A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány e rendelettel kihirdeti az Egyezményt.

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a film és videó kapcsolatokról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kanada Kormánya

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az audiovizuális kapcsolatok és különösen a film és videó koprodukciók számára kívánatos keretet teremteni;

TUDVA, hogy a koprodukciók hozzájárulhatnak a két ország film- és videógyártó iparának további fejlesztéséhez, valamint a kulturális és gazdasági csere fejlődéséhez;

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy ez a kulturális és gazdasági együttműködés hozzá fog járulni a két ország közötti kapcsolatok szintjének emeléséhez,

megállapodtak az alábbiakban:

I. CIKK

Jelen Egyezményben a „koprodukció” szó alkotásokra vonatkozik, tekintet nélkül azok hosszúságára vagy formátumára, beleértve az animációt és a dokumentumfilmet, akár filmen, videoszalagon vagy videolemezen készül, moziforgalmazás, televízió, videokazetta, videolemez vagy bármilyen más ismert, vagy eddig még fel nem talált és használt forgalmazási mód céljára.

II. CIKK

Jelen Egyezmény keretén belül készített koprodukciókat az alábbi hatóságoknak kell jóváhagyni:

Magyarországon: a magyar filmfőigazgatóság főigazgatója;

Kanadában: tájékoztatási miniszter.

III. CIKK

Ezek a koprodukciók a két országban, illetve általuk nemzeti alkotásnak tekintendők. E koprodukciókat mindazok a kedvezmények megilletik, melyek az adott országokban a film és videó gyártásra jelenleg érvényben lévő vagy az egyes országokban bevezetendő törvényekből és egyéb jogszabályokból fakadnak. E kedvezmények csak annak az országnak a producerét illetik meg, amely nyújtja azokat.

IV. CIKK

Ahhoz, hogy a jelen Egyezmény kedvezményeit élvezzék, a koprodukciókat olyan producereknek kell előállítani, akik jó műszaki szervezettel, megfelelő pénzügyi háttérrel és elismert szakmai tudással rendelkeznek. A két ország illetékes hatóságai kölcsönösen megküldik egymásnak az igazolást arról, hogy a szóban forgó producerük megfelel a fenti előírásoknak.

V. CIKK

A koprodukciók producereinek, forgatókönyvíróinak és rendezőinek éppúgy, mint a produkcióban részt vevő műszakiaknak, szereplőknek és más produkciós tagoknak, magyar vagy kanadai állampolgároknak, illetve magyarországi vagy kanadai állandó illetőségűeknek kell lenniük.

VI. CIKK

Az előző bekezdésben említett „állandó kanadai illetőségű” kifejezés ugyanazt jelenti, mint ami a Kanadai Jövedelemadózási Szabályozás rendelkezéseiben a bizonyítvánnyal ellátott termékekre vonatkozik, tekintve, hogy azok időről-időre módosíthatók.

VII. CIKK

Amennyiben a koprodukció megkívánja, az V. cikkben előirányzott szereplőkön túlmenően is engedélyezhető egy további szereplő részvétele a két ország koprodukciós partnerei közötti megegyezés és mindkét ország illetékes hatóságainak jóváhagyásától függően.

VIII. CIKK

A két ország producereinek megfelelő hozzájárulási aránya húsz (20) százaléktól nyolcvan (80) százalékig terjedhet minden koprodukcióban. A hozzájárulás mértékének maghatározásához a magyar koprodukciós partner által nyújtott műszaki és alkotói hozzájárulásokat ki lehet fejezni a következő árszintek közül a magasabbikon: a Magyarországon alkalmazott hivatalos árak, vagy a koprodukció idején a kanadai koprodukciós partner által alkalmazható legalacsonyabb szakszervezeti árak.

IX. CIKK

Az élő szereplőkkel forgatott, valamint az animációs munkának, úgymint storyboard, layout, kulcsanimáció, részmunkák (inbetweens) és hangfelvétel, Magyarországon, illetve Kanadában kell történnie. Helyszíni felvétel, külső vagy belső, megengedhető olyan országban is, amely nem vesz részt a koprodukcióban, amennyiben a forgatókönyv vagy a cselekmény megkívánja, és ha a felvételekben magyar és kanadai műszaki személyzet vesz részt.

X. CIKK

A kisebb részarányú koprodukciós partnernek tényleges műszaki és alkotói hozzájárulást kell adnia. Elvben a kisebbségi koprodukciós partner hozzájárulásának mértéke műszakiakban és szereplőkben megfelel a befektetése arányának. Minden esetben ez a hozzájárulás legalább három műszakit, egy vezető színészt és két mellékszereplőt foglal magában. Kivételes esetekben ettől eltérő szabályozást hagyhat jóvá a két ország illetékes hatósága.

XI. CIKK

Mindkét ország illetékes hatóságai előnyben részesítik azon koprodukciókat, amelyeket magyar, kanadai, valamint olyan országok producerei készítenek, amelyekkel mind Magyarországnak, mind Kanadának koprodukciós egyezménye van.

XII. CIKK

A kisebbségi hozzájárulás aránya ilyen koprodukciókhoz nem lehet kevesebb, mint húsz (20) százalék mindegyik koprodukcióhoz.

XIII. CIKK

A kisebbségi koprodukciós partnernek tényleges műszaki és alkotói hozzájárulást kell adnia.

XIV. CIKK

Jelen Egyezmény érvényességi ideje alatt egy általános egyensúlyt kell elérni a pénzügyi hozzájárulások, valamint az alkotói stáb, a műszakiak, a szereplők és műszaki források (stúdiók, laboratóriumok) tekintetében.

XV. CIKK

Az Egyezmény XXIX. cikkében hivatkozott Vegyes Bizottság megvizsgálja, vajon létrejött-e ez az egyensúly, és dönt azokról a szükséges intézkedésekről, amelyek az esetleges egyensúlyhiányt megszüntetik.

XVI. CIKK

Minden koprodukcióhoz a gyártás során készített végső archiválásra és reproduktív anyagból két példányt kell készíteni. Minden koprodukciós partner tulajdonosa lesz az archiválási és reproduktív anyagnak, és felhatalmazást kap, hogy használja azt a szükséges reprodukálásokhoz. Jelen Egyezmény keretében készített koprodukciók eredeti gyártási anyagát a többségi koprodukciós partner országában kell archiválni, kivéve, ha a koprodukciós partnerek kívánságára az illetékes hatóságok másban egyeznek meg. Továbbá mindegyik koprodukciós partner hozzájuthat az eredeti gyártási anyaghoz a koprodukciós partnerek közötti megállapodásnak megfelelően.

XVII. CIKK

A koprodukció eredeti hangfelvétele magyar vagy angol, illetve francia nyelven készül. Ezen nyelvekből kétnyelvű felvétel is készülhet. A koprodukcióban a forgatókönyv kívánalmainak megfelelően más nyelvű dialógus is szerepelhet.

XVIII. CIKK

Az egyes koprodukciók angol és francia nyelvű szinkronizálását vagy feliratozását Kanadában kell készíteni, és ennek költségei a kanadai koprodukciós partner hozzájárulásának részét képezik. A magyar szinkronizálást vagy feliratozást Magyarországon kell készíteni, és a költségek a magyar fél hozzájárulásának részét képezik. A magyar koprodukciós partner a saját területein való forgalmazás és marketing céljára megkapja a kanadai fél által készített angol és francia változatokat.

XIX. CIKK

A két ország illetékes hatóságai szorgalmazzák továbbá, hogy minden Magyarországon bemutatásra kerülő kanadai termék magyarra történő szinkronizálása vagy feliratozása Magyarországon történjék, és minden Kanadában forgalmazásra kerülő magyar termék angol és francia szinkronizálása vagy feliratozása Kanadában történjék.

