A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet

az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenységet az folytathat, aki az egyes szakterületekhez előírt képesítési feltételek valamelyikével rendelkezik, a képesítés megszerzését követő és a szakértői tevékenység megkezdését megelőző legalább ötévi szakmai gyakorlatot igazol, továbbá a tevékenység folytatásának szándékát bejelenti.

(2) A szakterületnek megfelelő tudományos fokozattal rendelkező személy, a képesítési feltételek megléte esetén szakmai gyakorlat igazolása nélkül is folytathat szakértői tevékenységet.

(3) A szakterületek megnevezését a rendelet 1. melléklete, a képesítési feltételeket pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. § (1) *  A bejelentőnek a szakértői tevékenység megkezdését a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére kell bejelentenie.

(2) A bejelentésnek a személyazonosító adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) a bejelentő iskolai végzettségét, az oklevelet kiállító intézmény megnevezését, helyét, az oklevél számát, keltét,

b) a korábbi munkahelyek megjelölését,

c) a jelenlegi munkahely és munkakörök feltüntetését,

d) a bejelentő korábbi tudományos és publikációs tevékenységét,

e) a bejelentés dátumát, valamint a bejelentő aláírását.

(3) A bejelentéshez csatolni kell:

a) a képzettségre, iskolai végzettségre vonatkozó dokumentumok másolatát,

b) a szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolást,

c) a bejelentő részletes, fényképes szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzékét, valamint

d) a 4. § (1) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló postai feladóvevényt vagy az átutalás igazolását.

3. § *  (1) *  A feltételeknek meg nem felelő bejelentés esetén a Kormányhivatal a tevékenység folytatását megtiltja.

(2) *  A szakértői tevékenységet folytatókról a Kormányhivatal a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a Kormányhivatal honlapján az alábbi adatokat teszi közzé (szakértői névjegyzék):

a) szakterület és részterület, valamint a bejegyzés időpontja, valamint

b) nyilvántartási szám.

4. § (1) A bejelentéshez ötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) kell befizetni. A díj egy fő szakterület és egy részterület díját foglalja magában. Ha a bejelentő a fő szakterületen belül több részterületet jelöl meg, minden további megjelölt részterület után kétezer forint díjat kell megfizetni. Ha a bejelentő több fő szakterület megjelölésével kér nyilvántartásba vételt, a díjat fő szakterületenként külön-külön kell számolni.

(2) *  Az eljárás megindításakor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) foglaltakon kívül a díjfizetési kötelezettség készpénzátutalással is teljesíthető. A díjfizetési kötelezettséget a Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000 számú számlájára vagy a Kormányhivatal által megküldött készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni.

(3) A díjak megfizetésével kapcsolatban az Itv. 3. § (4) bekezdésében foglaltak, a díjfizetésre kötelezettek megállapítása tekintetében a 31. § (1) bekezdésének első mondatában foglaltak az irányadóak.

5. § *  A szakértőt halála esetén, továbbá ha azt ő maga kéri, törölni kell a szakértői névjegyzékből, a törlési indokkal összhangban beadott dokumentumok alapján.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendeletet a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Azt a szakértőt, aki e rendelet hatálybalépésekor érvényes szakértői engedéllyel rendelkezik, a miniszter nyilvántartásba veszi, és szakértői tevékenységét időkorlát nélkül folytathatja.

(4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó bejelentés-köteles szakterületek * 

Fő szakterületek és részterületek megnevezése

I. Élelmiszergyártás és italgyártás

1. húsfeldolgozás, tartósítás, húskészítmények gyártása

2. halfeldolgozás, -tartósítás

3. gyümölcs-zöldségfeldolgozás, -tartósítás

4. növényi, állati olaj gyártása

5. tejfeldolgozás

6. malomipari termékek, keményítő gyártása

7. pékáru, tésztafélék gyártása

8. egyéb élelmiszerek gyártása

9. italgyártás

II. Borászat

1. szőlőbor termelése

2. gyümölcsbor termelése

III. Élelmiszer-biztonság

1. élelmiszer-higiénia

2. élelmiszer-minőségügy

IV. Élelmiszerminőség-ellenőrzés

1. minőségirányítási rendszer

2. káros szennyezések analitikai vizsgálata

V. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás

1. üzem- és munkaszervezés

2. áruforgalom, piac, marketing, gazdaságossági hatékonysági vizsgálatok és elemzések

3. informatika, számítástechnika

VI. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés

VII. Szántóföldi növénytermesztés

1. kenyérgabona-termesztés

2. takarmánygabona-termesztés

3. pillangós növények termesztése

4. egyéb szántóföldi növények termesztése

5. vetőmag-termesztés

6. cukorrépa-termesztés

7. burgonyatermesztés

8. rostnövény-termesztés

9. olajnövények termesztése

10. dohánytermesztés és fermentálás

VIII. Kertészeti növénytermesztés

1. szőlőtermesztés

2. gyümölcstermesztés

3. szántóföldi zöldségtermesztés

4. növényházi és fóliás zöldségtermesztés

5. gyógy-, illóolaj-, fűszernövény-termesztés

6. szaporítóanyag-termesztés (mag, faiskola, oltvány)

7. szabadföldi dísznövény-termesztés

8. növényházi és fóliás dísznövény-termesztés

9. zöldterület-fenntartás

10. parkfenntartás

11. parképítés

IX. Állattenyésztés, állattartás, takarmányozás

1. kecsketenyésztés

2. szarvasmarha-tenyésztés

3. sertéstenyésztés

4. lótenyésztés

5. juhtenyésztés

6. baromfitenyésztés

7. nyúl- és prémes állat-tenyésztés

8. *  méhészet

9. takarmányozás, takarmánygazdálkodás, takarmánygyártás

9. *  kedvtelésből tartott állat tenyésztése

10. *  takarmányozás, takarmánygazdálkodás, takarmánygyártás

X. Termésbecslés

1. mezőgazdasági kárbecslés

XI. Biotechnológia

1. növénytermesztés

2. állattenyésztés

3. élelmiszeripar

XII. Bioenergia

1. fás és lágyszárú energianövények termesztése, feldolgozása

2. mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú hasznosítása

3. mezőgazdasági eredetű megújuló energiaforrások

4. biogáz (pirogáz, pirolízis)

5. szilárd biomassza feldolgozása és tüzelése

6. folyékony biomassza (bioetanol-biodízel)

7. energiatermelés hulladékból

XIII. Termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés

XIV. Földminősítés, földvédelem és földhasznosítás

XV. Vadgazdálkodás és vadászat

1. vadászati jog, vadászterületek kialakítása, haszonbérlete

2. vadgazdálkodási tervezés

3. erdei vadkár

4. mezőgazdasági vadkár

5. zárttéri vadtartás, vadgazdálkodási berendezések és létesítmények értékelése

6. vadászati balesetek, vad-gépjármű ütközése

7. vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálata

8. íjas vadászat és solymászat

XVI. Halászat

1. haltenyésztés, halászati ökonómia

XVII. Agrár-környezetgazdálkodás

XVIII. Erdőgazdálkodás

1. erdészeti szaporítóanyag-termesztés

2. erdővédelem

3. erdőhasználat és fakitermelés

4. erdőérték és kárértékelés

5. erdőfeltárás és erdészeti útépítés

6. erdőgazdálkodási ökonómia

7. erdészeti környezetvédelemi hatásvizsgálat és felülvizsgálat

8. erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés

9. erdőtelepítés és fásítás tervezése

10. erdőtervezés, erdészeti üzemtervek készítése

11. erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezés

XIX. Vidékfejlesztés

1. falusi turizmus

2. lovas turizmus

3. gasztro-turizmus

4. ökoturizmus

5. területfejlesztés és településfejlesztés

XX. Agrár-vidékfejlesztési programkészítés

XXI. Tápanyag-gazdálkodás

1. talaj- és növényvizsgálatok

2. műtrágyázás

3. szervestrágyázás, biológiailag lebomló mezőgazdasági eredetű szervesanyag bevitel

4. egyéb termésnövelő anyagok alkalmazása, vizsgálata

XXII. Nagyméretarányú talajtérkép készítés

2. melléklet az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelethez * 

A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó bejelentés-köteles szakterületek képesítési feltételei * 

A B C
Szakterület megnevezése Képesítési feltétel
1. Élelmiszergyártás és italgyártás, - beleértve élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok feldolgozása - kivéve borászat a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
c) okleveles biomérnök vagy
d) okleveles kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
e) okleveles agrármérnök vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
h) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
2. Borászat a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) szőlész-borász szakmérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) szőlész-borász mérnök
3. Élelmiszer-biztonság a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) állatorvos doktor (csak húsipari/tejipari területen) vagy
c) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
d) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
e) kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
h) okleveles élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnök
i) okleveles biomérnök vagy
j) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
k) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
4. Élelmiszerminőség-ellenőrzés a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) okleveles élelmiszermérnök vagy
c) állatorvos doktor vagy
d) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
f) okleveles vegyész vagy
g) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
h) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
i) okleveles élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnök
j) okleveles biomérnök vagy
k) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
l) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
c) okleveles élelmiszermérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy
f) okleveles kertészmérnök
6. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés a) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy
b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
f) okleveles élelmiszeripari szakmérnök
7. Szántóföldi növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles növénytermesztő mérnök vagy
e) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
f) okleveles növényorvos
8. Kertészeti növénytermesztés a) okleveles kertészmérnök vagy
b) díszkertészeti mérnök (a szakterület megjelölésével csak dísznövénytermesztésre) vagy
c) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) okleveles növénytermesztő mérnök vagy
f) tájrendező és kertépítő mérnök vagy
g) tájépítész mérnök vagy
h) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
i) okleveles növényorvos
9. Állattenyésztés, állattartás, takarmányozás a) okleveles állattenyésztő mérnök vagy
b) takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök vagy
c) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) állatorvos doktor
9.1. Méhészet A fenti, valamint bármilyen felsőfokú végzettség valamelyikének megléte mellett legalább méhész szakképesítés
10. Termésbecslés a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
e) növénytermesztő mérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos
11. Biotechnológia a) mezőgazdasági biotechnológus vagy
b) molekuláris biológus vagy
c) növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök
12. Bioenergia a) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
b) okleveles agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdőmérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges bioenergetikai szakember szakirányú továbbképzés.
13. Termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles kertészmérnök vagy
c) okleveles erdőmérnök vagy
d) meliorációs mérnök vagy
e) ingatlan-nyilvántartási szervező
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges az ingatlan-vagyonértékelő szakképesítés.
f) mezőgazdasági értékbecslő képesítés
14. *  Földminősítés, földvédelem, földhasznosítás a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdőmérnök vagy
e) meliorációs mérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges a talajtani szakmérnök képesítés, továbbá az ötévi szakmai gyakorlatból legalább három évet földhivatalnál, illetve a fővárosi vagy megyei kormányhivatal földhivatalainak szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó minisztériumban vagy a jogelődeinél a földminősítési és földvédelem szakterületen történő eltöltése.
15. Vadgazdálkodás és vadászat
15.1. Vadászati jog, vadászterületek kialakítása, haszonbérlete felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.2. Vadgazdálkodási tervezés felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.3. Erdei vadkár felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.4. Mezőgazdasági vadkár felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.5. Zárttéri vadtartás, vadgazdálkodási berendezések és létesítmények értékelése erdőmérnöki vagy felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.6. Vadászati balesetek, vad-gépjármű ütközése felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.7. Vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálata felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség
15.8. Íjas vadászat felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és vadászíjász vizsga
15.9. Ragadozó madárral vadászat felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és solymászvizsga, valamint ragadozó madár tartási engedély szükséges
16. Halászat felsőfokú halászati szakirányú végzettség
17. Agrár-környezetgazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles növényvédelmi szakmérnök vagy
e) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos vagy
h) okleveles talajtani szakmérnök
18. Erdőgazdálkodás
18.1. Erdészeti szaporítóanyag-termesztés felsőfokú erdészeti végzettség
18.2. Erdővédelem felsőfokú erdészeti végzettség vagy felsőfokú növényvédelmi végzettség
18.3. Erdőhasználat és fakitermelés felsőfokú erdészeti végzettség
18.4. Erdőérték és kárértékelés felsőfokú erdészeti végzettség és ingatlanvagyon-értékelői képesítés, vagy felsőfokú szakirányú agrár végzettség és ingatlan-vagyonértékelői képesítés
18.5. Erdőfeltárás és erdészeti útépítés felsőfokú erdészeti végzettség
18.6. Erdőgazdálkodási ökonómia felsőfokú erdészeti végzettség
18.7. Erdészeti környezetvédelemi hatásvizsgálat és felülvizsgálat felsőfokú erdészeti végzettség
18.8. Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés felsőfokú erdészeti végzettség
18.9. Erdőtelepítés és fásítás tervezése felsőfokú erdészeti végzettség
18.10. Erdőtervezés, erdészeti üzemtervek készítése felsőfokú erdészeti végzettség
18.11. Erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezés felsőfokú erdészeti végzettség vagy felsőfokú tájépítészeti végzettség
19. Vidékfejlesztés vidékfejlesztési szakirányú felsőfokú végzettség
20. Agrár-vidékfejlesztési programkészítés vidékfejlesztési szakirányú felsőfokú végzettség
21. Tápanyag-gazdálkodás a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
e) okleveles talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles talajtani szakmérnök
22. Nagyméretarányú talajtérkép-készítés a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
b) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
c) talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy
d) talajtani szakmérnök vagy
e) okleveles térinformatikai mérnök
f) geográfus vagy geoinformatikus