A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rádiótávközlési tevékenységet vagy rádiótávközlési szolgáltatást végzőkre (a továbbiakban együtt: jogosítottak)

és

b) *  a rendszeres rádióspektrumdíjra.

(2) *  Az adott földrajzi helyen vagy körzetben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) által engedélyezett rádiótávközlő hálózatok, rádióállomások és -berendezések (a továbbiakban: hálózatok, állomások és berendezések) rádióspektrum-lekötéséért és -használatáért az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(3) *  Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) *  a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben felsorolt, nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetekre és

b) *  a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló rendeletben meghatározott NATO jogosultak katonai tevékenységgel kapcsolatos rádióspektrum-használatára.

(4)-(5) * 

1/A. § *  (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állomás: valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából üzemeltetett egy darab adó- vagy vevőberendezés, vagy egy darab adó- és vevőberendezés a tartozékokkal (antenna) együtt;

2. *  átlagos effektív antennamagasság: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív antennamagasságok számtani átlaga;

3. átlagos effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett, vízszintes síkban megadott effektív kisugárzott teljesítmények számtani átlaga;

4. Budapest környezete: EOVX=239542, EOVY=652626 koordinátájú pont köré húzott kör által határolt terület, amelynek sugara

a) F < 400 MHz esetén 28 km,

b) 400 MHz < F < 960 MHz esetén 23 km,

c) 960 MHz < F esetén 18 km,

ahol F a frekvencia;

5. csatornatávolság: állomások és hálózatok átviteli frekvenciaszükségletének (sávszélességének) a hatóság által meghatározott értéke;

6. csillagponti állomás: pont-többpont rendszerek olyan állomása, amely több más állomással tart közvetlen rádiós kapcsolatot;

7. egységdíj: egységnyi engedélyezett sávszélességre vonatkoztatott díj;

8. frekvencia: a rádiótávközlési átvitelt (csatornát) jellemző, Hz-ben megadott érték, amelyet a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben a hatóság meghatároz;

9. frekvenciablokk: csatornák összefüggő tartománya vagy egy adott frekvenciasávon belül elkülönített részsáv;

10. *  rendszeres rádióspektrumdíj: a rádióspektrum-használati jogért - beleértve a versenyeztetési eljárás eredményeként megállapított jogosultságon alapuló jogot - fizetendő díjak összefoglaló elnevezése, amelybe beletartozik a rádióspektrum-lekötési díj, a rádióspektrum-használati díj és a sávdíj;

11. *  rádióspektrum-használat: rádióengedélyben meghatározott frekvencia vagy frekvenciablokk igénybevétele hálózat vagy állomás üzemben tartása céljából;

12. *  rádióspektrum-használati díj: frekvencia vagy frekvenciablokk használatáért megállapított - meghatározott gyakorisággal, ismétlődően fizetendő - díj;

13. *  rádióspektrum-lekötés: frekvenciakijelöléssel frekvencia vagy frekvenciablokk biztosítása hálózat vagy állomás telepítése céljából;

14. *  rádióspektrum-lekötési díj: a rádióspektrum-lekötésért megállapított díj;

15. HUB űrtávközlési állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő földi állomás, amely a VSAT állomásokból kiépült űrtávközlő hálózat információvezérlő állomásaként működik;

16. kontroll állomás: műholdas szolgálatokban a műhold vezérlésére szolgáló földi állomás;

17. maximális adóteljesítmény (Pa): annak a teljesítménynek a legnagyobb értéke, amelyet az adóberendezés moduláció nélkül egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antenna tápvonalára juttat;

18. maximális effektív kisugárzott teljesítmény: a tervezés eredményeként meghatározott és a frekvenciakijelölésben vagy a rádióengedélyben feltüntetett effektív kisugárzott teljesítmények közül a legnagyobb;

19. melegtartalék: azonnal üzembe helyezhető tartalékberendezés;

20. passzív átjátszó: optikai rálátás nélküli összeköttetések esetén az optikai akadály kiküszöbölésére alkalmazott, aktív berendezés nélküli jeltovábbításra használt eszköz, amelynek típusai:

a) passzív tükör: rádiótechnikai szempontból reflektáló felületre érkező rádióhullámok terjedési irányának megváltoztatására használt eszköz;

b) back-to-back: rádiójelek vételére és eltérő irányú továbbsugárzására szolgáló, két antennából álló passzív eszköz;

21. sávdíj: blokkgazdálkodás körébe tartozó frekvenciasávok után megállapított díj;

22. sugárzási jellemzők: a frekvenciát, az effektív kisugárzott teljesítményt és az effektív antennamagasságot magában foglaló műszaki jellemzők csoportja;

23. szabadcsatorna-keresős rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben a berendezések automatikus frekvenciakiválasztási eljárást alkalmaznak;

24. telephelyre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely rögzíti egy állomás vagy hálózat frekvenciáit, valamint pontos telepítési és sugárzási jellemzőit;

25. telepítési jellemzők: a földrajzi koordináta, a telephely tengerszint feletti magassága és az antenna súlypontjának földfelszín feletti magassága;

26. *  területre szóló frekvenciakijelölés: a hatóság által kiadott frekvenciakijelölés, amely telepítési jellemzők nélkül meghatározza egy állomás vagy hálózat frekvenciáit vagy frekvenciablokkját, rögzítve a rádióspektrum használatának feltételeit egy adott földrajzi területre;

27. *  új generációs mobilrádiótelefon-hálózat: olyan mobilrádiótelefon-hálózat, amely többféle felhasználói eset rugalmas kezelésére alkalmas, a rendelkezésre álló sávszélességtől, az alkalmazott hálózati architektúrától és a paraméterek megválasztásától függően lehetővé teheti - többek között - 20 Gbit/s letöltési és 10 Gbit/s feltöltési irányú adatsebesség elérését, 1 ms késleltetésű, nagy megbízhatóságú összeköttetések megvalósítását vagy gépek közötti kommunikáción alapuló alkalmazások esetén négyzetkilométerenként 1 millió eszköz egyidejű csatlakozását.

(2) *  Az e rendeletben alkalmazott egyéb rádióspektrum-gazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló törvény, a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet és a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) szerint kell értelmezni.

1/B. § *  (1) A rádióspektrum-lekötési díj egy alkalommal fizetendő díj, amelyet a hatóság a frekvenciakijelölésben állapít meg.

(2) A rádióspektrum-használati díj a rádióengedély érvényességi ideje alatt rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság a rádióengedélyben állapít meg.

