A jogszabály mai napon ( 2021.01.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzőkönyv hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról

E Jegyzőkönyv Szerződő Felei;

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: külön említve: Szerződő Fél, együttesen: Szerződő Felek);

azzal az óhajjal, hogy előmozdítsák az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtását;

a Visszafogadási Megállapodás 19. cikke alapján;

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk l) pontjával és 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerződő Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatóságok) a következők:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

Országos Rendőr-főkapitányság

Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- a moldáv Szerződő Fél részéről:

Belügyminisztérium

Migrációs és Menekültügyi Iroda

Cím: Kisinyov, Stefan cel Mare út 124.

Tel./Fax: + 373 22 272203

E-mail: migrare@migrare.gov.md

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására: a magyar Szerződő Fél részéről:

- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.:+ 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- a moldáv Szerződő Fél részéről:

Belügyminisztérium Migrációs és Menekültügyi Iroda

Cím: Kisinyov, Stefan cel Mare út 124.

Tel/Fax: + 373 22 272203

E-mail: migrare@migrare.gov.md

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok közvetlenül együttműködnek egymással. A visszafogadási kérelmeket faxon vagy elektronikus úton küldik meg a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak.

(3) A Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok bármilyen változásáról.

2. cikk

Határátkelőhelyek

(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban visszafogadásra és átszállításra a következő határátkelőhelyeken kerülhet sor:

a) a magyar Szerződő Fél területén:

- Budapest/Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

b) a moldáv Szerződő Fél részéről:

- légi úton: Kisinyov Nemzetközi Repülőtér;

- szárazföldön: Leuseni-Albita határátkelőhely.

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására alkalmas egyéb határátkelőhelyek használatáról is megállapodhatnak. Ezekben az esetekben az átvétel időpontjáról, a belépés helyéről, a határátkelőhelyről, továbbá a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeiről az illetékes hatóságok minden esetben külön állapodnak meg.

3. cikk

Nyelvhasználat

A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol a Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv szerinti eljárásokban.

4. cikk

A visszafogadásra váró személy átvétele

(1) A visszafogadásra váró személy átvételére az illetékes hatóságok által írásban megállapított időpontban és helyen kerül sor.

(2) Ha az átvétel időpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságát a felmerülő akadályokról és jelzi az átszállítás újonnan kitűzött helyét és időpontját.

(3) A visszafogadásra váró személy átvételének tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. cikk

A kísérettel történő visszatérés feltételei

A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban a Szerződő Felek a területükre kísérettel történő visszafogadás, illetve átszállítás feltételeiről a következők szerint egyeznek meg:

a) A szárazföldi úton kísérettel történő visszafogadást vagy átszállítást a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága saját területén nemzeti jogának megfelelően biztosítja és bonyolítja le.

b) A légi úton történő visszafogadás vagy átszállítás során a kísérők fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat. A kísérők rendelkeznek a visszafogadást, illetve átszállítást jóváhagyó dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérőknek feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérőknek a megkeresett Szerződő Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérők hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerződő Fél rendfenntartó erői hiányában, illetve a rendfenntartó erők támogatása céljából a kísérők bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerű és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított személyt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

e) A kísérő gondoskodik arról, hogy a visszafogadásra váró személy úti okmánya, más szükséges okmánya vagy személyes adatai rendelkezésre álljanak, amely okmányokat átadja a célállam illetékes hatósága képviselőjének. A kísérő a visszafogadásra váró személy átadásának megtörténtéig nem hagyhatja el az átadásra kijelölt helyet.

f) Amennyiben szükséges, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai biztosítják, hogy a kísérő rendelkezzen a tranzit- vagy célállam területére történő belépésre jogosító vízummal.

6. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 13. és a 14. cikkével összhangban a Szerződő Felek az átszállítások lebonyolításának következő részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet legalább négy (4) nappal a tervezett átszállítás előtt kell elküldeni faxon vagy elektronikus úton a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának.

b) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követő két (2) napon belül faxon vagy elektronikus úton válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint nyilatkozik az átszállítás tervezett időpontjáról, a kijelölt határátkelőhelyről, a szállítási eszközről és az esetleges kíséretről.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága szükségesnek tartja a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi a Visszafogadási Megállapodás 6. Melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerződő Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történő átszállítása esetén az érintett őrzését és a beszállítását - a megkereső Szerződő Fél lehetséges támogatásával - a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

7. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítási eszközök

A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (1) bekezdésével és 19. cikk (1) bekezdés d) pontjával összhangban a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága írásbeli kérelmet küldhet a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságának a visszafogadásra váró személy állampolgárságának bizonyítására alkalmas okmány kiállítására vonatkozóan. A Szerződő Felek az állampolgárságot kölcsönösen megállapítottnak tekintik, ha az állampolgárság megállapítása olyan elektronikus vagy biometrikus bizonyítékon alapul, amely szerint a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadásra váró személy állampolgárságának bizonyítására alkalmas okmányt állított ki.

8. cikk

További bizonyító eszközök és dokumentumok

Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1-4. Mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot fontosnak tart a visszafogadásra váró személy állampolgárságának megállapításához, vagy egy visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgár, illetve hontalan személy határátlépésének bizonyításához, a dokumentumot a visszafogadási kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerződő Félnek.

9. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdésével összhangban a Szerződő Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának a következő szerint eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1. és 2. Mellékletében felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja bemutatni, kérésére a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával.

b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet telefonon, faxon vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni a megkeresett Szerződő Fél államának illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseleténél. A meghallgatásra késedelem nélkül, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül kerül sor.

c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát annak érdekében, hogy a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete közvetlenül kereshesse meg a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy az érintett rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ha a megkeresett Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatást tart, a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője részt vehet az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatáson.

d) A meghallgatás eredményéről a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete késedelem nélkül, de legkésőbb a meghallgatást követő három (3) munkanapon belül tájékoztatja a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságát.

10. cikk

Költségek

A visszafogadásra váró személy visszatéréséhez szükséges úti okmány kiállításával kapcsolatos költséget a megkeresett Szerződő Fél viseli. Az átszállítással és visszafogadással kapcsolatban a megkeresett Szerződő Félnél felmerült egyéb, a Visszafogadási Megállapodás 15. cikke alapján a megkereső Szerződő Fél által viselt összes költséget a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága számla ellenében annak kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül euróban megtéríti.

11. cikk

Szakértői találkozók

A Szerződő Felek illetékes hatóságai szükség esetén szakértői találkozókat szerveznek, különösen a Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatban. A szakértői tanácskozások idejéről és helyéről közös megegyezéssel döntenek.

12. cikk

Hatályba lépés és megszűnés

(1) E Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az Eljárási Szabályzat elfogadásáról szóló 1/2008. számú, az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján felállított visszafogadási vegyes bizottsági határozata 7. cikkével összhangban történő értesítését követő harmincadik (30.) napon lép hatályba. A visszafogadási vegyes bizottság értesítésére azt követően kerül sor, hogy a Szerződő Felek e Jegyzőkönyv kötelező hatályának elismeréséhez szükséges belső jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.

(2) E Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás hatályát veszti.

(3) A magyar Szerződő Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (2) bekezdése értelmében e Jegyzőkönyv másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.

(4) E Jegyzőkönyv határozatlan időre jön létre. A Jegyzőkönyv a Visszafogadási Megállapodás megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

(5) A Szerződő Felek e Jegyzőkönyvet módosíthatják. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kezdeményezhetik, amelyek hatálybalépésére az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(6) E Jegyzőkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a Szerződő Felek a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül folytatott konzultáció útján rendezik. Amennyiben a viták ily módon nem rendezhetők, a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik azokat.

Készült Budapesten, 2010. február hó 19. napján, két eredeti példányban, magyar, moldáv és angol nyelven; mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. A Jegyzőkönyv eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Moldovai Köztársaság Kormánya
részéről részéről

Protocol
between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Moldova on the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 10 October 2007

The Parties to this Protocol,

The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 10 October 2007 (hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 19 thereof,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) In accordance with Article 1 lit. (I) and Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the implementation of it are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

- in the Hungarian Contracting Party:

National Police Headquarters

Address: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: + 36 1 443 5445

Fax: + 36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

- in the Moldovan Contracting Party:

Ministry of Internal Affairs

Bureau for Migration and Asylum

Address: Chisinau, Ştefan cel Mare 124 str.

Tel/Fax: + 373 22 272203

E-mail: migrare@migrare.gov.md

b) Reception and processing of applications for the transit operations:

- in the Hungarian Contracting Party: Office of Immigration and Nationality

Address: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.:+ 36 1 463 9126

Fax: + 36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

- in the Moldovan Contracting Party:

Ministry of Internal Affairs Bureau for Migration and Asylum

Address: Chisinau, Ştefan cel Mare 124 str.

Tel/Fax: + 373 22 272203

E-mail: migrare@migrare.gov.md

(2) For the implementation of the provisions of the Readmission Agreement and of this Protocol the competent authorities shall directly co-operate with each other. Readmission applications shall be submitted by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other though diplomatic channels of any changes in the list of competent authorities referred to in paragraph (1).

Article 2

Border crossing points

(1) In accordance with Article 19(1) lit. (a) of the Readmission Agreement, readmission and transit may take place in the following border crossing points:

a) for the Republic of Hungary:

- Budapest/Ferihegy International Airport.

b) for the Republic of Moldova:

- by air: International Airport Chisinau;

- by land: Leuseni-Albita border crossing point.

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points on a case by case basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted and also the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities of the Contracting Parties in each concrete case separately.

Article 3

Language in communication

The Contracting Parties shall use the English language in the procedures carried out under the Readmission Agreement and the Protocol.

Article 4

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the competent authorities of the Contracting Parties.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party on the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

(3) Transfer of the person to be readmitted shall be recorded in a minute.

Article 5

Conditions for escorted returns

In accordance with Article 19(1) lit. (c) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:

a) The competent authority of the requested Contracting Party shall provide and carry out the escorted readmission or transit by land in accordance with its national law.

b) During the readmission or transit by air escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must be in possession of documents showing that the readmission or transit has been approved, and must at all times be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

e) The escort shall be responsible for carrying the travel document and other required certificates or personal data of the person to be readmitted, and for handing over such items to the representative of the competent authority of the State of destination. The escort may not leave the agreed location of transfer before the transfer of the person to be readmitted is completed.

f) The competent authorities of the requesting Contracting Party shall ensure that the escort possesses the entry visas to the State(s) of transit and destination if required.

Article 6

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted at least four (4) calendar days before the planned transit by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply within two (2) calendar days following the receipt of the transit application, by fax or electronically, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested Contracting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 6 of the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contracting Party shall state whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of this Contracting Party.

Article 7

Evidence regarding nationality

In accordance with Article 8(1) and Article 19(1) lit. d) of the Readmission Agreement, the competent authority of the requesting Contracting Party may submit an inquiry in writing to the competent authority of the requested Contracting Party regarding the issuance of a document for proof of nationality to the person concerned. The Contracting Parties shall mutually deem the nationality to be established if it is ascertained on the basis of electronic or biometric evidence that the State receiving the application has issued a valid document for proof of nationality to the person concerned.

Article 8

Additional means and documents of evidence

If the requesting Contracting Party considers that other documents not listed in Annexes 1 to 4 of the Readmission Agreement may be important for establishing the nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third-country national or stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Party together with the readmission application.

Article 9

The procedure for interviews of evidence regarding nationality

In accordance with Article 8(3) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following procedure for interviews of evidence regarding nationality:

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in Annexes 1 to 2 to the Agreement, upon its request the diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.

b) The request for the interview of evidence regarding nationality may be given by telephone, fax or electronically to the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party and it shall be carried out without delay but at least three (3) working days following the receipt of the readmission request.

c) The request for the interview of evidence shall also contain all the personal data of the person to be readmitted in order to advance the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party to contact directly the person to be readmitted to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party. If the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party takes an audience, the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party could participate in the interview of evidence regarding nationality.

d) The competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but at least three (3) working days following the interview.

Article 10

Costs

All costs incurred in connection with the travel document required for the return of persons to be readmitted are to be borne by the requested Contracting Party. All other costs in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement shall be reimbursed by the competent authority of the requesting Contracting Party upon submission of an invoice in Euro within 30 (thirty) days from receipt of the invoice.

Article 11

Meetings of experts

The competent authorities of both Contracting Parties shall arrange meetings of experts when necessary, particularly regarding the implementation of the Readmission Agreement and this Protocol. The time and location of such consultations shall be decided upon by mutual agreement.

Article 12

Entry into force and termination

(1) This Protocol shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when the joint readmission committee, referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified in accordance with Article 7 of the Decision No. 1/2008 of the Joint Readmission Committee set up by the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation with regard to the adoption of its Rules of Procedure. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to be bound by the Protocol.

(2) Upon the entry into force of this Protocol, the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Moldova on transfer and receipt of persons residing illegally on the territory of the Republic of Hungary or on the territory of the Republic of Moldova, signed in Budapest on 4 June 1997 shall cease to be in force.

(3) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with the Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the joint readmission committee by submitting a copy of this Protocol.

(4) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the Readmission Agreement.

(5) This Protocol may be amended by the Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1).

(6) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Protocol shall be settled by means of consultations between the Contracting Parties within the joint readmission committee. In case when disputes cannot be settled in such a way, they shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Done at Budapest, on 19 February 2010, in two original copies, each in Hungarian, Moldavian and English language; aII texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of Hungary of the Republic of Moldova”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Végrehajtási Jegyzőkönyv 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Végrehajtási Jegyzőkönyv, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére