A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A támogatás célja

1. § A támogatás célja az erdő-környezetvédelmi célprogramokon keresztül

a) a spontán és agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok eltávolításával az őshonos fafajok jelenlegi elterjedési területének megőrzése, bővítése,

b) a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágással kezelt erdőkben a szálalás feltételeinek megteremtése, azt követően a szálalás termőhelyi adottságokhoz igazodó szakmai elvárások alapján történő kialakítása, valamint a természetes állapothoz legközelebb álló szerkezetű és faji sokféleségű erdőtársulás fenntartása,

c) az adott termőhelynek nem megfelelő erdőtársulások (sarj eredet, hiányos állományszerkezet, idegenhonos fafajok) a természetes állapothoz közel álló erdőtársulássá történő átalakítása, valamint a termőhelynek megfelelő őshonos erdőállományok további fejlődését, természetes felújulását biztosító kézimunka igényes ápolása,

d) az élőhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szaporítóanyagokat felhasználó erdőfelújítási módszerekre történő áttérés ösztönzése, a tarvágás visszaszorítása,

e) a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra alapozott erdővédelem, illetve a tájvédelem elősegítése,

f) az erdő és a szomszédos mezőgazdasági területek talajának szél és vízerózió elleni védelmének biztosítása, az erdőgazdálkodók ösztönzése a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerekre (készletgondozás, szálalás) történő áttérésre,

g) a közjóléti rendeltetésű erdőkben a fokozott emberi igénybevétel mellett a jó és balesetveszélytől mentes környezeti állapot fenntartása,

h) az erdei tisztások fenntartásának, az arra alkalmas területek (vadföld, erdei rakodók) átalakításának, valamint további tisztások kialakításának elősegítése,

i) a hagyományos, természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazásának ösztönzése.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: hiányos szerkezetű vagy elegyetlen befejezett erdőállományok kiegészítése,

3. ártér: az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) ártérként nyilvántartott terület,

4. átalakítás: egyszintű, egyenletes állományszerkezetű erdő átalakítása vegyes méret- és korszerkezetű, térben tagolt állományszerkezetű erdővé,

5. átalakító üzemmód: olyan erdőkezelési mód, amely az állomány kora és homogén térszerkezete alapján szálaló üzemmódba még nem sorolható, de az alkalmazása során a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdőművelési tevékenységnek és fakitermelési módnak az átalakítást, a folyamatos erdőborításra való átállást kell szolgálnia,

6. elegyarány: az Adattárban szintenként, illetve állományrészenként elkülönített fafajsorokban feltüntetett elegyarányokból számított, az adott fafajnak az erdőrészlet teljes területére vetített abszolút elegyaránya,

7. erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: erdőtörvény) 6. §-a szerint ekként meghatározott terület,

8. erdőgazdálkodási tevékenység: az erdőtörvény 5. § 9. pontja szerint ekként meghatározott tevékenység,

9. fa- vagy cserjefaj egyévesnél idősebb egyede: egy vegetációs időszaknál többet megélt, vagy legalább egy oldalhajtással rendelkező magról kelt vagy sarjról eredt egyed,

10. fokozatos felújítóvágás végvágással: az anyaállomány fokozatos, több alkalommal végrehajtott kitermelése legalább 10 évre elnyújtva a természetes felújulás biztosítása mellett,

11. főfafaj: az Adattárban az elegyedés módja szerint főfafajként nyilvántartott fafaj,

12. kézi ápolás: olyan tevékenység, amelyet a természetes újulat vagy a mesterségesen ültetett csemeték megmaradása, fejlődése érdekében kézi szerszámmal vagy gépi hajtású kézi eszközzel végeznek,

13. közjóléti berendezés: a 7. mellékletben meghatározott, többnyire természetes anyagból készült, a környezethez illeszkedő eszköz, amely a pihenés, a közlekedés, a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgálja,

14. közjóléti létesítmény: erdőben vagy erdős környezetben közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított, korlátozás nélkül, térítésmentesen használható helyszín, amely a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, ismereteik gyarapítását szolgálja,

15. közvetlenül határos erdőrészletek: olyan erdőrészletek, amelyek erdőrészlethatára közös, vagy azokat legfeljebb az Adattár térképi adatállományában nyilvántartott vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék választja el,

16. *  lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelkező terület, ahol a fák kivágása után a záródáshiányt mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a külön jogszabályban meghatározottak szerint az erdősítés befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,

17. *  lék területe: olyan a léket határoló koronapalástok vetülete által körbezárt terület, amely az erdőrészlet határán belül helyezkedik el,

18. mikroélőhely: olyan álló vagy fekvő holt fákat, facsoportokat tartalmazó élőhelyek, amelyek környezetüktől eltérő adottságaik miatt a többnyire homogén erdőállományokból rendszerint hiányzó, a holt fához kötődő élőlényeknek, élőlénycsoportoknak adnak otthont, így az élőhely mozaikosságát gazdagítva biztosítják a biológiai sokféleség fenntartását, növelését,

19. pótlás: erdőfelújítás vagy erdőtelepítés első kivitelét követően az erdő területén kialakuló tőszámhiány származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyaggal történő megszüntetése a 8. mellékletben található állapot elérése érdekében,

20. rőzsefonat: egymástól minimum 50 cm-re, maximum 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérőjű keményfa karók közé, minimum 150 cm hosszúságú, vesszőkből, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm,

21. szálalás: folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott – vegyes korú és szerkezetű erdő kialakítását, természetes felújulását és folyamatos fenntartását célzó – fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul, továbbá a faegyedek kitermelését nem az állomány vágásérettségi kora, hanem az egyes faegyedek potenciális kora, illetve egészségi állapota határozza meg, és e tevékenység során felújítási kötelezettség nem keletkezik,

22. szálaló erdőgazdálkodás: olyan erdőgazdálkodási mód, melynek alkalmazásával az állandó erdőborítást fenntartva biztosítható az erdőklíma megőrzése, a talaj és az erdei élőhely védelme, az erdő folyamatos megújulása és az állandó fahozam,

23. szálaló üzemmód: olyan üzemmód, amelyben a szálaló erdőgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartása érdekében csak szálalás fakitermelési mód alkalmazható, felújítási kötelezettséget keletkeztető véghasználati fakitermelés nem történik, a faállomány fakészlete a szálalási tervben foglaltaknak megfelelően alakul, valamint a faállomány összetétele, kor- és térbeli szerkezete változatos, és ezzel a folyamatos erdőborítást szolgálja,

24. tarvágás: a faállománynak olyan egybefüggő területen, egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata, melyet az erdőterv határozat tarvágásnak ismer el,

25. tájhonos fafaj: az 1. melléklet szerint az adott erdészeti tájban őshonos fafaj,

26. támogatási időszak: az első kifizetési kérelem benyújtásától az egyes célprogramok időtartama által meghatározott év végéig terjedő időszak,

27. *  támogatott terület: a jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy rész területe, amelyen a támogatott tevékenység megvalósul,

28. *  területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a faállománnyal borított terület esetében a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb eső határpontot határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévő fákon fehér színű festéssel jelölik meg azzal a megkötéssel, hogy ha a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni,

29. visszatérési idő: egymást követő, léknyitást vagy a lék területének a bővítését eredményező erdőgazdálkodási tevékenység között eltelt idő,

30. vízmosás: terepfelszíni vízmozgás, lefolyás hatására kialakult, 3 m-nél mélyebb meder,

31. záródás: olyan területviszonyszám, amely megmutatja, hogy az erdőrészlet felső lombkoronaszintjében található fák koronavetülete hány százalékban borítja a részlet teljes területét.

Erdő-környezetvédelmi célprogramok

3. § E rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható támogatás:

a) agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram,

b) szálaló erdőgazdálkodás célprogram,

c) erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,

d) őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram,

e) speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:

ea) mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,

eb) a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram,

ec) erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram,

f) véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram,

g) közjóléti célú erdők fenntartása célprogram,

h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,

i) természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram.

A támogatás jellege és tárgya

4. § (1) E rendelet alapján normatív terület-, illetve térfogatalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 47. cikkében foglaltak szerint.

(2) A támogatás az Adattárban nyilvántartásba vett erdőterületen, illetve a 3. § h) pontja szerinti célprogram esetében az erdőgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló területen vehető igénybe az e rendeletben meghatározott részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha

a) *  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által az erdőtörvény alapján – a támogatási kérelem benyújtásakor – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó,

b) erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre vagy az adott célprogram teljes támogatási időszakára vonatkozóan fennáll,

c) *  rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti hatóság által kiadott erdőterv határozattal, vagy a 3. § a)–h) pont szerinti célprogram esetében, az erdőterv határozatot az adott erdőrészletre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezte az erdészeti hatóságtól,

d) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támogatási célprogram esetén sem került kizárásra.

(2) Nem támogatható azon erdőrészlet, amely a Magyar Állam többségi tulajdonában van.

(3) Támogatásra az adott erdőrészlet vonatkozásában nem jogosult az ügyfél, ha az adott területen az adott művelet elvégzésére – hivatalból indított eljárás során, az erdészeti hatóság által kiadott – jogerős határozat kötelezi.

(4) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, az Adattárnak a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

(5) *  A célprogramok során – a szálaló erdőgazdálkodás és a közjóléti célú erdők fenntartása célprogramok kivételével – csak az 1. melléklet szerinti, az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy támogathatóként feltüntetett faállománytípusok kialakítása és fenntartása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenység támogatható.

Általános előírások

6. § (1) Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása során köteles

a) az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni,

b) *  a termelési apadék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról,

c) a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani,

d) a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni,

e) a támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni,

f) a támogatási célprogramokhoz tartozó előírásoknak való megfelelést a támogatott területenként évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül

fa) az erdőgazdálkodó adatai,

fb) az erdőrészlet adatai,

fc) a szakirányító adatai,

fd) a célprogramonként elvégzett műveletek időrendi bontásban történő szerepeltetése,

fe) az engedélyköteles műveletek esetén a bejelentési és azonosítási adatok,

ff) a vegyszerhasználat esetén a kijuttatott anyag, termék, hatóanyag megnevezése, valamint azok mennyiségi adatai,

fg) a felhasznált szaporítóanyag adatai,

fh) a kötelezően megadandó célprogram-specifikus adatok, valamint

fi) megjegyzések

feltüntetésével, az Irányító Hatóság által meghatározott formátumon rögzíteni, és a munkanapló aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani,

g) a támogatott teljes területen az egyes célprogramokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai szerinti előírásokat a támogatási időszak teljes időtartama alatt betartani,

h) *  a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével.

(2) A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett:

a) a fásszárú fajok közül a fehér akác (Robinia pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása érdekében kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi úton történő permetezéssel, ártéren – a gyalogakác (Amorpha fruticosa) kivételével – kizárólag fainjektálással,

b) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Calamagrostis epigeios) tömeges megjelenésénél,

c) gyapjaslepke (Lymantria dispar) közepes vagy erős fertőzése esetén (petecsomók száma több mint 500 db/0,1 ha) csak Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve kitinszintézis gátló szerekkel, a felújítás alatt álló erdőterületeken, magtermő állományokban, a lakosság védelme érdekében lakó- és üdülőövezetek melletti parkerdőkben,

d) csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készítményeket lehet alkalmazni az engedélyokiratukban foglalt módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birtokában.

(3) A célprogramok közötti váltásra a támogatási időszak (kötelezettségvállalás időtartama) alatt nincs lehetőség.

(4) Az ügyfélnek a teljes támogatási időszak alatt gazdasága teljes területén be kell tartania

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban meghatározott gazdálkodási követelményeket, valamint

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott előírásokat.

Támogatási kérelem benyújtása

7. § * 

Támogatási kérelem elbírálása

8. § *  A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyújtás éve szerinti benyújtási időszak utolsó napjának állapota alapján, erdőrészlet szinten, a 3. melléklet pontrendszere szerint, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben szereplő támogatható területekre vonatkozóan összeállított rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kérelemről a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) dönt.

A támogatás folyósítása

9. § (1) A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújtható kifizetési kérelem alapján történik.

(2) *  A kifizetési kérelmet elektronikus úton, az egységes kérelem részeként lehet benyújtani.

(3) Az 5. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre kerülnek.

(4) *  A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a kifizetési kérelem az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján történik.

(5) *  A 3. § c) pontja szerinti célprogram esetében a kifizetési kérelem benyújtásakor a kérelmezett rész-erdőrészlet területméretét igazolni kell. Igazolásként kizárólag a kérelmezett rész-erdőrészlet külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 2 méteres pontossággal meghatározott koordinátáit bizonyító mérési jegyzőkönyv másolati példánya fogadható el. A másolati példányt a kifizetési kérelemmel egyidejűleg az erdőrészlet fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz postai vagy elektronikus úton kell megküldeni.

(6) Az ügyfél a célprogramban vállalt tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

(7) Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését követő első kifizetési kérelmének benyújtására a támogatási határozat közlésétől számított második kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig jogosult.

(8) Ha az ügyfél a támogatási időszak alatt egynél több alkalommal

a) nem nyújt be kifizetési kérelmet – a (7) bekezdésben meghatározott eset kivételével – az adott támogatott területre, vagy

b) kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan elutasításra kerül,

a támogatott terület az intézkedésből a támogatási időszak lejáratáig kizárásra kerül, és a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(9) *  Ha az ügyfél a kifizetési kérelem benyújtásának évében a kifizetési kérelemre hozott határozattal érintett erdőrészlet vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületek esetében folyósítható kompenzációs támogatásban is részesül, akkor

a) a 3. § d) pontja szerinti célprogram esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 42 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken;

b) a 3. § e) pont ea) és eb) alpontja szerinti célprogramok esetén a támogatás mértéke az adott évben hektáronként 37 eurónak megfelelő forintösszeggel csökken.

(10) *  Kifizetési kérelem benyújtására csak az az ügyfél jogosult, aki teljesítette az 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételt.

Ellenőrzés

10. § (1) Az ellenőrzés a támogatási, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) keresztellenőrzést,

c) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(2) *  A jogosultsági feltételek, valamint az erdő-környezetvédelmi előírások teljesítését az (1) bekezdésben foglaltak szerint a Kincstár évente ellenőrzi. A Kincstár az ellenőrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot bevonhatja.

Az elháríthatatlan külső okokra vonatkozó szabályok

11. § (1) *  Az elháríthatatlan külső okra (a továbbiakban: vis maior) vonatkozó bejelentést az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendeletben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltak szerint kell megtenni.

(2) *  Vis maior fennállása esetén az ügyfél (1) bekezdésben foglalt bejelentése alapján – az erdészeti hatóság véleményét figyelembe véve – a Kincstár dönt arról, hogy a vis maior a kötelezettségeknek

a) az adott évre vonatkozó, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére vonatkozó

teljesítését teszi lehetetlenné.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfél részére a vis maiorral érintett erdőrészletre vagy annak támogatott részére az adott évben járó támogatási összeg kifizetésre kerül.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vis maior valamely célprogramba bevitt erdőrészlet vagy annak egy részét érintően áll fenn, az adott erdőrészlet vagy annak része a támogatási időszak fennmaradó részére kivonásra kerül a támogatott területek közül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az ügyfél aláírt nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maiorral érintett területekre.

(6) Ha a vis maiorral érintett terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület támogatási jogosultsága megszűnik az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

(7) Ha az adott erdőterület vonatkozásában legalább három alkalommal vis maior következtében vis maior bejelentést jóváhagyó döntés születik, akkor az adott célprogramból az érintett terület a támogatási időszak végéig kizárásra kerül az addig felvett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. § (1) *  A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál a célprogramba bevitt terület kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevőnek a célprogram teljes területe vonatkozásában meg kell felelnie az általános és a célprogramra vonatkozó részletes jogosultsági feltételeknek.

(4) A kötelezettségátadás során célprogram váltására nincs lehetőség.

(5) Kötelezettségátadásra – a vis maior kivételével – a támogatási időszak első évében nincs lehetőség.

(6) Egy adott erdőgazdálkodó a kötelezettségét a támogatási időszakban (a kötelezettségvállalás időtartama alatt) – a vis maior kivételével – legfeljebb kétszer ruházhatja át. A kötelezettség átvevője az átvételt követően, a támogatási időszak alatt, az átadásban érintett erdőrészletet újból nem ruházhatja át.

(7) *  Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkezmények, amely a Kincstár és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból származik, az átvevőre szállnak át.

(8) A kötelezettségátadás az adott évi kifizetési kérelem vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem az adott évi kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtásra került.

(9) Az átruházónak a kötelezettség átvállalásához szükséges dokumentumok másolati példányát, így többek között a munkanaplót, a szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítványt az átvevő részére biztosítania kell.

(10) *  A kötelezettség átvállalója nem lehet olyan erdőgazdálkodó, aki az intézkedésben támogatott, de valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a teljes támogatási időszakra vonatkozóan véglegessé vált határozattal kizárásra került az átvállalni kívánt vagy más, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból.

(11) Ha a kötelezettséget átvállaló és az intézkedésben támogatott erdőgazdálkodóval szemben valamely adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján az átvállalni kívánt, vagy egyéb, e rendelet alapján igénybe vehető célprogramból való kizárására irányuló eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról a kizárásra irányuló eljárás befejezését követően lehet dönteni.

(12) *  Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig nem válik véglegessé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadásáról szóló kérelem benyújtása előtti területadatoknak megfelelően kell kitölteni.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai

13. § (1) *  A támogatási időszak alatt az ügyfél az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti a Kincstárnál

a) a teljes kérelem visszavonást,

b) a teljes célprogram visszavonást, valamint

c) egy adott célprogramba bevitt terület részleges visszavonását.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a visszavont terület – a vis maior kivételével – csak támogatott egész erdőrészlet lehet.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a visszavonással érintett területre vonatkozóan az ügyfél támogatási jogosultsága megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti visszavonás a következő kifizetési kérelem, valamint az ellenőrzés vonatkozásában csak akkor vehető figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a következő kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot megelőző év utolsó napjáig benyújtották.

(5) Ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján (ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján) vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el.

(6) Ha a támogatott terület visszavonása után maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprogramból kizárásra kerül.

Jogkövetkezmények

14. § (1) Ha a támogatási időszakban a támogatási jogosultság az 5. § (1) bekezdés b), c) pontjában vagy az 5. § (2), (3) bekezdésében foglaltaknak való meg nem felelés miatt szűnik meg, a támogatott területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(2) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek való meg nem felelés esetén a tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezményeket a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott területen több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(5) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén a célprogramra és az azon belüli támogatott területre is kötelezettségszegés kerül megállapításra, akkor mindkét szankciót alkalmazni kell.

(6) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ EGYES CÉLPROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Cím

AGRESSZÍVEN TERJEDŐ, IDEGENHONOS FA- ÉS CSERJEFAJOK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

15. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) minimum 30%-ban tájhonos fafajokból áll,

b) *  felső koronaszintjében maximum 20% elegyarányban lehet jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) minimum 5% elegyarányban agresszíven terjedő, idegenhonos fafajokat tartalmaz,

d) nem határos közvetlenül olyan erdőrészletekkel, ahol a felső szint vagy – erdőtelepítés esetén – a felújítási szint fafajainak elegyarányát 50%-nál nagyobb mértékben agresszívan terjedő, idegenhonos fafaj alkotja, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal végzett erdőtelepítés vagy fásszárú energiaültetvény van,

e) területén a főfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél nagyobb,

f) nem minősül folyamatban lévő erdőfelújításnak, és

g) záródása ártéren kívüli területen több mint 60%, ártéren fekvő területen több mint 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási időszak alatt az erdőrészletben egy évesnél idősebb, agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat,

b) *  a fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá, ártéren fekvő területen 70% alá.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg.

2. Cím

SZÁLALÓ ERDŐGAZDÁLKODÁS CÉLPROGRAM

16. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az erdőrészlet az Adattárban átalakító vagy szálaló üzemmódban szerepel,

b) átalakító üzemmódban az erdőrészletre tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, növedékfokozó gyérítés, készletgondozó használat vagy szálalóvágás előírás szerepel,

c) *  az erdőrészlet faállománya a 2. mellékletben felsoroltak, valamint az erdőtörvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 5. melléklet szerint 21., 24., 30.–31., 38.–39., 43., 55., kódszámú faállomány típusokba tartozik.

(2) A legkisebb támogatható terület 2 ha, támogatás csak teljes erdőrészletre adható.

(3) A célprogram előírásai:

a) *  az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során egész hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) *  az átalakító üzemmódban a nevelővágások, így a tisztítás és a törzs kiválasztó gyérítés során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

c) *  az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

d) az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni,

e) a szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az 5. melléklet szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatóság területileg illetékes szervéhez eljuttatni,

f) a szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év,

g) szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t,

h) a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni; helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell,

i) a támogatási időszakot megelőzően, illetve a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter,

j) fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell,

k) *  a támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben – az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében is – a lék területén az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti tájhonos fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó tőszámot,

l) * 

m) a lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

n) a lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással a 6. melléklet szerint folyamatosan biztosítani kell,

o) * 

p) a 4. melléklet szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell készíteni,

q) *  az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet,

r) *  ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz.

(4) A célprogram időtartama 10 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 230 eurónak megfelelő forintösszeg.

(6) *  Ha a kérelmező az adott erdőrészlet vonatkozásában a 3. § e) pontjának ea) alpontja szerinti célprogramra is rendelkezik jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó támogatási határozattal, összesen 10 m3/ha mennyiségű holtfa jelenlétét kell biztosítania.

3. Cím

ERDŐÁLLOMÁNYOK KÉZIMUNKA–IGÉNYES ÁPOLÁSA CÉLPROGRAM

17. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az adott erdőrészletben az ügyfél

a) *  részére a tanácsi rendelet 49. cikke szerinti nem termelő beruházások szerkezetátalakítás alintézkedésébe tartozó erdőállomány alatti erdősítés, állománykiegészítés vagy tarvágás után történő szerkezetátalakítás célú támogatás esetében megtörtént a kifizetési határozat kiadása, vagy

b) a természetes mageredetű erdőfelújítás végvágását elvégezte, vagy

c) hazai nyáras vagy égeres faállománytípus-csoportba tartozó erdők esetében a végvágást elvégezte, és sarjról történő felújítást hajt végre.

(2) *  A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú erdőrészlet. Az erdőrészlet 0,3 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

(3) A célprogram előírásai:

a) az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

b) az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

c) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek a 8. mellékletnek megfelelő darabszámban, valamint a 2. mellékletben megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni,

d) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül a 2. mellékletben az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását megelőzően részt vett az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerkezetátalakítási alintézkedésbe tartozó erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás célprogramban, akkor az ügyfélnek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett az alábbi előírásokat is teljesítenie kell:

a) az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során,

c) a sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-jéig el kell végezni,

d) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

(5) *  A célprogram időtartama:

a) 10 év, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak, vagy

b) az erdőrészlet erdősítésének erdészeti hatóság által külön jogszabály szerinti befejezetté nyilvánításának évéig terjedő időszak, de legfeljebb a (7) bekezdés szerinti bírság kiszabását megelőző naptári évig terjedő időszak.

(6) *  A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől kezdődően hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

(7) *  Az az erdőrészlet, amelyre vonatkozóan az erdészeti hatóság az erdősítési határidők túllépése miatt véglegessé vált határozatában erdőgazdálkodási bírságot állapított meg, a bírság kiszabásának évétől kezdődően elveszíti támogatási jogosultságát.

4. Cím

ŐSHONOS ERDŐÁLLOMÁNYOK TARVÁGÁSOS FELÚJÍTÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

18. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípus található,

b) legfeljebb 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj,

c) véghasználati előírásként tarvágás szerepel,

d) a záródás mértéke az 1. melléklet 010–150. erdészeti tájaiban a faállomány esetén legalább 50%, egyéb erdészeti tájakban a faállomány esetén legalább 80%, és

e) a főfafaj esetében az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradás mértéke nem haladhatja meg a 30%-ot.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) *  az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, amely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani,

b) az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet,

c) *  a szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter,

d) a visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot,

e) az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum 2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból,

f) fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető,

g) az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető,

h) géppel végzett talaj-előkészítés során maximum 80 cm pásztaszélességű talaj-előkészítés végezhető,

i) a támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy az életképes, többéves csemetékből álló újulat a 2. melléklet szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafaj-összetételben, a 8. mellékletben meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, valamint megfelelő záródásban legyen jelen a területen,

j) az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell a 6. melléklet szerint,

k) az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

l) az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

m) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

n) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 224 eurónak megfelelő forintösszeg.

5. Cím

SPECIÁLIS ERDEI ÉLŐHELYEK ÉS TERMÉSZETES ERDŐFELÚJÍTÁS LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLPROGRAMCSOPORT

MIKROÉLŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

19. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) kora nagyobb, mint 60 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 30 év,

b) *  szálaló vagy átalakító üzemmódban van, vagy vágásérettség mutatója nagyobb, mint 15 év, és

c) faállománytípusa az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, valamely támogatható faállománytípusba sorolható.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani,

b) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz,

c) a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet,

d) *  a mikroélőhelyen meghagyott 20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani,

e) a támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező, minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 123 eurónak megfelelő forintösszeg.

A VÉGHASZNÁLAT SORÁN FACSOPORTOK VISSZAHAGYÁSA CÉLPROGRAM

20. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészlet

a) vágásos üzemmódban szerepel, és vágásérettségi mutatója nem több, mint 9 év,

b) fafajai között – az újulati szintet nem számítva – legalább 10% elegyarányban vannak jelen tájhonos fafajok, és

c) faállományában az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok egyedeinek elegyaránya a felső koronaszintben legfeljebb 70%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező,

b) legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án,

c) agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat,

d) egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet,

e) a facsoport záródása legalább 60% legyen,

f) a facsoportot alkotó 20 cm-t meghaladó mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell,

g) a fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat,

h) a kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén,

i) a visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 129 eurónak megfelelő forintösszeg.

ERDŐFELÚJÍTÁS SIKERESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ CSERJESZABÁLYOZÁS CÉLPROGRAM

21. § (1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alapján az erdőrészletben

a) előírásként mageredetű természetes erdőfelújítás vagy mageredetű természetes felújítás mesterséges kiegészítéssel szerepel,

b) a tájhonos fafajok elegyaránya a felújítási szint kivételével meghaladja az 50%-ot,

c) a cserjeborítás legalább 30%-os és nem haladja meg a 70%-ot, és

d) a záródás mértéke legalább 80%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítást az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani,

b) az erdőrészlet területén csak a 2. mellékletben foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni,

c) a támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előírás a védett cserjefajokra nem vonatkozik, védett cserjék kitermelése tilos.

(5) A célprogram időtartama 5 év.

(6) *  A támogatás mértéke

a) az első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) a második évtől hektáronként 106 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

6. Cím

VÉGHASZNÁLAT ELHALASZTÁSA TALAJ- ÉS ÉLŐHELYVÉDELEM CÉLJÁBÓL CÉLPROGRAM

22. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján az erdőrészlet

aa) legalább 70%-os záródású,

ab) a vágásérettségi mutatója 0 vagy annál kisebb,

ac) az erdőtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcsszáradásának mértéke – a főfaj esetében – nem haladja meg az 50%-ot, valamint

ad) megfelel az alább megjelölt feltételek közül valamelyiknek:

1. mezővédő erdő rendeltetésű,

2. lejtése 10 foknál nagyobb,

3. talajvédelmi rendeltetésű, vagy

4. forrást, erdei tavat, lápot, mocsarat foglal magában, illetve láppal, erdei vízfolyással, erdei tóval, mocsárral közvetlenül határos vagy

b) az erdőrészlet az Adattár alapján az 1. mellékletben szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, azon a kiemelten támogatható kategóriába tartozó faállománytípus található, valamint

ba) az erdőállományban az agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj elegyaránya az újulati szinten kívül maximum 10%,

bb) legalább 30%-os záródású,

bc) főfafajának átlagéletkora nagyobb, mint 80 év, hazai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb, mint 40 év, és

bd) a vágásérettségi mutató 0 vagy annál kisebb.

(2) A támogatott terület 1 ha területet meghaladó teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni,

b) a 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talaj-előkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával; az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

7. Cím

KÖZJÓLÉTI CÉLÚ ERDŐK FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

23. § (1) Jogosultsági feltételek:

a) az Adattár alapján:

aa) a kérelmezett terület rendeltetése parkerdő, gyógyerdő vagy „park” egyéb részletként van nyilvántartásba véve, és

ab) a kérelemben szereplő, a parkerdő területén található erdőrészletre 9 éven belül véghasználati előírás nincs,

b) *  az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a parkerdő az ingatlan-nyilvántartásban legalább alrészletként szereplő, vagy az Adattárban egyéb részletként elkülönített úton 500 méteres távolságon belül megközelíthető, valamint abban hektáronként átlagosan legalább 1–1 közjóléti berendezés található,

c) támogatás azon közjóléti létesítményekre és berendezésekre igényelhető, amelyek az erdészeti hatóságnál vezetett közjóléti nyilvántartásban szerepelnek.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes erdőrészlet.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell,

b) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról, amelynek megtörténtét a munkanaplóban rögzíteni kell,

c) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell, és azt a munkanaplóhoz csatolni kell,

d) a kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú célállománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa,

e) a kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell,

f) a sétautakat, turistautakat akadályoktól (például kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni,

g) gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítéséről, megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet,

h) a szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás éves mértéke a támogatott terület után hektáronként 280 eurónak megfelelő forintösszeg.

8. Cím

ERDEI TISZTÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

24. § (1) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezett terület az Adattárban tisztásként nyilvántartott részletként szerepeljen.

(2) A célprogramban csak a meglévő vagy a kialakításra kerülő tisztás teljes területével lehet részt venni, melynek legkisebb támogatható területe 0,5 ha.

(3) A célprogram előírásai:

a) a támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig,

b) *  a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet,

c) természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

d) a támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető, a közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom,

e) a területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos,

f) védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható a tájhonos fa- és cserjefajokból,

g) védett cserje- és fafajok kivágása tilos,

h) * 

i) a támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni,

j) természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni,

k) a kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről,

l) a szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram időtartama 7 év.

(5) *  A támogatás mértéke

a) első évben hektáronként 274 eurónak megfelelő forintösszeg,

b) második évtől hektáronként 50 eurónak megfelelő forintösszeg/év.

9. Cím

TERMÉSZETKÍMÉLŐ ANYAGMOZGATÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA CÉLPROGRAM

25. § (1) *  A jogosultság feltétele az erdőterv határozatban előírt gyérítés, készletgondozó használat, szálalás, egészségügyi termelés vagy – a tarvágást és az egyéb termelést kivéve – véghasználati fakitermelés.

(2) A célprogram előírásai:

a) a fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható,

b) *  a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erre rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatóságnak,

c) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom,

d) *  a kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja,

e) *  csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.

(3) A célprogram időtartama 1 év.

(4) *  A támogatás mértéke a kiközelített (nettó) faanyag után 17,45 eurónak megfelelő forintösszeg/m3, de legfeljebb 50 m3-nek megfelelő euró hektáronként.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § *  (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 44/2012. (V. 3.) VM rendelet] megállapított 15. § (5) bekezdését, 16. § (5) bekezdését, 17. § (6) bekezdését, 18. § (5) és (6) bekezdését, 19. § (5) és (6) bekezdését, 20. § (5) és (6) bekezdését, 21. § (6) bekezdését, 22. § (5) bekezdését, 23. § (5) bekezdését, 24. § (3) bekezdés b) pontját és (5) bekezdését, valamint 25. § (2) bekezdés d) pontját és (4) bekezdését a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet a 44/2012. (V. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor még nem kezdte meg.

27/A. § *  E rendeletnek a 44/2012. (V. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (9) bekezdését, valamint az e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet módosításáról szóló 104/2012. (X. 1.) VM rendelettel megállapított 16. § (3) bekezdés q) pontját és a 16. § (3) bekezdés r) pontját a 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell, ha a kérelmező a támogatandó tevékenységet 2012. május 4-én még nem kezdte meg.

27/B. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 9. § (5) bekezdését a 2012. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozatokhoz kapcsolódóan benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/C. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel megállapított 2. § 16. pontját, 5. § (1) bekezdés c) pontját, 16. § (3) bekezdés a) és i) pontjait, 25. § (1) bekezdését, 25. § (2) bekezdés e) pontját, és a 9. melléklet 1. táblázat 154. sorát a 2013. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

27/D. § *  Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet]

a) megállapított 5. § (5) bekezdését, 16. § (3) bekezdés k) pontját, 18. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint 5., 8. és 9. mellékletét az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 16. § (3) bekezdés l) és o) pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

27/E. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 47. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

29. § *  E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 15. §-ával módosított 6. § (1) bekezdés h) pontját a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

Az egyes erdészeti tájakon és tájrészleteken az erdő-környezetvédelmi program szempontjából kiemelten támogatható, illetve még támogatható faállománytípusok, valamint az ott tájhonos fafajok