(3) A sávdíj rendszeresen fizetendő díj, amelyet a hatóság, amennyiben a frekvenciaelosztás módja

a) versenyeztetési eljárás, a versenyeztetési eljárást lezáró határozatban vagy a hatósági szerződésben,

b) nem versenyeztetési eljárás, a frekvenciakijelölésben és a frekvenciakijelölés alapján kiadott rádióengedélyben

állapít meg.

1/C. § *  Versenyeztetési eljárás eredményeként megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság esetében, a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló NMHH rendelet és a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja alapján megkötött hatósági szerződésben a felek a sávdíj mértékére és megfizetésére vonatkozó, e rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérhetnek.

2. § (1) *  A jogosítottnak nem kell rádióspektrumdíjat fizetnie,

a) ha diplomáciai mentességet élvező külképviseletként vagy kormányzati szervként az 1961. április 18-án diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben aláírt nemzetközi szerződés 27. Cikkelyében foglaltaknak megfelelően nemzetközi célból, saját, az akkreditáló országgal való kapcsolattartást biztosító hírközlési igényeinek kielégítése érdekében működtetett állomásaihoz használ frekvenciát,

b) ha a hatóság használ frekvenciát,

c) azon frekvencia után, amelyen a műsorszóró kizárólag a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy közműsorszolgáltató műsorait sugározza,

d) az amatőrszolgálat, a műholdas amatőrszolgálat, a meteorológiát segítő szolgálat, a műholdas meteorológiai szolgálat, a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, a rádiócsillagászati szolgálat, az űrbeli üzemeltetési szolgálat, az űrkutatási szolgálat, a műholdak közötti szolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat állomásai, továbbá a műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásai, valamint a műholdas műsorszóró szolgálat és a műholdas rádiómeghatározó szolgálat vételéhez szükséges felhasználói állomások által használt frekvenciák után,

e) a kísérleti céllal vagy bemutatás céljára engedélyezett és egy hónapnál rövidebb ideig üzemeltetett berendezések frekvenciái után,

f) a Nemzetközi Rádiószabályzat szerinti segélykérő frekvenciák után,

g) *  azon hálózatok és állomások telepítése, üzemben tartása esetén, amelyek az NFFF alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek,

h) különleges jogrend esetén, valamint az azt kiváltó körülmények okozta következmények elhárítása érdekében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által átmenetileg korlátozott vagy szüneteltetett rádiótávközlési szolgálatok frekvenciái után, a korlátozás vagy szüneteltetés mértékéhez igazodóan,

i) az űr-Föld irányú sugárzásra és vételre engedélyezett frekvenciák után,

j) a külön frekvenciát nem használó, azonos rendszerű melegtartalékok után,

k) ha törvényben vagy nemzetközi szerződésben meghatározott díjmentesség illeti meg,

l) a kizárólag hullámterjedési jelenség vizsgálata és bemutatása céljából használt frekvenciák után,

m) az NFFF alapján harmadlagos jelleggel használt frekvenciák után, vagy

n) földfelszín alatt kisugárzott olyan rádiófrekvenciás jel után, amelyet ugyanabban az időben, ugyanabban a térségben, a föld felszínén, nyitott térben felületi besugárzásra használnak.

(2) *  Az állomások és berendezések rádióengedélyben rögzített szüneteltetésének időtartama alatt a jogosítottnak a rádióspektrum-használati díj 50%-át kell megfizetnie.

(3) *  Az e rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 25%-át kell megfizetniük - kizárólag e tevékenységükkel összefüggésben lekötött vagy használt - az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző, alábbi szervezeteknek:

a) Országos Mentőszolgálat, valamint jogszabályban meghatározott működési engedély alapján mentési tevékenység végzésére feljogosított szervezet,

b) háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi szolgálat,

c) közérdekű önkéntes tevékenységet végző közhasznú szervezetek,

d) kórházak, klinikák, gyógy- és rendelőintézetek,

e) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,

f) bányamentő szolgálatok,

g) a katasztrófavédelemről szóló törvény hatálya alá tartozó katasztrófaelhárítási feladatot ellátó szervezet,

h) meteorológiai szolgálatok, belvízi viharjelző rendszert működtető és üzemeltető szervezet,

i) olyan önkéntes és létesítményi tűzoltóság, valamint polgári védelmi készenléti szervezet, amely polgári vagy polgári és nem polgári célra együttesen használt frekvenciasávot használ,

j) a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogató, harmonizált folyami információs szolgáltatást működtető, üzemeltető szervezet és

k) polgárőr szervezet.

(3a) *  A (3) bekezdés szerinti kedvezményre az élet mentésével, megóvásával vagy baleset megelőzésével vagy elhárításával közvetlenül kapcsolatos tevékenységet végző szervezettel kötött megállapodás alapján berendezéseket üzemeltető szervezet is jogosult. A kedvezmény érvényesítéséhez a kérelmezőnek csatolnia kell a jogosultság alapjául szolgáló megállapodást.

(4) *  A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 25%-át kell megfizetni a közoktatási és felsőoktatási intézményekben az oktatással közvetlen összefüggésben használt frekvenciák után, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés l) pontja alá.

(5) *  A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 50%-át kell megfizetni azon sávok után, amelyekben elsődlegesen kormányzati célú szolgáltatás megvalósítását támogató rádiótávközlő rendszer - amely igazoltan legalább az alapszintű kiépítettséget elérte, azaz a központi vezérlő rendszer elemei és legalább egy hozzáférési eszköz a szükséges átviteli összeköttetésekkel üzembe helyezésre került - üzemel.

(6) *  A rendelet alapján megállapított rádióspektrumdíj 10%-át kell megfizetni GSM-R rendszer rádióspektrum-használatáért.

(7) *  Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások rádióspektrum-használati díjára díjkedvezmény nem állapítható meg.

3. § *  A rádió- és televízió-műsorszóró adóállomások után az 1. és 2. számú melléklet alapján megállapított rádióspektrumdíj 50%-át kell megfizetnie annak a műsorterjesztőnek, aki közszolgálati műsor, illetve aki a médiahatósággal megkötött műsorszolgáltatási szerződés alapján készített műsor szórásához használ frekvenciát. A jogosítottat a mérsékelt rádióspektrumdíj-fizetés kedvezménye televíziós műsorszórás esetében legfeljebb tizenöt évig, rádiós műsorszórás esetében legfeljebb tizenkét évig illeti meg.

4. § (1) *  A rádiómeghatározó szolgálat keretében működő rádiónavigációs és rádiólokációs állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 1000 Ft/hó.

(2) *  Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díjának mértéke - a rádió- és televízió-műsorszóró állomásokat, valamint a 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásait kivéve - az adott szolgálatra vonatkozó díj egy havi összege.

(3) *  A földi mozgószolgálat keretében működő intelligens közlekedési rendszerek helyhez kötött állomásai után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 600 Ft/hó.

5. § *  A külföldiek részére egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett műholdas szolgálat esetében minden földi állomás után frekvenciánként egyszer 25 000 Ft, a mozgó- és az állandóhelyű szolgálatokhoz tartozó állomás esetén állomásonként egyszer 4000 Ft rádióspektrum-használati díjat kell fizetni.

A műsorszóró állomások rádióspektrumdíja * 

6. § *  (1) A jogosított a földfelszíni rádió- és televízió-műsorszóró állomások vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetén állomásonként fizet rádióspektrumdíjat.

(2) A rádió- és televízió-műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásainak rádióspektrum-lekötési díját az 1. számú mellékletben meghatározottak alapján kell megállapítani.

(3) A rádió- és televízió-műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásainak rádióspektrum-használati díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Ha a jogosított megosztott használatú frekvenciát kapott, a rádióspektrum-használati díj mértéke a (3) bekezdésben említett melléklet alapján megállapított díj 50%-a.

(5) A jogosítottnak - az (1) bekezdéstől eltérően - nem kell rádióspektrum-lekötési díjat fizetnie azon rádió- és televízió-műsorszóró állomásokhoz vagy a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásaihoz lekötött frekvenciák után, amelyeknél a frekvenciakijelölésre a hatóság által kezdeményezett frekvenciacsere alapján kerül sor.

7. § *  Az egy hónapnál rövidebb érvényességi időre kiadott rádióengedély alapján működő műsorszóró állomás után rádióspektrum-használati díjat egyszer fizet a jogosított. A rádióspektrum-használati díj összege

a) televízió-műsorszóró állomás esetében 15 000 Ft/állomás;

b) rádió-műsorszóró állomás esetében 8000 Ft/állomás.

A mozgószolgálatok rádióspektrumdíja * 

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok, állomások rádióspektrumdíja * 

8. § *  (1) A területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díját - a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatokat kivéve - a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell megállapítani.

(2) A helyhez kötött állomást tartalmazó hálózatok számára engedélyezett frekvenciák vagy frekvenciablokk rádióspektrum-használati díját a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint kell a rádióspektrum-használati díjat megállapítani.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított rádióspektrum-használati díjak összegét fizeti.

(5) A kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó, valamint a helyhez kötött állomások ellátási területén kívül is működő mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok után kizárólagos rádióspektrum-használat esetében a rádióspektrum-lekötési díj a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint megállapított díj 50%-a, a rádióspektrum-használati díj mozgóállomásonként 20 000 Ft/hó. Közös rádióspektrum-használat esetében rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni, a rádióspektrum-használat díja állomásonként 1000 Ft/hó. A tartalék állomások után rádióspektrum-használati díjat nem kell fizetni.

(6) Ha az eljáró hatóság engedélye olyan területre vonatkozik, amely 4000 km2-nél kisebb, és részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok kivételével - a rádióspektrum-lekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, illetve a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj kétszerese.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló földi, belvízi és légi mozgószolgálati hálózatok, állomások rádióspektrumdíja * 

9. § *  (1) Az átjátszó vagy központi feladatot ellátó, helyhez kötött állomásokért a jogosított rádióspektrum-lekötési díjat a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyhez kötött állomások rádióspektrum-használati díját a 4. számú melléklet 3-9. pontjában foglalt táblázatok alapján - állomásonként - kell megállapítani.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat kell megállapítani.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, továbbá 3-9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díjak összegét fizeti.

(5) A helyhez kötött állomások rádióspektrum-használati díja - a (2) bekezdésben említett melléklet alapján - megosztott használatú frekvenciánál a díj 50%-a, közös használatú frekvenciánál a meghatározott díj 25%-a.

(6) Ha az engedély olyan körzetre vonatkozik, amely részben vagy egészben Budapest környezetében van, - a kizárólag mozgóállomásokat tartalmazó hálózatok és a mozgóállomások kivételével - a rádióspektrum-lekötés és -használat díjának mértéke a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, illetve a 4. számú melléklet 2-9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj kétszerese.

A tengeri, valamint a különcélú belvízi és légi mozgószolgálati állomások rádióspektrumdíja * 

10. § *  A jogosított a tengeri mozgószolgálat, illetőleg annak frekvenciáin engedélyezett belvízi mozgószolgálat fedélzeti távközlő állomásai, parti állomásai és hajóállomásai után, továbbá a légi mozgószolgálat légi és légijármű állomásai után rádióspektrum-lekötési díjat nem fizet. A rádióspektrum-használat díja 1000 Ft/állomás/hó.

ÁLLANDÓHELYŰ SZOLGÁLATOK

30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrumdíja * 

11. § *  A mozgószolgálat keretében működő és 30 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű és változó telephelyű állomások után rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni. A rádióspektrum-használati díj mértéke: 1000 Ft/állomás/hó.

12. § * 

13. § * 

Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, állomásainak rádióspektrumdíja * 

14. § *  (1) A jogosított minden kijelölt frekvencia vagy frekvenciablokk után a 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint rádióspektrum-lekötési díjat fizet.

(2) Az állandóhelyű állomásokat tartalmazó hálózatok után a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat kell fizetni.

(3) A hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján kell rádióspektrum-használati díjat fizetni.

(4) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján, továbbá az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított rádióspektrum-használati díjak összegét fizeti.

(5) Ha a pont-többpont, illetve a pont-pont rendszerű hálózat esetében az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest körzetében van, a rádióspektrum-lekötési és -használati díj az (1)-(4) bekezdésben említett mellékletek alapján megállapított díj kétszerese. Pont-pont közötti összeköttetés esetében az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra is kétszeres díjat kell megállapítani.

Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű, saját igény kielégítésére szolgáló 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok hálózatainak, állomásainak rádióspektrumdíja * 

15. § *  (1) A pont-többpont rendszerű hálózatok esetében a jogosított rádióspektrum-lekötési díjat minden csillagponti állomás után fizet, a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján.

(2) A pont-pont rendszerű hálózatok esetében a jogosított által fizetendő rádióspektrum-lekötési díj állomásonként a 3. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított díj 50%-a.

(3) A pont-többpont rendszerű hálózatok rádióspektrum-használati díját csillagponti állomásonként és frekvenciánként a 4. számú melléklet 3-9. pontjában foglalt táblázatok szerint kell fizetni.

(4) A jogosított a hálózat állomásai és berendezései után - azok kategóriájától függően - az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerinti rádióspektrum-használati díjat fizeti.

(5) A jogosított rádióspektrum-használati díjként a 4. számú melléklet 3-9. pontjában foglalt táblázatok és az 5. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján megállapított rádióspektrumdíjak összegét fizeti.

(6) Pont-pont rendszerű hálózat esetében az állandóhelyű állomások után fizetendő rádióspektrum-használati díj állomásonként a 4. számú melléklet 3-9. pontjában foglalt táblázatok alapján megállapított díj 50%-a.

(7) Pont-többpont rendszer esetében minden Budapest környezetébe eső

a) csillagponti állomás után az (1), (3) és (4) bekezdés és

b) nem csillagponti állomás után a (4) bekezdés

szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(8) Pont-pont rendszer esetében - ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van - az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a (2), (4) és (6) bekezdés szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(9) Pont-többpont rendszerű hálózatban megosztott rádióspektrum-használat esetében a 4. számú melléklet 3-9. pontjában foglalt táblázatok szerint megállapított díj 50%-a a rádióspektrum-használati díj.

A 960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrumdíja * 

16. § *  (1) *  A rádióspektrum-lekötési díj mértéke egy havi rádióspektrum-használati díjjal egyenlő.

(2) *  A rádióspektrum-használati díjat állomásonként (berendezésenként, önálló frekvenciát lefoglaló melegtartalékonként) és frekvenciánként kell megállapítani, ide nem értve a passzív átjátszókat.

(3) *  Pont-pont rendszerek állomásainak - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - rádióspektrum-használati díját adásirányonként kell megállapítani a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat alapján.

(4) *  Pont-pont rendszerek változó telephelyű állomásainak rádióspektrum-használati díja - a közös használatú frekvenciákon működők kivételével - a (3) bekezdés alapján megállapított díj 2,5-szerese.

(5) *  Pont-többpont rendszerek esetében - az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás szerint engedélyezett állomások kivételével - a rádióspektrum-használati díjat csillagponti állomásonként és frekvenciánként kell fizetni a 7. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint.

(6) *  Az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárásban engedélyezett állomások után fizetendő rádióspektrum-használati díj 600 Ft/állomás/hó.

17. § *  (1) Pont-többpont rendszer esetében a 16. § (1), (2) és (5) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni a Budapest környezetébe eső minden csillagponti állomás után. Pont-pont rendszer esetében - ha az összeköttetés legalább egyik pontja Budapest környezetében van - az összeköttetés mindkét pontján lévő állomásra a 16. § (1)-(4) bekezdése szerinti díj kétszeresét kell fizetni.

(2) Közös használatú frekvencián működő állomás esetén

a) *  rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetni, és

b) a 16. § (2), (3) és (5) bekezdése szerint megállapított díj 25%-át kell megfizetni.

(3) Szabadcsatorna-keresős rendszernél a 16. § szerinti díj megállapítása során egy forgalmi csatorna sávszélességét kell figyelembe venni.

(4) *  Az egy hónapnál rövidebb időre engedélyezett rádió- és televízióhíranyag-, továbbá rádió- és televízióműsor-átviteli rendszerek állomásai után a rádióspektrum-használati díj mértéke állomásonként 4000 Ft.

Műholdas szolgálatok földi állomásainak rádióspektrumdíja * 

18. § *  A műholdas szolgálatok központi földi állomásai, a HUB űrtávközlési állomások, a parti földi állomások, a kontrollállomások, a légi CGC állomások és a műsorfeladó állomások után a jogosítottnak rádióspektrum-lekötési díjat nem kell fizetnie, a rádióspektrum-használati díjat pedig a 8. számú melléklet szerint kell megfizetnie.

Műholdas szolgálatok végberendezéseinek rádióspektrum-használati díja * 

19. § (1) *  A műholdas állandóhelyű szolgálatok Föld-űr irányú adásra is engedélyezett földi állomásainak (végberendezéseinek) rádióspektrum-használati díja:

a) VSAT végberendezés után: 1000 Ft/db/hó;

b) SNG végberendezés után: 10 000 Ft/db/hó.

(2) *  A műholdas földi és tengeri mozgószolgálati végberendezések után a rádióspektrum-használati díj 250 Ft/db/hó.

Blokkgazdálkodás körébe tartozó sávok után fizetendő díjak * 

20. § (1) *  Az NFFF alapján blokkgazdálkodás körébe tartozó,

a) szolgáltatás célú és versenyeztetési eljárás eredményeként, a rádióspektrum-használati jogosultság meghosszabbítása eredményeként vagy a rádióspektrum-használati jogosultság megújítása eredményeként szerzett, valamint a szerzést követően továbbértékesített rádióspektrum esetén a rádióspektrum-használati jogosultság időtartama alatt a jogosítottnak a rádióengedély érvényességének a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott legkorábbi időpontjától, és

b) nem versenyeztetési eljárás eredményeként szerzett rádióspektrum esetén a rádióengedély érvényessége alatt a rádióspektrum-használati jogot szerzőnek

havonta sávdíjat kell fizetnie a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) *  Amennyiben 2014. január 1. napját megelőzően meghozott hatósági határozat vagy megkötött hatósági szerződés másként nem rendelkezik, akkor a sávdíjat az egységdíj, a megszerzett rádióspektrum mennyisége és az adott frekvenciasávra vonatkozó sávszorzó szorzataként kell megállapítani a 9. számú melléklet alapján.

(3) *  Az 1740,1-1743,1 MHz, 1835,1-1838,1 MHz, 1773,1-1784,9 MHz, 1868,1-1879,9 MHz, 1905-1910 MHz, 1910-1915 MHz és az 1915-1920 MHz frekvenciasáv tekintetében az

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának a frekvenciasávok használatba vételétől, de legkésőbb 2015. január 1. napjától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie;

b) *  e rendelet hatálybalépését követően kiadott rádióengedély vagy keretengedély jogosítottjának az engedély véglegessé válásától a (2) bekezdés alapján meghatározott teljes sávdíjat kell megfizetnie.

(4) *  A beruházások támogatása érdekében a 450-457,38/460-467,38 MHz, a 790-821/832-862 MHz, a 880-915/925-960 MHz, az 1710-1785/1805-1880 MHz, az 1920-1980/2110-2170 MHz, a 2500-2690 MHz, a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz frekvenciasávban a 2013. március 1-jét követően és 2019. március 15-ét megelőzően, valamint a 31,8-33,4 GHz frekvenciasávban a hatóság által indított versenyeztetési eljárás keretében rádióspektrum-használati jogosultságot megszerző, továbbá a Páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer (GSM-R) részére kijelölt frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogot szerző vállalkozás a megszerzés napját követő 4 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezményre jogosult. A beruházások támogatására vonatkozó kedvezmény nem illeti meg azon rádióspektrum-használati jogosultságot elnyerő vállalkozást abban a frekvenciasávban a felsorolt sávokon belül, amelyben a versenyeztetési eljárás kiírásának időpontjában rendelkezik rádióspektrum-használati jogosultsággal.

(4a) *  Az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 708−733/763−788 MHz és a 3400-3800 MHz frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogosultságot szerző vállalkozást a versenyeztetési eljárást lezáró döntés véglegessé válása napját vagy a hatósági szerződés megkötésének napját követő 10 évig a (2) bekezdés alapján meghatározott sávdíjból 50% kedvezmény illeti meg, amennyiben a sávdíjkedvezmény - versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott - feltételeinek, követelményeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatban kéri a sávdíjkedvezmény érvényesítését. A sávdíjkedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat részletes szabályait, a sávdíjkedvezmény részletes feltételeit, követelményeit, valamint a sávdíjkedvezmény feltételeinek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

(4b) *  Amennyiben a 3400-3800 MHz frekvenciasávban rádióspektrum-használati jogosultsággal rendelkező vállalkozás a (4) bekezdés alapján sávdíjkedvezményre jogosult, a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatában kérheti, hogy a (4) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény megszűnését követően a (4a) bekezdés szerinti sávdíjkedvezmény az új generációs mobilrádiótelefon-hálózatok kiépítése érdekében az ugyanazon frekvenciasávban versenyeztetési eljárás keretében megszerzett teljes frekvenciatartományra vonatkozzon, abban az esetben is, ha a 2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében a 3400-3800 MHz frekvenciasávban nem szerez rádióspektrum-használati jogosultságot.

(5) *  A 2011. április 1. napját követően indult pályázati, illetve árverési eljárás során elnyert frekvenciablokkok esetén a (2) és a (4) bekezdésben megállapított díjak mértéke akkor sem változik, ha egy sávújraosztás következtében megváltozik a frekvenciablokkok elhelyezkedése egy adott sávban.

Rádióspektrumdíj megfizetése * 

20/A. § *  (1) *  A rádióspektrum-lekötésért és -használatért a díjfizetésre kötelezett a hatóság határozatával megállapított rádióspektrumdíjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára köteles megfizetni.

(2) *  A rádióspektrumdíjat az azt megállapító határozat véglegessé válását vagy a hatósági szerződés hatálybalépését követően megküldött számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidő leteltéig kell megfizetni.

(3) *  Rendszeres díjfizetési kötelezettség esetében - a (4) és a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta történik a számlázás.

(4) *  Ha a rádiószolgálatonként havonta fizetendő díj összege a nettó 50 000 Ft-ot nem éri el, a rádióspektrumdíjról számlát negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó napjáig kell kiállítani. A negyedéves rádióspektrumdíjat az engedély érvényességi idejének első és utolsó negyedévében, valamint az engedély módosításakor, negyedévnél rövidebb számlázási időszak esetén időarányosan kell megfizetni.

(4a) * 

(5) *  Rádióengedély módosítása esetén a módosított díjfizetési kötelezettség a rádióengedély módosításában meghatározott időponttól, de legkésőbb a rádióengedély módosításának véglegessé válását követő hónap első napjától terheli a díjfizetésre kötelezettet.

(6) *  A díjfizetési kötelezettség szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A díjfizetésre kötelezettnek minden olyan hónapra a teljes havi díjat meg kell fizetnie, amelyben a jogosított

a) rádióspektrum-használati jogosultsága miatt sávdíjfizetési kötelezettség keletkezett vagy fennállt, vagy

b) rádióspektrum-használati joga keletkezett vagy fennállt.

20/B. § *  A rádióspektrumdíjakról a hatóság köteles éves bontásban - más bevételeitől elkülönített - tételes nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) *  a rádióspektrumdíj fizetésére kötelezettek felsorolását,

b) *  a jogszabály alapján megállapított rádióspektrumdíj mértékét,

c) *  a rádióspektrumdíj megfizetésének esedékességét, rendszeres fizetési kötelezettség esetében az esedékességek várható időpontját,

d) *  a rádióspektrumdíj beérkezésének tényét.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet alapján megállapított díjakon felül a jogosítottnak a mindenkori hatályos jogszabályokban megállapított mértékű általános forgalmi adót kell fizetnie.

(3) *  A 2011. április 1. napját megelőzően pályázaton, illetve árverésen elnyert frekvenciasávok után a jogosítottak díjfizetési kötelezettségüket 2011. április 1. napjától kezdve e rendelet 20. §-a szerint kötelesek teljesíteni.

(4) *  A 6. § (5) bekezdését a 2013. április 15-ét követően indult eljárásokban és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjai

1. TV és DVB-T állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A B C D E F
1 Maximális ERP ERP ≤ 100 W 100 W < ERP ≤
1 kW
1 kW < ERP ≤
10 kW
10 kW < ERP ≤
100 kW
ERP > 100 kW
2 Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)
65 000 150 000 260 000 400 000 650 000

2. 87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádió-műsorszóró állomások és PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A B C D E F
1 Maximális ERP ERP ≤ 100 W 100 W < ERP ≤
1 kW
1 kW < ERP ≤
10 kW
10 kW < ERP ≤
100 kW
ERP > 100 kW
2 Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)
27 000 66 000 108 000 168 000 270 000

3. T-DAB rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A B C D E F
1 Maximális ERP ERP ≤ 100 W 100 W < ERP ≤
1 kW
1 kW < ERP ≤
10 kW
10 kW < ERP ≤
100 kW
ERP > 100 kW
2 Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)
45 000 110 000 180 000 280 000 450 000

4. KH rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A B C D E
1 Maximális
adóteljesítmény
(Pa)
Pa ≤ 1 kW 1 kW < Pa ≤ 10 kW 10 kW < Pa ≤ 100 kW Pa > 100 kW
2 Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)
10 000 15 000 50 000 150 000

5. RH rádió-műsorszóró állomások rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/állomás)

A B C D E
1 Maximális
adóteljesítmény
(Pa)
Pa ≤ 1 kW 1 kW < Pa ≤ 10 kW 10 kW < Pa ≤ 100 kW Pa > 100 kW
2 Rádióspektrum-
lekötési díj
(Ft/állomás)
5 000 10 000 15 000 40 000

6. Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-lekötési díjának megállapítási módja

6.1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében az engedélyezett maximális effektív kisugárzott teljesítménynek (maximális ERP) megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani az 1-3. pontban foglalt táblázatokból.

