A jogszabály mai napon ( 2024.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a munkavégzés során a munkavállaló a szemet és a bőrt érő mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció hatásának lehet kitéve.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. becslés: az expozíciónak a helyszíni expozíciómérés nélküli, ismert, osztályba sorolás vagy gyártó által megadott adatok alapján végzett értékelése,

2. besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméterben (W m-2 vagy W/m2) kifejezve,

3. besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény idő szerinti integrálja, joule per négyzetméterben (J m-2 vagy J/m2) kifejezve,

4. expozíció: a munkavállaló szemének vagy bőrének a mesterséges forrásból eredő optikai sugárzásnak való kitettsége,

5. expozíció mérése: az expozíció meghatározása műszeres helyszíni méréssel,

6. expozíciós határérték: az expozíció optikai sugárzásra vonatkozó határértéke, amely közvetlenül megállapított egészségi hatásokon és biológiai szempontokon alapul, és amely határérték betartása biztosítja a mesterséges eredetű optikai sugárzásnak kitett munkavállaló védettségét minden ismert káros egészségi hatással szemben,

7. infravörös sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 780 nm-1 mm; az infravörös tartomány IR-A (780-1400 nm), IR-B (1400-3 000 nm) és IR-C (3000 nm-1 mm) részre oszlik,

8. látható sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 380-780 nm,

9. lézer: bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz, elsődlegesen ellenőrzött indukált emisszió révén,

10. lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás,

11. nem-koherens sugárzás: bármely nem lézerrel keltett optikai sugárzás,

12. optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 100 nm és 1 mm közötti hullámhossztartományban, spektruma ultraibolya sugárzásra, látható sugárzásra és infravörös sugárzásra oszlik,

13. sugársűrűség: a sugárzó felszín egységnyi területéről egységnyi térszögbe kisugárzott fluxus, vagy kimenő teljesítmény, watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve (Wm-2 sr-1 vagy W/m2sr),

14. szint: a besugárzott felületi teljesítmény, besugárzottság és sugársűrűség kombinációja, amelynek a munkavállaló ki van téve,

15. ultraibolya sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 100-400 nm; az ultraibolya tartomány UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) és UV-C (100-280 nm) részre oszlik.

3. § (1) A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzásra megállapított expozíciós határértékeket az 1. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az 1. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani és az eredményeket össze kell hasonlítani az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

(2) Az 1. melléklet 2.1-2.7. alpontjában fogalt képletek helyettesíthetők az 1. melléklet 3.1-3.7. alpontjában foglalt kifejezésekkel és diszkrét értékek használatával, az 1. melléklet 4-6. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak szerint.

(3) Az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt kifejezéseket az 1. melléklet 4-6. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.

(4) Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.

4. § (1) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei a 2. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzás hullámhosszának és időtartamának függvényében kell kiválasztani, és az eredményeket össze kell hasonlítani a 2. melléklet 1.1-1.3. alpontjában foglalt táblázatokban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

(2) A 2. melléklet 1.1-1.3. alpontjában foglalt táblázatokban számítási segédeszközként használt együtthatókat a 2. melléklet 1.4. alpontjában foglalt táblázat sorolja fel, az ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekciókat pedig a 2. melléklet 1.5. alpontja tartalmazza.

(3) A lézer optikai sugárforrásra vonatkozó sugárveszélyeket, valamint a 2. mellékletnek az alkalmazandó expozíciós határérték táblázatára való utalást a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

(4) Egy adott lézer optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.

5. § (1) Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató az expozíció határérték alá történő csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles

a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és

b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak mértékét.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának időtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei alapján biztonsággal becsülhető, hogy a munkavállalót érő expozíció a határérték alatt marad.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni.

(5) A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá - azoknál az expozícióknál, amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást - a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.

6. § (1) A munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely az 5. § alapján meghatározott becslési, mérési, illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását. A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni. A kockázatértékelésnek - beleértve az annak alapját képező adatokat is - papír alapú adathordozón hozzáférhetőnek kell lennie, és azt meg kell őrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés használatának befejezését követő 5 évig.

