A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

A Kormány a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik,

b) honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány.

A kijelölt szervezetekre vonatkozó követelmények

2. § (1) A kijelölt szervezetnek a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésére minőségirányítási kézikönyvvel, valamint olyan belső szabályzattal kell rendelkeznie, amely tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint a 6. § (2) bekezdésében előírtakat (a továbbiakban: működési és eljárási szabályzat).

(2) A működési és eljárási szabályzatban rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a kijelölt szervezet miként biztosítja

a) azt, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalója és a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelőségértékelési tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet) rendelkezzen a kijelölt megfelelőségértékelési területen

aa) a termékek forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabály, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és annak végrehajtási intézkedései rendelkezéseinek, valamint az irányadó szabványok ismeretével, továbbá

ab) az értékelés eredménye, a nyilvántartások és – ha a szervezet megfelelőségértékelési tanúsítást végez – a tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;

b) a megfelelőségértékelési eljárás átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) a megfelelőségértékelésnek az esetleges egyéb tevékenységektől való elkülönítését;

d) – a termék forgalmazására vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott követelmények keretei között – a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplő méretének, tevékenységi ágazatának, szerkezetének, az alkalmazott gyártástechnológia összetettsége fokának és a gyártási folyamat egyedi, tömegtermelési vagy sorozat-jellegének megfelelő figyelembevételét;

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusában létrehozott, a bejelentett szervezeteket koordináló csoport tevékenységében való részvételt, vagy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete megfelelő tájékoztatását az említett szabványosítási tevékenységről, illetve koordináló csoportban folyó munkáról; és

f) az e) pont szerinti koordináló csoportban hozott adminisztratív döntések és dokumentumok alkalmazását.

(3) A kijelölt szervezetnek minden, a kijelölt megfelelőségértékelési területébe tartozó termék és megfelelőségértékelési eljárás tekintetében biztosítania kell a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges felszereltséget.

(4) A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetnek a kijelölt megfelelőségértékelési területen rendelkeznie kell az adott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai képzettséggel és szakmai gyakorlattal, és a megfelelőségértékelési tevékenységet a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.

(5) A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetet a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak a megfelelőségértékeléssel kapcsolatban eljáró hatóság, továbbá törvényben meghatározott szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

A kijelölt szervezetek tevékenységére vonatkozó rendelkezések

3. § A kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen, a termékre vonatkozóan megfelelőségértékelési tevékenységet előíró jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelelően végzi a megfelelőségértékelési tevékenységeket.

4. § (1) A megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződést írásban kell megkötni.

(2) A megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet rövidebb, mint a megfelelőségértékelési tanúsítás alapján kiadandó tanúsítvány hatálya.

(3) A megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kikötést, amelynek értelmében a megfelelőségértékelő szervezet a szerződés időtartama alatt jogosult a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplőnél a szerződés tárgyát képező megfelelőségértékelési tevékenységhez szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégezni.

(3a) *  A polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés és az e tevékenységre irányadó általános szerződési feltételek nem tartalmazhatnak olyan rendelkezést, amely korlátozza vagy ellehetetleníti a megbízó gazdasági szereplő azon jogát, hogy a szerződés szerinti eljárás szabályszerűségét és annak eredményét vitassa.

(4) A (3) bekezdésben és a 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak a megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződésnek akkor is részei, ha a felek eltérően rendelkeznek.

(5) *  Ha az (1) bekezdés szerinti szerződés nem vagy nem megfelelően tartalmazza a (2) bekezdés, illetve a polgári célú pirotechnikai eszközök tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés esetén a (3a) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemeket, a megbízó gazdasági szereplő a Polgári Törvénykönyvnek és a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályainak megfelelően érvényesítheti jogait bíróság előtt.

5. § (1) A kijelölt szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez csak olyan közreműködőt vehet igénybe, aki megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A közreműködő igénybevételéről és az általa végzendő feladatokról a kijelölt szervezet haladéktalanul tájékoztatni köteles a kijelölő hatóságot.

(2) Közreműködő igénybevételéhez a megrendelő gazdasági szereplő beleegyezése szükséges.

(3) A megfelelőségértékelési vizsgálati és ellenőrzési eredmények kiértékelésére és megfelelőségértékelési tanúsításra közreműködő nem vehető igénybe.

