A jogszabály mai napon ( 2022.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. mezőgazdasági üzem vezetője: a gazdaság részét képező ingatlanok - beleértve a termőföldet is - tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkező, tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó;

2. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységéhez kapcsolódó kvóták, gépek, épületek és készletek összessége;

3. gazdaság átvétele: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló külön jogszabály alapján támogatásban részesülő, egy vagy több gazdálkodótól átvételre kerülő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok és kötelezettségek összességének megszerzése;

4. *  mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;

5. *  főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, 4. pont szerinti mezőgazdasági tevékenység;

6. *  működtetési időszak: az e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követő évtől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak;

7. *  mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából - a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból - kikerült termékek értékesítéséből származó bevételek összege;

8. *  EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszám: napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám, amelyet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] alapján vezetett nyilvántartásokból ellenőriz;

9. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

11. termelői szervezet: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti csoport (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege, összege

3. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél) e rendelet alapján a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez egy alkalommal jövedelempótló támogatást vehet igénybe. A támogatás kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

(2) A támogatás összege - amennyiben az ügyfél által a kérelemben a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzem mérete a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékekkel számolva eléri -

a) a 4-7 EUME-t (bele nem értve a 7 EUME nagyságú üzemméretet) 20 000 eurónak,

b) a 7-10 EUME-t (bele nem értve a 10 EUME nagyságú üzemméretet) 30 000 eurónak, valamint

c) a 10 vagy annál több EUME-t 40 000 eurónak

megfelelő forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) *  A vállalt EUME méretet a működtetési időszak egésze alatt a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon és a 6. számú mellékletben meghatározott SFH értékek alapján kell figyelembe venni.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) mezőgazdasági üzem vezetőjeként első alkalommal kezd gazdálkodni, új gazdaságot hoz létre vagy gazdaság átvétele történik meg;

c) *  az 1. számú mellékletben meghatározott szakképesítések, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettségek, illetve a 2-4. számú mellékletben meghatározott végzettségeknek a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megfeleltethető végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletben meghatározott felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát tett;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező pénzügyi tervet nyújt be, és a tervek értékelése során összesen legalább 50 pontot elér.

(2) *  Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn, vagyis az ügyfél támogatást vehet igénybe, abban az esetben, ha

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá, vagy

b) *  az 5. § (1) bekezdése szerinti e támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta;

c) *  az ügyfél kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján nyújtott be a 2009. évben támogatási kérelmet, és e rendelet alapján 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmet nyújt be.

(4) A támogatásra jogosult ügyfél köteles:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett kötelező képzésen részt venni, és azt elvégezni;

b) a mezőgazdasági üzemet személyesen vezetni, a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c) *  a működtetési időszak során a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatokat megőrizni;

d) az üzleti terv részét képező kommunikációs tervben - amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget - vállalt feladatokat a megadott ütemezésnek megfelelően az azt igazoló dokumentumok alapján teljesíteni;

e) az üzleti terv részét képező SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelően teljesíteni;

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor nem éri el a 4 EUME-t, akkor az üzemének méretét a működtetési időszak 4. évének végére legalább 4 EUME-re, illetve az üzleti tervben vállalt méretre kell növelni, és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

g) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a működtetési időszak 4. évének végére az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;

h) ha az üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, ettől az időponttól kezdődően a 4. naptári év végére vállalt értéket fenntartani a működtetési időszak végéig;

i) *  a működtetési időszak alatt a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ia) szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben,

ib) lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben,

ic) juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben,

id) sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben,

ie) baromfiakra vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletben

előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(5) A (4) bekezdés e) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.

(6) Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, illetve az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(7) *  A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni a Kincstár részére.

(8) *  Amennyiben az ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe már korábban közreműködőt vont be, akkor legkésőbb 2012. február 28-ig kell a teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát az MVH részére megküldeni.

(9) *  A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (7) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.

A támogatási kérelem benyújtása

5. § * 

A kérelem elbírálása

6. § *  A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el az 5. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

A támogatásban részesült ügyfél kötelezettségei

7. § (1) *  Az ügyfél legkésőbb 2011. január 31-ig, ezt követően pedig a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válását követően másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig köteles az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) * 

b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az elismert termelő csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagság meglétét igazoló formanyomtatványt.

Kifizetés

8. § (1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. §-ban meghatározott kötelezettségeit, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2) *  A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet évente,

a) január 1-31.,

b) április 1-30.,

c) július 1-31.,

d) október 1-31.

között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

(3) *  Amennyiben az ügyfél eleget tett a 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére - a Kincstár által a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon - kifizetési kérelmet nyújt be, melyre évente március 1-31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1-31. között van lehetőség.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(5) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a gazdaság részét képező termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:

a) * 

b) bértartás esetén a vonatkozó szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

c) állatvásárlás esetén az adásvételi szerződés eredeti példányát vagy hiteles másolatát és a vásárlásra vonatkozó dokumentumokat.

(6) *  A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében - a (2) bekezdés d) pontjától eltérően - 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

9. § (1) *  Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően nem éri el a 4 EUME méretet, abban az esetben az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) *  A Kincstár a 4. § (4) bekezdés d) és e) pontjának teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.

(3) Amennyiben

a) * 

b) *  az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a támogatási határozat véglegessé válását követő 4. naptári év végére vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;

c) *  az ügyfél az üzleti terv kommunikációs terv részében vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, akkor köteles azt a működtetési időszak végéig teljesíteni, ennek elmulasztása esetén a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

d) *  az ügyfél a 4. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3a) *  Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben igazolja, hogy a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét nem tudja fenntartani a termelői csoport vagy termelői szervezet folyamatban lévő vagy lezajlott felszámolása miatt, és amennyiben a felszámolástól számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(3b) *  Mentesül az ügyfél a (3) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, amennyiben a 4. § (6) bekezdés szerinti kötelezettségét azért nem tudta fenntartani, mert a termelői csoport vagy termelői szervezet elismerése visszavonásra került, és amennyiben az elismerés visszavonásától számított 6 hónapon belül igazolja, hogy új termelői csoporthoz vagy termelői szervezethez csatlakozott.

(4) Amennyiben

a) * 

b) *  az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 40%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb évente a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni.

(5) * 

(6) * 

(7) Amennyiben az ügyfél nyilatkozatában vállalta, hogy

a) *  a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelő százalékát a határozat véglegessé válását követő 3. naptári év végére teljesíti és az általa a 3. naptári év végére vállalt üzemmérettől 10%-ot meghaladóan marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,

b) *  a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME értékből az állattenyésztés aránya 50%-ot eléri, vagy azt meghaladja, és az állattenyésztés vállalt arányától az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni,

c) a működtetési időszak 4. évének végéig a lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja légvonalban legfeljebb 60 km sugarú körön belül található és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. §-ban meghatározott bármelyik kötelezettségét, az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(9) *  Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(10) Az ügyfélre kiszabott összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. § (5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció mértékét.

(11) *  A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(12) *  A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.

Záró rendelkezés

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Átmeneti rendelkezések * 

12. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 15/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

13. § *  E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

14. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 123/2011. (XII. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban: 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet) megállapított 4. § (7)-(9) bekezdését, 9. § (1) bekezdését a 7. számú mellékletét a 123/2011. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM rendelet] megállapított 3. § (4) bekezdését a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

17. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet]

a) megállapított 9. § (1) bekezdést, (3) bekezdés b) és d) pontot, (3a) és (3b) bekezdést, (4) bekezdés b) pontot, (7) bekezdés b) pontot a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 9. § (4) bekezdés a) pontot és (5) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

18. § *  Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

19. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdés c) pontját az e rendelkezés hatálybalépésekor és az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztő Szakmunkás
23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
22 2 6139 06 1 0 02 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 02 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
22 2 6139 06 4 0 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás
23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztő Szakmunkás
15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítőitalipari technikus Technikus
15 2 7222 01 9 0 01 Borász Szakmunkás
21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
26 5 3117 16 2 0 06 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
29 2 6219 05 1 0 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus Technikus
21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda Technikus
20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
24 2 6129 05 3 0 04 Kertész Szakmunkás
24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész Szakmunkás
55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
42 2 5129 08 2 0 05 Lovastúra-vezető Szakmunkás
22 2 6139 06 2 0 02 Méhész Szakmunkás
26 1 8293 04 7 0 01 Meliorációs és parképítő gépkezelő Szakmunkás
26 1 8293 04 6 1 04 Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
20 2 6140 09 9 0 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó Szakmunkás
41 5 3129 16 9 0 22 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
20 2 6140 08 2 0 06 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
26 2 8293 02 2 2 16 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
26 5 3117 16 2 0 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
26 2 7433 02 2 2 17 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
26 5 3117 16 2 0 22 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
26 5 3117 16 2 0 23 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 12 Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Szaktechnikus
52 5 3126 16 7 0 13 Mezőgazdasági környezetvédő technikus Technikus
26 5 3117 16 2 0 24 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
20 5 3124 16 6 2 04 Mezőgazdasági technikus Technikus
21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
52 5 3125 16 6 2 06 Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus
52 2 6140 05 6 0 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédő és öntöző gépész Szakmunkás
26 1 8312 04 9 0 11 Önjárómunkagép-kezelő Szakmunkás
22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
21 5 3124 16 6 2 08 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
21 2 6129 05 3 0 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
26 1 8311 04 9 0 12 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás
22 2 6229 06 2 0 03 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
22 5 3129 16 6 3 10 Vadgazdálkodási technikus Technikus
20 2 6129 05 9 0 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér Technikus
21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.) Szaktechnikus
55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés
21 5 3129 16 6 4 09 Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus Szaktechnikus

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
31 6203 02 Állattenyésztő Szakmunkás
31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztő Szakmunkás
52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus Technikus
52 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító Szakmunkás
33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
31 6203 04 Juhtenyésztő Szakmunkás
51 6201 01 Képesített gazda Technikus
51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony Technikus
34 7872 01 Lovastúra-vezető Szakmunkás
31 6280 04 Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő Szakmunkás
31 6280 05 Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő Szakmunkás
52 3439 03 Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
34 5235 02 Mezőgazdasági gépjavító Szakmunkás
32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás
53 6206 01 Növényvédelmi
és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus
Szaktechnikus
31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelő Szakmunkás
31 6203 07 Sertéstenyésztő Szakmunkás
31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő Szakmunkás
31 6280 09 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) Szakmunkás

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás
33 6207 04 Vincellér Szakmunkás

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda Technikus
52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
34 6280 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével) Szakmunkás
52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus Technikus
31 6203 10 Általános állattenyésztő Szakmunkás
32 6201 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
55 6203 01 Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
33 6203 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás
32 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
33 5212 01 Borász Szakmunkás
31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő Szakmunkás
33 6207 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus Szaktechnikus
31 6206 03 Dohánykertész Szakmunkás
52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar) Technikus
52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
33 6262 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
54 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
51 6201 01 Gazda I. Technikus
33 6201 01 Gazda II. Szakmunkás
31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Szakmunkás
53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
33 6207 03 Kertész Szakmunkás
52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
34 6280 03 Kertészeti gépész Szakmunkás
31 6203 05 Lótenyésztő Szakmunkás
53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
51 7872 02 Lovastúra-vezető Technikus
31 6203 06 Méhész Szakmunkás
51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I. Technikus
31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II. Szakmunkás
33 6280 01 Mezőgazdasági gépész Szakmunkás
52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
34 6280 04 Mezőgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)
Szakmunkás
53 5452 01 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
31 6280 10 Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)
Szakmunkás
53 5452 02 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Szaktechnikus
55 6249 01 Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés
55 5452 01 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) Felsőfokú szakképesítés
53 5452 03 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
52 6201 01 Mezőgazdasági technikus Technikus
31 6206 04 Mikroszaporító Szakmunkás
52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
31 6280 07 Növénytermesztő gépész Szakmunkás
31 6206 02 Növényvédő és méregraktár-kezelő Szakmunkás
55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus Szaktechnikus
53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő Szakmunkás
53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló Szakmunkás
53 6203 06 Törzskönyvező szaktechnikus Szaktechnikus
33 6203 02 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus Technikus
55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás
51 6207 02 Vincellér Technikus
53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
34 6206 01 Biotermesztő Szakmunkás
32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító Szakmunkás
33 6201 01 Gazda Szakmunkás
55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Felsőfokú szakképesítés
55 6203 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő Szakmunkás

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat) * 

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus
54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus
54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus
31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) Szakmunkás
31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske) Szakmunkás
31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés) Szakmunkás
31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha) Szakmunkás
54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus Technikus
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
31 621 04 0001 31 01 Belovagló Szakmunkás
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő Szakmunkás
52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító Szakmunkás
52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő Szakmunkás
54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus Technikus
33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás
55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsőfokú szakképesítés
33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás
31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás
31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő Szakmunkás
31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus
55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda Felsőfokú szakképesítés
54 525 02 0010 54 01 Erdőgazdasági gépésztechnikus Technikus
33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő Szakmunkás
33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás
55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Felsőfokú szakképesítés
31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő Szakmunkás
31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás
54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelő Szakmunkás
31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő Szakmunkás
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető Technikus
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelő Szakmunkás
31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás
31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Szakmunkás
55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 06 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Szakmunkás
54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus Technikus
31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Szakmunkás
55 621 01 0010 55 05 Mezőgazdasági menedzserasszisztens Felsőfokú szakképesítés
55 621 01 0010 55 06 Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 07 Mezőgazdasági rakodógépkezelő Szakmunkás
31 521 19 0010 31 08 Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő Szakmunkás
54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus Technikus
54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó Szakmunkás
33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás
33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő Szakmunkás
31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Szakmunkás
54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő Szakmunkás
54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Technikus
55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus Felsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelő Szakmunkás
54 621 04 0100 31 02 Növényvédő és méregraktárkezelő Szakmunkás
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás
55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsőfokú szakképesítés
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelője Szakmunkás
55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus Felsőfokú szakképesítés
33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő Szakmunkás
31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő Szakmunkás
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő Szakmunkás
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus
55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsőfokú szakképesítés
54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő Szakmunkás
54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus
33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő Szakmunkás

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
1800 Állattenyésztés szakterület Az elbíráláshoz szükséges a
1801-1 Juhtenyésztő bizonyítvány, mert ha
1801-2 Lótenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba
1801-3 Sertéstenyésztő került ez a megnevezés, akkor
1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő technikus-szint, ha szakmunkás-
1804 Méhész bizonyítványba, akkor abban az
1805 Vadász-vadtenyésztő esetben szakmunkás szint
1806 Baromfitenyésztő
1807 Állategészségőr
1809 Általános állattenyésztő
1810 Kisállattenyésztő
1700 Növénytermesztés
1701 Dísznövénykertész
1705 Kertész
1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő
1705-2 Zöldségtermesztő
1707 Általános kertész
1706 Mezőgazdasági gépész
1706-1 Állattartótelepi gépész
1706-2 Kertészeti gépész
1706-3 Növénytermesztő gépész
1913-1 Borász
313 Gépszerelő és -karbantartó
313-4 Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó
31-100 Növényvédelmi Technikus
31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi Technikus
32-101 Erdészeti Technikus

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
1703 Kertész Az elbíráláshoz szükséges a
1704 Növénytermesztő gépész bizonyítvány, mert ha
1803 Kisállattenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba
1901 Borász került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
313-4 Gépszerelő és karbantartó
(mezőgazdasági gépszerelő)
Az elbíráláshoz szükséges a bizonyítvány, mert ha
1809 Általános tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba
1913-1 Erjedésipari termékgyártó (borász) került ez a megnevezés, akkor technikusszint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint
31-100 Növényvédelmi (technikus) Technikus
31-300 Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus) Technikus
51-0100 Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus) Technikus
51-0200 Erdész (technikus) Technikus
51-0300 Kertész (technikus) Technikus
51-0400 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus) Technikus
61-0102 Borászati és üdítőipari ágazat (technikus) Technikus
71-0200 Mezőgazdasági gépész (technikus) Technikus

24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje
313-4 Mezőgazdasági gépszerelő Az elbíráláshoz szükséges a
1801-1 Sertéstenyésztő bizonyítvány, mert ha
1801-2 Szarvasmarha-tenyésztő Érettségi-képesítő bizonyítványba
1702 Dísznövénykertész került ez a megnevezés, akkor technikus-szint, ha szakmunkás-bizonyítványba, akkor abban az esetben szakmunkás szint

2. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyetemi agrárvégzettségek


Végzettségi szint: egyetem
Okleveles agrármérnök, vagy mezőgazdasági agrármérnök, vagy üzemszervező agrármérnök, vagy vállalatgazdasági agrármérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezet- és tájgazdálkodási mérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles gazdasági agrármérnök
Okleveles agrárkémikus agrármérnök
Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök
Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles agrármérnök
Okleveles kertészmérnök
Okleveles természetvédelmi mérnök
Okleveles állattenyésztő mérnök
Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
Okleveles növénytermesztő mérnök
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

3. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Főiskolai agrárvégzettségek


Végzettségi szint: főiskola
Kertészmérnök, vagy kertész üzemmérnök
Agrármérnök
Állattenyésztő mérnök, vagy állattenyésztési mérnök, vagy állattenyésztési üzemszervezési mérnök, vagy állattenyésztő üzemmérnök, vagy általános állattenyésztési mérnök, baromfi- és egyéb kisállattenyésztő mérnök
Növénytermesztési mérnök, vagy növénytermesztési üzemmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök, vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnök
Meliorációs mérnök, vagy meliorációs üzemmérnök, vagy öntözéses üzemmérnök
Tájgazdálkodási mérnök
Természetvédelmi mérnök
Vidékfejlesztési agrármérnök
Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Szakigazgatási agrármérnök
Kertészmérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Természetvédelmi mérnök
Állattenyésztő mérnök
Mezőgazdasági mérnök, vagy mezőgazdasági üzemmérnök
Mezőgazdasági szakoktató
Növénytermesztő mérnök

4. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Egyéb végzettségek


Végzettségi szint: főiskola
Élelmiszer-technológus mérnök, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnök, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnök
Mezőgazdasági gépészmérnök, vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnök
Élelmiszer-ipari gépészmérnök, vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnök
Vadgazda, vagy vadgazda mérnök
Vállalkozó menedzser, vagy élelmiszer vállalkozó menedzser
Agrármenedzser

Végzettségi szint: egyetem
Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök
Okleveles erdőmérnök
Állatorvos, vagy állatorvos doktor
Okleveles növényorvos

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Erdőmérnök
Vadgazda mérnök

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Okleveles mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök
Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök
Okleveles növényorvos
Okleveles vadgazda mérnök
Állatorvos doktor
Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

5. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális pontszám
Szakmai szempontok
Szakképzettség A 2. számú melléklet szerinti egyetemi végzettségek
A 3. számú melléklet szerinti főiskolai végzettségek
Az 1. számú mellékletben meghatározott felsőfokú szakképesítés vagy technikusi szakképzettség és a 4. számú melléklet szerinti végzettségek
Végzettséget igazoló okirat hiteles másolat alapján 16 pont

10 pont

6 pont
EUME cél 3. év végéig történő teljesítésének vállalása - 71-80%-ban vállalja
- 81-90%-ban vállalja
- 91-100%-ban vállalja
Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján 3 pont
5 pont
8 pont
Állattenyésztés arányának vállalása a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből 50% vagy azt meghaladó részarány Az üzleti terv részét képező SFH-tábla alapján 9 pont
A kérelemben megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet tagsági igazolás vagy azokhoz való csatlakozási szándék MVH által közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport által, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által kiadott tagsági igazolás vagy tagfelvételről szóló szándéknyilatkozat alapján 8 pont
A működtetési időszak 4. évének végéig az ügyfél lakóhelyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 60 km sugarú körön belül található Főlapon tett nyilatkozat alapján 11 pont
Összesen: max. 52 pont
Horizontális szempontok
Kérelmező életkora (Kérelem benyújtásakor már betöltött életév alapján) 18-24 év
25-29 év
30-34 év
35-40 év
7 pont
10 pont
5 pont
0 pont
2 pont
Fogyatékkal élő 1 pont
Roma származású 1 pont
Az ügyfél lakóhelye a kérelembenyújtást megelőzően legalább 1 éve Hátrányos helyzetű településen van A Vhr. 3. § 14. pontja szerint 5 pont
olyan településen található, ahol 1- 3000 fő közötti a lakosság száma A kérelembenyújtási időszak első napján érvényes KSH adatok alapján 4 pont
olyan településen található, ahol 3001-10 000 fő közötti a lakosság száma 2 pont
Összesen: max. 23 pont
Pénzügyi terv
A vállalkozás pénzügyi Áfa megfelelő számítása (áfakörtől függően) 2 pont
tervének koherenciája Munkabér 4 pont
Pénzügyi terv valóságtartalom Termelési érték Pénzügyi tábla adatainak 5 pont
vizsgálata Anyagjellegű ráfordítások referenciaadatokkal történő 5 pont
Befektetett eszközök értéke összevetése a működtetés alatt 5 pont
Munkaerő-felhasználás 5 pont
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata 4 pont
Összesen: max. 30 pont
Üzleti terv
I. Vezetői összefoglaló 2 pont
II. Támogatás-igénylő bemutatása 7 pont
III. Piacelemzés és értékesítés 13 pont
IV. Termelés 9 pont
V. Szervezet, emberi erőforrások 6 pont
VI. Tevékenységfejlesztések bemutatása 18 pont
VII. Kommunikációs terv 5 pont
VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása 5 pont
Összesen: max. 65 pont
MINDÖSSZESEN: max. 170 pont

6. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez * 

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

Kód Megnevezés Mértékegység SFH
D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha 127 223
D02 Durum búza Ft/ha 108 835
D03 Rozs Ft/ha 82 926
D04 Árpa Ft/ha 107 639
D05 Zab Ft/ha 91 764
D06 Szemeskukorica Ft/ha 172 473
D07 Rizs Ft/ha 155 984
D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha 101 618
D09 Száraz hüvelyesek összesen Ft/ha 163 928
D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha 163 676
D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha 137 791
D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha 115 229
D10 Burgonya Ft/ha 853 313
D11 Cukorrépa Ft/ha 365 787
D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha 94 730
D23 Dohány Ft/ha 725 117
D24 Komló Ft/ha 749 691
D25 Gyapot Ft/ha -
D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha 115 866
D27 Napraforgó Ft/ha 135 618
D28 Szója Ft/ha 119 333
D29 Olajlen Ft/ha 99 210
D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha 112 743
D31 Rostlen Ft/ha 83 634
D32 Rostkender Ft/ha 191 475
D33 Egyéb rostnövények Ft/ha -
D34 Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények Ft/ha 403 536
D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha 67 095
D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban Ft/ha 505 736
D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban Ft/ha 627 796
D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 10 802 990
D16 Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy) Ft/ha 5 435 819
D17 Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 19 109 790
D18 Takarmánynövények, összesen Ft/ha 116 390
D18A Takarmánynövények - időszaki gyep Ft/ha 49 551
D18B Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok összesen Ft/ha 125 145
D18B1 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha 182 688
D18B3 Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha 98 082
D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha 112 677
D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha 102 936
D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha -
D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha -
E Konyhakert Ft/ha 799 108
F Állandó rét és legelő összesen Ft/ha 47 697
F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha 52 529
F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő) Ft/ha 46 558
G01 Gyümölcsültetvények, összesen Ft/ha 583 157
G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha 583 157
G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha -
G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha 283 088
G02 Citrus-ültetvények Ft/ha -
G03 Olajfa ültetvények Ft/ha -
G03A Olajfa ültetvények - étkezési olíva Ft/ha -
G03B Olajfa ültetvények - olajtermelésre Ft/ha -
G04 Szőlőültetvények, összesen Ft/ha 403 839
G04A Minőségi borszőlő ültetvények Ft/ha 452 433
G04B Egyéb borszőlő ültetvények Ft/ha 354 800
G04C Csemegeszőlő ültetvények Ft/ha 445 607
G04D Mazsolaszőlő ültetvények Ft/ha -
G05 Faiskolák Ft/ha 1 954 306
G06 Egyéb ültetvények Ft/ha -
G06A Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény Ft/ha 95 000
G06B Energiafű Ft/ha 70 000
G06C Energianád Ft/ha 230 000
G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha 9 702 008
I01 Másodvetésű növények összesen Ft/ha 326 824
I02 Gomba Ft/100 m2 1 502 860
J01 Lófélék Ft/állat 49 722
J02 Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, összesen Ft/állat 16 116
J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 24 443
J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú Ft/állat 13 419
J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 30 246
J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú Ft/állat 18 776
J05 Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 36 665
J06 Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző Ft/állat 16 354
J07 Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat 275 526
J08 Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat 16 103
J09 Juh, összesen Ft/állat 5 202
J09A Juh, tenyész nőivarú (anyajuh) Ft/állat 4 375
J09B Juh, egyéb Ft/állat 7 545
J10 Kecske, összesen Ft/állat 12 906
J10A Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske) Ft/állat 17 551
J10B Kecske, egyéb Ft/állat 9 330
J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat 3 272
J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat 50 708
J13 Sertés, egyéb Ft/állat 13 928
J14 Pecsenyecsirke Ft/100 db állat 46 247
J15 Tojótyúk Ft/100 db állat 143 041
J16 Egyéb baromfi (összesen) Ft/100 db állat 154 158
J16A Pulyka Ft/100 db állat 135 039
J16B Kacsa Ft/100 db állat 148 441
J16C Liba Ft/100 db állat 206 929
J16D Egyéb baromfi Ft/100 db állat 143 305
J17 Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl) Ft/állat 12 445
J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár 14 298
V01 Vaddisznó Ft/állat 68 056*
V02 Dámszarvas Ft/állat 59 025*
V03 Gímszarvas Ft/állat 130 575*
* Egyedi adatgyűjtés alapján

7. számú melléklet a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez * 

Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél személyes adatai;

2. a közreműködő személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülő ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közreműködő bevonásának időtartama.


  Vissza az oldal tetejére