XX. CIKK

Az érvényben lévő törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően Magyarország és Kanada lehetővé teszi a másik országbeli koprodukciós partnerhez tartozó alkotó, műszaki és művészeti személyzetnek a területére történő belépését, illetve időleges ott-tartózkodását. Hasonlóképpen engedélyezik az Egyezmény égisze alatt születendő koprodukcióhoz szükséges felszerelések behozatalát és visszaszállítását vagy leasingjét (tartós bérletét).

XXI. CIKK

A szerződés azon záradékait, amelyek a koprodukciós partnerek közötti piac- és bevétel-megosztást állapítják meg, az erre felhatalmazott magyar vállalat és az illetékes kanadai hatóság hagyja jóvá. A megosztás elvben a koprodukciós partnerek VIII. cikkben maghatározott hozzájárulásának arányán alapszik.

XXII. CIKK

Az, hogy a két ország illetékes hatóságai elfogadnak egy koprodukciós javaslatot, semmilyen módon nem kötelezi őket arra, hogy a koprodukció bemutatási engedélyét megadják.

XXIII. CIKK

Ha a koprodukciós terméket egy olyan országba exportálják, ahol film- és audiovizuális termékekre importkontingenst állapítottak meg, akkor:

a) a koprodukciós termék a többségi koprodukciós ország kontingensét terheli;

b) a koprodukciós termék annak az országnak a kontingensét terheli, amelynek a legjobb lehetősége van az exportja elhelyezésére, amennyiben a megfelelő hozzájárulások egyenlőek a koprodukciós partnerek között;

c) a koprodukciós termék annak az országnak a kontingensét terheli, amelyből a rendező való, ha bármilyen nehézség merül fel.

XXIV. CIKK

A koprodukciós termék bemutatásakor a „magyar-kanadai koprodukció” vagy a „kanadai-magyar koprodukció” azonosítást kapja.

Ez az azonosítás szerepel a főcímlistán, minden kereskedelmi hirdetésben, tájékoztatási anyagban és mindig, ha a koprodukciót bemutatják.

XXV. CIKK

Hacsak a koprodukciós partnerek nem állapodnak meg másképp, a koprodukciós terméket a többségi koprodukciós partner nevezi be nemzetközi fesztiválra a koprodukciós partner egyetértésével, vagy - a koprodukciós partnerek egyenlő anyagi hozzájárulása esetén - az az ország, ahonnan a rendező származik.

XXVI. CIKK

Mindkét ország illetékes hatóságai közösen állapodnak meg a koprodukciós eljárás szabályaiban, figyelembe véve a Magyarországon és Kanadában érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat. Az eljárás szabályai a jelen Egyezményhez vannak csatolva.

XXVII. CIKK

Semmilyen korlátozás alá nem esik Magyarországon a kanadai film- és videotermékek importja, forgalmazása és bemutatása, illetve Kanadában a magyar termékeké, kivéve azon korlátozásokat, melyek a két ország valamelyikében az érvényben lévő törvények és szabályok alá esnek. Magyarországon vagy Kanadában a vonatkozó törvények és szabályozások lényeges változása esetén a két ország illetékes hatóságai felülvizsgálják ezt az Egyezményt, és szükség esetén javasolják az Egyezmény rendelkezéseinek módosítását.

XXVIII. CIKK

Az illetékes szervek szükség esetén megvizsgálják ezen Egyezmény végrehajtását annak érdekében, hogy bármilyen, a végrehajtással kapcsolatban felmerült nehézséget elhárítsanak. A szükséges mértékben tesznek javaslatokat a kívánatos változtatásokra, teljes mértékben figyelembe véve a két ország érdekeit a film és videó együttműködés fejlesztésében.

XXIX. CIKK

Egy országonként legalább három tagból álló Vegyes Bizottságot hoznak létre, amely ellátja a jelen Egyezmény végrehajtásának felügyeletét. A Vegyes Bizottság elvben kétévente tart ülést, váltakozva a két országban. Mindazonáltal valamelyik, vagy mindkét illetékes hatóság kérésére rendkívüli ülést lehet összehívni, különösen, ha a film és videó ipart szabályozó törvények és szabályozások terén érdemleges változások következnek be, vagy ha jelen Egyezmény végrehajtásában komoly nehézségek mutatkoznak.