Erdészeti táj Kiemelten támogatható állománytípusok Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok * 
10. Szatmár–Beregi-síkság 013, 015, 029, 054, 066, 070, 073, 074 017, 019, 023, 025, 027, 028, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, SNYI
20. Bodrogköz–Rétköz 013, 015, 025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074 017, 019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 075, 076, 077, 078 KST, B, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
30. Nyírség 013, 015, 025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076 019, 023, 027, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078, 079 KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI, SNYI
40. Hajdúság 025, 029, 030, 054, 066 027, 051, 052, 053, 069, 070, 073, 074, 077, 078 KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
50. Berettyó–Körös-vidék 025, 029, 030, 054, 066, 070, 073, 074 013, 026, 027, 028, 034, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078 KST, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH
60. Hortobágy 025, 027, 029, 030, 053, 054, 066 026, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076 KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
70. Nagykunság 025, 029, 030, 053, 054, 066 026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076 KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
80. Körös-Maros köze 025, 029, 030, 053, 054, 066 026, 027, 028, 034, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076 KST, MOT, CS, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ
90. Közép-Tiszai-ártér 025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074 013, 028, 049, 050, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078 KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
100. Alsó-Tiszai-ártér 025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074 028, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078 KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NYI
110. Jász-Heves-Borsodi síkság 025, 029, 030, 053, 054, 066 017, 018, 023, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 051, 052, 069, 070, 073, 074, 075, 076 KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, KBO
120. *  Duna-Tisza közi hátság 025, 027, 029, 030, 066, 069, 070, 075, 076 013, 015, 019, 023, 028, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 071, 073, 074, 077, 078, 079 KST, MOT, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KJ, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, SNYI, KBO
130. *  Bácskai-löszhát 025, 027, 030, 066, 069, 070 029, 051, 052, 053, 054, 055, 071, 073, 074, 077, 078 KST, MOT, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, AL, KT, FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, EH, KBO
140. *  Dunamenti-síkság 013, 015, 025, 027, 029, 030, 053, 054, 055, 066, 070, 073, 074, 075, 076 013, 015, 028, 049, 050, 051, 052, 069, 075, 076, 077, 078, 079 KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, EH
150. Mezőföld 025, 026, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 069, 070, 075, 076 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 026, 027, 028, 029, 033, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH, NYI, KBO
160. Dráva menti síkság 013, 015, 029, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076 017, 018, 019, 023, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 034, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 077, 078 KST, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, EH, NYI
170. Eperjes-Tokaji-
hegyvidék
001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 025, 030, 075, 076, 077, 078 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, NYI, SNYI, KBO
180. Sajó-Hernád közötti dombság 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 033, 036, 075, 076, 079 001, 002, 003, 004, 005, 006, 012, 014, 015, 019, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, HÉ, KH, NH, ASZ, MK, MAK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, NYI, SNYI, KBO
190. Aggtelek-
Rudabányai-hegyvidék
001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 034, 035, 041, 042, 052, 077, 078 005, 010, 013, 014, 015, 020, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 041, 042, 049, 050, 051, 053, 054, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
200. Heves–Borsodi-
dombság
001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 075, 076 005, 007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO
210. *  Bükk 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078 001, 002, 003, 004, 006, 007, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO, TF
220. Mátra 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 051, 052, 075, 076, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 041, 042, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, NH, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
230. Gödöllői-dombság 008, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 078 009, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
240. Cserhát-vidék 001, 002, 003, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 025, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 069, 075, 076, 077, 078 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 032, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
250. Börzsöny 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 075, 076, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
260. Visegrádi-hegység 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
270. Pilis-Budai-hegység 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 030, 027, 028, 029, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ, FFÜ, TFÜ, KBO
280. Gerecse 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
290. Vértes 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 007, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, KGY, HJ, KJ, MJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KBO
300. Dunazugi-medencék és Velence vidék 017, 018, 019, 020, 023, 033, 035, 040, 041, 042, 077, 078 008, 009, 011, 010, 012, 013, 014, 015, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, NYI, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
310. Vértes- és Bakonyalja 001, 002, 003, 008, 009, 010, 013, 014, 017, 018, 019, 025, 026, 030, 033, 034, 037, 066, 069, 070, 075, 076 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 022, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 062, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, NYI, EF, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
320. Magas-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 014, 018, 033, 051, 052, 075, 076 007, 010, 011, 012, 015, 017, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, MÉ, KH, NH, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, KBO
330. Keleti-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO
340. Déli-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 007, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, KH, NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KBO, TF
350. Balaton-felvidék 001, 002, 003, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, NH, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, NYI, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, KBO
360. Keszthelyi-hegység 001, 002, 003, 008, 009, 013, 014, 018, 019, 020, 033, 035, 040, 041, 042, 051, 052, 077, 078 004, 005, 006, 010, 011, 012, 015, 017, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO
370. Győr-Tatai-teraszvidék 025, 026, 029, 030, 053, 054, 066, 073, 074 013, 014, 015, 027, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 069, 070, 075, 076 KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO
380. Szigetköz-Rábaköz 013, 025, 029, 030, 032, 034, 053, 054, 066, 073, 074 013, 014, 015, 018, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078 KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, KBO
390. Fertő-Hanság-medence 025, 027, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076 028, 049, 050, 051, 052, 069, 077, 078, 079 KST, GY, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI, SNYI
400. Marcal-medence 013, 025, 026, 029, 030, 033, 034, 053, 054, 066, 073, 074, 075 014, 015, 016, 018, 022, 027, 028, 032, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 066, 069, 073, 074, 075, 070, 076, 077, 078 KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO
410. Soproni-hegység 001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 017, 019, 022, 023, 075, 076 005, 006, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 025, 029, 030, 033, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, EF, LF, JF, MÉ, KH, NYI, SNYI, KBO
420. Soproni-dombság 008, 009, 010, 017, 018, 019, 033, 035, 041, 042, 066 001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 027, 029, 030, 032, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, LBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO
430. *  Kőszegi-hegység 001, 002, 003, 004, 007, 008, 017, 019, 022, 023, 075, 076, 078 005, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 018, 020, 029, 033, 035, 036, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, LBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF, EF, JF, KBO
440. Alpokalji-dombság 002, 003, 008, 009, 012, 017, 018, 019, 022, 075, 076 001, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 020, 023, 025, 026, 027, 029, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI, EF, KBO
450. Sopron-Vasi-
síkság
008, 010, 013, 015, 017, 018, 019, 022, 025, 026, 029, 030, 033, 034, 054, 066, 073, 075 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 020, 023, 025, 027, 028, 032, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, KBO
460. Kemeneshát 001, 002, 003, 008, 009, 012, 013, 018, 019, 022, 025, 026, 030, 032, 033, 034, 035, 037, 075 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 022, 023, 027, 028, 029, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, AL, KT, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, EF, KBO
470. Őrség 001, 002, 003, 007, 008, 009, 012, 013, 016, 075, 076 004, 005, 006, 011, 015, 017, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, SNYI, EF, LF, KBO
480. Göcsej 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 012, 013, 015, 029, 053, 054, 075, 076 001, 004, 005, 006, 011, 015, 016, 017, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 029, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF, KBO
490. Balatoni-medence 029, 054, 066, 075, 076 013, 015, 025, 027, 028, 030, 049, 050, 051, 052, 053, 069, 070, 073, 074, 077, 078 KST, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI
500. Külső-Somogy 001, 002, 003, 008, 013, 015, 018, 019, 033, 034, 066, 075, 076, 077 004, 005, 006, 009, 010, 011, 014, 017, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 035, 036, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 078 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
510. Belső-Somogy 013, 015, 019, 025, 026, 029, 030, 053, 054, 066, 070, 073, 074, 075, 076 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016, 017, 018, 019, 022, 023, 025, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH, EH, NYI, SNYI, KBO
520. Kelet-Zalai-dombság 001, 002, 003, 004, 008, 009, 013, 015, 018, 025, 029, 030, 033, 054, 075, 076 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 078, 079 KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO
530. Zselic 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 013, 017, 018, 019, 023, 029, 033, 075, 076, 078 004, 005, 007, 010, 011, 012, 014, 015, 017, 019, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079 KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
540. *  Tolnai-dombság 001, 002, 003, 008, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 036, 040, 041, 042, 075, 076, 078 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 040, 041, 042, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
550. Mecsek 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 017, 018, 019, 033, 035, 040, 041, 042, 052, 075, 076, 078 007, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 077, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE, BABE, SZG, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
560. *  Baranyai-dombság 001, 002, 003, 008, 009, 010, 017, 018, 019, 032, 033, 035, 036, 041, 042, 066, 078 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 011, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 037, 040, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK, MAK, VK, CSNY, ZSM, AL, KT, HBE, BABE, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO
570. Villányi-hegység 008, 009, 010, 011, 017, 018, 019, 033, 035, 040, 041, 042, 052, 078 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 012, 013, 014, 015, 020, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 036, 037, 049, 050, 051, 053, 054, 066, 069, 070, 073, 074, 075, 076, 077, 079 KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, ASZ, MK, VK, CSNY, AL, KT, HBE, BABE, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, KBO

2. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

Természetszerű (őshonos fafajú) faállománytípusok * 

Ssz. Rövidítés Megnevezés Főfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

Kemény lombos faállománytípusok

BÜKKÖSÖK

001 B Bükkös B>=70% KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
002 B–KTT Kocsánytalan tölgyes-bükkös B 50–70%; KTT 20–30% GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
003 B–GY–KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös B 50–60%; KTT 20–
30%;
GY 10–20%
HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
004 B–GY Gyertyános-bükkös B 50–70%; GY 20–30% KTT, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
005 B–K Kőrises-bükkös B 50–70%; K 20–30%
(K = MK és/vagy VK)
KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, CSNY, BABE, LBE, TF CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
006 B–EL Egyéb lomb elegyes-bükkös B 50–70%; EL 20–30% KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK, VK, CSNY, MBE, BABE, LBE, RNY, KFÜ, NYI CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
007 B–F Fenyő elegyes-bükkös B 50–70%; F 20–30%
(F = LF és/vagy JF és/vagy EF)
KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI FÜBD, MO, VAK
Cserjeborítás: 0–10%

GYERTYÁNOS-KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

008 GY–KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; GY 20–30% KST, CS, B, KJ, MJ, KH, EH, HSZ, MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
009 GY–KTT–B Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes KTT 50–60%; GY 10–20%;
B 20–30%
KST, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
010 GY–KTT–CS Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes KTT 50–60%; GY 10–20%;
CS 20–30%
KST, KJ, MJ, KH, EH, MSZ, MK, CSNY, BABE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
011 GY–KTT–EL Egyéb lomb elegyes-
gyertyános-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50–60%; GY 10–20%;
EL 20–30%
B, KST, CS, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MSZ, MK., VK CSNY, MBE, BABE, AL, KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
012 GY–KTT–F Fenyő elegyes-
gyertyános-kocsánytalan
tölgyes
KTT 50–60%; GY 10–20%;
EF 20–30%
KST, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY, KFÜ, MÉ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

GYERTYÁNOS-KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

013 GY–KST Gyertyános-kocsányos tölgyes KST 50–70%; GY 20–30% KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
014 GY–KST–CS Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes KST 50–60%; GY 10–
20%;
CS 20–30%
KTT, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
015 GY–KST–EL Egyéb lomb elegyes-gyertyános-
kocsányos tölgyes
KST 50–60%; GY 10–
20%;
EL 20–30%
KTT, CS, B, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH, FRNY, RNY CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
016 GY–KST–F Fenyő elegyes-gyertyános-
kocsányos tölgyes
KST 50–60%; GY 10–
20%;
EF 20–30%
KTT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH, RNY, KFÜ, MÉ, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

017 KTT Kocsánytalan tölgyes KTT>=70% B, GY, MBE, SZG, KH, RNY, KFÜ, NYI, BO, MOT, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, LBE, BABE, EH KBN
Cserjeborítás: 0–10%
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
018 KTT–CS Cseres-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; CS 20–40% MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
019 KTT–H Hársas-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; H 20–30%
H = NH és/vagy KH
és/vagy EH
CS, MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, BABE BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
020 KTT–MOT Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes KTT 40–60%; MOT 20–30% CS, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
022 KTT–EF Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; EF 20–30% B, GY, MBE, SZG, RNY, KFÜ, NYI, SNYI CSGG, EGG, FA, KBN, MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–20%
023 KTT–EL Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; EL 20–30% CS, MOT, B, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

025 KST Kocsányos tölgyes KST>=70% CS, MOT, GY, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, KH, EH, NYI, VSZ, MAK CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100% CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20–50%
026 KST–CS Cseres-kocsányos tölgyes KST 50–70%; CS 20–30% KTT, GY, MJ, TJ, MSZ, KT, KH, EH, RNY, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
027 KST–HNY Hazai nyáras-kocsányos tölgyes KST 50–70%; HNY 20–30%
HNY = FRNY és/vagy
RNY
GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK, CSNY, AL, KT, HÉ, CS, MOT, KH, EH NYI CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
CSM, FA, KÖK
028 KST–MÉ Mézgás égeres-kocsányos tölgyes KST 50–70%; MÉ 20–30% GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO,
RFÜ, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
029 KST–K Kőrises-kocsányos tölgyes KST 50–70%; K 20–30%
= MAK, MK
B, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
030 KST–EL Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes KST 50–70%; EL 20–30% B, CS, MOT, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, KH, EH, NYI, VSZ, MK, MAK CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20–50%

CSERESEK

032 CS Cseres CS>=70% KST, KTT, MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%
033 CS–KTT Kocsánytalan tölgyes-cseres CS 50–70%; KTT 20–30% MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%
034 CS–KST Kocsányos tölgyes-cseres CS 50–70%; KST 20–30% KTT, MJ, TJ, MSZ, KT, RNY, KH, EH, NYI CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK, MO,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
035 CS–MOT Molyhos tölgyes-cseres CS 50–70%; MOT 20–30% KTT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE, EH BKR, CSGG, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
036 CS–EL Egyéb lomb elegyes-cseres CS 50–70%; EL 20–30% MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%
037 CS–EF Erdeifenyves-cseres CS 50–70%; EF 20–30% KST, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

MOLYHOS TÖLGYESEK

040 MOT–VK Virágos kőrises-molyhos tölgyes MOT 40–60%; VK>=30% KTT, CS, MK, SM, HBE, LBE BKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 50–100%
041 MOT–KTT Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes MOT 40–50%; KTT 20–30% CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
042 MOT–CS Cseres-molyhos tölgyes MOT 40–50%; CS 20–30% KTT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE, LBE, BABE BKR, CSKR, EGG, CSM, FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 30–100%

GYERTYÁNOSOK

49 GY Gyertyános GY>=70% KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE, MBE, RNY, NH, KH, EH CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%
50 GY–E Elegyes-gyertyános GY 50–70%; EL, EGYF
30–50%
KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE, MBE, RNY, NH, KH, EH, EF CSGG, CSKR, EGG, FA, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%

JUHAROSOK

051 J Juharos J>=70%
J = HJ és/vagy KJ
B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%
052 J–E Elegyes-juharos J 50–70%; EL 30–50%
J = HJ és/vagy KJ
B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%

KŐRISESEK

053 K Kőrises K>=70%
K = MK és/vagy VK,
MAK
B, GY, KTT, MOT, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, KT, CSNY, LBE, BABE, NH, KH, EH, KST, GY, MJ, TJ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ BKR, CSGG, CSKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, PDF, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100% KBG, KBN, RFÜ
054 K–T Tölgyes-kőrises K 50–70%; KST 20–30%
K = MAK, MK
GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
055 K-EL Egyéb elegyes-kőrises Főfafajok: K 50–70%; EL 20–30%
K = MAK, MK
Elegyfafajok: KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY, SZNY, RNY, FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH, EF, BABE Cserjefajok: CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN, MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

Lágy lombos faállománytípusok

HAZAI NYÁRASOK

066 HNY Hazai nyáras HNY>=70%
HNY = FRNY, RNY, FTNY
KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, MJ, TJ, KT, AL, ZSM, FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH, NH, NYI CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MO,
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, MOHO
069 HNY–KST Kocsányos tölgyes-hazai nyáras HNY 50–70%; KST 20–30%
HNY = FRNY, RNY
MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN
Cserjeborítás: 30–100%
070 HNY–EL Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras HNY 50–70%; EL 20–30%
HNY = FRNY, RNY,
FTNY
KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK, MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM, FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH, NH, NYI CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
071 HNY–BO Borókás-hazai nyáras FRNY 60–80%; BO 10–30% KST, MOT, MJ, KT EGG, FA, KÖK, SBO, VBG
Cserjeborítás: 0–30%

FÜZESEK (a nem nemes füzesek)

073 Füzes FFÜ>=70% VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉ KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%
074 FÜ–E Elegyes-füzes FFÜ 50–70%; EL 30–50% MAK, VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉ CSKR, KBG, KBN, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%

ÉGERESEK

075 Mézgás égeres MÉ>=70% GY, MJ, HSZ, MK, ZSM, AL, RNY, TFÜ, MAK, BAFÜ, SNYI FBD, KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ
076 MÉ–E Elegyes-mézgás égeres MÉ 50–70%; EL 30–50% BAFÜ FBD, KBG, KBN, MO, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ

HÁRSASOK

077 H Hársas H>=70%
(H = NH, KH, EH)
KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, LBE, BABE BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%
078 H–E Elegyes-hársas H 50–70%; EL 30–50%
(H = NH, KH, EH)
KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, LBE, BABE BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG, SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%

NYÍRESEK

079 NYI Nyíres NYI>=70% FRNY, RNY, BO, MBE, KFÜ, EF Sík vidéken:
EGG, FA, SBO, KÖK, VBN, MO
Cserjeborítás: 0–50%
Hegy- és dombvidéken:
CSGG, MO, KBN
Cserjeborítás: 0–30%

Alkalmazott fogalmak:

Főfafaj: Az adott faállománytípus jellemző és névadó őshonos fafajai.

Elegyfafaj: A főfaj(ok) növekedését nem akadályozó, a természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos fafaj. Ökológiai értéke nem kisebb, mint a főfafajé.

Cserjefaj: Az adott természetszerű faállománytípusra jellemző őshonos cserjefaj. Nem kerültek be a táblázatba a liánok, epifitonok, törpecserjék, rózsafajok (Rosa spp.), szedrek és málna [Rubus spp.), ártéri bokorfűz fajok, továbbá a védett cserjefajok.

Megjegyzések

– Néhány fa állománytípus (pl. kocsánytalan tölgyes, kocsányos tölgyes, kőrises, hazai nyáras, mézgás égeres) sokféle termőhelyi szituációban jelenhet meg, ezért itt megbontás alkalmazandó.

– Más faállománytípusok (pl. juharos, hársas, tölgyes-kőrises) csak bizonyos termőhelyi szituációban fogadhatók el természetszerű faállománytípusoknak, más termőhelyeken konszociációk, azaz nem lehetnek az erdősítésekben alkalmazott faállománytípusok.

3. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése Pontszám
Horizontális szempontok
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján] Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település községhatárában tervezett erdőrészlet 7
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján] Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település községhatárában elhelyezkedő erdőrészlet 7
Térségi fenntarthatóság vizsgálata
(helybenlakás)
A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely szerinti községhatárban található 6
A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely szerinti településsel szomszédos községhatárban található 4
Erdősültség vizsgálata 10% alatti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 6
10–20% közötti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 3
20% feletti erdősültséggel rendelkező községhatárban helyezkedik el 2
Kiemelt területen tervezett beruházás Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (2000. évi CXII. törvény) 4
Velencei-tó–Vértes Kiemelt Üdülőkörzet [1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat] 4
Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény) 4
Horizontális szempontok összesen: 30
Szakmai szempontok
Kérelmezett terület mérete 5,00 ha felett 8
Jelenlegi/tervezett faállomány: az e rendelet 1. melléklete alapján kiemelten támogatható 12
Elegyességének vizsgálata Az elegyesség mértéke >30% 10
Az elegyesség mértéke 20–30% 7
Az elegyesség mértéke 10–19,9% 4
Erdőrészleten található jelenlegi faállomány tájhonosságának vizsgálata 100–70%-ban tájhonos fafajokból álló állomány 10
69,9–50%-ban tájhonos fafajokból álló állomány 7
Kevesebb mint 50%-ban tájhonos fafajokból álló állomány 3
Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület 10
Szakmai szempontok összesen 50
Az egyes célprogramokban jelentkező speciális szempontok (lásd a táblázat alatt részletezve) 20
Összesen: 100 pont

Speciális szakmai pontozási szempontok:

1. Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

1. A kérelmezett erdőrészletben az e rendelet 2. mellékletében szereplő, adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található (8 pont).

2. Az erdőrészlet az Adattárban ártérként nyilvántartott terület (6 pont).

3. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).

2. Szálaló erdőgazdálkodás célprogram

1. Az erdőgazdálkodó igazoltan részt vett a Pro Silva szövetség által szervezett tanfolyamon (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

3. Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet nem érintkezik olyan erdőrészlettel, ahol agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj van, illetve olyan termőfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdőtelepítésre vagy fás szárú energiaültetvény létesítésére hatályos engedély van kiadva (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

4. Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5.A. Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása

1. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (8 pont).

2. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (6 pont).

3. Az erdőrészletben maximum 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedő, idegenhonos fafaj (6 pont).

5.B. A véghasználat során facsoportok visszahagyása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).

3. Az erdőrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5.C. Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplő 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyezkedik el, és ott az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző célállomány található a területen (8 pont).

2. Az erdőrészlet állománytípusa az e rendelet 2. melléklete szerinti 001–029 vagy 040–042 sorszámú célállománytípusba sorolható (6 pont).

3. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (6 pont).

6. Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).

2. Az erdőrészlet elsődleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).

3. Az Adattár adatai alapján az erdőrészlet átlagos lejtése 10 foknál nagyobb vagy talajvédelmi rendeltetésű (6 pont).

7. Közjóléti rendeltetésű erdők fenntartása

1. A kérelmezett területen legalább 3 különböző típusú és minimálisan 20 darabszámú közjóléti berendezés található (8 pont).

2. Az ügyfél a támogatási kérelem beadásának évét megelőző két éven belül saját vagy önkormányzati forrásból a kérelmezett területen közjóléti beruházást hajtott végre (6 pont).

3. A kérelmezett terület KSH adatok alapján nagyobb mint 20 000 lakosú település községhatárán belül található (6 pont).

8. Erdei tisztások kialakítása és fenntartása

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (12 pont).

2. A tisztás területe 0,5–1 ha (8 pont).

9. Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása

1. Az erdőrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).

2. Az erdőrészlet lejtése 10 foknál nagyobb (6 pont).

3. A 2–4. számú erdő-környezetvédelmi célprogramokkal együtt történő alkalmazás (6 pont).

4. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

TÖRZSLAP
a ................. erdőrészlet átalakító/szálaló üzemmódú kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához

I. (Általános adatok)

Az átalakító/szálaló üzemmód megkezdésének időpontja ............ év .................................. hó

Az üzemmód váltás célja:

□ vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett

□ a .............. védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett

□ meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett

□ más különleges: ................... cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással

A faállomány jelenlegi állapota (az erdőleírás értékelése alapján):

Egészségi állapot: □ jó □ megfelelő □ rossz

Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?

□ igen □ nem

Indoklás: .................................................................................................................................

Elegyarány: □ megfelelő; □ nem megfelelő

Szükséges beavatkozás: ..........................................................................................................

Korszerkezet: □ egykorú □ kétkorú □ vegyes korú

Átmérő szerkezet az átlagadatokhoz képest:

□ átlagméret körüli □ változatos

Záródás-borítás (újulat szint) %: jelenleg: Z: ....... /B: .......

kívánatos: Z: ....... /B: .......

Megjegyzések: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Az üzemmód váltásra vonatkozó megállapítások

Átvezetés: □ szükséges □ nem szükséges

Az anyaállomány kitermelésének várható időtartama: ............... év

Az átvezetés tervezett folyamata

□ TRV – utódállomány nevelése – SZ

□ FVV – utódállomány nevelése – SZ

□ SZV – SZ

□ SZ

□ Állomány nevelése – SZ

Az üzemmód igényel-e további feltárást?

□ igen □ nem

Megjegyzések: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Dátum:

.......................................................... ............................................................ ...........................................................
tulajdonos erdőgazdálkodó, ügyfél erdészeti hatóság

TÖRZSLAP

II. (A szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletekre!)

A szálalásra vonatkozó megállapítások

Tervezett átszálalási idő: ........... év Tervezett célátmérő: ....... cm

A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja (pl. átvezetés, korszerkezet, élőfakészlet viszonya stb.): ................................................................

A végrehajtás tervezett módja:

□ egyenletes □ csoportos □ más: .............

A visszatérés ideje: □ 1–3; □ 5; □ 10 év

A szálalás végrehajtása után kívánatos erdőművelési feladatok

(pl. visszavágás, újulat csoportok ápolása, ágelhelyezés stb.): ........................................................

A szálalás végrehajtásának tervezett időszaka (évszak): .................................................................

Védelmi és különleges rendeltetés esetén a rendeltetés biztosítása érdekében betartandó, a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságokkal egyeztetett korlátozó intézkedések

(pl. – közelítési nyomok meghatározott iránya, vezetése, meredek terület esetén

– időszak egyeztetése parkerdő esetén/lehetőleg a kevésbé látogatott időszakban

– természetvédelem esetén a védendő objektum érdekében):

.................................................................................................................................................

Dátum:

.......................................................... ............................................................ ...........................................................
tulajdonos gazdálkodó erdészeti hatóság

5. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

*ÁLLAPOTFELVÉTEL SZÁLALÁSI TERV VÉGREHAJTÁS
............. év
(megfelelő aláhúzandó)
Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha
Vastagsági csoportok Átlag mag. Fatömeg összesen A szálalásra tervezett fafajok
T B CS
cm m brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db
II
III
IV
Összesen:

Szöveges indoklás:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Dátum:

.............................................................
gazdálkodó
..........................................................................
erdészeti hatóság

6. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az erdőfelújításokban a támogatás szempontjából az ápolások eredményeként még elfogadható állapot meghatározása

Mesterséges erdőfelújítások ápolása

Gyom: Minden, nem az erdősítési célállománynak és módnak megfelelő, nem védett növényfaj, de különösen az idegenhonos, agresszíven terjedő fafajok, cserjék és lágyszárúak, amelyek a célállomány fejlődését gátolják

A vegetációs időszakban szeptember 15-ig:

A sor 50 cm-es pásztájában ha a

csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 11–30 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,

csemete magassága 31–60 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 70 cm,

csemete magassága 61–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 90 cm lehet.

A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a

csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,

csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Szeptember 15. után:

A sor 50 cm-es pásztájában ha a

csemete magassága 90 cm, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága +10 cm, de legfeljebb 90 cm, csemete magassága 90 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a

csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 20 cm,

csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,

csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

Természetes erdőfelújítások ápolása

A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtásának magasságát a lágyszárú gyomnövényzet magassága 40 cm-nél nagyobb mértékben nem haladhatja meg.

A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelő főfafajok vezérhajtása magasságának 2/3-át a gyomnak minősülő fa- és cserjefajok, valamint az elfogadható mértéket meghaladó elegyfafajok egy évesnél idősebb befásodott hajtásai nem haladhatják meg.

A befejezésre tervezett erdősítésekben az elfogadott célállománynak megfelelő fafajok vezérhajtását más – kivéve védett – növény nem nőheti túl.

Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a csemeték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

7. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Közjóléti berendezések meghatározása

SÉTAÚT

Minimum 1,2 m széles, stabilizálatlan vagy stabilizált járófelületű út.

ERDEI BÚTOR GARNITÚRA

Felületkezelt fából készült, helyhez rögzített berendezés, amely legalább egy asztalból és egy padból áll.

TÁMLÁS PAD

Felületkezelt fából készült, támlával ellátott, helyhez rögzített ülőpad.

HULLADÉKGYŰJTŐ

Felületkezelt fából vagy fémből készült, cserélhető műanyag zsákkal felszerelt, rögzített berendezés.

VÉDŐHÁZ

Fedett, oldalt nyitott kialakítású felületkezelt faépület legalább 6 m2 alapterülettel, kialakított ülőhelyekkel.

ILLEMHELY

Zárt űrgödrös, fedett és oldalt zárt felületkezelt fa felépítményű építmény.

TÁBLA

Felületkezelt favázra rögzített, színes térképes információs vagy haladási irányt jelző, felirattal vagy ábrával ellátott tájékoztató tábla.

TŰZRAKÓHELY

Terméskőből vagy vasalt betonból épített tűzgödör, amely körül legalább 6 fő számára ülőhely biztosított.

ERDEI JÁTSZÓSZER

Rögzített, felületkezelt fából készült, egy- vagy többfunkciós játékszer.

ERDEI TORNASZER

Rögzített, testmozgást szolgáló különféle felületkezelt fa sporteszköz.

8. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZŐI AZ ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL

A B C D E F G
1. Faállomány-
típus-csoport
Főfafaj Mesterséges erdősítés Természetes felújítás
2. Első kiviteli minimális tőszám hektáronként főfafajból Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj minimális tőszáma a célprogram befejezésekor*
Főfafaj/
célállományba tartozó összes fafaj egymáshoz mért maximális távolsága a célprogram** befejezésekor
Főfafaj minimális tőszáma** Átlagos záródás/
borítás%
3. Bükkösök B 8 000 4 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
4. Gyertyános-
kocsánytalan tölgyesek
KTT 8 000 KTT 4 500
GY 1 500
(7 500)
KTT 1,5
GY 2,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
5. Gyertyános-
kocsányos tölgyesek
KST 8 000 KST 4 000
GY 1 500
(7 500)
1,6
2,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
6. Kocsánytalan tölgyesek KTT 8 000 4 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
7. Kocsányos tölgyesek KST 8 000 4 000
(7 500)
1,6
(1,2)
8 000
(15 000)
90
8. Cseresek CS 8 000 4 500
(7 500)
1,5
(1,2)
8 000
(15 000)
90
9. Molyhos tölgyesek MOT 8 000 3 000
(5 000)
1,8
(1,4)
3 000
(6 000)
80
10. Juharosok J 8 000 4 000
(6 000)
1,6
(1,3)
8 000
(15 000)
90
11. Kőrisesek K 8 000 4 000
(6 000)
1,6
(1,3)
8 000
(15 000)
90
12. Hazai nyárasok HNY 4 500 2 000
(3 000)
2,2
(1,8)
gyökérsarj
4 000
(6 000)
80
13. Füzesek 4 500 3 000
(5 000)
1,8
(1,4)
4 000
(8 000)
90
14. Égeresek 4 500 2 000
(3 000)
2,2
(1,8)
sarj 4 000
(6 000)
80
15. Hársasok H 8 000 4 500
(7 500)
1,5
(1,2)
4 000
(8 000)
90
16. Nyíresek NYI 4 500 2 000
(3 000)
2,2
(1,8)
4 000
(8 000)
90
* A zárójelben szereplő értékek az értékelés során figyelembe vehető összes fafajra, a felette lévő érték a főfafajra vonatkozó elvárt minimális tőszámot mutatják.
** A maximális tőtávolság értelmezése: egy tetszőleges felállási ponthoz legközelebb eső három értékelhető fafajú egyed egymástól mért távolságainak számtani átlaga.

– A főfafaj vagy az előzőek szerint számba vehető további fafajok egyedei közül csak azok a megfelelő eredetű, fejlődésű és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetők figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.

– Ha a fő- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tőszáma a fenti táblázat szerint ugyan elegendő a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdőrészletben, akkor még sikeresnek minősíthető az erdősítés, ha

– a heterogén állományösszetétel a termőhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány eredeti változatosságával összhangban van,

– a főfafaj egyedszáma az erdőrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb összterületen nem eshet a fenti táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,

– az erdőrészlet teljes faállománya az erdősítés befejezésétől a következő véghasználatig egyébként egységesen kezelhető.

– Az V–VI. fatermési osztályba sorolt erdőrészletekben végzett erdősítések sikeresnek minősülnek a program befejezésének évében, ha azok a táblázatban megadott tőszám és borítottsági elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdőssztyepp erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban legfeljebb 0,5 ha-os, egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban nem haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.

9. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

Az egyes előírásoknak való meg nem felelés esetén, a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmények

1. táblázat

A B C D E F G
1. Hivatkozás: Kötelezettség/egyéb előírás: Szabályszegés leírása: Súlyosság: Mérték: Tartósság: Jogkövet-
kezmény
2. Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei:
3. 6. §
(1) bekezdés
a) pont
Az erdőfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerinti, az adott erdőterületet is magába foglaló származási körzetekből származó szaporítóanyagot alkalmazni. Az ügyfél nem megfelelő szaporító anyagot használt fel. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
4. 6. §
(1) bekezdés
b) pont
A vágástéri hulladék kivételével a támogatási időszak alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen található hulladék eltávolításáról. Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása első alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt. Enyhe erdőrészlet szintű ismétlődő jellegű lehet E–10%
5.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása második alkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt. Közepes erdőrészlet szintű ismétlődő jellegű lehet E–30%
6.

Az adott támogatási egység területén a hulladék eltávolítása harmadikalkalommal nem történt meg a támogatási időszak alatt. súlyos erdőrészlet szintű ismétlődő jellegű lehet E–100%
7. 6. §
(1) bekezdés
c) pont
A támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandósított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási időszak alatt fenntartani. A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg, de ez nem befolyásolta az objektív ellenőrzési eljárás lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását. enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
8. A támogatott terület lehatárolása egyáltalán nem, vagy nem megfelelően, illetve hiányosan történt meg és ez meghiúsította az objektív ellenőrzési eljárás teljeskörű lefolytatását, ideértve az esetleges mérések végrehajtását. súlyos erdőrészlet szintű rövidtávú E–Kizár
9. 6. §
(1) bekezdés
d) pont
A szaporítóanyag származását tanúsító származási bizonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni első kifizetési kérelem benyújtási időszakának végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támogatási időszak végéig megőrizni. A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, de az igazolások alátámasztják a támogatási jogosultságot. enyhe erdőrészlet szintű eseti E–10%
10. A származási igazolások az ellenőrzési eljárás időpontjáig egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre, ezért az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatását követően hiánypótoltani kellett, aminek egyáltalán nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, illetve a beküldött igazolások nem vagy nem teljeskörűen támasztják alá az elvégzett munkaműveletet. súlyos erdőrészlet szintű eseti E–Kizár
11. *  6. § (1) bekezdés e) pont A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti kötelező szakmai képzésen részt venni Az ügyfél az előírt határidőn belül nem vett részt a képzésen. közepes kérelem szintű maradandó A második évtől kezdődően az adott évekre vonatkozó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. A második évben és az azt követő években jogosulat-
lanul felvett támogatást a jogosulat-
lanul igénybevett támogatások-
ra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
12. 6. §
(1) bekezdés
f)pont
A támogatási célprogramokhoz tartozó előírások, munkaműveletek elvégzését az évenkénti bontásban vezetett munkanaplóban, legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül A munkanaplóban található adatok alapján a támogatási jogosultság egyértelműen eldönthető, de a dokumentálás nem az előírásoknak megfelelő. enyhe erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–10%
13. rögzíteni, amelynek aláírt másolatát a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz benyújtani. A munkanaplóban található adatokból a támogatási jogosultság nem egyértelműen megítélhető, illetve valamely támogatási egységre vonatkozóan a munkanapló határidőre nem került benyújtásra. súlyos erdőrészlet szintű egyedi, maradandó E–Kizár
14. 6. §
(1) bekezdés
h)pontja
A vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdészeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése szerint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni, a beavatkozás tervezett helyének és időpontjának megjelölésével. A bejelentésnek az ügyfél nem vagy nem határidőben tett eleget. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
15. 6. §
(2) bekezdés
A célprogramok végrehajtása során vegyszer használata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélyezett. Nem megfelelő vegyszerhasználat történt. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
16. Agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram
17. 15. §
(3) bekezdés a) pont
A támogatási időszak alatt az erdőrészletben egyévesnél idősebb, agresszíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem maradhat. A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható. közepes erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–10%
18. A területen megtalálható 1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására. súlyos erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–Kizár
19. Az előző meg nem felelés ismétlődése esetén. súlyos kérelem szintű hosszútávú C–100%
20. A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
21. 15. §
(3) bekezdés b) pont
A fahasználatok során a záródás ártéren kívüli területen nem csökkenhet 50% alá. A fahasználatok során a záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéren kívüli területen. súlyos erdőrészlet szintű egyedi, maradandó E–Kizár
22. A fahasználatok során a záródás ártéren nem csökkenhet 80% alá. A záródás a megengedett érték alá csökkent az ártéri területen. súlyos erdőrészlet szintű egyedi, maradandó E–Kizár
23. Szálaló erdőgazdálkodás célprogram
24. 16. §
(3) bekezdés
a) pont
Az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot – annak során hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy meglévő lék bővítését – az első kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni. Az engedélyezett fahasználat határidőre nem lett teljes egészében elvégezve. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
25. 16. §
(3) bekezdés
b) pont
b) az átalakító üzemmódban a nevelővágások (tisztítás, törzs kiválasztó gyérítés) során a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t, Az erdőrészlet területének több mint 5%-án nyitottak vagy bővítettek léket. (Az 5%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel az 5%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.) súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
26. Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 250 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.) súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
27. A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
28. 16. §
(3) bekezdés
c) pont
Az átalakító üzemmódban a támogatási időszak alatt növedékfokozó gyérítés és a készletgondozó használat során az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án nyitható vagy bővíthető lék. Az erdőrészletben a meghatározott értékeknél nagyobb területen nyitottak vagy bővítettek léket. (A %-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan
10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni.)
súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
29. Az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t. Az adott erdőrészlet területén található valamely lék területe meghaladja a 500 m2-t. (Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.) súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
30. A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
31. 16. §
(3) bekezdés
d) pont
Az átalakító üzemmódú erdőrészletben a támogatási időszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon nevelővágást végezni. A támogatási időszak alatt kettőnél több alkalommal végeztek nevelővágást az erdőrészletben. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
32.
A nevelővágási határérték megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
33. 16. §
(3) bekezdés
e)pont
A szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az e rendelet 5. melléklete szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak aláírt másolati példányát legkésőbb az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz eljuttatni. Az ügyfél az állapot felvételi lapját az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig az erdészeti hatósághoz nem juttatta el közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
34. 16. §
(3) bekezdés
f)pont
A szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év. Az adott erdőrészletben a visszatérési idő meghaladta az 5 évet. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
35. *  16. §
(3) bekezdés
g)pont
Szálaló üzemmódban a támogatási időszak alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bővíthető lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg az 500 m2-t. Az erdőrészlet területének több mint 10%-án nyitottak vagy bővítettek léket, illetve az erdőrészleten 500 m2-t meghaladó területű lék található. (A 10%-os limit meghatározásakor a lékek összterületére vonatkozóan 10%-os abszolút területi tolerancia alkalmazandó négyzetméterben kifejezve. Ha a toleranciával csökkentett érték megfelel a 10%-os kritériumnak, azt elfogadhatónak kell tekinteni. Az egyes lékek területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.) súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
35/A. *  A lék területi határérték átlépése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C-Kizár
36. 16. §
(3) bekezdés
h)pont
A támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni. Az adott erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékből hiányzik az azonosítást szolgáló karó. enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
37. A karó helyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább 20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bővítésekor rögzíteni kell. Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott, de a munkanaplóban nem rögzített lék található. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
38. 16. §
(3) bekezdés
i)pont
A támogatási időszakot megelőzően, illetve a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékek területei határvonalának egymástól mért Az adott erdőrészletben legalább egy esetben két lék határvonala közötti távolság kevesebb mint 40 méter. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
39. távolsága nem lehet kevesebb, mint 40 méter. A lékek közötti minimális távolság megsértése miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
40. 16. §
(3) bekezdés
j)pont
Fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a jelölés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell. A munkanaplóba történő bejegyzés nem, illetve nem teljeskörűen történt meg. közepes erdőrészlet rövidtávú E–10%
41. *  16. § (3) bekezdés k) pont
A támogatási időszak ötödik évében, valamint az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végén, a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben – az (1) bekezdés c) pontja szerint jogosult erdőrészletek esetében Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben
található összes lék közül a lékek több mint 20%-ban de legfeljebb 40%-ban.
enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E-30%
42. *  is – a lék területén az 1. melléklet szerint kialakított faállománytípusra jellemző fafajokból álló, ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszámának el kell érnie a 8. melléklet szerinti természetes felújításra vonatkozó Az ép csúcshajtással rendelkező újulat tőszáma nem éri el a 8. melléklet szerinti a természetes felújításra vonatkozó mértéket az erdőrészletben
található összes lék közül a lékek több mint 40%-ában
súlyos erdőrészlet szintű maradandó E-kizár
43. *  tőszámot. Az újulat tőszáma miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C-Kizár
44. * 
45. * 
46. 16. §
(3) bekezdés
m)pont
A lékben található újulati szintben a támogatási időszak alatt 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet. Az erdőrészletben a program ideje alatt nyitott valamely lékben, az adott évben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede található. közepes erdőrészlet szintű maradandó E–30%
47. A fenti szankció ismétlődése esetén. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
48. Az 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede miatt kizárt erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
49. 16. §
(3) bekezdés n)pont
A lékben található újulat szabad fejlődését kézi ápolással az e rendelet 6. melléklete szerint folyamatosan biztosítani kell. Az újulat szabad fejlődése nem biztosított. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
50. Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
51. * 
52. * 
53. 16. §
(3) bekezdés
p) pont
Az e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal, az aktuális természetbeni állapot alapján elkészített és az erdészeti hatóság által véleményezett törzslapokat az első és az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni. Az ügyfél az ellenőrzés során a törzslapokat nem tudja bemutatni közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
53/A *  16. §
(3) bekezdés
q) pont
Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani úgy, hogy a földön fekvő holtfát darabolni nem lehet. A 2011. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozathoz kapcsolódóan benyújtott első kifizetési kérelem benyújtását követően a holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket. enyhe erdőrészlet szintű hosszú távú A kötelezett-
ségszegés megszünteté-
séig a támogatási összeg hektáronkénti éves mértéke legfeljebb 164
eurónak megfelelő forintösszeg lehet.
A 2012. évtől benyújtott támogatási kérelmek alapján hozott támogatási határozathoz kapcsolódóan benyújtott első kifizetési kérelem benyújtását követően a holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket. közepes erdőrészlet szintű rövid távú E–30%
Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabására lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű hosszú távú E–100%
A visszahagyott holtfák törzsei azok legvastagabb részén nem haladják meg a
20 cm-t.
súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–100%
Holtfa darabolás történt közepes erdőrészlet szintű hosszú távú E–30%
53/B *  16. §
(3) bekezdés
r) pont
Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz. A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől. közepes Erdőrészlet szintű maradandó E–30%
54. Erdőállományok kézimunka-igényes ápolása
55. 17. §
(3) bekezdés a) pont
Az újulat szabad fejlődését kézi ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint. Az újulat szabad fejlődése nem biztosított. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
56. Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–100%
57. 17. §
(3) bekezdés
b) pont
Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától az újulati szintben 1 évesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet. A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható. közepes erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–10%
58. A területen megtalálható 1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására. súlyos erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–100%
59. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–Kizár
60. A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt adott évben ki nem fizethető (E–100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
61. 17. §
(3) bekezdés
c) pont
A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére a felújítási szintben a főfafaj többéves csemetéinek az e rendelet 8. mellékletének megfelelő darabszámban, és az e rendelet 2. mellékletében megadott elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni. A felújítási szint nem megfelelő. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
62. 17. §
(3) bekezdés
d) pont
A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végére az elegyfafajok közül az e rendelet 2. mellékletében az adott faállománytípusba tartozóan megadott legalább 5 fafajnak kell előfordulnia, és elegyarányuknak el kell érni legalább az 5%-ot. Az elegyfafajok állománya, illetve elegyaránya nem megfelelő. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
63. 17. §
(4) bekezdés
a) pont
Az idős faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kell végezni. A véghasználat nem történt meg határidőre. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
64. 17. §
(4) bekezdés
b) pont
A fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítási célállománynak megfelelő újulat kevesebb mint 20%-a sérülhet meg a fahasználat során. Az újulat több, mint 20%-a sérült meg a fahasználat során. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
65. 17. §
(4) bekezdés
c) pont
A sérült újulat tőrevágását vagy pótlását a fakitermelést követő május 1-ig el kell végezni. A sérült újulat tőrevágása határidőre nem történt meg. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–30%
66. 17. §
(4) bekezdés
d) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom. Nem megfelelő fakitermelés, illetve anyagmozgatás történt az erdőrészletben. enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
67. Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram
68. *  18. § (3) bekezdés a) pont Az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a fakitermelést, mely lehet tarvágás vagy fokozatos felújítóvágás, úgy kell végrehajtani, hogy az erdőrészlet területének Az adott erdőrészletben fahasználati munka nem vagy nem az előírt minimális mértékben történt meg. közepes erdőrészlet szintű maradandó E-100%
69. *  legalább 25%-áról kell, de legfeljebb 50%-áról lehet a fákat eltávolítani. Az adott erdőrészletben az engedélyezetnél nagyobb mértékű fahasználat történt. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E-Kizár
70. 18. §
(3) bekezdés
b) pont
Az összefüggő véghasználati terület nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet. Az erdőrészletben található valamely összefüggő véghasználati terület mérete meghaladja a határértéket. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
71. *  18. § (3) bekezdés c) pont A szomszédos összefüggő véghasználati területek távolsága a határoló fák törzsétől mérve nem lehet kisebb, mint 30 méter. Két szomszédos összefüggő véghasználati terület közötti távolság kevesebb mint 30 méter. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E-Kizár
72. 18. §
(3) bekezdés
d) pont
A visszamaradó faállomány egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot. A csúcsszáradt egyedek elegyaránya meghaladja az előírt határértéket közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
73. 18. §
(3) bekezdés
e)pont
Az 1000 m2-t meghaladó összefüggő véghasználattal érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de minimum 2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell meghagyni a főfafajból. A vágásterületen nem vagy nem megfelelő számban, illetve nem az erdőtársulásra jellemző főfafajokból található életképes, tájhonos magszóró fa. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
74. 18. §
(3) bekezdés
f)pont
Fakitermelés csak október 1. és március 31. között végezhető Fakitermelés nem az előírt időszakban történt. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
75. 18. §
(3) bekezdés
g)pont
Az első kifizetési kérelem benyújtását követően fakitermelés csak egészségügyi termelésként végezhető. Az erdőrészletben fakitermelés történt, az ügyfél nem jelentett falopást, nem rendelkezik egészségügyi fakitermelést lehetővé tevő engedéllyel. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
76. 18. §
(3) bekezdés
h)pont
Géppel végzett talajelőkészítés során géppel csak maximum 80 cm pásztaszélességű talajelőkészítés végezhető. Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a 80 cm-t, de nem haladja meg a 100 cm-t. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
77. Az erdőrészlet részén vagy egészén a pászta szélessége meghaladja a 100 cm-t. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
78. 18. §
(3) bekezdés
i)pont
A támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtől a felújítási szintben biztosítani kell, hogy azéletképes többéves csemetékből álló újulat az e rendelet 2. melléklete szerinti, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fafajösszetételben az e rendelet 8. mellékletében meghatározott természetes felújítások szerinti egyedszámban, és megfelelő záródásban legyen jelen a területen Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az előírt fafajösszetétel nem megfelelő. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
79. Az adott erdőrészletben található valamely vágásterületen az újulat nem éri el az előírt egyedszámot súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
80. 18. §
(3) bekezdés j) pont
Az újulat szabad fejlődését ápolással folyamatosan biztosítani kell az e rendelet 6. melléklete szerint. Az újulat szabad fejlődése nem biztosított. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
81. . Az ápolási hiányosság miatt szankcionált erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott támogatási kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–100%
82. 18. §
(3) bekezdés
k)pont
Az újulati szintben egyévesnél idősebb agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet. A területen megtalálható néhány 1 évesnél idősebb egyed szálanként elkülönül, közvetlen környezetükben az irtás elvégzése egyértelműen megállapítható. közepes erdőrészlet szintű egyedi, rövidtávú E–10%
83. A területen megtalálható 1 évesnél idősebb egyedek csoportosan jelennek meg a területen, utalva az irtási munkálatok szakszerűtlen, illetve nem kellő gondossággal történő végrehajtására. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
84. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–Kizár
85. A területen található agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok miatt ki nem fizethető (E–100%) erdőrészletek száma eléri az adott célprogram vonatkozásában az adott évi kifizetési kérelemben szereplő összes erdőrészlet 50%-át. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
86. 18. §
(3) bekezdés l) pont
Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 5 m3/ha mennyiségű, az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani. A holtfa mennyisége nem éri el az előírt minimális mértéket. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
87. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
88. 18. §
(3) bekezdés
m)pont
Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz. A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől. közepes erdőrészlet szintű maradandó E–30%
89. 18. §
(3) bekezdés
n)pont
A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet. Holtfa darabolása történt. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
90. Mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram
91. 19. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatott erdőrészletben az első kifizetési kérelem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségű az egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérőt meghaladó méretű, lábon álló vagy fekvő holtfa jelenlétét kell biztosítani. A legalább 10 m3/ha mennyiségű lábon álló vagy fekvő holtfa jelenléte nem biztosított. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
92. A visszahagyott holtfák törzsei azok legvastagabb részén nem haladják meg a 20 cm-t. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–100%
93. 19. §
(3) bekezdés
b) pont
Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a kitermelt fák tőrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb egymáshoz. A holtfa biztosítása céljából kitermelt valamely egyed tőrésze a megadott határértéknél kisebb távolságra van egy másik tőrésztől. közepes erdőrészlet szintű maradandó E–30%
94. 19. §
(3) bekezdés
c) pont
A földön fekvő holtfát darabolni nem lehet. Holtfa darabolása történt. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
95. 19. §
(3) bekezdés
d) pont
A mikroélőhelyen meghagyott 20 cm átmérőt meghaladó méretű lábon álló és fekvő holt fákat jól látható módon, festéssel sorszámokkal kell ellátni. E sorszámok feltüntetésével fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügyfél által aláírt kivonatát az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani A fakészlet felvételi jegyzőkönyv kivonatát az ügyfél nem mellékelte a kifizetési kérelméhez (hiánypótoltatni kell). enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
96. Az ügyfél a hiánypótlásnak nem vagy nem határidőre tett eleget. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
97. 19. §
(3) bekezdés
e)pont
A támogatási időszak utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végét követően a támogatás tárgyát képező minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét továbbra is biztosítani kell Az adott mikroélőhelyen nem biztosított a szükséges mennyiségű, a támogatás tárgyát képező faanyag jelenléte. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
98. Véghasználat során facsoportok visszahagyása
99. 20. §
(3) bekezdés
a) pont
Az első kifizetési kérelem benyújtásáig a véghasználat elvégzése kötelező. A véghasználat elvégzése határidőre egyáltalán nem vagy csak részben történt meg. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
100. 20. §
(3) bekezdés
b) pont
Legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jogosult terület minimum 5%-án. A terület kevesebb mint 5%-án történt meg a facsoportok visszahagyása. Vagy a területen meghagyott facsoportok valamelyike nem 90%-ban őshonos fafajokból áll. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
101. 20. §
(3) bekezdés
c) pont
Agresszíven terjedő, idegenhonos fafajt a korona szintben a facsoport nem tartalmazhat. A facsoportot alkotó fák koronaszintjében idegenhonos fafaj található. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
102. 20. §
(3) bekezdés
d) pont
Egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei által körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2 lehet. A facsoport területe az alsó vagy felső határértéket nem teljesíti. (A facsoportok területének meghatározásakor 10%-os abszolút területi toleranciát kell alkalmazni.) súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
103. 20. §
(3) bekezdés
e)pont
A facsoport záródása legalább 60% legyen. Az erdőrészletben valamely facsoport záródása az előírt érték alá csökkent. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
104. 20. §
(3) bekezdés
f)pont
A facsoportot alkotó 20 cm mellmagassági átmérőjű egyedek számát az első kifizetési kérelem benyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell. A facsoportot alkotó egyedek rögzítése nem történt meg a munkanaplóban, vagy a rögzített egyedszámnál kevesebb egyed található meg a területen. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
105. 20. §
(3) bekezdés
g)pont
Fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsodhat. A facsoport valamely egyede sérült. enyhe erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
106. 20. §
(3) bekezdés
h)pont
A kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek eltávolítása esetén. A facsoport területén fakitermelés, illetve közelítés történt az idegenhonos fafajok kitermelésén túl. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
107. 20. §
(3) bekezdés
i)pont
A visszamaradó facsoport egyedei között a fahasználatot követő 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyaránya nem haladhatja meg a 10%-ot. A facsoporton belül a csúszszáradás meghaladja az előírt mértéket. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
108. Erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás
109. 21. §
(3) bekezdés a) pont
Az első kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborítás az erdőrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban 10% és 20% között kell tartani. A cserjeborítás az előírt határértéken kívül esik. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
110. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
111. 21. §
(3) bekezdés
b) pont
Az erdőrészlet területén csak az e rendelet 2. mellékletében foglalt, az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásra jellemző fajokat lehet hagyni. Nem a megfelelő fa-, illetve cserjefajok kerültek visszahagyásra súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–100%
112. 21. §
(3) bekezdés
c) pont
A támogatási időszak alatt az idős állomány és az újulat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá A záródás az előírt határérték alá csökkent. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
113. 21. §
(4) bekezdése
Az e rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának előírásai a védett cserjefajokra nem vonatkoznak, védett cserjék kitermelése tilos. Védett cserjefaj kitermelése történt súlyos erdőrészlet szintű maradandó C–Kizár
114. Véghasználat elhalasztása talaj és élőhelyvédelem céljából célprogram
115. 22. §
(3) bekezdés
a) pont
Csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egészségügyi termelést lehet végezni. Engedélyezett egészségügyi termelésen kívüli fakitermelés történt és az ügyfél nem tett feljelentést falopás miatt. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
116. 22. §
(3) bekezdés
b) pont
A 10 fok feletti lejtésű területek esetében az első kifizetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztulást okozó folyamatok akadályozásával a természetes újulat megtelepedését elő kell segíteni részleges talajelőkészítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rőzsefonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyásával. Az így létrehozott létesítményeket a támogatási időszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természetes újulat megfelelő fejlődését biztosítsa. A természetes újulat megtelepedését az ügyfél nem segítette elő az előírt módon. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
117. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
118. Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram
119. 23. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell. A térítésmentes látogathatóság nem volt biztosított. súlyos kérelem szintű maradandó C–Kizár
120. 23. §
(3) bekezdés
b) pont
A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetveszélyes (megdőlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolításáról. A közjóléti berendezések és sétautak környezetében az előírt munkálatok egyike vagy mindegyike nem került elvégzésre súlyos létesítmény szintű hosszútávú E–100%
121. A munkavégzés elvégzését a munkanaplóban rögzíteni kell. A fenti munkavégézés tényét a munkanaplóban nem vagy nem megfelelően rögzítették. közepes létesítmény szintű hosszútávú E–30%
122. 23. §
(3) bekezdés
c) pont
A közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni kell. A térképet a munkanaplóhoz csatolni kell. A közjóléti berendezések és sétautak környezetében kitermelt faegyedek térképi jelölése nem vagy nem megfelelően történt meg, illetve a térképet nem csatolták a munkanaplóhoz. közepes létesítmény szintű hosszútávú E–30%
123. 23. §
(3) bekezdés
d) pont
A kitermelt faegyedeket legkésőbb a kitermelést követő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig a gyökfőtől a csúcsrügyig mért távolságban legalább 1 méter magasságú céllálománytípusra jellemző fafajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt faegyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulajdonságokkal rendelkező természetes újulatból származó fa. Az előírt pótlás nem vagy nem megfelelően történt meg. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
124. 23. §
(3) bekezdés
e)pont
A kiültetett anyag egyedi védelmét védőkaróval, illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti időben tányérozással folyamatosan biztosítani kell. A kiültetett szaporítóanyag egyedi védelme, ápolás nem vagy nem megfelelően történt. közepes létesítmény szintű hosszútávú E–30%
125. 23. §
(3) bekezdés f) pont
A sétautakat, turistautakat akadályoktól (pl. kidőlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes állapotban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1–1 méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gondoskodni A sétautak karbantartása nem vagy nem megfelelően történt. közepes létesítmény szintű hosszútávú E–30%
126. Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos létesítmény szintű hosszútávú E–100%
127. 23. §
(3) bekezdés g)pont
Gondoskodni kell a támogatott területen a hulladékgyűjtők ürítésről. Megtelt hulladékgyűjtő a támogatott területen nem lehet. A területen megtelt hulladékgyűjtő található. közepes létesítmény szintű hosszútávú E–30%
128. Ha a program időszakában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos létesítmény szintű hosszútávú E–100%
129. 23. §
(3) bekezdés
h)pont
A szemétszállítás, a szemétgyűjtés időpontját a munkanaplóban rögzíteni kell. A szemétszállítás időpontja nem vagy nem megfelelően került rögzítésre a munkanaplóban. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–30%
130. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
131. Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram
132. 24. §
(3) bekezdés
a) pont
A támogatási kérelem benyújtását követő első évben kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szeptember 30-ig. Az előírt szárzúzást vagy kaszálást nem vagy nem a megfelelő mennyiségben hajtották végre a területen. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
133. 24. §
(3) bekezdés
b) pont
a támogatási kérelem benyújtását követő második év március 31-ét követően a támogatott területen a (3) bekezdés f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idősebb fa- és cserjefaj nem lehet. A területen nem engedélyezett 1 évesnél idősebb fa-, illetve cserjefaj egyede található. súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
134. Ha a program időszakában az adott erdőrészlet vonatkozásában a fenti szankció ismételt kiszabása lenne szükséges, akkor az itt meghatározott szigorúbb szankciót kell alkalmazni. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
135. 24. §
(3) bekezdés
c) pont
Természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni. A bejelentés nem vagy nem időben történt. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
136. 24. §
(3) bekezdés
d) pont
A támogatási kérelem beadását követő második évtől kezdődően a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavatkozás nem végezhető A kaszáláson és lehordáson kívül más beavatkozást is végeztek a területen. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
137. A közlekedés és a munkák során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom. A területen 20 cm-nél mélyebb keréknyom található. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
138. 24. §
(3) bekezdés
e)pont
A területen szóró, vadetető, sózó egész évben, április 1. és október 15. közötti időszakban pedig az erdőtörvény 13. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó létesítése, fenntartása tilos A területen szóró, vadetető, sózó, illetve erdei farakodó található. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
139. 24. §
(3) bekezdés
f)pont
Védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy cserje hagyható tájhonos fa- és cserjefajokból. Az engedélyezettnél több fa-, illetve cserjefaj található a területen közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
140. 24. §
(3) bekezdés
g)pont
Védett cserje- és fafajok kivágása tilos. Védett cserje- vagy fafaj kitermelése történt. súlyos erdőrészlet szintű maradandó C–Kizár
141. 24. §
(3) bekezdés
i)pont
A támogatási kérelem benyújtását követő második évtől kezdődően évente legalább egyszer, szeptember 1. és október 10. között egy őszi tisztító kaszálást kell elvégezni. Az előírt tisztító kaszálás határidőre nem lett elvégezve a területen. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
142. 24. §
(3) bekezdés
j)pont
Természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15 nappal annak megkezdése előtt a működési terület szerinti természetvédelmi kezelésért felelős szervnek írásban be kell jelenteni. A bejelentés nem vagy nem időben történt. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
143. 24. §
(3) bekezdés
k)pont
A kaszálást követő harminc napon belül el kell távolítani a szénát a területről. A széna eltávolítása határidőre nem történt meg a területen. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
144. 24. §
(3) bekezdés
l)pont
A szárzúzások, kaszálások, lehordások időpontjait a munkanaplóban rögzíteni kell. A munkanapló vezetése nem vagy nem megfelelően történt meg. közepes erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
145. Egyedi szankció Az e rendelet 24. § (3) bekezdés c)–f), i)–l) pontjaiban meghatározott előírások adott erdőrészlet esetében tapasztalt ismételt megszegése esetén mindenkor a táblázatban szereplő eggyel szigorúbb szankciós kategóriát kell alkalmazni egészen addig, amíg az adott támogatási egység el nem jut a kizárás (E-Kizár) állapotba. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
146. Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram
147. 25. §
(2) bekezdés
a) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás során az erdőrészleten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati erővel vont fogat, közelítő kerékpár, szán vagy a kitermelt faanyag emelve történő közelítésére alkalmas önjáró kerekes eszköz használható. Az előírtakon kívül más eszköz került alkalmazásra a fakitermelés és anyagmozgatás során. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–Kizár
148. 25. §
(2) bekezdés
b) pont
A fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak. A bejelentést egyáltalán nem, nem határidőben vagy nem az előírt minimális tartalommal tette meg az ügyfél. súlyos erdőrészlet szintű maradandó E–100%
149. 25. §
(2) bekezdés
c) pont
A fakitermelés és -anyagmozgatás során nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom. A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt egyetlen erdőrészletben. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–10%
150. A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb 4 erdőrészletben súlyos erdőrészlet szintű rövidtávú E–30%
151. A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legfeljebb 9 erdőrészletben súlyos erdőrészlet szintű hosszútávú E–100%
152. A fakitermelés, illetve anyagmozgatás során az előírtnál nagyobb mértékű talajsérülés történt, legalább 10 erdőrészletben súlyos erdőrészlet szintű maradandó C–Kizár
153. 25. §
(2) bekezdés
a) pont
A kitermelt (bruttó) faanyag minden 5 m3-ére számítva legfeljebb 1 darab törzsön lehet olyan sérülés, amely a háncsig hatol, vagy a faanyag minőségét hosszú távon befolyásolja Az előírtnál nagyobb mértékű tő- és törzssérülés történt a területen. közepes erdőrészlet szintű rövidtávú E–100%
154. *  25. §
(2) bekezdés e) pont
Csak olyan fakitermelés hajtható végre, amelyre vonatkozó bejelentést
az erdészeti hatóság tudomásul vett vagy engedélyezett.
Az anyagmozgatást megelőző fakitermelés nem került bejelentésre, vagy azt
az erdészeti hatóság nem vette tudomásul vagy nem engedélyezte.
súlyos erdőrészlet szintű maradandó E-Kizár

2. táblázat – Jelmagyarázat

A B
1. Súlyosság: A be nem tartott előírás célkitűzése
2. Mérték: A kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában
3. Tartósság: A kötelezettségszegés megszüntethetőségének időtartama
4. E–10%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
5. E–30%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
6. E–100%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
7. E–Kizár: Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
8. C–10%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
9. C–30%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
10. C–100%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
11. C–Kizár: Az adott célprogramban a teljes terület támogatási jogosultsága megszűnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez * 

11. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez *