük szabályairól szóló tájékoztatást;

6. a szervezési intézkedéseket és a működés költségei viselésének szabályait.

(3) Ha a bűnfelderítő-csoportba kihelyezett tagnak a közös bűnfelderítő-csoport meghatározott eljárásában való részvételéhez a megkeresett bűnüldöző szerv államának belső joga szerint engedélyre van szüksége, a részvételre csak az engedély beszerzését követően kerülhet sor.

(4) A megkeresett bűnüldöző szerv lehetőségei szerint biztosítja a közös bűnfelderítő-csoport működéséhez szükséges feltételeket.

(5) A megkereső bűnüldöző szerv közös bűnfelderítő-csoportba kihelyezett tagja a megkeresett bűnüldöző szerv államának területén önálló intézkedés végrehajtására nem jogosult.

(6) A megkereső bűnüldöző szerv közös bűnfelderítő-csoportba kihelyezett tagja a birtokában lévő, nem minősített adatokat és információkat ugyanazon esetekben és ugyanolyan feltételekkel adhatja át a megkeresett bűnüldöző szerv közös bűnfelderítő-csoportban résztvevő tagjainak, mint ahogy azokat a saját bűnüldöző szerveinek átadhatná.

(7) A közös bűnfelderítő-csoport rendelkezésére bocsátott adatok vagy információ kizárólag a következő célokra használhatók fel:

1. azon bűncselekmény felderítésére, amelyre a közös bűnfelderítő-csoport létrejött;

2. az adatot vagy információt átadó bűnüldöző szerv előzetes hozzájárulásával más bűncselekmény felderítésére;

3. a közbiztonságot közvetlenül és súlyosan veszélyeztető bűncselekmény megelőzése céljából, és a 2. pont sérelme nélkül, amennyiben ennek alapján büntetőeljárás indul.

(8) A megkereső bűnüldöző szerv közös bűnfelderítő-csoportba kihelyezett tagja működése során saját államának bűnüldöző szervével együttműködő személyt vehet igénybe.

(9) A Szerződő Felek vállalják, hogy a (8) bekezdésben megjelölt együttműködő személyt, illetve az általa szolgáltatott adatot legalább olyan védelemben részesítik, mint amilyet államuk belső jogszabálya előír a bűnüldöző szerveikkel együttműködő személyek, illetve az általuk szolgáltatott adatok védelme esetében.

14. cikk

Titkos információgyűjtés

(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei a bűnfelderítés során megkeresésre és államuk belső jogszabályai alapján titkos információgyűjtést folytathatnak, amelynek eredményéről kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(2) A megkeresésnek a jelen Megállapodás 4. cikke (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmaznia kell:

1. az eszköz, módszer megnevezését;

2. a titkos információgyűjtés időtartamát;

3. a rögzítendő és átadandó adatok körét;

4. az adatok átadásának módját;

5. a másik Szerződő Fél területén folytatott titkos információgyűjtéshez segítség módját;

6. annak igazolását, hogy a titkos információgyűjtést a megkereső bűnüldöző szerv államában szabályszerűen engedélyezték.

(3) A megkeresett bűnüldöző szerv a megkeresés teljesítését államának belső jogszabályai alapján, továbbá, ha a megkeresés teljesítéséhez igazságügyi hatóság engedélye szükséges, ennek beszerzését követően kezdi meg.

15. cikk

Összekötő tisztviselő

(1) A bűnüldöző szervek a másik Szerződő Fél illetékes bűnüldöző szervének hozzájárulásával határozott időtartamra összekötő tisztviselőt küldhetnek a másik Szerződő Fél bűnüldöző szerveihez.

(2) Az összekötő tisztviselő kiküldésének célja a Szerződő Felek közötti, a jelen Megállapodás alapján megvalósuló együttműködés meggyorsítása, valamint a folyamatos segítségnyújtás biztosítása:

1. a bűncselekmények felderítését, megelőzését és visszaszorítását szolgáló információcserében;

2. a bűnügyi tárgyú megkeresések teljesítésében;

3. az államhatár rendjének védelmével és a visszafogadási szerződések végrehajtásával kapcsolatos együttműködésben;

4. a közbiztonságot fenyegető veszélyek elhárításával megbízott hatóságok feladatai ellátásához szükséges információk átadásával.

(3) Az összekötő tisztviselő a bűnüldöző szerveket támogató, tanácsadó szerepet tölt be, bűnmegelőzési és bűnüldözési intézkedések önálló elvégzésére nem jogosult az őt fogadó bűnüldöző szerv államának területén.

(4) Az összekötő tisztviselő feladatait az őt küldő bűnüldöző szerve utasításai és az őt fogadó bűnüldöző szervével kötött megállapodásban foglaltak szerint látja el.

(5) Az összekötő tisztviselő működésének részletes feltételeiről a Szerződő Felek illetékes miniszterei megállapodnak.

16. cikk

Együttműködés a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken

(1) A Szerződő Felek a bűnüldöző szervek közötti információcsere és együttműködés megkönnyítése érdekében közös kapcsolattartási szolgálati helyeket létesíthetnek, illetve más nemzetközi szerződés által létrehozott közös kapcsolattartási szolgálati helyek feladatait a jelen cikkben meghatározott feladatokkal kibővíthetik.

(2) A közös kapcsolattartási szolgálati helyeken a Szerződő Felek bűnüldöző szerveinek tagjai saját hatáskörükben, közös helyen teljesítik szolgálatukat. Ennek során közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott közvetlen információcserében, valamint támogatják a jelen Megállapodás szerinti együttműködés összehangolását.

(3) Az együttműködés kiterjedhet a Szerződő Felek között létrejött hatályos nemzetközi szerződések alapján a személyek átadásának és visszafogadásának előkészítésére és az abban való közreműködésre is.

(4) A bűnüldöző szervek közös kapcsolattartási szolgálati helyeken szolgálatot teljesítő tagjai a (2) és (3) bekezdésben meghatározottakon túl nem jogosultak intézkedésre, és nemzeti hatóságaik irányítási és fegyelmi jogköre alá tartoznak.

(5) A Szerződő Felek a közös kapcsolattartási szolgálati helyek létesítésének helyét, feltételeit, az illetékes szerveket, az együttműködés módját és a költségviselés szabályait külön nemzetközi szerződésben szabályozhatják.

(6) A Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy a közös kapcsolattartási szolgálati hely munkájában harmadik állam bűnüldöző szervének tagja is részt vehet.

IV. Fejezet

JOGVISZONYOK A MÁSIK SZERZŐDŐ FÉL TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS SORÁN

17. cikk

Az egyenruha és a szolgálati fegyverek viselésének és a kényszerítő eszközök használatának szabályai

(1) A megkereső bűnüldöző szerv tagja a megkeresett bűnüldöző szerv államának területén jogosult az egyenruháját viselni.

(2) A megkereső bűnüldöző szerv tagja a jelen Megállapodásból származó feladatai teljesítése során a megkeresett bűnüldöző szerv államának területén kényszerítő eszközöket nem alkalmazhat.

(3) A megkereső bűnüldöző szerv tagja a megkeresett bűnüldöző szerv államának területén a jelen Megállapodásból származó feladatai teljesítése, továbbá a szolgálati helyére történő oda- és visszautazás során a szolgálati felszerelését nem viheti magával, és nem viselheti szolgálati fegyverét.

18. cikk

Szolgálati viszonyok és a bűnüldöző szervek tagjainak védelme

(1) A megkereső bűnüldöző szerv tagjának a Szerb Köztársaság törvényei szerinti munkaviszonyára és fegyelmi felelősségére, és a Magyar Köztársaság törvényei szerinti munka- valamint szolgálati jogviszonyára, és fegyelmi felelősségére saját államának jogszabályai vonatkoznak.

(2) A megkeresett bűnüldöző szerv államának területén szolgálatot teljesítő, a másik Szerződő Fél bűnüldöző szerve tagjának a jelen Megállapodásban foglalt feladatai végrehajtása során ugyanolyan védelmet és segítséget nyújt, mint a saját bűnüldöző szerve tagjának.

19. cikk

Büntetőjogi védelem és felelősség

A bűnüldöző szervek tagjai, akik a jelen Megállapodás alapján a másik Szerződő Fél területén végzik tevékenységüket, az általuk vagy sérelmükre elkövetett bűncselekmények tekintetében azonos elbírálás alá esnek a másik Szerződő Fél bűnüldöző szerveinek tagjaival.

20. cikk

Kártérítési felelősség

(1) Amikor az egyik Szerződő Fél bűnüldöző szervének tagja a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a másik Szerződő Fél területén teljesíti feladatát, az általa az eljárása során okozott károkért az őt küldő Szerződő Fél, azon Szerződő Fél joga szerint felel, ahol a károkozás történt.

(2) Az a Szerződő Fél, amelynek területén az (1) bekezdésben említett kár bekövetkezett, a kárt ugyanolyan feltételek mellett téríti meg, mintha azt a saját bűnüldöző szervének tagja okozta volna.

(3) Az a Szerződő Fél, amely bűnüldöző szervének tagja a másik Szerződő Fél területén harmadik személynek kárt okozott, teljes mértékben megtéríti ez utóbbi Szerződő Félnek az általa a károsultnak vagy más személyeknek kifizetett kártérítés összegét.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben - harmadik személyekkel szemben fennálló jogai gyakorlásának sérelme nélkül és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével - a Szerződő Felek kölcsönösen lemondanak az olyan károk megtérítésének igényéről, amelyeket a másik Szerződő Féltől szenvedtek el, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

V. Fejezet

ADATVÉDELEM

21. cikk

Az átadható személyes adatok köre

A jelen Megállapodás végrehajtása során a Szerződő Felek illetékes szervei a következő személyes és különleges adatokat adhatják át egymásnak:

1) a bűncselekmények elkövetésében résztvevő személyek és ezen személyeknek a bűncselekmény elkövetésével összefüggő kapcsolataik személyes azonosító adatait: családi név, korábbi családi név, utónév, egyéb név (ál-, gúny-, ragadványnév), nem, születési idő és hely, lakóhely, jelenlegi vagy esetleges korábbi állampolgárság;

2) az a) pontban szereplő személyek személyazonosságát igazoló okmány, útlevél vagy más úti okmány adatait (száma, kiállításának időpontja, a kiállító hatóság megnevezése, a kiállítás helye, az érvényesség ideje, a területi érvényessége);

3) a bűncselekmény elkövetésében részt vevő személyek ujj- és tenyérnyomatára, DNS profiljára, illetve mintájára, személyleírására, fényképére vonatkozó adatokat;

4) a jelen Megállapodás 7. cikkének (3) bekezdése szerinti információkban szereplő személyes és különleges adatokat;

5) valamint mindazon személyes adatokat, amelyeket az együttműködő szervek a jelen Megállapodás alapján gyűjtenek és adnak át egymásnak.

22. cikk

Az adatkezelés szabályai

A jelen Megállapodásban meghatározott együttműködés keretében a Szerződő Felek bűnüldöző szervei hatályos belső jogszabályaik alapján az adatkezelésre vonatkozó alábbi rendelkezések szerint járnak el:

1) a megkeresésben meg kell jelölni az átadandó adatok körét, felhasználásuk célját és jogalapját;

2) az adatokat átvevő bűnüldöző szerv (a továbbiakban: átvevő Fél) csak a jelen Megállapodásban meghatározott célokra és az adatokat átadó bűnüldöző szerv (a továbbiakban: átadó Fél) által meghatározott feltételekkel kezelheti a személyes adatokat. Az átadó Fél kérésére az átvevő Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;

3) az adatok átadása előtt az átadó Félnek, miután megállapította, hogy az adatok átadása szükséges a megjelölt célra és arányos azzal, valamint összhangban áll belső jogszabályaival, meg kell győződnie az átadandó adatok helyességéről. Amennyiben az átadott adatokról megállapítást nyer, hogy azok helytelenek vagy átadásuk tiltott, az átadó Fél késedelem nélkül tájékoztatja erről az átvevő Felet, aki az átadott adatokat kérelemre haladéktalanul kijavítja vagy törli;

4) az adatok átadásakor az átadó Félnek fel kell tüntetnie az adatok törlési és megsemmisítési határidejét a hatályos belső jogszabályainak megfelelően. Ha az átadó Fél az átvevő Féllel speciális megőrzési határidőt közöl, úgy az átvevő Fél köteles azt betartani;

5) a személyes adatok kizárólag a jelen Megállapodás 1. cikke szerinti, arra felhatalmazott bűnüldöző szerveknek adhatók át. Más szerveknek az adatok az átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatók a 3) pontban szereplő feltételek vizsgálata alapján;

6) a jelen Megállapodás alapján átadott és átvett adatokról az adatkezelő szerveknek nyilvántartást kell vezetniük, amely legalább a következőket tartalmazza: az adatszolgáltatás célját, jogalapját, tartalmát, a továbbított adatok fajtáját, az adatot továbbító egyedi azonosítóját, az adatátadással érintett személy nevét, az átadó és átvevő szervet, az átadás időpontját és az adatok törlésének határidejét;

7) az on-line adatszolgáltatást automatikusan kell nyilvántartani;

8) a nyilvántartások legalább öt évig megőrizendők, az átadott különleges adatok átadására vonatkozó nyilvántartás az ezen adatokra vonatkozó belső jogszabályokban meghatározott ideig őrizendők meg;

9) a nyilvántartás adatai kizárólag az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére használhatók fel;

10) a jelen Megállapodás alapján átadott adatok harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél írásbeli hozzájárulása esetén megengedett.

23. cikk

Az érintett személy tájékoztatása

Az átvevő Félnek konzultálnia kell az átadó Féllel arról, hogy tájékoztathatja-e az érintett személyt a nyilvántartásában szereplő személyes és különleges adatairól, és felhasználásuk céljáról. Az átvevő Félnek az átadó Fél erre vonatkozó utasítása szerint kell eljárnia.

24. cikk

Adatkezelés a másik Szerződő Fél területén folytatott eljárás során

(1) A jelen Megállapodás végrehajtása keretében, a másik Szerződő Fél területén folytatott eljárás során megszerzett személyes adatok kezelésének ellenőrzése azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak a feladata, amelynek részére ezen személyes adatokat megszerezték. A másik Szerződő Fél jogszabályaira is tekintettel, az adatkezelés azon Szerződő Fél belső jogszabályai szerint történik, amelynek a bűnüldöző szervei részére a személyes adatokat megszerezték. Ennek során be kell tartani a személyes adatot átadó hatóság által meghatározott, az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.

(2) A bűnüldöző szervek azon tagjainak, akik a másik Szerződő Fél területén teljesítik feladatukat, nem biztosítható közvetlen hozzáférés az ezen Szerződő Fél szervei által kezelt gépi feldolgozású személyes adatokhoz.

25. cikk

Minősített adatok átadása

A jelen Megállapodás végrehajtása érdekében a Szerződő Felek bűnüldöző szervei a minősített adatokat tartalmazó megkereséseket és az arra adott válaszokat, valamint az együttműködésük során keletkezett minősített adatokat tartalmazó információkat - a jelen Megállapodás 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt hatásköri szabályokra figyelemmel - közvetlenül küldhetik meg egymásnak, illetve cserélhetik ki.

26. cikk

Minősített adatok védelme

A Szerződő Felek bűnüldöző szervei a jelen Megállapodás végrehajtása során az átvett minősített adatok védelmére az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:

1) a minősített adatot átadó Fél hazai jogszabályai szerint minősített adatokat ezen adatokat átvevő Félnek ugyanolyan védelemben kell részesítenie, mint amilyenben a jelen Megállapodás mellékletét képező megfeleltetési táblázat alapján a saját hazai jogszabályai szerinti minősítési jelöléssel ellátott adatait részesíti. Ez a melléklet a jelen Megállapodás szerves részét képezi;

2) a minősített adatot átadó Félnek meg kell jelölnie az átadott minősített adat érvényességi idejét;

3) a minősített adatot átadó Fél haladéktalanul, írásban tájékoztatja a minősített adatot átvevő Felet az adatokkal kapcsolatos változásokról, illetve a minősített adatok jelölésének, érvényességi idejének módosításáról, a minősítés megszüntetéséről. A minősített adatot átvevő Fél a tájékoztatásnak megfelelően módosítja a minősítési jelölést, az érvényességi időt, illetve megszünteti a minősített adatként történő kezelést;

4) az átadott minősített adatokat csak olyan célra lehet felhasználni, amilyen célból azokat átadták, és azokat csak azon személyek számára szabad hozzáférhetővé tenni, akik a belső jogszabályok előírásai szerint erre jogosultak;

5) az átadott minősített adatokat a jelen Megállapodásban felsorolt szerveken kívüli szerveknek csak a minősített adatot átadó Fél előzetes, írásban adott hozzájárulása alapján lehet továbbadni;

6) az átadott minősített adatok védelmét szolgáló jogszabályoknak a minősített adatot átvevő Félnél történt bármilyen megsértéséről haladéktalanul tájékoztatni kell a minősített adatot átadó Felet. A tájékoztatásnak ki kell térnie a jogszabályok megsértésének körülményeire és ezek következményeire, valamint a következmények mérséklésére, és a vonatkozó jogszabályok jövőbeni megsértésének megelőzése érdekében hozott intézkedésekre;

7) a jelen Megállapodás értelmében átadott minősített adatok harmadik ország részére történő továbbadása csak a minősített adatot átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén megengedett;

8) a jelen Megállapodás 13. cikke alapján létrehozott közös bűnfelderítő-csoport munkájához szükséges minősített adatoknak a másik Szerződő Fél bűnüldöző szervének kihelyezett tagja részére történő hozzáférhetővé tételét azon minősített adatok esetében, amelyeket a jelen Megállapodásban meghatározott együttműködésben részt vevő bűnüldöző szervek minősítettek, a közös bűnfelderítő-csoportot létrehozó szerv vezetője engedélyezi. Az együttműködésben részt nem vevő szervek által minősített adatok átadásához be kell szerezni a minősítő hozzájárulását.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. cikk

Költségek

A jelen Megállapodás végrehajtása során - a Szerződő Felek központi kapcsolattartó szerveinek eltérő megállapodása, vagy a jelen Megállapodásban foglalt eltérő rendelkezés hiányában - mindkét Szerződő Fél maga viseli a saját bűnüldöző szervei eljárása során felmerülő költségeket.

28. cikk

Más nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz való viszony

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi szerződéseiben szereplő kötelezettségvállalásait. A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából, illetve a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság nemzetközi szervezetekben való tagságából fakadnak.

29. cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából adódó vitákat a Szerződő Felek az illetékes hatóságok közötti tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén, diplomáciai úton rendezik.

30. cikk

A Megállapodás hatálybalépése

A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogszabályi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

31. cikk

Egyéb rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor felmondhatja, mely így a felmondásról szóló jegyzék kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónapot követő napon hatályát veszti.

(2) A jelen Megállapodás 1. cikk 1. pontja szerinti szervekről, valamint a jelen Megállapodás 12. cikkében, 13. cikkében és 25. cikkében foglaltak végrehajtására feljogosított szervekről a Szerződő Felek a jelen Megállapodás hatálybalépését követő harminc (30) napon belül diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Szerződő Felek diplomáciai úton, haladéktalanul tájékoztatják egymást a bűnüldöző szerveik elnevezésében, azok hatáskörében és a határterületben, valamint a jelen Megállapodás mellékletében szereplő minősítési jelölésekben bekövetkezett változásokról.

(3) Mindkét Szerződő Fél a jelen Megállapodás alkalmazását részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti, amennyiben az sérti vagy veszélyezteti szuverenitását, biztonságát, közrendjét vagy ha az a Szerződő Felek jogszabályaival ellentétes. Az ilyen intézkedések meghozataláról vagy visszavonásáról a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatják egymást. A jelen Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése, illetve annak visszavonása az erről szóló értesítésben megjelölt időponttól lép hatályba.

(4) A jelen Megállapodás nyilvántartásba vételéről az Egyesült Nemzetek főtitkárságán, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke szerint, a magyar Szerződő Fél gondoskodik. A magyar Szerződő Fél a nyilvántartásba vételről haladéktalanul tájékoztatja a szerb Szerződő Felet.

Készült Belgrádban, 2009. március 6. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

„Aláírások”

Melléklet

A minősített adatok jelölése
és azok megfeleltetése

A Szerződő Felek - a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás 26. cikkében foglaltakra figyelemmel - a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság jogszabályai alapján megállapítják, hogy az alábbi minősített adatok minősítési jelölései megfelelnek egymásnak:

a Magyar
Köztársaságban
a Szerb
Köztársaságban
angol nyelvű
megfelelője
„Szigorúan titkos!” Држaвна таjна TOP SECRET
„Titkos!” Служена таjнa-
строго
поверльиво
SECRET
„Bizalmas!” Служена таjнa-
поверльиво
CONFIDENTIAL
„Korlátozott terjesztésű!” За интерну
употреб
RESTRICTED

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 30. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatában állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.