A jogszabály mai napon ( 2024.06.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A nyilvános könyvtárakban (a továbbiakban: könyvtárban) haszonkölcsönzés útján terjesztett (a továbbiakban: kölcsönzött), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) művek (a továbbiakban: könyvek) és az Szjt. 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, kottában rögzített zeneművek (a továbbiakban: kották) kölcsönzése után a szerzőket megillető díj megállapításához és felosztásához az e rendeletben meghatározottak szerint felkért könyvtárak szolgáltatják az adatokat.

(2) A könyvek és kották kölcsönzéséről adatszolgáltatásra felkérhető könyvtárak a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a következők:

a) *  a vármegyei könyvtárak,

b) a fővárosi önkormányzat által fenntartott közkönyvtár,

c) a városi könyvtárak,

d) a községi könyvtárak,

e) az állami egyetemek könyvtárai.

(3) Nem lehet adatszolgáltató az a könyvtár, amely nem rendelkezik a szolgáltatandó adatokat tartalmazó, számítógépen vezetett nyilvántartással.

2. § A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatok a kölcsönzött mű következő adatai:

a) címe,

b) szerzőségi adatai,

c) megjelenésének helye,

d) kiadójának neve,

e) megjelenésének éve,

f) ha van, akkor a nemzetközi azonosító száma,

g) kölcsönzéseinek száma.

3. § (1) Adatszolgáltatásra kötelezett az a könyvtár, amelyet a díj megállapítására és felosztására jogosult közös jogkezelő szervezet (a továbbiakban: közös jogkezelő szervezet) a megjelölt évre adatszolgáltatásra felkér.

(2) *  A közös jogkezelő szervezet adatszolgáltatásra felkér minden évben 1 fővárosi önkormányzat által fenntartott közkönyvtárat, legalább 2 vármegyei, 3 városi, 2 községi és 2 egyetemi könyvtárat. Évente 20 könyvtárnál több nem kérhető fel adatszolgáltatásra. A felkérésben meg kell jelölni azokat a hónapokat, amelyekre vonatkozóan az adatokat szolgáltatni kell.

(3) Az adatgyűjtésre vonatkozó felkérést az adatgyűjtés kezdete előtt legalább 1 hónappal el kell küldeni a könyvtárnak.

4. § (1) Az adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár szolgáltatja a közös jogkezelő szervezet és a kultúráért felelős miniszter számára.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár a közös jogkezelő által meghatározott időtartam alatt keletkezett adatokat az Szjt.-ben meghatározott határidőn belül szolgáltatja a közös jogkezelő szervezet és a kultúráért felelős miniszter számára. Az adatszolgáltatás formátumát az adatszolgáltatásra kötelezett könyvtár által használt számítógépen vezetett nyilvántartás határozza meg.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 2011. évre előírt adatgyűjtésre e rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adatgyűjtésre felkért könyvtár 2011. május 1. napjától köteles gyűjteni az adatokat.