6. § (1) Ha a kijelölt szervezet megállapítja, hogy a termék nem felel meg a termékre vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, továbbá a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 8. pontjában meghatározott egyéb műszaki előírásokban meghatározott azon követelményeknek, amelyekre nézve a gazdasági szereplő a megfelelőségértékelési tanúsítást kérte, a kijelölt szervezet addig nem állít ki megfelelőségi tanúsítványt, amíg a gazdasági szereplő nem teszi meg a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges intézkedéseket.

(2) Ha a kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítvány kiadását követően állapítja meg, hogy a tanúsított termék már nem elégíti ki az (1) bekezdésben hivatkozott követelményeket, erről a termék sajátosságaihoz igazodó határidő közlésével értesíti a gazdasági szereplőt. Ha a gazdasági szereplő a megadott határidőn belül nem teszi meg a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges intézkedéseket, vagy a termék hibája nem orvosolható, a kijelölt szervezet minőségirányítási kézikönyvében és a működési és eljárási szabályzatában meghatározottak szerint a tanúsítvány hatályát korlátozza, felfüggeszti vagy a tanúsítványt visszavonja.

(3) A minőségirányítási kézikönyvnek, valamint a működési és eljárási szabályzatnak a (2) bekezdés szerinti rendelkezéseit a gazdasági szereplő számára a megfelelőségértékelési tanúsítás elvégzésére irányuló szerződés megkötése előtt megismerhetővé kell tenni. Annak bizonyítása, hogy e kötelezettségnek eleget tett, a kijelölt szervezetet terheli.

7. § A kijelölt szervezet a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat – így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvet, tanúsítványt – tíz évig köteles megőrizni.

A kijelölt szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

8. § (1) *  A kijelölt szervezet nyolc napon belül tájékoztatja a kijelölő hatóságot

a) a tanúsítvány kiállításának megtagadásáról, a tanúsítvány hatályának korlátozásáról vagy felfüggesztéséről és a tanúsítvány visszavonásáról,

b) a kijelölt megfelelőségértékelési területet vagy a kijelölés feltételeit érintő változásokról, továbbá

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól érkező, a megfelelőségértékelésre vonatkozó tájékoztatáskérésről.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában írtakról a kijelölt szervezet tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot is.

(3) A kijelölő hatóság hatósági ellenőrzése keretében adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet a kijelölt szervezetnek a kijelölt megfelelőségértékelési területen végzett megfelelőségértékeléséről, továbbá a megfelelőségértékeléshez kapcsolódó bármely más általa végzett tevékenységről, így különösen a határon átnyúló tevékenységekről.

(4) Ha a kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértését tapasztalja, erről megfelelően tájékoztatja a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteket, ideértve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi állambeli (a továbbiakban: EGT-államok) bejelentett szervezeteket is.

(5) A kijelölt szervezet a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezetek – ideértve az EGT-állambeli bejelentett szervezeteket – kérésére tájékoztatást ad a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről is.

A kijelölő hatóság

9. § *  A megfelelőségértékelési tevékenységeket engedélyező kijelölő hatóság feladatait a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában a termékre vonatkozó forgalmazási követelmény szabályozása tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter látja el.

10. § A kijelölésre vonatkozó döntés előkészítésében – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli hozzátartozója olyan tevékenységet végez, mint amilyet a kérelmező szervezet végez a kérelmezett megfelelőségértékelési területen. A kizárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kijelölés iránti kérelem

11. § (1) A kijelölés iránti kérelemben meg kell jelölni azt a megfelelőségértékelési tevékenységet, továbbá terméket és megfelelőségi eljárást (modult), amelyre a kérelmező szervezet az engedélyt kéri (a továbbiakban: kérelmezett megfelelőségértékelési terület). Kijelölés iránti kérelem a megfelelőségértékelési tevékenységek közül bármelyikre vagy többre együttesen, továbbá több megfelelőségértékelési eljárásra és termékre is előterjeszthető.

(2) Kizárólag megfelelőségértékelési vizsgálatra vagy megfelelőségértékelési ellenőrzésre engedély akkor kérhető, ha a kérelmező szervezet igazolja, hogy megfelelőségértékelési tanúsításra kijelölt szervezettel olyan szerződést kötött, amely alapján az említett tanúsításra kijelölt szervezet a tanúsítást a kérelmező szervezet vizsgálati, illetve ellenőrzési eredményei felhasználásával végzi. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység használatban lévő termék jogszabályban előírt időszakos vagy eseti megfelelőségértékelési ellenőrzése.

12. § (1) *  Ha az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmező szervezet kérelméhez az akkreditáló szervnek az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozatát nem csatolja, – a kérelmező adatközlése alapján – a kijelölő hatóság adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az akkreditáló szervhez.

(2) Az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölés iránti kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyvet, valamint működési és eljárási szabályzatot,

b) a kérelmező szervezetnek a kérelmezett megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozatot, ha van ilyen,

c) ha a kérelmező szervezet védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására jogosult, e jogosultságot igazoló dokumentumokat,

d) a felelősségbiztosítási szerződés másolatát és a biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos.

A kijelölési eljárás általános szabályai

13. § * 

14. § (1) Ha a kérelmező szervezet igazolja, hogy teljesíti a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó honosított harmonizált szabványokban rögzített követelményeket vagy azok egy részét, vélelmezni kell, hogy megfelel az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a szabvány vagy annak megjelölt részei által lefedett megfelelő követelményeknek.

(2) Ha a kijelölő hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett honosított harmonizált szabvány nem teljesen felel meg az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a szabvány tárgyát jelentő követelményeknek, a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R19., illetve R9. cikke szerinti eljárás érdekében erről és a meg nem felelés indokolásáról értesíti az iparügyekért felelős minisztert, aki az ügyet a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti.

15. § Ha a kijelölő hatóság megállapítja, hogy a kérelmező szervezet eleget tesz az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá, a kérelmező szervezetet a kérelmezett megfelelőségértékelési területen megfelelőségértékelésre kijelöli,

b) *  a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik – az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által működtetett elektronikus rendszeren keresztül – megkeresi a Bizottságot és az EGT-államokat a kérelmező szervezetnek bejelentett szervezetté válása és a Bizottság által vezetett nyilvántartásban ekként való közzététele iránt.

16. § *  Ha a kijelölő hatóság az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban azt állapítja meg, hogy a kijelölt szervezet az akkreditált státusza ellenére nem felel meg az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az engedély iránti kérelmet elutasító határozatát közli az akkreditált státuszt odaítélő akkreditáló szervvel.

17. § (1) A 15. § b) pontja szerinti megkeresésnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefon, telefax, elektronikus levélcím, honlapcím, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége),

b) hivatkozást az Európai Unió az érintett megfelelőségértékelési tevékenység bejelentett szervezetekkel való elvégeztetését előíró jogi aktusára,

c) az engedély javasolt hatályát,

d) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások (modulok) megjelölését [a b) pont szerinti jogi aktus érintett rendelkezésének hivatkozásával],

e) azt, hogy a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása milyen szabványok vagy előírások alapján történt,

f) *  azt, hogy a felkészültség értékelését a kijelölő hatóság vagy az akkreditáló szerv végezte,

g) a kijelölő hatóság nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező szervezet teljesíti a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozóan az Európai Unió b) pontban megjelölt jogi aktusaiban meghatározott követelményeket.

(2) A megkereséshez az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben csatolni kell a kérelmező szervezet szakmai felkészültségét igazoló okiratokat.

(3) Ha a Bizottság és az EGT-államok a kérelmező szervezet bejelentett szervezetté válása ellen

a) az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetében a megkeresést követő két héten belül,

b) az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megkeresést követő két hónapon belül

nem emelnek kifogást és a Bizottság a kérelmező szervezetet nyilvántartásba véve az e célra kialakított honlapon bejelentett szervezetként közzéteszi, a kijelölő hatóság határoz a szervezetnek a 15. § b) pontja szerinti, a kijelölő hatóság általi megkeresés időpontjára visszamenőleges hatállyal történő kijelöléséről. * 

A kijelölt szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

18. § A kijelölt szervezet a kijelölés feltételeiben bekövetkezett változást köteles a kijelölő hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenteni.

19. § (1) * 

(2) *  Az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés esetében, a kijelölő hatóság a 20. § (1) bekezdés szerinti döntésének meghozatala során figyelembe veszi az akkreditáló szervtől megkapott felügyeleti vizsgálati, rendkívüli felügyeleti vizsgálati eredményt és az akkreditáló szerv határozatát.

(3) A kijelölő hatóság a Bizottság megkeresésére a Bizottság rendelkezésére bocsátja az olyan bejelentett szervezet bejelentett szervezetté válása kezdeményezésének vagy a szakmai alkalmassága igazolásának alapjául szolgáló összes információt, amelynek tevékenységével kapcsolatban a Bizottság részéről kifogás merült fel.

20. § (1) Ha a kijelölt szervezet nem felel meg az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket megsérti vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a kijelölő hatóság az eset összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával felfüggeszti, vagy részben vagy egészben visszavonja a kijelölt szervezet engedélyét.

(2) A kijelölő hatóság felfüggeszti a kijelölt szervezet engedélyét, ha a kijelölt szervezet

a) megsérti a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket, azonban a jogsértés súlyossága nem indokolja a kijelölés visszavonását,

b) az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kijelölési eljárás esetében a hatósági ellenőrzést megelőzően az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat határidőben nem bocsátja a kijelölő hatóság rendelkezésére,

c) ezt maga kéri.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben az engedély felfüggesztésének időtartama a jogsértés megszüntetéséhez szükséges idő.

(4) A kijelölő hatóság a kijelölt megfelelőségértékelési terület egészén vagy egy részén visszavonja a kijelölt szervezet engedélyét, ha a kijelölt szervezet

a) nem felel meg többé az Msztv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy a tevékenységét jogszerűen nem tudja tovább folytatni,

b) súlyosan megsérti a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket,

c) az esedékes hatósági ellenőrzést nem teszi lehetővé vagy akadályozza,

d) engedélyét felfüggesztette, és a kijelölt szervezet felfüggesztés megszüntetése feltételeinek határidőben nem tett eleget,

e) bejelenti a tevékenysége megszüntetését.

(5) A megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély hatályát veszti:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ha a kijelölt megfelelőségértékelési területre vonatkozó jogszabály megváltozása miatt a kijelölt megfelelőségértékelési területre engedély a továbbiakban nem adható,

c) a kijelölt szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén,

d) visszavonással.

21. § (1) Ha a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély hatályát veszti, a megfelelőségértékelő szervezet köteles

a) saját költségén a megszűnő tevékenységgel kapcsolatos iratanyag megőrzéséről, továbbá

b) a 20. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben megbízásainak más kijelölt szervezetnek való átadásáról vagy megszüntetéséről gondoskodni és erről a kijelölő hatóságot, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplőket megfelelően tájékoztatni.

(2) A 20. § (4) bekezdés e) pontja szerinti esetben a tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentésben igazolni kell az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését.

(3) A 20. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését a végelszámolás, illetve a felszámolási eljárás során kell biztosítani.

(4) Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem tesz eleget az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségnek, a megfelelőségértékelő szervezet költségére a kijelölő hatóság rendelkezik az iratanyag megőrzéséről és az érintett gazdasági szereplőknek a megőrzés helyéről való megfelelő tájékoztatásáról.

(5) Nem érinti a kijelölt szervezet által vagy a vizsgálati eredményei alapján kiadott tanúsítványok hatályát, ha az engedély a 20. § (4) bekezdés e) pontján alapuló visszavonással vagy a 20. § (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti okból veszti hatályát.

(6) A 20. § (5) bekezdés d) pontja szerinti esetben – kivéve, ha a visszavonásra a 20. § (4) bekezdés e) pontja alapján kerül sor – a kijelölő hatóság a jogszerűtlenség fennállásának ideje alatt végzett megfelelőségértékelési tevékenység eredményének, továbbá az így kiadott tanúsítvány visszavonására kötelezi a kijelölt szervezetet.

22. § A kijelölő hatóság a 17. § (1) bekezdése szerint megadott adatokat érintő bármely későbbi változásról – ideértve az engedély felfüggesztését, részben vagy egészben történő visszavonását és megszűnését is – haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az EGT-államokat.

A Bizottság tájékoztatása

23. § (1) Az iparügyekért felelős miniszter tájékoztatja a Bizottságot az e rendeletben a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, bejelentett szervezetté válása kezdeményezésére és a kijelölt szervezetek ellenőrzésére vonatkozóan előírt rendelkezésekről és azok minden módosításáról.

(2) A termékre vonatkozó forgalmazási követelmény szabályozása tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter tájékoztatja a Bizottságot az Msztv. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, bejelentett szervezetté válása kezdeményezésére és a kijelölt szervezetek ellenőrzésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan előírt, az adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggő további rendelkezésekről és azok minden módosításáról, feltéve, hogy az érintett termékszabályozás harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik.

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra – ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása céljából jogszabály eltérően nem rendelkezik – az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

25. § * 

26. § Ez a rendelet – az Msztv.-vel együtt – a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz.