A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és véleményezéséről

A Kormány a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 18. §-ában,

az 5. § (2) bekezdése tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közzététel: a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás és a kimásolás szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele,

b) *  összkormányzati portál: a Kormány egységes internetes kommunikációs felületeként szolgáló portál,

c) utólagos véleményezés: a Törvény 12. §-ában szabályozott jogszabály-véleményezési eljárás.

1. Jogszabálytervezetek, koncepciók, valamint a jogszabályok utólagos véleményezés céljából történő közzététele és véleményezése

2. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszternek a Törvény

a) 4. §-ában meghatározott jogalkotási tájékoztatóját,

b) 8. § (2)-(4) bekezdése alapján kötelezően közzéteendő jogszabálytervezetet, koncepciót - az ezekhez tartozó előzetes hatásvizsgálati összefoglalóval együtt -,

c) 12. § (1) bekezdése alapján utólagos véleményezésre bocsátott jogszabályt,

d) 13. § (5) bekezdése alapján a Törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai partneri megállapodást, valamint

e) 15. § (2) bekezdésének megfelelően a személyes részvétellel történő egyeztetésről készült összefoglalót

az összkormányzati portálnak a jogszabályt előkészítő miniszter által vezetett minisztériumi aloldalán (a továbbiakban: honlap) kell közzétennie.

(2) Ha a törvény tervezete más törvény módosítására irányul, a módosítandó törvénynek a tervezett módosításokkal egységes szerkezetű szövege akkor is közzétehető a Törvény 6. § (2) bekezdésének megfelelően, ha a módosítandó törvény szövegének kevesebb, mint egyötöde változik a módosítás folytán. Ugyanez irányadó a kormányrendeletek és a miniszteri rendeletek tervezeteire is.

(3) A honlapon közzéteendő miniszteri jogalkotási tájékoztatót, jogszabálytervezeteket, koncepciókat, utólagos egyeztetésre bocsátott jogszabályokat, stratégiai partneri megállapodásokat, valamint személyes részvétellel történő egyeztetésről készült összefoglalókat tartalmazó oldalra mutató hivatkozást „Társadalmi egyeztetés” címmel külön is el kell helyezni a honlap nyitólapján.

(4) A közzétett jogszabálytervezettel, koncepcióval, valamint az utólagos véleményezés keretében közzétett jogszabállyal együtt meg kell jelölni az észrevételek fogadására szánt elektronikus címet is.

3. § A véleményezési határidő meghatározása során a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez szükséges idő tekintetében a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter mérlegeli a jogszabálytervezet terjedelmét, szakmai és társadalmi jelentőségét, módosítás esetén a módosított jogszabály szerkezetét érintő változás mértékét, és minden olyan körülményt, ami a Törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelv szempontjából jelentős lehet.

2. Összefoglaló az észrevételekről

4. § (1) A Törvény 11. § (1) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésében meghatározott, a beérkezett észrevételekről szóló összefoglalónak, valamint a Törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott összefoglalónak a következőket kell tartalmaznia:

a) a véleményezett jogszabálytervezet vagy jogszabály megjelölését,

b) a társadalmi egyeztetés alkalmazott formájának megnevezését,

c) a véleményezési határidőt,

d) a jogszabálytervezethez vagy a jogszabályhoz érkezett leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, valamint a szakmailag jelentősebb észrevételek összefoglaló ismertetését,

e) az összefoglalóban ismertetett, de elutasított vélemények esetében az elutasítás rövid szakmai és jogi indokolását, valamint

f) a véleményezők (3) bekezdés szerinti listáját.

(2) Nem kell ismertetni az olyan észrevételeket, amelyek a jogszabálytervezet vagy a jogszabály tárgyához nyilvánvalóan nem kapcsolódnak, nem értelmezhetőek, vagy a közerkölcsöt, illetve az emberi méltóságot sértik.

(3) A véleményezők listáján azon észrevételt beküldők nevét (megnevezését) kell feltüntetni, akik észrevételt tettek a közzétett jogszabálytervezethez vagy jogszabályhoz, kivéve a Törvény 9. § (2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eseteket. A véleményezők listáján nem lehet feltüntetni azt a véleményezőt sem, aki a véleménye megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének közzététele ellen.

(4) Az összefoglalót törvényjavaslat esetén az Országgyűléshez történő benyújtást követően tizenöt napon belül, kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követően nyolc napon belül, utólagos véleményezés esetén pedig a véleményezés lezárását követő harminc napon belül kell közzétenni a honlapon, ahonnan harminc napig nem távolítható el.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek véleményezésére, valamint a hatálybalépését követően kihirdetett törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek utólagos véleményezésére kell alkalmazni.

7. § *