(2) A kockázatértékelés során a következőket kell figyelembe venni:

a) a mesterséges eredetű optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és időtartama,

b) a 3. és 4. § szerinti expozíciós határértékek,

c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatások,

d) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatások,

e) átmeneti vakság, robbanás, tűz vagy más közvetett hatások,

f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,

g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,

h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,

i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és

j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezően szolgáltatott információ.

(3) A kockázatértékelés során a 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó más mesterséges forrásra vonatkozóan a (2) bekezdés i) pontjától eltérő objektív kritériumokon alapuló osztályozás is figyelembe vehető.

7. § (1) A mesterséges optikai sugárzás okozta expozícióból származó kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni vagy minimális szintre csökkenteni.

(2) Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínűsíti, a munkáltató köteles az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelőzését célzó műszaki, illetve szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani. Ilyen intézkedés lehet:

a) az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek alkalmazása,

b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendő munka figyelembevételével,

c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyékolások vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása,

d) a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelő karbantartási programok végrehajtása,

e) a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata,

f) az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása,

g) a munkavállaló ellátása megfelelő egyéni védőeszközökkel,

h) ha a berendezés gyártója használati utasítást ad ki a berendezéshez, ezen utasítás szerinti intézkedés, vagy

i) ha az a)-h) pontban foglalt intézkedések nem elégségesek, további más intézkedés.

(3) A munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak.

(4) Ha a munkavállaló mesterséges optikai sugárzás általi terhelése túllépi az expozíciós határértéket, a munkáltatónak a soron kívüli kockázatértékelés eredményére figyelemmel azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy az expozíció mértéke a határérték alá csökkenjen. Az intézkedést követően a munkáltató meghatározza azokat az okokat, amelyek a határérték-túllépést előidézték, egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával, módosításával vagy kiegészítésével biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor.

(5) Az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató a (2)-(4) bekezdés szerinti intézkedéseit az ilyen munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásával teljesíti.

8. § A kockázatértékelés alapján a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló jogszabálynak megfelelően jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós határértékeket meghaladó mesterséges eredetű optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell jelölni, és az oda való belépést korlátozni kell, ha ez műszakilag megoldható, és ha az expozíciós határértékek túllépésének a kockázata fennáll.

9. § A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a munkahelyükön mesterséges optikai sugárzás miatti expozíció kockázatának kitett munkavállalók oktatásáról, biztosítja, hogy a munkavállalók és képviselőik a kockázatértékelés eredményeiről, így

a) az e rendelet alapján megtett intézkedésekről,

b) az expozíciós határértékekről és a túllépésükből származó lehetséges kockázatokról,

c) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjére vonatkozóan elvégzett becslésekről, mérések és számítások eredményeiről, ezen eredmények jelentőségéről és az expozícióból származó lehetséges kockázatokról,

d) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és bejelentésének módjáról,

e) azokról a körülményekről, amelyek a munkavállalók munkaköri alkalmasságának időszakos orvosi vizsgálatát indokolják,

f) a biztonságos munkavégzés és munkaeszköz-használat szabályairól a mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció minimális szintre való csökkentése érdekében, és

g) az egyéni védőeszközök szakszerű használatáról

minden szükséges információt megkapjanak.

10. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállalóról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni, be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.

(2) A munkavállaló részére biztosítani kell a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetőségét.

(3) A munkavállalót tájékoztatni kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatának minden eredményéről.

(4) A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedés, munkabaleset vagy az expozíciós határérték túllépése esetén

a) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint a munkavállaló soron kívüli orvosi vizsgálatát el kell végezni, és

b) a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának tájékoztatnia kell a rá vonatkozó eredményről.

(5) A (4) bekezdés szerinti betegségről, munkabalesetről vagy az expozíciós határérték túllépéséről történő tudomásszerzést követően a munkáltató köteles

a) soron kívüli kockázatértékelést végezni,

b) ellenőrizni a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket,

c) figyelembe venni a kockázatértékelést végző személy és a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatát a 7. § szerinti intézkedések végrehajtása során, és

d) gondoskodni azon munkavállalók orvosi vizsgálatáról, akik hasonló expozíciónak voltak kitéve.

10/A. § *  (1) *  Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy egészségügyi tevékenységre történő használata során a munkavállalót az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott határérték 75%-át meghaladó expozíció érheti, a munkáltató köteles bejelenteni a telephely szerinti sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:

a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye,

b) a tevékenység megnevezése,

c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői,

d) a számított vagy mért expozíció értéke, és

e) az expozícióval érintett munkavállalók száma.

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített kockázatértékelést a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a kockázatértékelést az 5-8. §-nak történő megfelelés esetén jóváhagyja.

(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

12. § Az e rendelet hatálybalépésekor kifejtett, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, illetve alkalmazott mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések esetében e rendeletnek a kockázatértékelés elvégzésére, valamint a kockázatértékelés alapján elvégzendő intézkedésekre vonatkozó előírásait a kockázatértékelésnek az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt soron következő felülvizsgálatakor kell első ízben alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez

Nem-koherens optikai sugárzás

1. Nem-koherens optikai sugárzás expozíciós határértékei

2. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:

2.1. Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:

2.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:

2.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:

2.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:

2.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)-l) indexszel jelölt sorához:

2.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:

2.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:

3. A 2.1-2.7. alpont szerinti képletek helyettesítésre alkalmazható kifejezések és diszkrét értékek

3.1 Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:

3.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:

3.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:

3.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:

3.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)-l) indexszel jelölt sorához:

3.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:

3.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:

4. A 2. és a 3. pontban szereplő kifejezések értelmezése

A B
1. Eλ(λ, t), Eλ spektrális besugárzott felületi teljesítmény vagy spektrális teljesítménysűrűség: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméter per nanométerben kifejezve [W m-2 mn-1]; az Eλ (λ, t) és Eλ értékei mérésekből adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat
2. Eeff effektív besugárzott felületi teljesítmény (UV tartomány): számított besugárzott felületi teljesítmény a 180-400 nm UV hullámhossz-tartományon belül spektrálisan súlyozva S(λ)-val, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]
3. H besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény időintegrálja, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]
4. Heff effektív besugárzottság: besugárzottság spektrálisan súlyozva S(λ)-val, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]
5. EUVA összes besugárzott felületi teljesítmény (UV-A): számított besugárzott felületi teljesítmény a 315-400 nm UV-A hullámhossztartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]
6. HUVA besugárzottság: a 315-400 nm UV-A hullámhossztartományon belüli besugárzott felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy összege, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]
7. S(λ) spektrális súlyozás az UV sugárzás által a szemre és bőrre gyakorolt egészségügyi hatások hullámhossz-függőségének figyelembevételével, (5. pont szerinti táblázat) [dimenzió nélküli]
8. t, Δt idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]
9. λ hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]
10. Δλ a számítási és mérési intervallumok sávszélessége, nanométerben kifejezve [nm]
11. Lλ(λ), Lλ a forrás spektrális sugársűrűsége watt per négyzetméter per szteradián per nanométerben kifejezve [W m-2 sr-1 nm-1]
12. R(λ) spektrális súlyozás a látható és az IR-A sugárzás által a szemben okozott hőkárosodás hullámhossz-függőségének figyelembevételével (6. pontban foglalt táblázat) [dimenzió nélküli]
13. LR effektív sugársűrűség (hőkárosodás): R(λ)-val spektrálisan súlyozott számított sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]
14. B(λ) spektrális súlyozás a kékfény-sugárzás által a szemben okozott fotokémiai sérülés hullámhossz-függőségének figyelembevételére (6. pontban foglalt táblázat) [dimenzió nélküli]
15. LB effektív sugársűrűség (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott számított sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]
16. EB effektív besugárzott felületi teljesítmény (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott számított besugárzott felületi teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]
17. EIR összes besugárzott felületi teljesítmény (hőkárosodás): számított besugárzott felületi teljesítmény a 780-3000 nm infravörös hullámhossztartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]
18. Eskin összes besugárzott felületi teljesítmény (látható, IR-A és IR-B): számított besugárzott felületi teljesítmény a 380-3000 nm látható és infravörös hullámhossztartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]
19. Hskin besugárzottság: a 380-3000 nm látható és infravörös hullámhossztartományon belüli besugárzott felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy összege, joule per négyzetméterben kifejezve (J m-2)
20. a nyílásszög: egy térbeli pontban nézett, látható forrás által bezárt szög, milliradiánban kifejezve (mrad). Látható forrás az a valódi vagy virtuális tárgy, amely a lehető legkisebb retinaképet hozza létre

5. S(λ) [dimenzió nélkül], 180-400 nm

A B C D E F G H I J
1. λ nm-
ben
S(λ) λ nm-
ben
S(λ) λ nm-
ben
S(λ) λ nm-
ben
S(λ) λ nm-
ben
S(λ)
2. 180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086
3. 181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083
4. 182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080
5. 183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077
6. 184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074
7. 185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072
8. 186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069
9. 187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066
10. 188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064
11. 189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062
12. 190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059
13. 191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057
14. 192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055
15. 193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053
16. 194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051
17. 195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049
18. 196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047
19. 197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046
20. 198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044
21. 199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042
22. 200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041
23. 201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039
24. 202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037
25. 203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036
26. 204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035
27. 205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033
28. 206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032
29. 207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031
30. 208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030
31. 209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175
32. 210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167
33. 211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160
34. 212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153
35. 213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147
36. 214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141
37. 215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136
38. 216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130
39. 217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126
40. 218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122
41. 219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118
42. 220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114
43. 221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110
44. 222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106
45. 223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103
46. 224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099
47. 225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096
48. 226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093
49. 227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090

6. B (λ), R (λ) [dimenzió nélkül], 380-1400 nm

A B c
1. λ nm-ben B(λ) R(λ)
2. 300 ≤ λ < 380 0,01 -
3. 380 0,01 0,1
4. 385 0,013 0,13
5. 390 0,025 0,25
6. 395 0,05 0,5
7. 400 0,1 1
8. 405 0,2 2
9. 410 0,4 4
10. 415 0,8 8
11. 420 0,9 9
12. 425 0,95 9,5
13. 430 0,98 9,8
14. 435 1 10
15. 440 1 10
16. 445 0,97 9,7
17. 450 0,94 9,4
18. 455 0,9 9
19. 460 0,8 8
20. 465 0,7 7
21. 470 0,62 6,2
22. 475 0,55 5,5
23. 480 0,45 4,5
24. 485 0,32 3,2
25. 490 0,22 2,2
26. 495 0,16 1,6
27. 500 0,1 1
28. 500 < λ ≤ 600 100,02·(450-λ) 1
29. 600 < λ ≤ 700 0,001 1
30. 700 < λ ≤ 1050 - 100,002·(700-λ)
31. 1050 < λ ≤ 1150 - 0,2
32. 1150 < λ < 1200 - 0,2·100,02·(1150-λ)
33. 1200 < λ ≤ 1400 - 0,02

2. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez

Lézer optikai sugárzás

1. Expozíciós határértékek

1.1. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei - Rövid expozíciós időtartam < 10 s

1.2. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei - Hosszú expozíciós időtartam ≥ 10 s

1.3. A bőrt érő lézersugárzás expozíciós határértékei

1.4. Alkalmazott korrekciós tényezők és egyéb számítási paraméterek

A B C
1. Az ICNIRP listája szerinti paraméter Érvényes spektrális tartomány (nm) Érték
2. CA λ <700 CA = 1,0
3. 700-1050 CA = 100,002 (λ-700)
4. 1050-1400 CA = 5,0
5. CB 400-450 CB=1,0
6. 450-700 CB = 100,02 (λ-450)
7. CC 700-1150 CC=1,0
8. 1150-1200 CC = 100,018 (λ-1150)
9. 1200-1400 CC = 8,0
10. T1 λ <450 T1 = 10 s
11. 450-500 T1 = 10·[100,02(λ-450)]s
12. λ >500 T1 = 100 s
13. Az ICNIRP listája szerinti paraméter Érvényes biológiai hatás Érték
14. αmin minden hőhatás αmin = 1,5 mrad
15. Az ICNIRP listája szerinti paraméter Érvényes szögtartomány (mrad) Érték
16. CE α < αmin CE=1,0
17. αmin<α<100 CE = α/αmin
18. α >100 CE = α2 /(αmin·αmax) mrad ahol αmax= 100 mrad
19. T2 α<1,5 T2 = 10 s
20. 1,5<α<100 T2=10·[10(α-1,5)/98,5]s
21. α >100 T2=100 s
22. Az ICNIRP listája szerinti paraméter Érvényes spektrális tartomány (nm) Érték
23. γ t≤100 γ = 11 [mrad]
24. 100<t<104 γ = 1,1 t0,5 [mrad]
25. t>104 γ = 110 [mrad]

1.5. Az ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekció szabályai

1.5.1. Mindhárom itt következő általános szabályt alkalmazni kell minden ismétlődő expozícióra, ha az ismétlődő impulzusrendszerű vagy letapogató lézerrendszerektől ered:

1.5.1.1. Egy impulzussorozat bármely egyedi impulzusából származó expozíció nem haladhatja meg az adott impulzus-időtartamú egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket.

1.5.1.2. A t idő alatt kibocsátott impulzusok bármely csoportjának (vagy sorozatban lévő impulzusok alcsoportjának) expozíciója nem haladhatja meg a t időre vonatkozó expozíciós határértéket.

1.5.1.3. Az egy impulzuscsoporton belüli bármely egyedi impulzusból eredő expozíció nem haladhatja meg a Cp = N-0,25 kumulatív-termális korrekciós tényezővel megszorzott, egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket, ahol N az impulzusok száma. Ez a szabály csak az égési sérülésekkel szemben védő expozíciós határértékekre vonatkozik, ahol a kevesebb, mint Tmin alatt kibocsátott összes impulzus egy impulzusként kezelendő.

1.5.2. Az érvényes spektrális tartományokhoz tartozó értékek

A B C
1. Paraméter Érvényes spektrális tartomány (nm) Érték
2. 315<λ≤400 Tmin = 10-9s (=1 ns)
3. 400 <λ≤1050 Tmin = 18·10-6 s (= 18 μs)
4. Tmin 1050 <λ≤1400 Tmin = 50·10-6s (=50 μs)
5. 1400 <λ≤1500 Tmin = 10-3s (=1 ms)
6. 1500 <λ≤1800 Tmin = 10 s
7. 1800 <λ≤2600 Tmin = 10-3 s (= 1 ms)
8. 2600<λ≤106 Tmin = 10-7 s (= 100 ns)

2. A lézer optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:

2.1.

2.2.

2.3. Megjegyzések a 2.1. és 2.2. alpont alatti képletekhez és az 1.1-1.5. alpontban foglalt táblázatokhoz:

A B
1. dP teljesítmény wattban kifejezve [W]
2. dA felület négyzetméterben kifejezve [m2]
3. E(t), E besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve (W m-2); az E(t) és E értékei mérésekből adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat
4. H besugárzottság, a besugárzott felületi teljesítmény időintegrálja, joule per négyzetméterben kifejezve (J m-2)
5. t idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]
6. λ hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]
7. γ mérési látószög határoló kúpszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]
8. γm mérési látószög, milliradiánban kifejezve [mrad]
9. α forrás nyílásszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]
10. határolónyílás: az a kör alakú terület, amelyre a besugárzott felületi teljesítményt és a besugárzottságot átlagoljuk
11. G integrált sugársűrűség: a sugársűrűség integrálja egy adott expozíciós időtartamra, amit a kisugárzott energia per a sugárzó felület egységnyi területe per a kibocsátás egységnyi térszöge fejez ki, joule per négyzetméter per szteradiánban [J m-2 sr-1]

3. Lézersugárzás veszélyei

A B C D E
1. Hullámhossz [nm]
λ
Sugárzási tartomány Érintett szerv Veszély Expozíciós határérték táblázat
2. 180-400 UV szem fotokémiai sérülés és hőkárosodás 1.1., 1.2.
3. 180-400 UV bőr bőrpír 1.3.
4. 400-700 látható szem recehártya sérülés 1.1.
5. 400-600 látható szem fotokémiai sérülés 1.2.
6. 400-700 látható bőr hőkárosodás 1.3.
7. 700-1400 IR-A szem hőkárosodás 1.1., 1.2.
8. 700-1400 IR-A bőr hőkárosodás 1.3.
9. 1400-2600 IR-B szem hőkárosodás 1.1.
10. 2600-106 IR-C szem hőkárosodás 1.1.
11. 1400-106 IR-B, IR-C szem hőkárosodás 1.2.
12. 1400-106 IR-B, IR-C bőr hőkárosodás 1.3.