6.2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádió-műsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/állomás) kell kiválasztani a 4-5. pontban foglalt táblázatokból.

2. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjai

1. 174-230 MHz frekvenciasávú televízió-adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
2 teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 3 W 500 1 500 2 600 4 400 8 750 14 900 25 400 68 300
4 3 W < ERP ≤ 10 W 1 000 2 300 4 400 7 900 19 300 34 100 49 000 98 000
5 10 W < ERP ≤ 100 W 1 800 3 900 8 800 19 300 42 000 68 300 77 900 175 000
6 0,1 kW < ERP ≤ 1 kW 3 500 7 000 14 000 31 500 68 300 113 800 126 000 280 000
7 1 kW < ERP ≤ 10 kW 8 800 14 000 22 800 49 000 107 600 175 000 199 500 448 000
8 10 kW < ERP ≤ 100 kW 23 600 35 000 52 500 78 800 171 500 280 000 318 500 717 500
9 ERP > 100 kW 64 800 91 000 127 800 178 500 274 800 446 300 510 100 1 146 300

2. 470-862 MHz frekvenciasávú televízió-, DVB-T-adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
2 teljesítmény (ERP) h < 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 3 W 900 2 500 4 500 7 500 15 000 25 500 43 500 117 000
4 3 W < ERP ≤ 10 W 1 800 3 900 7 500 13 500 33 000 58 500 84 000 168 000
5 10 W < ERP ≤ 100 W 3 000 6 600 15 000 33 000 72 000 117 000 133 500 300 000
6 0,1 kW < ERP ≤ 1 kW 6 000 12 000 24 000 54 000 117 000 195 000 216 000 480 000
7 1 kW < ERP ≤ 10 kW 15 000 24 000 39 000 84 000 184 500 300 000 342 000 768 000
8 10 kW < ERP ≤ 100 kW 40 500 60 000 90 000 135 000 294 000 480 000 546 000 1 230 000
9 ERP > 100 kW 111 000 156 000 219 000 306 000 471 000 765 000 874 500 1 965 000

3. 87,5-108 MHz frekvenciasávú URH-FM rádióadók és PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
2 teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 3 W 800 2 100 3 800 6 300 12 500 21 300 36 300 97 500
4 3 W < ERP ≤ 10 W 1 500 3 300 6 300 11 300 27 500 48 800 70 000 140 000
5 10 W < ERP ≤ 100 W 2 500 5 500 12 500 27 500 60 000 97 500 111 300 250 000
6 0,1 kW < ERP ≤ 1 kW 5 000 10 000 20 000 45 000 97 500 162 500 180 000 400 000
7 1 kW < ERP ≤ 10 kW 12 500 20 000 32 500 70 000 153 800 250 000 285 000 640 000
8 10 kW < ERP ≤ 100 kW 33 800 50 000 75 000 112 500 245 000 400 000 455 000 1 025 000
9 ERP > 100 kW 92 500 130 000 182 500 255 000 392 500 637 500 728 800 1 637 500

4. 47-240 MHz frekvenciasávú T-DAB adók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív kisugárzott Átlagos effektív antennamagasság
2 teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 3 W 600 1 800 3 100 5 300 10 500 17 800 30 400 81 900
4 3 W < ERP ≤ 10 W 1 300 2 600 5 300 9 400 23 000 40 900 58 800 117 500
5 10 W < ERP ≤ 100 W 2 000 4 500 10 500 23 000 50 400 81 900 93 400 210 000
6 0,1 kW < ERP ≤ 1 kW 4 100 8 400 16 800 37 800 81 900 136 500 151 100 336 000
7 1 kW < ERP ≤ 10 kW 10 500 16 800 27 300 58 800 129 100 210 000 239 400 537 500
8 10 kW < ERP ≤ 100 kW 28 300 42 000 63 000 94 500 205 800 336 000 382 100 861 000
9 ERP > 100 kW 77 600 109 100 153 300 214 100 329 600 535 500 612 100 1 375 500

5. Középhullámú rádióadók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B
1 Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Rádióspektrum-használati díj
(Ft/állomás/hó)
2 Pa ≤ 1 kW 6 300
3 1 kW < Pa ≤ 10 kW 12 500
4 10 kW < Pa ≤ 100 kW 25 000
5 0,1 MW < Pa ≤ 1 MW 75 000
6 Pa > 1 MW 187 500

6. Rövidhullámú rádióadók rádióspektrum-használati díjai (Ft/állomás/hó)

A B
1 Maximális adóteljesítmény
(Pa)
Rádióspektrum-használati díj
(Ft/állomás/hó)
2 Pa ≤ 1 kW 1 900
3 1 kW < Pa ≤ 10 kW 3 100
4 10 kW < Pa ≤ 100 kW 12 500
5 0,1 MW < Pa ≤ 1 MW 25 000
6 Pa > 1 MW 62 500

7. Műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

7.1. Televízió (TV), ultrarövidhullámú rádió (URH-FM), digitális rádió (T-DAB) és televízió (DVB-T) műsorszóró állomások, valamint a 87,5-108 MHz frekvenciasávú PMSE alkalmazások adóállomásai esetében

7.1.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani az 1-4. pontban foglalt táblázatok közül,

7.1.2. a kiválasztott táblázatban az engedélyezett átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani.

7.2. Középhullámú (KH) és rövidhullámú (RH) rádió-műsorszóró állomások esetében az engedélyezett maximális adóteljesítménynek (Pa) megfelelő rádióspektrum-használati díjat (Ft/állomás/hó) kell kiválasztani az 5. és a 6. pontban foglalt táblázatok közül.

3. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-lekötési díjai

1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díjai (Ft)

A B C D E F G
1 Felhasználási körzet Mikro Helyi Kis Nagy Regionális Országos
2 Terület (km2) ≤ 1 ≤ 300 ≤ 2500 ≤ 20 000 ≤ 75 000 > 75 000
3 Rádióspektrum-lekötési díj (Ft) 10 000 30 000 50 000 100 000 250 000 500 000

2. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok rádióspektrum-lekötési díjai (Ft/frekvencia)

A B C D E F
1 Frekvenciasáv (F) Maximális effektív kisugárzott teljesítmény
2 (MHz) ERP > 250 W 250 W ≥ ERP
> 25 W
25 W ≥ ERP
> 1 W
1 W ≥ ERP
> 0,1 W
ERP ≤ 0,1 W
3 26 < F ≤ 47 68 000 40 000 15 000 7 500 4 500
4 47 < F ≤ 108 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
5 108 < F ≤ 240 60 000 36 000 12 000 6 500 4 000
6 240 < F ≤ 380 53 000 31 000 10 000 5 500 3 500
7 380 < F ≤ 790 48 000 29 000 9 000 5 000 3 000
8 790 < F ≤ 960 40 000 24 000 8 000 4 000 2 500
9 960 < F ≤ 10 000 25 000 15 000 5 000 2 500 1 500

3. Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-lekötési díjának megállapítási módja

3.1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében az engedélyezett felhasználási körzetnek megfelelő rádióspektrum-lekötési díjat kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

3.2. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében

3.2.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a maximális effektív kisugárzott teljesítmény (maximális ERP) által együttesen meghatározott rádióspektrum-lekötési díjat (Ft/frekvencia) kell kiválasztani a 2. pontban foglalt táblázatból,

3.2.2. a helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás maximális effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni,

3.2.3. a hálózatra engedélyezett - azonos frekvenciasávba tartozó - több frekvencia esetében a 3.2.1. pont alatti rádióspektrum-lekötési díjat a frekvenciák darabszámával meg kell szorozni,

3.2.4. ha a hálózatra engedélyezett frekvenciák különböző frekvenciasávokba tartoznak, akkor a 3.2.1. pont alatti eljárást minden egyes frekvenciára meg kell ismételni, és az eredményül kapott rádióspektrum-lekötési díjakat össze kell adni.

3.3. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-i közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a rádióspektrum-lekötési díj megállapításához.

4. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-használati díjai

1. Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű hálózatok 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G
1 Frekvenciasáv (F) Felhasználási körzet
2 (MHz) Mikro
≤ 1 km2
Helyi
≤ 300 km2
Kis
≤ 2500 km2
Nagy
≤ 20 000 km2
Regionális
≤ 75 000 km2
Országos
> 75 000 km2
3 26 < F ≤ 47 25 120 180 420 2 700 4 800
4 47 < F ≤ 108 15 80 120 280 1 800 3 200
5 108 < F ≤ 240 15 80 120 280 1 800 3 200
6 240 < F ≤ 380 10 40 60 140 900 1 600
7 380 < F ≤ 790 5 20 30 70 450 800
8 790 < F ≤ 960 3 15 22 50 300 450
9 960 < F ≤ 10 000 2 10 15 40 250 350

2. A mozgószolgálati hálózatok állomásainak és berendezéseinek kategória szerinti rádióspektrum-használati díja

A B
1 Állomás és berendezés kategória Ft/db/hó
2 Mozgóállomások 100
3 Helyhez kötött állomások 5 000
4 Fix és változó telephelyű állomások 3 000
5 Tartalék berendezések 100

3. A 26-47 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 14 42 84 168 252 518 742 1 960
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 28 70 140 280 420 840 1 190 3 150
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 42 119 210 350 700 1190 2 030 5 460
6 3 W < ERP ≤ 10 W 84 182 350 630 1 540 2 730 3 920 7 840
7 10 W < ERP ≤ 100 W 140 308 700 1 540 3 360 5 460 6 230 14 000
8 ERP > 100 W 280 560 1 120 2 520 5 460 9 100 10 080 22 400

4. A 47-108 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 6 18 36 72 108 222 318 840
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 12 30 60 120 180 360 510 1 350
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 18 51 90 150 300 510 870 2 340
6 3 W < ERP ≤ 10 W 36 78 150 270 660 1 170 1 680 3 360
7 10 W < ERP ≤ 100 W 60 132 300 660 1 440 2 340 2 670 6 000
8 ERP > 100 W 120 240 480 1 080 2 340 3 900 4 320 9 600

5. A 108-240 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 10 30 60 120 180 370 530 1 400
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 20 50 100 200 300 600 850 2 250
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 30 85 150 250 500 850 1 450 3 900
6 3 W < ERP ≤ 10 W 60 130 250 450 1 100 1 950 2 800 5 600
7 10 W < ERP ≤ 100 W 100 220 500 1 100 2 400 3 900 4 450 10 000
8 ERP > 100 W 200 400 800 1 800 3 900 6 500 7 200 16 000

6. A 240-380 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 8 22 43 87 130 267 382 1 008
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 15 36 72 144 216 432 612 1 620
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 22 61 108 180 360 612 1 044 2 808
6 3 W < ERP ≤ 10 W 43 94 180 324 792 1 404 2 016 4 032
7 10 W < ERP ≤ 100 W 72 158 360 792 1 728 2 808 3 204 7 200
8 ERP > 100 W 144 288 576 1 296 2 808 4 680 5 184 11 520

7. A 380-790 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 6 17 34 67 101 207 297 784
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 11 28 56 112 168 336 476 1 260
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 17 48 84 140 280 476 812 2 184
6 3 W < ERP ≤ 10 W 34 73 140 252 616 1 092 1 568 3 136
7 10 W < ERP ≤ 100 W 56 123 280 616 1 344 2 184 2 492 5 600
8 ERP > 100 W 112 224 448 1 008 2 184 3 640 4 032 8 960

8. A 790-960 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 4 12 24 48 72 148 212 560
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 8 20 40 80 120 240 340 900
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 12 34 60 100 200 340 580 1 560
6 3 W < ERP ≤ 10 W 24 52 100 180 440 780 1 120 2 240
7 10 W < ERP ≤ 100 W 40 88 200 440 960 1 560 1 780 4 000
8 ERP > 100 W 80 160 320 720 1 560 2 600 2 880 6 400