XXX. CIKK

A Szerződő Felek a Magyarországon és Kanadában érvényben lévő törvények és szabályok figyelembevételével kölcsönösen törekszenek a film és videó termékek kiegyensúlyozott kereskedelmi forgalmazására, és elősegítik a film és videó ipar kapcsolatainak kiterjesztését, valamint e területen a publikációk cseréjét.

XXXI. CIKK

Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást a vonatkozó alkotmányos eljárások befejeztéről.

XXXII. CIKK

Az Egyezmény a hatálybalépéstől számított három évig érvényes. Az Egyezmény hallgatólagosan ugyanennyi időre meghosszabbodik, ha azt a lejárata előtt hat (6) hónappal egyik Fél sem mondja fel írásban. Az Egyezménynek bármely Fél általi felmondása időpontjában folyamatban lévő koprodukciók befejezésükig továbbra is teljes mértékben részesülnek az Egyezményben rögzített kedvezményekből. Az Egyezmény előírásai és feltételei alkalmazandók annak lejárta után a befejezett koprodukciók bevételeinek elszámolására.

Ennek hiteléül alulírottak kormányaik által kellően meghatalmazva aláírták az Egyezményt.

Készült két példányban, Budapesten, 1987. május hó 7. napján magyar, angol és francia nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

FÜGGELÉK ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A kedvezmények alkalmazására irányuló kérelmet bármilyen koprodukcióra mindkét hatóságnak be kell nyújtani legkésőbb hatvan (60) nappal a forgatás megkezdése előtt. Annak az országnak a hatósága, melynek a többségi részvételű koproducer az állampolgára, közli javaslatait a másik hatósággal húsz (20) napon belül, amint az alább leírt teljes dokumentációt kézhez kapta. A kisebbségi részvételű koproducer állampolgársága szerinti ország hatósága ettől számított tizennégy (14) napon belül közli döntését.

A benyújtáshoz szükséges dokumentáció az alábbi elemeket tartalmazza, röviden megfogalmazva magyarul Magyarország esetében, angolul vagy franciául Kanada esetében:

I. Egy dokumentum, mely bizonyítja, hogy a koprodukció szerzői jogait legálisan megszerezték.

II. A koprodukciós szerződés mindkét fél által aláírt példánya.

A szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a koprodukció címét;

2. a forgatókönyvíró nevét, vagy az adaptáló nevét, amennyiben irodalmi műből született a forgatókönyv;

3. a rendező nevét (helyettesítési záradék arra az esetre, ha változtatás szükséges);

4. költségvetést;

5. pénzügyi tervet;

6. a bevételek és a piacok megosztását a két ország rendelkezéseinek és kereskedelmi szabályainak megfelelően;

7. a koprodukciós partnerek közötti arányos megosztását bármilyen túl- vagy alulköltésnek, mely alapvetően a hozzájárulás mértékében oszlik meg, bár a kisebbségi koproducens része bármilyen túlköltésnél egy alacsonyabb százalékra vagy fix összegre limitálható, feltéve, ha az Egyezmény VIII. cikkében előírt minimális mértéket eléri;

8. záradékot arról, hogy jelen Egyezmény alapján alkalmazott kedvezmény egyik országban sem kötelezi az illetékes szerveket, hogy megadják a bemutatási engedélyt a koprodukcióra;

9. záradékot, amely az intézkedéseket tartalmazza, ha:

a) a benyújtott anyag teljes áttanulmányozása után valamelyik országban az illetékesek nem adják meg a kért kedvezményeket;

b) az illetékes szervek megtiltják a koprodukció bemutatását egyik vagy másik országban vagy exportját harmadik országba

c) egyik fél sem teljesíti a kötelezettségeit.

10. a forgatás vagy animáció kezdési időpontját;

11. záradékot, amely előírja, hogy a többségi koprodukciós partner biztosítást kössön legalább „minden gyártási rizikó”-ra és minden „eredeti anyag gyártási rizikó”-ra;

12. forgalmazási szerződést, amelyet már aláírtak;

13. az alkotói és műszaki gárda listáját, megjelölve nemzetiségüket és színészek esetében a szerepet, amelyet eljátszanak;

14. a gyártási ütemtervet és a koprodukcióhoz szükséges anyagok listáját;

15. a részletes költségvetést, megjelölve a két ország közötti költségvállalást;

16. a koprodukciós partnerek által aláírt végleges forgatókönyvet.

A két ország illetékes hatóságai bármilyen további dokumentációt és minden egyéb kiegészítő információt kérhetnek, amelyet szükségesnek ítélnek.

Elvben a végső forgatókönyv (beleértve a dialóglistát) még a forgatás megkezdése előtt kell, hogy az illetékes hatóságokhoz eljusson.

Módosítást, beleértve a koprodukciós partner változását, az eredeti szerződésben lehet eszközölni, de jóváhagyásra mindkét ország illetékes hatóságához el kell juttatni még a koprodukció befejezése előtt. A koprodukciós partner megváltoztatása csak kivételes esetben lehetséges, és csak olyan okból, amelyet mindkét fél illetékes hatósága elfogad.

Az illetékes hatóságok folyamatosan értesítik egymást döntéseikről.

Agreement
on Film and Video Relations between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of Canada

The Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of Canada,

CONSIDERING that it is desirable to establish a framework for audiovisual relations and particularly for film and video co-productions;

CONSCIOUS that co-productions can contribute to further expansion of the film and video production industries of both countries as well as to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that this cultural and economic cooperation will contribute to the enhancement of the relations between the two countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

For the purposes of this Agreement, the word „co-production” refers to projects irrespective of length or format including animation and documentaries, produced either on film, videotape or videodisc, for distribution in theatres, on television, videocassette, videodisc or any other form known or yet to be invented or used.

ARTICLE II

Co-productions undertaken under the present Agreement must be approved by the following competent authorities:

In Hungary: the Director General of Central Board of Hungarian Cinematography;

In Canada: the Minister of Communications.

ARTICLE III

These co-productions are considered to be national productions by and in the two countries. They are by right fully entitled to the benefits resulting from the legislation and regulations concerning the film and video industries which are in force or from those which may be decreed in each country. These benefits accrue solely to the producer of the country that grants them.

ARTICLE IV

In order to qualify for the benefits of this Agreement, co-productions must be undertaken by producers who have good technical organization, sound financial backing and recognized professional standing. The competent authorities of the two countries provide each other with a statement that their respective producer appears to meet the criteria above.

ARTICLE V

The producers, the writers and the directors of co-productions, as well as technicians, performers and other production personnel participating in the production, must be Hungarian or Canadian, or permanent residents of Hungary or Canada.

ARTICLE VI

The term „permanent residents of Canada” mentioned in the preceding Article has the same meaning as in the provisions of the Canada Income Tax Regulations relating to certified productions, as they may be amended from time to time.

ARTICLE VII

Should the co-production so require, the participation of one (1) performer other than those provided for in Article V may be permitted, subject to agreement between the co-producers and approval of the competent authorities of both countries.

ARTICLE VIII

The proportion of the respective contributions of the co-producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each co-production. To establish this proportion, all technical and creative elements brought by the Hungarian co-producer can be expressed at the highest of the following rates: either union rates applicable to Hungary or minimum union rates applicable to the Canadian co-producer at the time of the co-production.

ARTICLE IX

Live action shooting as well as animation works, such as storyboards, layout, key animation, inbetweens and voice recording, must be carried out alternatively in Hungary and Canada. Location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized, if the script or the action so requires and if technicians from Hungary and Canada take part in the shooting.

ARTICLE X

The minority co-producer shall be required to make an effective technical and creative contribution. In principle, the contribution of the minority co-producer in technicians and performers shall be in proportion to his investment. In all cases, such contribution shall include the participation of not less than three technicians, one performer in a leading role and two performers in a supporting role. In exceptional circumstances, departures herefrom may be approved by the competent authorities of both countries.

ARTICLE XI

The competent authorities of both countries look favourably upon co-productions undertaken by producers of Hungary, Canada and countries to which both Hungary and Canada are bound by co-production agreements.

ARTICLE XII

The proportion of minority contributions to such co-productions shall not be less than twenty (20) per cent for each co-production.

ARTICLE XIII

The minority co-producers shall be required to make an effective technical and creative contribution.

ARTICLE XIV

An overall balance must be achieved during the term of the present Agreement with respect to financial participation, as well as to the creative staff, technicians, performers, and technical resources (studios and laboratories).

ARTICLE XV

The Joint Commission referred to in Article XXIX of the Agreement shall examine whether such a balance has been achieved, and shall decide what measures are necessary in order to correct any imbalance.

ARTICLE XVI

Two copies of the final protection and reproduction material used in the production shall be made for all co-productions. Each co-producer shall be the owner of a copy of the protection and reproduction material and shall be entitled to use it to make the necessary reproductions. The original production material of the co-production made under the Agreement will be archived in the country of the majority co-producer, except when, at the request of the co-producers, the competent authorities agree otherwise. Moreover, each co-producer shall have access to the original production material in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers.

ARTICLE XVII

The original sound track of each co-production shall be made in Hungarian or in either English or French. Double shooting in two of these languages may be made. Dialogue in other languages may be included in the co-production as the script requires.

ARTICLE XVIII

Dubbing or subtitling in Hungarian shall be carried out in Hungary and the cost shall be included in the Hungarian co-producer contribution. Dubbing or subtitling of each co-production into English and French shall be carried out in Canada and the cost shall be included in the Canadian co-producer contribution. The Hungarian co-producer shall have access to the English and French versions made by the Canadian co-producer to meet his needs for distribution and marketing in his territories.

ARTICLE XIX

Moreover, the competent authorities of the two countries wish that dubbing or subtitling into Hungarian of each Canadian production distributed and exhibited in Hungary be carried out in that country and dubbing or subtitling into English or French of each Hungarian production distributed and exhibited in Canada be carried out in that country.

ARTICLE XX

Subject to their legislation and regulations in force, Hungary and Canada shall facilitate the entry into and temporary residence in their respective territories of the creative, technical and artistic personnel dependent on the co-producer of the other country. They shall similarly permit the temporary entry and re-export or leasing of any equipment necessary for the co-production under this Agreement.

ARTICLE XXI

Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be subject to approval by the authorized Hungarian enterprise and by the competent Canadian authority. Such sharing shall in principle be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers outlined in Article VIII.

ARTICLE XXII

Approval of a co-production proposal by the competent authorities of both countries is in no way binding upon them in respect of the granting of license to show the co-production.

ARTICLE XXIII

Where a co-production is exported to a country that has quota regulations:

a) it shall in principle be included in the quota of the country of the majority co-producer;

b) it shall be included in the quota of the country that has the best opportunity of arranging for its export, if the respective contributions of the co-producers are equal;

c) it shall be included in the quota of the country of which the director is a national, if any difficulties arise.

ARTICLE XXIV

A Co-production shall when shown be identified as a „Hungary-Canada co-production” or „Canada-Hungary co-production”.

Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising and promotional material and whenever this co-production is shown.

ARTICLE XXV

Unless the co-producers agree otherwise, a co-production shall be entered at international festivals by the country of the majority co-producer with the consent of the other co-producer or, in the event of equal financial participation of the co-producers, by the country of which the director is a national.

ARTICLE XXVI

The competent authorities of both countries shall jointly establish the rules of procedure for co-productions taking into account the legislation and regulations in force in Hungary and Canada. These rules of procedure are attached to the present Agreement.

ARTICLE XXVII

No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Canadian film and video productions in Hungary or Hungarian film and video productions in Canada other than those contained in the legislation and regulations in force in each of the two countries. In each case of essential changes in the relating legislation and regulations in Hungary or Canada, the competent authorities of the two countries will review this Agreement and recommend to modify its terms and conditions if necessary.

ARTICLE XXVIII

The competent authorities shall examine the implementation of this Agreement as necessary in order to resolve any difficulties arising from its application. They shall recommend at need possible amendments with a view to developing film and video cooperation in the best interests of both countries.

ARTICLE XXIX

A Joint Commission consisting at least of three members from each party is established to look after the implementation of this Agreement. A meeting of the Joint Commission shall take place in principle once every two years and it shall meet alternately in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the legislation or the regulations governing the film and video industries, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.

ARTICLE XXX

The Contracting parties will favour mutually the balanced commercial distribution of the film and video productions and will encourage the enhancement of the relations of their film and video industry and will facilitate the exchange of publications in this field, taking into account the legislation and regulations in force in Hungary and Canada.

ARTICLE XXXI

The present Agreement shall come into force on the day which the contracting parties have notified each other of the completion of their respective constitutional procedures.

ARTICLE XXXII

It shall be valid for a period of three years from the date of its entry into force; a tacit renewal of the Agreement for like periods shall take place unless one or the other country gives notice of termination in writing six (6) months before the expiry date. Co-productions in progress at the time of notice of termination of the Agreement by either Party, shall continue to benefit fully until completion from the conditions of this Agreement. After expiry of the Agreement its terms and conditions shall continue to apply to the liquidation of receipts from completed co-productions.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in Budapest, Hungary, this seventh day of May 1987, in the Hungarian, English and French languages, each version being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF CANADA

THE HUNGARIAN PEOPLE’S REPUBLIC

(Signatures)

ANNEX RULES OF PROCEDURE

Application for benefits under this Agreement for any co-production must be made simultaneously to both administrations at least sixty (60) days before shooting begins. The administration of the country of which the majority co-producer is a national shall communicate its proposal to the other administration within twenty (20) days of the submission of the complete documentation as described below. The administration of the country of which the minority co-producer is a national shall thereupon communicate its decision within fourteen (14) days.

Documentation submitted in support of an application shall consist of the following items, drafted in Hungarian in the case of Hungary, in English or French in the case of Canada.

I. A document providing proof that the copyright for the co-production has been legally acquired.

II. A copy of the co-production contract signed by the co-producers.

The contract shall include:

1. the title of the co-production;

2. the name of the author of the script, or that of the adaptor if it is drawn from a literary source;

3. the name of the director (a substitution clause permitted to provide for his replacement if necessary);

4. the budget;

5. the financing plan;

6. the distribution of receipts and markets, subject to the legislation and foreign trading rules of the two countries;

7. the respective shares of the co-producers in any over or underexpenditure, which shares shall in principle be proportional to their respective contributions, although the minority co-producer¨s share in any overexpenditure may be limited to a lower percentage or to a fixed amount providing that the minimum proportion permitted under Article VIII of the Agreement is respected;

8. a clause recognizing that admission to benefits under this Agreement does not bind the competent authorities in either country to permit public exhibition of the co-production;

9. a clause prescribing the measures to be taken where:

a) after full consideration of the case, the competent authorities in either country refuse to grant the benefits applied for;

b) the competent authorities prohibit the exhibition of the co-production in either country or its export to a third country;

c) either party fails to fulfil its commitments;

10. the period when shooting or animation is to begin;

11. a clause stipulating that the majority co-producer shall take out an insurance policy covering at least „all production risks” and „all original material production risks”;

12. the distribution contract, where this has already been signed;

13. a list of the creative and technical personnel indicating their nationalities and, in the case of performers, the roles they are to play;

14. the production schedule and the list of the materials required for the co-production;

15. the detailed budget identifying the expenses to be incurred by each country;

16. the final script signed by the co-producers.

The competent administration of the two countries can demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent administrations prior to the commencement of shooting.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract but they must be submitted for approval by the competent administrations of both countries before the co-production is finished. The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to both the competent administrations.

The competent administrations will keep each other informed of their decisions.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Egyezmény 31. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.