A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2011. (VI. 10.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ex situ megőrzés: az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló, Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet] 2. cikkében meghatározott megőrzés,

2. FAO Egyezmény: a 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírások összessége,

3. felszaporítás: mag-alakban fenntartott tételek mintanagyságának növelése legalább 2000 mag/tételig,

4. Nemzeti Génbank: Olyan unikális tételeket fenntartó génforrás gyűjtemény, amelyet országos jelentősége miatt a Növényi Génbank Tanács (a továbbiakban: Génbank Tanács) javaslatára az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti génbank hálózat részeként, nemzeti jelentőségű, hosszú távú fenntartásra érdemes génbank gyűjteményként ismer el,

5. Nemzeti Génbank Adatbázis: a nemzeti kultúrnövény, illetve mikroorganizmus genetikai anyag-gyűjteményekkel kapcsolatos információk nyilvántartására szolgáló országos számítógépes génbank-adatbázis és információs rendszer,

6. nemzeti gyűjtemény: a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontjában meghatározott gyűjtemény,

7. támogatási időszak: 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig tartó időszak,

8. tétel: különálló megőrzési egység (klón, törzs, vonal, fajta, változat, populáció) a megőrzendő genetikai anyag típusától függően,

9. *  vis maior esemény: az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 2. §-a szerint meghatározott esemény.

2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és tárgya

3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében

a) az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái

aa) megőrzéséhez,

ab) felszaporításához, és

b) a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

(2) Nem vehető igénybe támogatás fajta-előállító nemesítéshez, vetőmag és szaporítóanyag kereskedelem folytatásához.

3. Támogatás mértéke

4. § A támogatás évenkénti mértéke a 3. mellékletben meghatározott eurónak megfelelő forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

5. § Támogatást az a kérelmező vehet igénybe, aki az R. 8. § (1) bekezdése alapján a miniszter által kijelölt nemzeti gyűjtemény részét képező gyűjteményt a teljes támogatási időszak alatt fenntartja és rendelkezik

a) a Nemzeti Génbanknál nyilvántartási számmal,

b) az R. szerint létrehozott Génbank Tanácsnak a kérelmező szakmai és technikai felkészültségére és a gyűjtemény mezőgazdasági, kultúrtörténeti és genetikai értékeire vonatkozó véleményével, és

c) legalább 50 darabbal az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái vagy a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok Nemzeti Génbank Adatbázisban 2011. január 1-jéig regisztrált tételei közül, amelyeket az 1. mellékletben meghatározott módon őriz meg.

6. § (1) Egy kérelmező csak a különböző tételek után jogosult támogatásra, ugyanazon fajtából álló tételekre kizárólag egyszer vehető igénybe támogatás.

(2) Az egy tételben foglalt minimális mintamennyiséget a 4. melléklet tartalmazza.

(2a) *  A tétel minimális mintamennyisége meglétének vizsgálatakor figyelembe kell venni az adott tételből felszaporítási céllal ideiglenesen kivett magok számát is.

(3) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult köteles

a) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek megvalósítása során az R. 6. § (5) bekezdésében meghatározott előírásokat betartani, és

b) *  az 1. mellékletben felsorolt növényfajok és -fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzése esetén évente a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára megküldeni

ba) egy szakmai jelentést az adott évben elvégzett genetikai erőforrásokkal kapcsolatos feladatokról, és

bb) egy tájékoztatót az adott évben a felhasználók részére átadott genetikai erőforrásokról, illetve az esetlegesen megrendezésre került tenyészkerti szemlékről.

(4) Ex situ ültetvények esetén a támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania

a) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartására vonatkozó előírásokat, és

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt intézkedéshez kapcsolódó követelményeket.

(5) *  Maggal szaporított egyévesek és maggal szaporított évelők közé tartozó tételek esetében a kérelmező köteles 2015. október 31-ig elérni a 2000 db/tétel mintanagyságot, és a felszaporított tételeket a FAO Egyezmény alapján hozzáférhetővé tenni.

(5a) *  Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 5. melléklet szerinti tételek esetében a kérelmező az 500 db/tétel mintanagyságot köteles elérni.

(6) *  A tételek (5) bekezdésben meghatározott felszaporítását a NÉBIH 2015. november 15-ig igazolja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) felé.

(7) A felszaporított tételek után nem jár támogatási összeg.

5. Támogatási kérelem benyújtása

7. § * 

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) *  A támogatási kérelmet a Kincstár az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontrendszer alapján végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.

(2) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.

7. A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás általános szabályai

9. § (1) *  Amennyiben a támogatási időszak alatt a támogatási határozatban rögzítetthez képest csökken a támogatásra jogosult által megőrzött tételek száma, akkor a kipusztult tételek fajának megfelelően lehetőség van a tételek pótlására. A kipusztult tételek listáját a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell bejelentenie a kipusztulás időpontjától számított 14 napon belül.

(2) A kipusztult tételek után adott évben nem jár támogatás, azokat a támogatásra jogosult köteles pótolni a következő év szeptember 1-jéig. Amennyiben a kipusztult tételek után járó adott évi támogatási összeg már kifizetésre került, azt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

(3) A támogatásra jogosult által megőrzésre vállalt tételek számának az (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a tételek száma nem haladhatja meg a helyt adó támogatási határozatban foglalt mértéket, támogatásra kizárólag a támogatási határozatban meghatározott mértékben jogosult.

8. A tételek visszavonásának szabályai

10. § (1) *  A támogatási időszak alatt a Kincstárhoz benyújtott, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon visszavonhatja

a) a teljes támogatási kérelmét, vagy

b) a helyt adó támogatási határozatban foglalt tételek legfeljebb 25%-át.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott visszavonás esetében a megmaradó tételek száma nem csökkenhet 50 db tétel alá.

(3) A támogatási időszak folyamán az (1) bekezdés szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak:

a) 2012. vonatkozásában: 2011. december 31.;

b) 2013. vonatkozásában: 2012. december 31.;

c) 2014. vonatkozásában: 2013. december 31.;

d) 2015. vonatkozásában: 2014. december 31.

9. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

11. § (1) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt és a Génbank Tanács szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó álláspontjának beszerzését követően ruházhatja át.

(2) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevőnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.

(3) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási időszak hátralévő időtartamára vonatkozik. Kötelezettségátadás csak teljes naptári évre vonatkozhat és a támogatási időszak első naptári évére vonatkozóan nincs rá lehetőség.

(4) *  Kötelezettségátadás és jogutódlás - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a teljes aktuális tételállományra vonatkozóan lehetséges, az aktuális tételszámnál kevesebb tétel nem ruházható át.

(4a) *  Részleges tételállományra vonatkozó kötelezettségátadás és jogutódlás csak költségvetési szerv, illetve az 50% feletti állami tulajdoni hányadú cég esetén lehetséges, amennyiben jogszabályban elrendelt szervezeti változás miatt a továbbiakban nem tudja a teljes aktuális tételállományra vonatkozó megőrzési kötelezettségét teljesíteni.

12. § *  A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következő naptári évre vonatkozóan az adott év december 31-ig kell benyújtani a Génbank Tanács álláspontjával együtt a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:

a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,

b) a kötelezettséget átvevő ügyfél azonosítási adatai,

c) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfelek aláírásai.

10. Kifizetési kérelem benyújtása

13. § (1) A támogatási kérelem magában foglalja az első évre vonatkozó kifizetési kérelmet is.

(2) *  A további kifizetési kérelmeket évente, szeptember 1. és szeptember 30. között lehet postai úton benyújtani a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell a Kincstárnak rendszeresítenie:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,

b) a kérelmezett aktuális tételek száma tételcsoportonként,

c) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, és

d) az ügyfél aláírása.

(3) *  A 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai jelentés és tájékoztató szakmai megfelelőségéről a NÉBIH utólagos, az adott évre vonatkozó igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez kell csatolnia. A NÉBIH az igazolás kiállítása érdekében megkereséssel fordul a Génbank Tanács szakági munkacsoportjához.

(4) *  A (3) bekezdéstől eltérően a 2011. év vonatkozásában az igazolásokat 2011. október 31-ig kell benyújtani a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(5) Nem adható támogatás azon kérelmezőnek, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 12. és 13. számú mellékleteiben szereplő kultúrtörténeti és genetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű veszélyeztetett ritka szántóföldi növény-, zöldségfajták termesztésének vonatkozásában adott évben helyt adó vagy részben helyt adó kifizetési határozattal rendelkezik.

11. Ellenőrzés

14. § (1) *  A jogosultsági feltételek teljesítését a Kincstár, a NÉBIH, illetve a területileg illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága évente ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan

a) adminisztratív ellenőrzést, és

b) helyszíni ellenőrzést

foglal magában.

(3) *  A Kincstár adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a kifizetési kérelemben igényelt tételek szerepelnek-e a Nemzeti Génbank Adatbázisban.

12. A támogatás folyósítása

15. § (1) A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján, forintban történik.

(2) A támogatás összege legfeljebb a támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozatban feltüntetett tételekre vonatkozóan állapítható meg.

(3) *  Amennyiben a támogatásra jogosult az adott évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, az e jogszabályban foglalt kötelezettségei azonban az adott évben is fennállnak, amelyek betartását a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

13. Jogkövetkezmények

16. § (1) A támogatásra jogosult a támogatási időszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha

a) az 5. § c) pontjában szereplő tételek száma 50 db alá csökken, vagy

b) a megőrzött tételek száma 25%-ot meghaladó mértékben csökkent.

(2) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás nem kerül kifizetésre, ha a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat az adott évben nem teljesíti.

(3) A támogatásra jogosult részére az adott évi támogatás összege 20%-kal csökken, ha a 6. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő tevékenységek egyikét elmulasztotta elvégezni. Mindkét tevékenység elmulasztása esetén az adott évi támogatás összege 40%-kal csökken.

(4) *  Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 6. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltaknak, akkor a felszaporítandó tételek vonatkozásában nem jogosult az 5. évre jutó támogatási összegre.

(5) Tételek visszavonása esetén a 10. § (1) bekezdése alapján visszavont tételek támogatási jogosultsága megszűnik, és a visszavont tételek után a már korábban kifizetett támogatás összegét a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglalt határidőben a pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a kipusztult tételek visszavontnak minősülnek és az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(7) *  Ha az adminisztratív, vagy helyszíni ellenőrzés során talált tételek száma az adott évben benyújtott kifizetési kérelemhez képest kevesebb, akkor az adott évi támogatást a tételszám-csökkenés százalékos nagyságának kétszeresével kell csökkenteni.

17. § *  Ha a támogatási időszak alatt ugyanazon tételre egynél több alkalommal nem kerül sor támogatás kifizetésre, mert a támogatásra jogosult

a) nem nyújt be az adott évre az adott tételre vonatkozóan kifizetési kérelmet, vagy

b) a benyújtott kifizetési kérelme az adott tételre vonatkozóan elutasításra kerül,

akkor az adott tétel támogatási jogosultsága megszűnik, és az adott tételre már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

14. Vis maiorra vonatkozó szabályok

18. § *  (1) *  A Kincstár mentesíti a támogatásra jogosultat a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében kipusztult tételeknek * 

a) az adott gazdálkodási évre, vagy

b) a támogatási időszak fennmaradó részére

vonatkozó fenntartási kötelezettsége alól.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult eleget tesz a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének. Ebben az esetben a kipusztult tételekre az adott évben járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerint jár el a Kincstár, ha a támogatásra jogosult a 9. §-ban foglalt pótlási kötelezettségének * 

a) *  a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében nem tesz eleget, vagy

b) *  a kipusztulás évében, vagy a kipusztulást követő évben eleget tesz, de a kipusztulást követő évben a vis maior rendelet szerint bejelentett, és a bejelentés alapján a Kincstár által elismert vis maior esemény következtében újból kipusztul a tétel.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a kipusztult tételekre a támogatási időszak fennmaradó részére támogatás nem adható, de a kipusztult tételekre korábban kifizetett támogatás összegét nem kell visszafizetni.

(5) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kincstár a kipusztult tételeket a vis maior esemény bekövetkeztének naptári évétől kizárja a támogatott tételek közül, továbbá az ügyfél nem jogosult az adott évi támogatásra, ugyanakkor az érintett tételek szankció alapját nem képezhetik.

15. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

20. § Ez a rendelet

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikkének (5) bekezdése,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet,

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 1. § 9. pontját, 14. § (3) bekezdését, 16. § (7) bekezdését, valamint a 17. §-át a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 11. § (4) és (4a) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

23. § *  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 6. § (6) bekezdést és 16. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A génmegőrzésben érintett növényfajok és -fajták listája

A B C
1. Termesztett fajok A növény magyar neve Támogatott megőrzési mód * 
2. Achillea filipendulina Páfránylevelű cickafark II/1, II/2
3. Achillea millefolium Közönséges cickafark II/1, II/2
4. Agropyron cristatum Taréjos búzafű II/1, II/2
5. Agropyron elongatum Magas tarackbúza II/1, II/2
6. Agropyron intermedium Deres tarackbúza II/1, II/2
7. Agrostis alba Tarackos tippan II/1, II/2
8. Agrostis alba subsp.gigantea Óriás tippan II/1, II/2
9. Agrostis capillaris Cérnatippan II/1, II/2
10. Alcea rosea (Althaea rosea) Kerti mályva II/2
11. Allium ascalonicum Mogyoróhagyma II/2, III
12. Allium cepa var.aggregatum Csokroshagyma II/2, III
13. Allium cepa var.cepa Vöröshagyma I/3
14. Allium fistulosum Téli hagyma II/1, II/2, III
15. Allium galanthum Díszhagyma II/1, II/2, III
16. Allium porrum Poréhagyma II/2
17. Allium sativum Fokhagyma III
18. Allium schoenoprasum Metélőhagyma II/2, III
19. Allium tuberosum Tatár hagyma III
20. Alopecurus pratensis Réti ecsetpázsit II/1, II/2
21. Amaranthus caudatus Bókoló amaránt I/3
22. Amaranthus cruentus Bíbor amaránt I/3
23. Amaranthus hypochondriacus Piros amaránt I/3
24. Amygdalus communis (Prunus dulcis var.sativa) Édesmandula IV, V
25. Anethum graveolens Kapor I/3
26. Anthoxanthum odoratum Illatos borjúpázsit II/1, II/2
27. Anthyllis vulnararia subsp.vulneraria Nyúlszapuka II/1, II/2
28. Apium graveolens var.graveolens Erősszagú zeller I/3
29. Apium graveolens var.rapaceum Kerti zeller I/3
30. Apium graveolens var.secalinum Metélőzeller I/3
31. Arachis hypogaea Amerikaimogyoró I/1
32. Arrhenatherum elatius Franciaperje II/1, II/2
33. Asparagus officinalis Spárga II/1, II/2
34. Atriplex hortensis Kerti laboda I/2
35. Avena byzantina Bizánci zab I/2
36. Avena sativa Abrakzab I/1
37. Avena strigosa Érdes zab I/2
38. Basella alba Fehér spenót I/2
39. Benincasa hispida Viasztök I/3
40. Beta vulgaris var.cicla Mangold I/2
41. Beta vulgaris var.conditiva Cékla I/2
42. Beta vulgaris var.crassa Takarmányrépa I/2
43. Beta vulgaris var.altissima Cukorrépa I/2
44. Borago officinalis Kerti borágó I/3
45. Brassica juncea Szareptai mustár I/3
46. Brassica napus subsp.napus Olajrepce I/3
47. Brassica napus var.napobrassica Karórépa I/3
48. Brassica nigra Fekete mustár I/3
49. Brassica oleracea convar.acephala var.gogylodes Karalábé I/3
50. Brassica oleracea convar.acephala var.sabellica Szárnyas káposzta I/3
51. Brassica oleracea convar.acephala var.viridis (acephala) Marhakáposzta I/3
52. Brassica oleracea convar.botrytis var.botrytis Karfiol I/3
53. Brassica oleracea convar.botrytis var.italica Brokkoli I/3
54. Brassica oleracea convar.capitata var.capitata f.alba Fejes káposzta I/3
55. Brassica oleracea convar.capitata var.capitata f.rubra Vörös káposzta I/3
56. Brassica oleracea convar.capitata var.sabauda Kelkáposzta I/3
57. Brassica oleracea convar.fruticosa var.gemmifera Bimbóskel I/3
58. Brassica rapa subsp.rapa (campestris var.rapifera) Tarlórépa I/3
59. Brassica rapa subsp.chinensis Kínai káposzta I/3
60. Brassica rapa subsp.pekinensis Pekingi káposzta I/3
61. Bromus erectus Sudár rozsnok II/1, II/2
62. Bromus inermis Árva rozsnok II/1, II/2
63. Cajanus cajan Kajánbab I/1
64. Calendula officinalis Körömvirág I/3
65. Callistephus chinensis Kerti őszirózsa I/3
66. Camelina sativa Magvas gomborka I/3
67. Cannabis sativa Kender I/2
68. Capsicum annuum var.cerasiforme Cseresznyepaprika I/3
69. Capsicum annuum var.grossum Étkezési paprika I/3
70. Capsicum annuum var.longum Fűszerpaprika I/3
71. Capsicum annuum var.lycopersiciforme Paradicsompaprika I/3
72. Capsicum baccatum Bogyós paprika I/3
73. Capsicum frutescens Cserjés (chili) paprika I/3
74. Carthamus tinctorius Sáfrányos szeklice I/3
75. Carum carvi Fűszerkömény I/3
76. Chamomilla recutita Orvosi székfű I/3
77. Cheiranthus cheiri Sárgaviola I/3
78. Clarkia elegans Pompás klárika I/3
79. Cicer arietinum Csicseriborsó I/1
80. Cichorium endivia Endívia I/1
81. Cichorium intybus var.foliosum Cikóriakatáng I/1
82. Citrullus lanatus subsp.lanatus Takarmány görögdinnye I/3
83. Citrullus lanatus subsp.vulgaris Görögdinnye I/3
84. Citrullus colocynthis Sártök I/3
85. Cnicus benedictus Benedekfű I/3
86. Coix lacryma-jobi var.ma-yuen Jób könnye I/2
87. Coriandrum sativum Koriánder I/3
88. Coronilla varia Tarka koronafürt II/1, II/2
89. Cosmos bipinnatus Sallangos pillangóvirág I/3
90. Cosmos sulphureus Sárga pillangóvirág I/3
91. Crambe abyssinica Abesszín tátorján I/1
92. Crotalaria juncea Krotalária (Bengálikender) I/3
93. Cucumis anguria Anguria uborka I/3
94. Cucumis melo Sárgadinnye I/3
95. Cucumis sativus Uborka I/3
96. Cucurbita ficifolia Laskatök I/3
97. Cucurbita maxima Sütőtök I/3
98. Cucurbita moschata Pézsmatök I/3
99. Cucurbita pepo subsp.pepo convar microcarpina Dísztök I/3
100. Cucurbita pepo convar.giromotiina Cukkini (Csíkos tök) I/3
101. Cucurbita pepo convar.patissonina Csillagtök (Patisszon) I/3
102. Cucurbita pepo convar.pepo Úritök (Étkezési spárgatök) I/3
103. Cydonia oblonga Birs IV, V
104. Cynara cardunculus Kárdi I/3
105. Cynoglossum officinale Orvosi ebnyelvfű I/3
106. Cynoglossum amabile Kerti ebnyelvfű I/3
107. Cynosurus cristatus Taréjos cincor II/2
108. Cyperus esculentus Mandulafű II/1
109. Cyperus involucratus (alternifolius subsp.flabelliformis) Galléros palka II/1, II/2
110. Dactylis glomerata Csomós ebír II/1, II/2
III. Dalea gattingeri (Petalostemon) Bíborrojt I/3
112. Datura innoxia Indián maszlag I/3
113. Datura metel Egyiptomi maszlag I/3
114. Datura meteloides Maszlag I/3
115. Datura stramonium Csattanó maszlag I/3
116. Daucus carota subsp.sativus Sárgarépa I/3
117. Deschampsia cespitosa Sédbúza II/2
118. Desmodium canadense Kanadai hüvelycsomó II/2
119. Dianthus barbatus Török szegfű (Szakállas) I/3
120. Dianthus deltoides Fenyérszegfű (Mezei) I/3
121. Dianthus plumarius Tollas szegfű (Német) I/3
122. Digitalis ferruginea Rozsdás gyűszűvirág II/1, II/2
123. Digitalis purpurea Piros gyűszűvirág II/1, II/2
124. Digitaria sanguinalis Pirók ujjasmuhar I/2
125. Dorycnium pentaphyllum Cserjésedő dárdahere II/1, II/2
126. Dracocephalum moldavica Kerti sárkányfű I/3
127. Echinacea purpurea Lángvörös kasvirág II/2
128. Echinochloa colonum (Panicum colonum) Sáma-köles I/2
129. Echinochloa crus-galli var.frumentacea Japánköles I/2
130. Echinops ruthenicus subsp.ritro Kék szamárkenyér II/1, II/2
131. Eleusine coracana Ujjasköles I/2
132. Eleusine indica Aszályfű I/2
133. Eragrostis tef (Poa abyssinica) Abesszín tőtippan (Tef) I/1
134. Eruca sativa Borsmustár I/3
135. Eupatorium cannabinum Kenderpakóca (Sédkender) II/2
136. Euphorbia lathyris Kerti sárfű (Hasindító kutyatej) I/3
137. Fagopyrum esculentum Pohánka (Hajdina) I/3
138. Fagopyrum tataricum Tatárka I/3
139. Festuca arundinacea Nádképű csenkesz II/1, II/2
140. Festuca heterophylla Felemáslevelű csenkesz II/1, II/2
141. Festuca ovina Juhcsenkesz II/1, II/2
142. Festuca pratensis Réti csenkesz II/1, II/2
143. Festuca rubra Vörös csenkesz II/1, II/2
144. Festuca sulcata (rupicola) Barázdált csenkesz (Pusztai) II/1, II/2
145. Foeniculum vulgare Édeskömény I/3
146. Fragaria ananassa Szamóca III
147. Galega officinalis Kecskeruta I/3
148. Gazania rigens (splendens) Pompás záporvirág I/3
149. Gentiana lutea Sárga tárnics II/1, II/2
150. Glycine max Szója I/1
151. Glycyrrhiza glabra Édesgyökér II/2
152. Gomphrena globosa Kerti golyófüzény (Bíborka) I/3
153. Gossypium hirsutum Hegyvidéki gyapot I/1
154. Guizotia abyssinica Négermag I/3
155. Gypsophila elegans Kerti fátyolvirág I/3
156. Helianthus annuus Termesztett napraforgó I/3
157. Helianthus tuberosus Csicsóka III
158. Helichrysum bracteatum Kerti szalmavirág I/3
159. Hibiscus cannabinus Rostmályva (Kenáf) I/3
160. Hibiscus esculentus Gombó (Bámia, Okra) I/1
161. Holcus lanatus Gyapjas selyemperje II/1, II/2
162. Hordeum jubatum Díszárpa I/1
163. Hordeum vulgare var. distichon Kétsoros árpa (Tavaszi) I/1
164. Hordeum vulgare var. hexastichon Hatsoros árpa (Őszi) I/1
165. Hypericum perforatum Közönséges orbáncfű II/1, II/2
166. Hyssopus officinalis Izsóp II/1, II/2
167. Iberis amara Kerti tatárvirág I/3
168. Iberis umbellata Ernyős tatárvirág I/3
169. Ibicella lutea Sárga ördögszarv I/1
170. Impatiens balsamina Kerti fájvirág (Nenyúljhozzám) I/3
171. Inula helenium Örménygyökér I/3
172. Ipomoea batatas Édesburgonya (Batáta) III
173. Ipomoea bona-nox Hajnalka I/3
174. Ipomoea purpurea Bíboros hajnalka I/3
175. Juglans regia Közönséges dió IV, V
176. Lablab purpureus (Dolichos lablab) Sisakbab I/3
177. Lactuca sativa var.angustana (asparagina) Spárgasaláta I/1
178. Lactuca sativa var.capitata Fejes saláta I/1
179. Lactuca sativa var.crispa Metélősaláta (Tépő) I/1
180. Lactuca sativa var.longifolia Kötözősaláta I/1
181. Lagenaria siceraria Lopótök I/3
182. Lallemantia iberica Feketeszezám I/3
183. Lathyrus sativus Szegletes lednek I/3
184. Lathyrus cicera Csicserilednek I/3
185. Lathyrus odoratus Szagos lednek I/3
186. Lavandula angustifolia Keskenyleveű levendula II/1, II/2
187. Lavandula latifolia Széleslevelű levendula II/1, II/2
188. Lens culinaris Termesztett lencse I/1
189. Leonurus cardiaca Szúrós gyöngyajak II/2
190. Lepidum sativum Kerti zsázsa I/3
191. Levisticum officinale Lestyán II/1, II/2
192. Limonium sinuatum Kerti sóvirág I/3
193. Linum usitatissimum var.mediterraneum Olajlen I/1
194. Linum usitatissimum var.usitatissimum Rostlen I/1
195. Lolium perenne Angolperje II/1, II/2
196. Lolium multiflorum Olaszperje II/1, II/2
197. Lotus corniculatus Szarvaskerep II/1, II/2
198. Luffa acutangula Szivacstök I/3
199. Lupinus albus Fehér csillagfürt I/3
200. Lupinus angustifolius Keskenylevelű csillagfürt I/3
201. Lupinus luteus Sárga csillagfürt I/3
202. Lupinus polyphyllus Erdei csillagfürt II/1, II/2
203. Lycopersicon esculentum convar.esculentum var.esculentum Termesztett paradicsom I/1
204. Lycopersicon esculentum convar.parvibaccatum var.cerasiforme Cseresznyeparadicsom I/1
205. Lycopersicon esculentum convar.parvibaccatum var.pyriforme Körteparadicsom I/1
206. Lycopersicon pimpinellifolium Ribiszke paradicsom I/1
207. Malus domestica Alma IV, V
208. Malva verticillata Takarmány mályva II/1, II/2
209. Medicago sativa Termesztett lucerna II/1, II/2
210. Medicago x varia Homoki lucerna II/1
211. Melilotus alba Fehér somkóró I/3
212. Melissa officinalis Citromfű II/1, II/2
213. Mentha x piperita Borsmenta II/1, II/2
214. Mespilus germanica Naspolya IV, V
215. Mirabilis jalapa Csodatölcsér I/3
216. Momordica balsamina Balzsamalma I/3
217. Momordica charantia Balzsamuborka (Momordika) I/3
218. Morus nigra Fekete eperfa IV, V
219. Morus alba Fehér eperfa IV, V
220. Nasturtium officinale Vízitorma II/1, II/2
221. Nicotiana alata (affinis) Díszdohány I/3
222. Nicotiana rustica Kapadohány I/3
223. Nicotiana tabacum Közönséges dohány I/3
224. Nigella damascena Kerti katicavirág I/3
225. Nigella sativa Szőrös katicavirág I/3
226. Ocimum basilicum Kerti bazsalikom II/1, II/2
227. Ocimum gratissimum Gerezd bazsalikom II/1, II/2
228. Onobrychis viciifolia Baltacim II/1, II/2
229. Origanum majorana Majoránna I/3
230. Omithopus sativus Szerradella (Vetési csibeláb) I/1
231. Oryza sativa Termesztett rizs I/1
232. Panicum miliaceum Termesztett köles I/1
233. Papaver bracteatum Murvásmák I/3
234. Papaver orientale Díszmák I/3
235. Papaver somniferum Termesztett mák I/3
236. Pastinaca sativa Pasztinák I/3
237. Petroselinum crispum Petrezselyem I/3
238. Petunia x hybrida Nagyvirágú petúnia I/3
239. Phacelia tanacetifolia Mézontófű I/3
240. Phalaris canariensis Fénymag I/2
241. Phaseolus acutifolius var.latifolius Tepari bab I/1
242. Phaseolus coccineus subsp.coccineus Tűzbab I/3
243. Phaseolus lunatus var.lunatus Limabab I/1
244. Phaseolus vulgaris var.nanus Bokorbab I/1
245. Phaseolus vulgaris var.vulgaris (zebra var.purpurascens) Karósbab I/1
246. Phleum pratense Mezei komócsin II/1, II/2
247. Physalis ixocarpa (philadelphica) Mexikói földicseresznye I/3
248. Physalis peruviana Ehető földicseresznye I/1
249. Physalis pruinosa Édes földicseresznye I/1
250. Phytolacca americana Amerikai alkörmös II/1, II/2
251. Pimpinella anisum Ánizs I/3
252. Pisum sativum convar.axiphium Cukorborsó I/1
253. Pisum sativum convar.medullare Velőborsó I/1
254. Pisum sativum convar.speciosum Takarmányborsó I/1
255. Pyrus domestica Körte IV, V
256. Poa pratensis Réti perje II/1, II/2
257. Portulaca grandiflora Porcsinrózsa (Kossuth-csillag) I/3
258. Portulaca oleracea var.sativa Termesztett porcsin I/3
259. Proboscidea louisianica Zergeszarv I/1
260. Prunus amygdalus Mandula IV, V
261. Prunus avium Cseresznye IV, V
262. Prunus cerasus Meggy IV, V
263. Prunus domestica Szilva IV, V
264. Prunus armeniaca Kajszi IV, V
265. Prunus persica Őszibarack IV, V
266. Raphanus sativus var.oliferus Olajretek I/3
267. Raphanus sativus var.niger Fekete retek I/3
268. Raphanus sativus var.sativus Hónapos retek I/3
269. Rheum rhaponticum Közönséges rebarbara II/1, II/2
270. Ribes nigrum Feketeribiszke IV, V
271. Ribes rubrum Kerti ribiszke IV, V
272. Ribes uva-crispa Köszméte (Egres) IV, V
273. Ricinus communis Ricinus I/2
274. Rubus idaeus Málna IV, V
275. Rubia tinctorum Festő buzér II/1, II/2
276. Rudbeckia hirta Borzas kúpvirág I/3
277. Rumex acetosa var.hortensis (rugosus) Kerti sóska I/2
278. Ruta graveolens Kerti ruta II/1, II/2
279. Salvia farinacea Hamvas zsálya II/1, II/2
280. Salvia officinalis Orvosi zsálya (Kerti) I/3
281. Salvia sclarea Muskotályzsálya I/3
282. Sambucus nigra Fekete bodza IV, V
283. Satureja hortensis Csombor (Borsikafű) I/3
284. Scorzonera hispanica Feketegyökér (Spanyol pozdor) II/2
285. Scrophularia nodosa Göcsös görvélyfű II/1, II/2
286. Secale cereale Termesztett rozs I/2
287. Sesamum indicum Szezám I/1
288. Setaria italica var.maxima Óriás muhar (Csumiz) I/2
289. Setaria italica var.moharia Olasz muhar I/2
290. Silybum marianum Máriatövis I/3
291. Silphium perfoliatum Csészekóró (Szilfium) II/1, II/2
292. Sinapis alba Fehér mustár I/3
293. Solanum melongena Tojásgyümölcs (Padlizsán) I/1
294. Solanum tuberosum Burgonya III, V
295. Sorghum bicolor subsp.bicolor Szemes cirok I/2
296. Sorghum bicolor subsp.caffrorum Kaffer cirok I/2
297. Sorghum bicolor subsp.durra Durraköles I/2
298. Sorghum bicolor subsp.saccharatum Cukorcirok I/2
299. Sorghum dochna var.technicum Seprűcirok I/2
300. Sorghum sudanense Szudánifű I/2
301. Spinacea oleracea Spenót I/2
302. Tagetes patula Bársonyvirág (büdöske) I/3
303. Tetragonia tetragonioides Új-zélandi spenót I/2
304. Thymus vulgaris Kerti kakukkfű II/2
305. Tithonia rotundifolia (speciosa) Pompás napranéző (Titónia) I/3
306. Trichosanthes anguina Kígyóuborka I/3
307. Trifolium alexandrinum Alexandriai here I/3
308. Trifolium hybridum Korcs here (Svéd here) II/1, II/2
309. Trifolium incarnatum Bíbor here I/3
310. Trifolium pratense Vöröshere I/3
311. Trifolium repens Fehérhere II/1, II/2
312. Trifolium resupinatum Perzsahere I/3
313. Trigonella caerulea Kékhere I/3
314. Trigonella foenum-graecum Görögszéna I/3
315. Triticum aestivum Közönséges búza I/1
316. Triticum compactum Tömör búza (törpe) I/1
317. Triticum dicoccon Tönke I/1
318. Triticum durum Keményszemű búza (Dúrum) I/1
319. Triticum monococcum Alakor I/1
320. Triticum polonicum Lengyel búza I/1
321. Triticum sinskajae Csupaszszemű alakor I/1
322. Triticum spelta Tönköly I/1
323. Triticum turgidum Angol búza (Hasas) I/1
324. x Triticosecale Tritikálé I/1
325. Tropaeolum majus Nagy sarkantyúka I/3
326. Valeriana officinalis Orvosi Macskagyökér II/1, II/2
327. Valerianella locusta Galambbegy saláta (Madársaláta) I/3
328. Vicia ervilia Cicorlencse I/1
329. Vicia faba Lóbab I/1
330. Vicia pannonica Pannon bükköny I/3
331. Vicia narbonensis Római bükköny I/3
332. Vicia sativa Takarmánybükköny I/1
333. Vicia villosa Szöszös bükköny I/3
334. Vigna angularis Adzukibab I/1
335. Vigna mungo Mungóbab I/1
336. Vigna unguiculata subsp.cylindrica Homoki bab I/1
337. Vigna unguiculata subsp.sesuipedalis Ölesbab I/1
338. Vitis vinifera Szőlő IV, V
339. Zea mays convar.dentiformis Lófogú kukorica I/2
340. Zea mays convar.mays Keményszemű kukorica I/2
341. Zea mays convar.mays var. japonica Díszkukorica I/2
342. Zea mays convar.mays var.tunicata Pelyvás kukorica I/2
343. Zea mays convar.microsperma Pattogató kukorica I/2
344. Zea mays convar.saccharata Csemegekukorica I/2
345. Zinnia angustifolia (linearis) Keskenylevelű rézvirág I/3
346. Zinnia elegans Pompás rézvirág I/3
347. Zinnia haageana Sáfrányos rézvirág I/3
348. Zinnia peruviana Perui rézvirág I/3
349. Zizania aquatica Indiánrizs II/1

2. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

A B C
1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Értékeléshez rendelhető pontszám
2. Szakmai szempontok
3. Tételek száma 50-100 5
4. 101-200 10
5. 201-500 15
6. 501-1000 20
7. 1001-felett 25
8. Kérelmező szakmai és technikai felkészültsége Génbank Tanács által pontszámmal készített vélemény alapján (25 pontig) maximum 25 pont
9. Az adott gyűjtemény Génbank Tanács által duplikátum 0
10. mezőgazdasági, genetikai, készített vélemény alapján csekély értékű 15
11. kultúrtörténeti értéke közepes értékű 30
12. fontos értékű 40
13. kiemelten fontos értékű 50
14. Összesen: 100 pont

3. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

A támogatás mértéke

A B C
1. Tételcsoport Támogatott megőrzési mód Támogatási összeg euró/tétel
2. Maggal szaporított öntermékenyülők I/1 20
3. egyévesek szélporozta idegentermékenyülő I/2 24
4. rovarporozta idegentermékenyülő I/3 28
5. Maggal szaporított tenyészkerti fenntartás II/1 28
6. évelők magtárolással fenntartva II/2 20
7. Vegetatív szaporítású lágyszárú növények III 32
8. Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvényben IV 36
9. Merisztéma kultúrákban való fenntartás V 18
10. Mikroorganizmusok Krioprezerválás VI/1 24
11. Liofilizálás VI/2 9

4. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez

Az egy tételre vonatkozó minimális minta nagysága

A B
1. Tételcsoport Minimális
mintanagyság/tétel * 
2. Maggal szaporított növények 50
3. Vegetatív szaporítású lágyszárú növények 10
4. Évelő fásszárú növények fenntartása ültetvényben cserjék 5
5. fák 1
6. Merisztéma kultúrákban való fenntartás 2
7. Mikroorganizmusok 2

5. melléklet az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelethez * 

A 6. § (5a) bekezdése szerinti tételek megnevezése

A B C D
1. Termesztett faj A növény magyar neve Támogatott megőrzési mód Tétel megnevezése
2. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1A
3. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2A
4. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3A
5. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4A
6. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5A
7. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6A
8. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7A
9. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1B
10. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2B
11. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3B
12. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4B
13. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5B
14. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6B
15. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7B
16. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono1D
17. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono2D
18. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono3D
19. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono4D
20. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono5D
21. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono6D
22. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSmono7D
23. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1A
24. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono2A
25. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3A
26. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4A
27. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono5A
28. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6A
29. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono7A
30. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1B
31. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono2B
32. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3B
33. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4B
34. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono5B
35. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6B
36. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono7B
37. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono1D
38. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono3D
39. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono4D
40. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNNmono6D
41. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1A
42. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2A
43. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3A
44. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4A
45. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5A
46. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6A
47. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono7A
48. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1B
49. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2B
50. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3B
51. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4B
52. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5BS-7BS
53. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5BL-7BL
54. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6B
55. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono1D
56. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono2D
57. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono3D
58. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono4D
59. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono5D
60. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono6D
61. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CAPmono7D
62. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1A
63. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2A
64. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3A
65. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono4A
66. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5A
67. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6A
68. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7A
69. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1B
70. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2B
71. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3B
72. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5B
73. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6B
74. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7B
75. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono1D
76. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono2D
77. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono3D
78. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono4D
79. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono5D
80. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono6D
81. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 PMmono7D
82. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1A
83. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2A
84. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3A
85. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4A
86. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5A
87. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6A
88. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7A
89. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1B
90. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2B
91. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3B
92. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4B
93. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5B
94. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6B
95. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7B
96. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono1D
97. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono2D
98. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono3D
99. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono4D
100. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono5D
101. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono6D
102. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 MIRmono7D
103. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1A
104. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2A
105. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono3A
106. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono4A
107. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5A
108. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6A
109. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1B
110. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2B
111. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono3B
112. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5B
113. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6B
114. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono7B
115. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono1D
116. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono2D
117. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono4D
118. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono5D
119. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono6D
120. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 RANmono7D
121. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1AL
122. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2AS
123. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Aα
124. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Aβ
125. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4Aα
126. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5AL
127. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6Aα
128. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7AL
129. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1BL
130. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2BL
131. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3BL
132. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4BL
133. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5BL
134. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6BS
135. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7BL
136. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7BS
137. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-1DL
138. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-2Dα
139. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-3Dα
140. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-4Dα
141. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-5DL
142. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-6Dα
143. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDT-7DS
144. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-1A
145. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-2A
146. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-3A
147. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4A
148. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5A
149. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6A
150. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7A
151. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-1B
152. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-3B
153. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4B
154. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5B
155. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6B
156. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7B
157. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-4D
158. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-5D
159. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-6D
160. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSDDT-7D
161. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1A
162. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3A
163. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4A
164. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 5A
165. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6A
166. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7A
167. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1B
168. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3B
169. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4B
170. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 5B
171. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6B
172. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7B
173. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 1D
174. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 2D
175. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 3D
176. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 4D
177. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 6D
178. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CAP 7D
179. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1A
180. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2A
181. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3A
182. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4A
183. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5A
184. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6A
185. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7A
186. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1B
187. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2B
188. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3B
189. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4B
190. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5B
191. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6B
192. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7B
193. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 1D
194. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 2D
195. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 3D
196. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 4D
197. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 5D
198. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 6D
199. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/CNN 7D
200. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1A
201. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2A
202. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3A
203. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4A
204. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 5A
205. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6A
206. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7A
207. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1B
208. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2B
209. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3B
210. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4B
211. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 5B
212. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6B
213. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7B
214. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 1D
215. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 2D
216. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 3D
217. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 4D
218. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 6D
219. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/HOPE 7D
220. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1A
221. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2A
222. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3A
223. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4A
224. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5A
225. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6A
226. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7A
227. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1B
228. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2B
229. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3B
230. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4B
231. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5B
232. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6B
233. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7B
234. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 1D
235. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 2D
236. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 3D
237. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 4D
238. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 5D
239. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 6D
240. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CNN/WI 7D
241. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1A
242. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2A
243. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3A
244. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4A
245. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5A
246. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6A
247. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7A
248. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1B
249. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2B
250. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3B
251. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4B
252. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5B
253. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6B
254. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7B
255. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 1D
256. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 2D
257. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 3D
258. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 4D
259. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 5D
260. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 6D
261. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 WI/CNN 7D
262. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.dicoccoides 5A
263. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.tauschii 5D
264. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum1E
265. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum2E
266. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum3E
267. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum4E
268. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum5E
269. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum6E
270. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Tr.elongatum7E
271. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial1R
272. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial2R
273. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial3R
274. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial4R
275. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial5R
276. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial6R
277. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial7R
278. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/Imperial Amp.
279. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima1SL
280. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima2SL
281. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima3SL
282. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima4SL
283. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima5SL
284. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima6SL
285. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.longissima7SL
286. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/disomic add. 4/7SL
287. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add. 6tSl
288. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/disomic add. 7/4SL
289. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 1Ss
290. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 2Ss
291. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 3Ss
292. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 4Ss
293. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 5Ss
294. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T.searsii 5Ss
295. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ Ae.cylindrica 2C
296. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/T. dicoccoides 5B
297. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.1RS
298. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.1RL
299. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.3RS
300. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.4RS
301. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.4RL
302. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.5RS
303. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.6RL
304. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.7RS
305. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CS/ditelo add.7RL
306. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN1A
307. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN1B
308. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN3B
309. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN6A
310. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7A
311. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7B
312. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 CSN7D
313. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DS-3
314. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DS-6, 4AL-11
315. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 3DL-3
316. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-4
317. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-5
318. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-6
319. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BS-8
320. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BL-1
321. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5BL-6
322. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-2
323. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-3
324. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BS-5
325. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-5
326. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-3
327. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 6BL-6
328. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AS-8, 7AL-17
329. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BS-1
330. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BL-2
331. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7BL-7
332. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-2
333. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-3
334. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DL-5
335. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DS-4
336. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7DS-5
337. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-1
338. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-15
339. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 7AL-211
340. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-1
341. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-2
342. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-3
343. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-5
344. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-7
345. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-8
346. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-9
347. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-10
348. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-11
349. Triticum aestivum Közönséges búza I/1 5DL-12

  Vissza az oldal tetejére