A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2010. (IV. 7.) KHEM rendelet

az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények megvalósulásának ellenőrzéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 10. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az építtető az országos közutakon, azok műtárgyain és tartozékain megvalósuló karbantartási és felújítási munkáknál, valamint a jogszabály alapján hatósági engedélyhez kötött építési beruházásoknál, továbbá országos közút létesítése esetén az építőipari kivitelezési tevékenység minőségi szempontból történő megfelelőségének ellenőrzése céljából ellenőrző vizsgálatokat (a továbbiakban: ellenőrzés) köteles végezni vagy végeztetni.

2. § Az ellenőrzést a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az általa megbízott, a Nemzeti Akkreditáló Testület által, jogszabályban foglaltaknak megfelelően akkreditált szervezet (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) végzi.

3. § Az ellenőrzés kiterjed

a) az építtető és az e rendelet hatálya alá tartozó építési munkák kivitelezője (a továbbiakban: kivitelező) között létrejött szerződésben (a továbbiakban: szerződés), az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményekben, a műszaki szabályzatokban, ágazati műszaki előírásokban megfogalmazott követelmények teljesülésére,

b) a kivitelezés helyszíni mérésekkel történő folyamatellenőrzésére, valamint a választott technológiák véleményezésére.

4. § Az ellenőrzéshez szükséges anyagi fedezetről az építtető a beruházás megvalósítására előirányzott pénzeszközökből köteles gondoskodni.

5. § (1) Az ellenőrző szervezet az e rendelet hatálya alá tartozó építési munkákon a kivitelezés folyamán és az elkészült munkán az ellenőrzési tervében meghatározott számú szúrópróbaszerű ellenőrzést végez, amelyet a kivitelező tűrni, és az ellenőrzés biztonságos lebonyolításának körülményeit biztosítani köteles.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kivitelező nem a 3. § a) pontjában meghatározott minőségi követelmények szerint járt el, és a kivitelező az ellenőrzés eredményét vitatja, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést megismétli. Ha a kivitelező továbbra is vitatja az ellenőrzés eredményét, akkor külső ellenőrző szervezet bevonásával kell az új ellenőrző vizsgálatot lefolytatni.

6. § (1) Az ellenőrzés megállapításairól és a vizsgálati eredményekről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az építtetőnek meg kell küldeni.

(2) Az ellenőrzés eredményétől függően az építtető indokolt esetben köteles a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézkedéseket megtenni.

(3) Az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető állapot megállapítása esetén az építtető köteles az építésfelügyeleti hatóságot megkeresni a megállapított jogszabálysértés vagy szabálytalanság megszüntetése érdekében.

7. § Az e rendeletben szabályozott ellenőrzés nem zárja ki a jogszabályban meghatározott hatósági eljárás megindítását.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően megkezdett ellenőrzések esetén kell alkalmazni.

10. § * 

11. § *