9. A 960-10 000 MHz frekvenciasávban az 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjak (Ft/kHz/hó)

A B C D E F G H I
1 Átlagos effektív Átlagos effektív antennamagasság
2 kisugárzott teljesítmény (ERP) h ≤ 10 m 10 m < h
≤ 30 m
30 m < h
≤ 50 m
50 m < h
≤ 100 m
100 m < h
≤ 250 m
250 m < h
≤ 350 m
350 m < h
≤ 500 m
500 m < h
3 ERP ≤ 0,1 W 3 10 19 38 58 118 170 448
4 0,1 W < ERP ≤ 0,5 W 6 16 32 64 96 192 272 720
5 0,5 W < ERP ≤ 3 W 10 27 48 80 160 272 464 1 248
6 3 W < ERP ≤ 10 W 19 42 80 144 352 624 896 1 792
7 10 W < ERP ≤ 100 W 32 70 160 352 768 1 248 1 424 3 200
8 ERP > 100 W 64 128 256 576 1 248 2 080 2 304 5 120

10. Földi, belvízi és légi mozgószolgálatok, valamint a 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálatok rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

10.1. Telephely nélküli frekvenciakijelölésű mozgó- és állandóhelyű szolgálati hálózatok esetében

10.1.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv és a felhasználási körzet által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból,

10.1.2. a 10.1.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat a hálózatra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

10.2. Telephely nélküli, illetve telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok állomásai, berendezései esetében

10.2.1. azok kategóriájának megfelelő rádióspektrum-használati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani a 2. pontban foglalt táblázatból,

10.2.2. a 10.2.1. pont alatti rádióspektrum-használati díjat több engedélyezett állomás, berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni, és az eredményül kapott rádióspektrum-használati díjakat össze kell adni.

10.3. Telephelyre szóló frekvenciakijelölésű mozgószolgálati hálózatok helyhez kötött állomásai és telephelyre szóló frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állandóhelyű állomásai esetében

10.3.1. az engedélyezett frekvenciát tartalmazó táblázatot kell kiválasztani a 3-9. pontban foglalt táblázatok közül,

10.3.2. a kiválasztott táblázatban az átlagos effektív kisugárzott teljesítmény (átlagos ERP) és az átlagos effektív antennamagasság által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani,

10.3.3. a 10.3.2. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett és egyidejűleg felhasználható frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

10.4. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomásokon a vételi frekvenciák díjmegállapításához is az állomás átlagos effektív kisugárzott teljesítményét kell figyelembe venni.

10.5. A csak vételre szolgáló csillagponti állomás ERP-jeként a hozzá kapcsolódó állandóhelyű állomások ERP-je közül a legnagyobbat kell figyelembe venni a rádióspektrum-díj megállapításához.

10.6. A helyhez kötött és az állandóhelyű állomások átlagos effektív antennamagasságának kiszámításánál az effektív antennamagasság legkisebb figyelembe vehető értéke az antenna földfelszín feletti magassága.

5. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek rádióspektrum-használati díjai * 

1. *  A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásainak és berendezéseinek rádióspektrum-használati díjai (Ft/db/hó)

A B C D
1 *  Rádióspektrum-használati díj (Ft/db/hó)
2 Állomás- és berendezéskategória Frekvenciasáv (MHz)
3 30 < F ≤ 440 440 < F ≤ 450 450 < F < 960
4 Állandó és változó telephelyű állomások, kivéve a csillagponti állomásokat 5000 100 5000
5 Csillagponti állomások (beleértve a gyűjtőállomásokat is) 5000 1000 5000
6 Tartalék berendezések 100 100 100

2. *  A 30 MHz-nél nagyobb és 960 MHz-nél kisebb frekvenciájú állandóhelyű szolgálat állomásai és berendezései rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

2.1. *  Területre szóló, telephely nélküli frekvenciakijelölésű állandóhelyű szolgálati hálózatok állomásai és berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott rádióspektrum-használati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. *  A 2.1. pont alapján meghatározott rádióspekrtum-használati díjat több engedélyezett állomás vagy berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások vagy berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott rádióspekrtum-használati díjakat össze kell adni.

6. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

7. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrum-használati díjai * 

1. *  Pont-pont rendszerek állomásainak és pont-többpont rendszerek csillagponti állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A B C
1 Frekvenciasáv Díj
(Ft/kHz/hó)
2 Pont-pont rendszerek állomásai Pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai
3 960 MHz < F ≤ 10 GHz 0,672 2,8
4 10 GHz < F ≤ 13,25 GHz 0,336 1,4
5 13,25 GHz < F ≤ 21,2 GHz 0,267 1,12
6 21,2 GHz < F ≤ 30 GHz 0,202 0,84
7 30 GHz < F ≤ 55 GHz 0,161 0,67
8 55 GHz < F 0,08 0,335

2. *  960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú pont-pont és pont-többpont rendszerek rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

2.1. *  Pont-pont rendszerek állomásai, valamint pont-többpont rendszerek csillagponti állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát (F) tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1. pontban foglalt táblázatból.

2.2. *  A 2.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

8. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

Műholdas szolgálatok rádióspektrum-használati díjai

1. A 18. §-ban felsorolt földi állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott rádióspektrum-használati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

A B
1 Frekvenciasáv
(F)
Díj
(Ft/kHz/hó)
2 960 MHz < F ≤ 10 GHz 0,5
3 10 GHz < F ≤ 15,4 GHz 0,25
4 F > 15,4 GHz 0,13

2. A 18. §-ban felsorolt földi állomások rádióspektrum-használati díjának megállapítási módja

2.1. A 18. §-ban felsorolt földi állomások esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő rádióspektrum-használati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani a táblázatból,

2.2. a 2.1. pont alatti rádióspektrum-használati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

9. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez * 

1. *  Az értékesített, megszerzett frekvenciasávok esetében az egységdíj:

1.1. *  2019. március 15-ét megelőzően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 7500 Ft/kHz/hó,

1.2. *  2019. március 15-ét követően indított versenyeztetési eljárás keretében értékesített frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságának, jogának megszerzése esetén 6500 Ft/kHz/hó.

2. Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.

3. Az értékesített, megszerzett sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.

4. * 

5. *  Országos rádióspektrum-használati jogosultság esetén a sávszorzók

A B
1 Frekvenciatartomány Sávszorzó értéke
2 450-470 MHz 0,4
2/A *  694-790 MHz 1
3 790-960 MHz 1
4 1710-2200 MHz 2014. január 1-jén használatban lévő sávok esetén 0,25
5 1710-2200 MHz 2014. január 1-jén használatban nem lévő sávok esetén 0,5
6 2500-2690 MHz 0,4
7 3400-3800 MHz 0,12
8 *  24,5-26,5 GHz 0,002
9 *  31,8-33,4 GHz 0,0017

10. számú melléklet az 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelethez *