A jogszabály mai napon ( 2023.12.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2009. évi CXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 109/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 110/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 48/2008. (V. 6.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtását – a 3–6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 8 159 285,1 millió forint bevétellel,

b) 9 029 248,0 millió forint kiadással és

c) 869 962,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2008-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 182,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 1 117 963,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

c) 6,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,

d) 162 217,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2008-ban

a) 642 582,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 74 400,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 147 696,3 millió forint összegben devizahiteleket vett fel külföldi hitelezőktől.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2008-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján

a) 650 954,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 58 986,4 millió forint összegben csökkentette a diszkont kincstárjegyek állományát,

c) 426 391,2 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

d) 262 010,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján –

a) a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 132 055,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát, és 25 265,0 millió forint devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől;

b) a nemzetközi hitelkeretből, a finanszírozás biztonságának növelésére 2008-ban 1562,8 milliárd forint devizahitelt hívott le, amelyet a Magyar Nemzeti Banknál devizabetétként helyezett el.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 9344,6 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 26 100,7 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 1001,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 70,0 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.

(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3851,2 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4640,9 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2008. év után járó hozzájárulás és támogatás 789,7 millió forint.

(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 293,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 4119,0 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1878,6 millió forint,

melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 195,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.

(8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) a Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 532,6 millió forint,

b) a Helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 21,2 millió forint,

c) a Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz jogcímen 16,2 millió forint,

d) a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jogcímen 328,8 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése jogcímen – egyenlegében – 469,9 millió forint,

f) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 666,6 millió forint,

g) a Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímen 32,8 millió forint,

h) a 2007. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 210,0 millió forint,

lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.

(9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2009. március 27. napjától keletkezett.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok

a) saját elszámolásuk alapján 5438,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,

b) 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 10 151,2 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből,

c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 2240,4 millió forint támogatásra jogosultak,

amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2008. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok 2008. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.

(6) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés a következő jogcímek maradványait

a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen a 6. számú mellékletben részletezett módon 11 644,2 millió forint,

b) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatása jogcímen a 7. számú mellékletben részletezett módon 7155,8 millió forint,

c) a címzett és céltámogatások jogcímen 17 559,3 millió forint,

d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatása jogcímen 16 728,5 millió forint,

e) a vis maior tartalék jogcímen 224,9 millió forint,

f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen a 12. számú mellékletben részletezett módon 4051,1 millió forint

összegben állapítja meg.

9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a Kormány rendeletében meghatározott összegű – a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára amelyet két egyenlő részletben 2010. első félév végéig kell teljesíteni. A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében történő meghatározása során az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint kell eljárni.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2934,2 millió forint egyszeri – a 2008. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2009 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2009. évben 140,3 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2008. évben 5081,1 millió forint értékben vásároltak és 1738,8 millió forint értékben váltottak vissza értékpapírt.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010. február 15-éig kiadandó rendeletben határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy * 

a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi,

b) a rendelet tervezetét legkésőbb 2009. december 31-éig kell megküldeni az Állami Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki.

10. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 18 987,4 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 924,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján 2008-ban új kötelezettségvállalásra nem került sor.

(4) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 12 004,8 millió forint összegben hagyja jóvá.

(5) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (3)–(5) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást a 18. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

11. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

13. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2008. december 31-én 990,6 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 513,5 millió forint a járadék címén előírt követelés. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2007. december 31-én ilyen címen fennállt 1195,9 millió forint követelés 2008. év során a következők szerint változott:

a) a 2008. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 159,8 millió forinttal csökkentette az állományt,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 45,9 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – a Kormány jóváhagyása alapján – 2008. év folyamán 4608 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2009. december 31-éig * 

a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 1,6 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 33,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 22,6 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.

16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 19. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hiányából 67 360,1 millió forintot az Ny. Alap KESZ-szel szemben fennálló hitelállományából 2009. december 29-én elenged.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alapnak az e törvény 21. §-ának c) pontjában megállapított 73,4 millió forint összegű többletét az Alap tartalékaként kell kezelni.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 3204,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2009. december 31-éig térítsen meg. * 

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

I. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2008. évi költségvetése végrehajtását

a) 4 302 832,0 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 4 370 325,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 493,5 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

19. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 2 857 647,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 925 214,5 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 67 566,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 206,8 millió forintot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalék igénybevétele fedez.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi működési előirányzat-maradványát 1061,0 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 135,3 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2008. évi működési kiadásai 804,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

III. FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 445 184,4 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 445 111,0 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 73,4 millió forint többlettel

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 3285,9 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1450,6 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.

IV. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja méltányossági ellátásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcímen 174,6 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1400,8 millió forint felhasználását.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 247,0 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 332,7 millió forint,

b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 868,7 millió forint,

c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 676,5 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 7,4 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 95,8 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 20,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 23,4 millió forint,

d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 146,9 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.

26. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 15. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)–(2), és (5)–(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki. * 

29. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az Erzsébet téri kulturális központ és park helyzetének rendezésére fordított beruházás könyv szerinti értéken, 1226,3 millió forinttal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvviteli nyilvántartásából kivezetésre kerüljön és egyidejűleg azt a Budapest Főváros Önkormányzat a könyvviteli nyilvántartásába bevételezze.

30. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XI. Kelenföldi út 39. szám alatti ingatlan (hrsz. Budapest belterület 3278) térítésmentesen a Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlannak (hrsz. Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100 tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Nagykőrös, Losonczy u. 1. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5100) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2010. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiürített állapotban a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonos birtokába köteles adni.

(4) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. szám alatti ingatlant (hrsz.: 10) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2009. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni.

(5) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodály Zoltán út 20. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs, Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlant (hrsz.: 18437, 18438, 18443), illetve a Magyar Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u. 4. szám alatti (hrsz.: 18375), valamint a Pécs, Rókus u. 2. szám alatti (hrsz.: 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja. Az állami ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kresz Géza utca 44–46. szám alatti ingatlan (hrsz.: 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hit Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(7) * 

(8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. szám alatti ingatlan (hrsz.: belterület 362) térítésmentesen a Postás Szakszervezet tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

(9) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fonyód belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagógusok Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.

31. § A Kormány 2009. december 31-ig nyilvános határozatában engedélyezheti a központi költségvetést megillető követelésről történő lemondást legfeljebb 19 milliárd Ft összegben, ha arra az elengedett követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében kerül sor, vagy ha a követelés elengedését kiemelt nemzetgazdasági érdek indokolja. * 

1. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 15 268,1 16 393,7
1 Működési költségvetés 410,0 671,2
1 Személyi juttatások 8 753,7 9 108,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 226,5 2 330,9
3 Dologi kiadások 3 104,0 3 397,7
2 Felhalmozási költségvetés 26,1
1 Intézményi beruházási kiadások 440,6 990,9
2 Felújítás 1 153,3 1 367,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
3 Kölcsönök 16,6 16,6
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 715,1 760,3
1 Működési költségvetés 3,0 8,3
1 Személyi juttatások 421,2 457,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,9 135,1
3 Dologi kiadások 132,5 147,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,2
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 29,5
2 Felújítás 10,0 8,6
3 Kölcsönök 1,8 6,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 eParlament 40,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4
2 Nemzetközi tagdíjak 17,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 17,2
3 Kossuth tér rendezése 385,0 385,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 355,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 65,0 37,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 28,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0
7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 287,1 287,1
1–4. cím összesen: 17 190,5 413,0 16 777,5 17 998,7 728,4 17 576,0
5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 212,6 255,3
1 Működési költségvetés 1 590,0 1 937,2
1 Személyi juttatások 599,7 670,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 207,0
3 Dologi kiadások 976,6 929,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 20,4 33,4
2 Felújítás 10,8 3,6
3 Kölcsönök 13,5 13,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 6,6 6,6
5. cím összesen: 1 809,2 1 590,0 219,2 1 856,9 1 951,6 255,3
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,8
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7
2 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2
3 SzDSz – A magyar liberális párt 261,1 261,1
4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,6
5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,4
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP – Jobbik a harmadik út 37,9 37,9
8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2 525,5
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8 418,7
3 Antall József Alapítvány 91,0 88,2
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 111,3 109,7
5 Barankovics István Alapítvány 120,3 112,5
6–8. cím összesen: 3 859,5 3 913,3
9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 9,7
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 923,3 4 884,8
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 900,0 900,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 576,1 6 850,5
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 488,7 1 420,4
13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 9 452,9
2 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban 250,0
3 Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz 660,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 363,0 2 363,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0
4 A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0 32,0
5 MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes közzétételéhez nyújtott támogatás 100,0
15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7
9–15. cím összesen: 53 412,7 51 280,0
16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0 35,0
3 Országos Horvát Önkormányzat 88,6 88,6
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 173,9
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7 50,7
6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 35,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 35,0 35,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 89,4
10 Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 39,9
11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 28,6
13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6
17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,7 15,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 47,0 47,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 92,8 92,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 28,2 28,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,3 6,3
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
16–17. cím összesen: 1 326,5 1 326,5
Összesen: 77 598,4 2 003,0 16 996,7 76 375,4 2 680,0 17 831,3

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 954,2 1 318,6
1 Működési költségvetés 5,6
1 Személyi juttatások 426,7 736,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,0 142,8
3 Dologi kiadások 333,4 471,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 49,1 49,2
2 Felújítás 3,0 6,6
3 Kölcsönök 2,0 8,0 6,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 282,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9
2 Államfői Protokoll kiadásai 277,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 239,9
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 69,9 69,9
Összesen: 1 584,1 1 584,1 1 416,4 11,6 1 318,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 529,8 1 661,5
1 Működési költségvetés 0,7 18,4
1 Személyi juttatások 937,9 971,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 306,1 311,7
3 Dologi kiadások 266,8 287,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,3 10,2
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 86,4
2 Felújítás 3,0 0,4
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 42,4 42,4
Összesen: 1 576,2 4,0 1 572,2 1 657,8 28,6 1 661,5

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 331,6 1 687,4
1 Működési költségvetés 1,9
1 Személyi juttatások 816,9 904,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,0 283,4
3 Dologi kiadások 222,8 324,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 60,4
3 Kölcsönök 0,8 0,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 37,2 37,2
Összesen: 1 368,8 1 368,8 1 573,4 2,7 1 687,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 594,3 8 417,3
1 Működési költségvetés 26,0 63,8
1 Személyi juttatások 4 779,1 5 176,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,4 1 577,2
3 Dologi kiadások 1 109,2 1 243,0
2 Felhalmozási költségvetés 34,2 46,0
1 Intézményi beruházási kiadások 260,1 415,7
2 Felújítás 13,7 23,0
3 Kölcsönök 3,6 3,6
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018–176.04.02)
2 Felhalmozási költségvetés 38,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,1
2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06)
1 Működési költségvetés 29,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0
4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 220,3 220,3
Összesen: 7 874,8 60,2 7 814,6 8 505,7 180,5 8 417,3

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 63 666,8 70 550,5
1 Működési költségvetés 5 268,8 6 791,9
1 Személyi juttatások 45 912,6 47 671,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 621,2 14 258,9
3 Dologi kiadások 8 968,6 11 403,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 233,5
1 Intézményi beruházási kiadások 179,5 1 621,8
2 Felújítás 253,7 370,2
4 Kormányzati beruházás 1 791,9
3 Kölcsönök 113,7 113,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 350,0 710,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 896,1
4 Kormányzati beruházás 1 350,0
2 Ptk. alapján történő kártérítés 7,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,0 0,2
3 PHARE-programok és az átmeneti támogatás programjai
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 22,1
1 Működési költségvetés 14,4
3 Dologi kiadások 17,5
2 Felhalmozási költségvetés 139,5
1 Intézményi beruházási kiadások 160,4
2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében
1 Működési költségvetés 1,0
3 Dologi kiadások 1,2
3 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése
1 Működési költségvetés 4,1
3 Dologi kiadások 4,1
6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 2,0 0,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0 0,3
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 35,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 6,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0
15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 858,0 1 858,0
Összesen: 72 268,6 5 268,8 66 999,8 78 382,7 7 297,7 71 319,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 29 030,7 31 870,0
1 Működési költségvetés 36,5 81,1
1 Személyi juttatások 19 251,4 20 883,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 055,3 6 525,7
3 Dologi kiadások 2 964,1 2 763,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,5 15,0
1 Intézményi beruházási kiadások 670,9 1 224,2
2 Felújítás 100,0 110,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 24,0
3 Kölcsönök 32,0 32,0 40,8 40,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 24,0 24,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,0 12,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,6
3 Dologi kiadások 10,0 12,2
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 0,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 0,6
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 841,0 841,0
Összesen: 29 997,7 72,0 29 925,7 31 602,1 136,9 31 895,2

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 114 215,8 114 215,8
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 12 256,6 12 206,3
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 108 602,8 96 186,8
4 Normatív hozzájárulások
1 Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6 20 842,6
2 Körzeti igazgatás 11 687,2 11 687,2
3 Körjegyzőség működése 6 182,3 6 267,7
4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6 2 861,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 1 149,5
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 162,8 156,9
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 510,0 5 510,0
8 Üdülőhelyi feladatok 8 957,8 9 384,0
9 Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2 67 610,2
10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 17 203,3
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 44 642,7 42 589,8
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 59 623,8 58 438,7
13 Közoktatási hozzájárulások 432 879,9 430 020,5
5 Központosított előirányzatok 149 307,6 143 013,5
6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 12 500,0 8 570,0
2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 100,0 4,2
3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 9 469,9
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 679,7 9 679,7
2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3
3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások
1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 671,0 1 672,7
2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 000,0 1 000,0
3 Pedagógiai szakszolgálat 4 241,2 3 602,0
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 87 759,0 92 670,6
2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 073,7 14 811,3
3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 338,9 340,3
3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 419,4 35 419,4
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 095,8 29 179,3
9 Címzett és céltámogatások 53 000,0 34 940,7
10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 7 327,1
11 Vis maior tartalék 360,0 635,1
12 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 16 200,0 43 482,8
13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 4 503,9
14 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 41 400,5
15 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása 523,7
16 Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 300,0
17 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz 658,9
18 Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 600,0
19 A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése 19 620,6
20 Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása 26,5
21 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 2 478,3
22 Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének támogatása 160,0
23 A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola épülete felújításának, oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak támogatása 265,0
24 Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája építésének támogatása 437,5
25 A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása 10 000,0
26 A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása 1 148,0
27 Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének 100,0
28 Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása 90,3
29 Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása 48,9
30 Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása 120,0
31 Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása 34,0
32 Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvarfelújításának támogatása 89,6
33 Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása 150,0
34 Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása 120,0
35 Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása 150,0
36 Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása 100,0
37 Miskolc Megyei Jogú Város Diósgyőri VTK Labdarúgó Egyesülete stadionrekonstrukciójának támogatása 300,0
38 Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása 40,0
39 A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása 20,0
40 Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása 450,0
41 Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskolaátalakításának, szociális otthon felújításának támogatása 197,0
42 Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása 26,0
43 Szombathelyi színházépítés támogatása 850,0
44 Letkés iskolafelújításának támogatása 250,0
45 Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása 250,0
46 Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása 57,6
47 Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása 300,0
48 Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz- beszerzésének támogatása 249,1
49 A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésének támogatása 250,0
50 A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása 250,0
51 Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása 250,0
52 Dánszentmiklós község óvodaépület-felújításának támogatása 110,8
53 Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása 120,0
54 Nagyatád város temetőlétesítményei beruházásának és felújításának támogatása 140,0
Összesen: 1 348 535,5 1 421 716,0

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 976,6 7 149,4
1 Működési költségvetés 4,7 257,2
1 Személyi juttatások 4 839,5 5 062,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 514,9 1 523,7
3 Dologi kiadások 621,4 968,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 70,8
3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,4 3,3
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 14 758,9 18 341,0
1 Működési költségvetés 1 972,4 7 191,2
1 Személyi juttatások 2 936,8 3 513,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 942,4 1 111,1
3 Dologi kiadások 9 497,6 10 949,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 721,3 1 891,6
2 Felhalmozási költségvetés 382,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 436,5 6 563,6
2 Felújítás 191,7 197,3
4 Kormányzati beruházás 12,1
3 Kölcsönök 5,0 2,0 1,0
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 611,7 815,2
1 Működési költségvetés 135,0 409,0
1 Személyi juttatások 342,7 419,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,5 127,1
3 Dologi kiadások 235,3 365,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,3
2 Felhalmozási költségvetés 216,9
1 Intézményi beruházási kiadások 62,2 124,8
3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 16 912,5 31 642,5
1 Működési költségvetés 18 894,2 18 095,9
1 Személyi juttatások 2 303,1 2 720,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 675,1 774,7
3 Dologi kiadások 31 119,4 39 730,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,2
2 Felhalmozási költségvetés 149,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 552,5 3 736,8
2 Felújítás 156,6 337,6
3 Kölcsönök 5,0 0,4
4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 432,7 1 746,5
1 Működési költségvetés 506,2 687,4
1 Személyi juttatások 347,2 374,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,3 114,3
3 Dologi kiadások 1 490,4 1 875,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,1
1 Intézményi beruházási kiadások 59,2
3 Kölcsönök 32,0
6 Szülőföld Alap Iroda 0,4
1 Működési költségvetés 100,0 204,7
1 Személyi juttatások 74,0 107,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 32,3
3 Dologi kiadások 6,0 62,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 16,6
1 Intézményi beruházási kiadások 30,1
8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 380,9 1 015,3
1 Működési költségvetés 30,0 96,4
1 Személyi juttatások 243,5 278,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,1 82,5
3 Dologi kiadások 59,3 335,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 35,5
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 520,0 372,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4
3 Dologi kiadások 295,6 18,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,2
3 Kölcsönök 17,3 17,3
2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,7
3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0
4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 60,0 33,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 18,0 21,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 125,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,0
3 Dologi kiadások 76,0 0,5
6 Audiovizuális média szabályozás 150,0 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 123,6 71,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 418,5 767,7
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 18,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 394,5 996,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 026,1 2 927,2
1 Működési költségvetés 7,7
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 1 000,1 2 319,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 74,8 39,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 25,8 6,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 65,1 65,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 65,1 80,8
11 Nemzetközi tagdíjak 1,0 5,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0 6,1
12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 192,5 8,8
1 Működési költségvetés 23,1
1 Személyi juttatások 130,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,2
3 Dologi kiadások 14,9 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2
2 Felhalmozási költségvetés 150,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,6
13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 132,5 42,7
1 Működési költségvetés 20,2
1 Személyi juttatások 52,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5
3 Dologi kiadások 64,0 26,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1
14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 193,6 3 512,4
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 2 890,8 3 195,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 333,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 685,0 520,3
1 Működési költségvetés 14,1
3 Dologi kiadások 165,0 13,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 434,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 520,0
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 135,0 100,6
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 65,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8
3 Dologi kiadások 49,2 15,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7
20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 13 295,0 13 295,0
1 Működési költségvetés 25,1
1 Személyi juttatások 380,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,0
3 Dologi kiadások 11 800,0 11 702,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 968,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 995,0
24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 180,0 28,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 80,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 73,0 4,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 120,0 120,0
1 Működési költségvetés 2,8
3 Dologi kiadások 6,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 63,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3
26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 80,0 189,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 165,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,5
60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 2,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,8
62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0
2 Puskás Tivadar Közalapítvány 37,2 37,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,2 37,2
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,7 499,7
6 Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány 13,9 13,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 15,0 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 35,0 35,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0
10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 700,0 700,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 306,0
11 Tom Lantos Alapítvány támogatása 3 000,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0 1 000,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 101,0 22,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 957,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3 5 447,7
1 Működési költségvetés 0,9
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 118,8 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,5 5 383,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 422,1 3 080,7
1 Működési költségvetés 14,2
3 Dologi kiadások 46,1 10,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 376,0 3 277,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,2
4 A magyar–magyar kapcsolattartás erősítése 720,0 720,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 720,0
5 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
1 Szakképzési feladatok 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
3 Információs társadalom kiteljesítése 2 170,0 2 194,9
1 Működési költségvetés 65,5
3 Dologi kiadások 150,0 29,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 774,0 2 485,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 246,0 25,5
4 e-Információszabadság 50,0 70,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 83,7
6 NAVA–NDA program 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 428,8
7 Felső- és közoktatási szoftver és licencdíj 1 235,6 1 723,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 235,6 1 711,6
8 Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5
10 e-Gazdaságra hangolva 325,0 325,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 325,0 58,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,2
11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment 42,0 42,0
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 42,0 89,0
12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 674,0 974,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,0 1 479,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,0
13 Közháló program 3 600,0 3 600,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 600,0 3 203,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,3
14 Határon túli információs társadalom programok támogatása 10,0 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP–2007/312
1 Működési költségvetés 48,0
3 Dologi kiadások 48,0
2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP–2007/311
1 Működési költségvetés 129,6
3 Dologi kiadások 129,6
3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP–2007/313
1 Működési költségvetés 133,4
3 Dologi kiadások 133,4
4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP–2007/321
1 Működési költségvetés 236,1
3 Dologi kiadások 236,1
5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/122
1 Működési költségvetés 627,9
3 Dologi kiadások 627,9
7 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 490,0 490,0 102,6
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 259,2 3 259,2
1–9. cím összesen: 104 385,2 21 645,5 82 739,7 132 441,1 29 231,4 106 798,9
10 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Magyar Szabadalmi Hivatal 150,3
1 Működési költségvetés 3 210,0 3 920,8
1 Személyi juttatások 1 264,6 1 514,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 386,3 464,9
3 Dologi kiadások 1 309,7 1 531,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 111,9
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 105,0 155,3
2 Felújítás 6,0 5,3
3 Kölcsönök 3,0 2,5
10. cím összesen: 3 210,0 3 210,0 3 785,8 3 922,8 150,3
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 10 107,8 14 264,1
1 Működési költségvetés 27,4 34,2
1 Személyi juttatások 5 567,7 5 311,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 773,5 1 668,1
3 Dologi kiadások 1 445,6 4 956,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 676,1 676,1
2 Felhalmozási költségvetés 14,5
1 Intézményi beruházási kiadások 628,9 1 200,2
2 Felújítás 25,9 39,7
5 Lakástámogatás 17,5 17,5
3 Kölcsönök 20,0 20,0 39,0 38,8
2 Információs Hivatal 8 223,2 8 954,5
1 Működési költségvetés 50,0 80,7
1 Személyi juttatások 3 586,6 3 866,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 133,3 1 222,0
3 Dologi kiadások 2 731,8 3 040,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,1 372,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 392,8 471,7
2 Felújítás 45,0 77,8
5 Lakástámogatás 11,6 12,6
3 Kölcsönök 3,8 3,8 18,7 18,7
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 18 945,7 21 188,6
1 Működési költségvetés 182,6 1 186,8
1 Személyi juttatások 9 764,4 10 691,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 022,6 3 220,0
3 Dologi kiadások 3 053,2 3 247,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 910,8 910,8
2 Felhalmozási költségvetés 117,5 89,4
1 Intézményi beruházási kiadások 2 259,9 3 179,7
2 Felújítás 214,0 435,9
5 Lakástámogatás 20,9 20,9
3 Kölcsönök 23,0 23,0 47,0 46,7
4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 190,1 195,5
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 79,6 80,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,6 23,8
3 Dologi kiadások 66,3 49,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 26,3
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 019,2 1 019,2
4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8
5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése
1 Működési költségvetés 1,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3
11. cím összesen: 38 910,3 424,3 38 486,0 44 934,9 1 513,5 44 602,7
12 Alapok támogatása
1 Szülőföld Alap támogatása
1 Adománykiegészítés és SzJA 1%-a 1 000,0 1 000,0
12. cím összesen: 1 000,0 1 000,0
13 K–600 hírrendszer működtetésére 400,0 369,6
20 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 46 733,1
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 133 598,3
2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret 12 000,0
3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete 18 000,0
3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0
Összesen: 378 236,9 25 279,8 121 225,7 182 531,4 34 667,7 151 551,9

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő-
ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt előir.-
szám

Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.név

FEJEZET

2008. évi törvényi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 4 381,9 8 662,9
1 Működési költségvetés 20,5 371,8
1 Személyi juttatások 2 693,0 6 786,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 757,4 1 059,9
3 Dologi kiadások 741,1 787,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,2 358,8
2 Felhalmozási költségvetés 32,9
1 Intézményi beruházási kiadások 110,7 216,1
2 Felújítás 12,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,8
3 Kölcsönök 19,5 14,6
5 Közigazgatási hivatalok 7 854,3 9 227,9
1 Működési költségvetés 529,6 2 258,0
1 Személyi juttatások 5 299,2 6 602,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 660,0 1 960,7
3 Dologi kiadások 1 261,4 2 056,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 222,8
2 Felhalmozási költségvetés 44,7
1 Intézményi beruházási kiadások 95,1 390,1
2 Felújítás 10,2 49,5
5 Lakástámogatás 2,3
3 Kölcsönök 23,0 23,0
7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 11 296,7 13 555,5
1 Működési költségvetés 585,5 2 499,1
1 Személyi juttatások 6 520,7 7 312,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 034,7 2 240,5
3 Dologi kiadások 2 088,5 3 432,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 259,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 5 052,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 129,9 5 373,0
2 Felújítás 111,7 312,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,5
5 Lakástámogatás 115,1
3 Kölcsönök 39,6 40,1
11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 983,4 6 755,9
1 Működési költségvetés 1 606,0 2 273,5
1 Személyi juttatások 1 861,7 2 101,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,4 645,2
3 Dologi kiadások 2 855,7 3 446,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 090,8
2 Felhalmozási költségvetés 753,7
1 Intézményi beruházási kiadások 97,8 525,9
2 Felújítás 183,8 292,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
4 Lakásügy
1 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés 34,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 318,0
3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 10 000,0 10 000,0
1 Működési költségvetés 44,3
3 Dologi kiadások 1,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 000,0 221,0
2 Felhalmozási költségvetés 675,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 246,4
5 Lakbértámogatás 120,0 120,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0
5 Turisztikai célelőirányzat 7 864,5 9 640,4
1 Működési költségvetés 98,9
3 Dologi kiadások 524,5 399,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 860,0 7 928,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 2 131,9
3 Kölcsönök 20,0 22,5
6 Beruházások
2 Lakástámogatás 57,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0
5 Lakástámogatás 57,4
14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 100,0 88,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0 87,6
20 Ágazati célfeladatok
1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 380,0 1 380,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 380,0 1 380,0
2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 50,0 44,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0 32,5
3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1 Működési költségvetés 15,5
2 Felhalmozási költségvetés 5 000,0 5 250,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 4 077,5
5 IDEA program támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,0
6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 114,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,2
9 Szakszervezetek támogatása 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 14,1
10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok 200,0
1 Működési költségvetés 250,0
1 Személyi juttatások 120,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,3
3 Dologi kiadások 30,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0
11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
12 Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 75,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,8
33 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítése
1 Működési költségvetés 35,4
34 Egyedi önkormányzati beruházások
1 Működési költségvetés 31,2
3 Dologi kiadások 12,5
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,4
63 Közép- és Kelet-európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) 13,0 13,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0
77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 169,8
82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0
89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 220,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 9,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,5
91 Árvízi védekezési feladatok
1 Működési költségvetés 720,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0
92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 270,0 238,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 270,0 139,0
2 Felhalmozási költségvetés 128,5
1 Intézményi beruházási kiadások 91,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,9
93 Hivatásos állomány életbiztosítása 32,4 32,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,4 27,8
3 Dologi kiadások 17,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
94 Címzetes főjegyzői címek adományozása 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 93,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0
95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2 408,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,2 408,2
21 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 20,0
1 Működési költségvetés 0,3
3 Dologi kiadások 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,3
3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 693,3 1 975,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 693,3 1 975,3
23 „Segítsünk az árvízkárosultakon!”
1 Működési költségvetés 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,5
25 Választások lebonyolítása
3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 150,0 60,5
1 Működési költségvetés 22,6
1 Személyi juttatások 31,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9
3 Dologi kiadások 50,0 271,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,1 32,7
26 Sporttevékenység támogatása
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 063,6 136,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 331,3 1,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 640,8 128,2
2