A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az élelmiszer-vállalkozó az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OGYÉI) írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, hogy az OGYÉI az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésében a tagállamok számára biztosított lehetőséggel élve az Európai Bizottságnak javasolja valamely élelmiszerekhez adható, vitaminoktól vagy ásványi anyagtól eltérő anyagnak, vagy ilyen egyéb anyagot tartalmazó összetevőnek az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletébe történő felvételét.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az OGYÉI továbbítja az Európai Bizottságnak.

(3) *  Az OGYÉI a honlapján tájékoztatást ad az élelmiszer-vállalkozók számára azon, az Európai Bizottságnak benyújtható kérelmek tartalmi és formai követelményeiről, amelyekkel az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti, az élelmiszerekhez adható vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó mellékletek módosítása kezdeményezhető.

2. § (1) *  A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek hatósági ellenőrzése során a fogyasztók egészségének védelme érdekében - a termék gyártmánylapjának bekérésével - további információkat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(2) *  Ha az élelmiszer (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzése során az élelmiszer emberi egészségre gyakorolt hatásának tudományos értékelése szükségessé válik, az értékelést - az (1) bekezdés szerint beérkezett adatok felhasználásával - az OGYÉI végzi. Az értékelés körében az OGYÉI az élelmiszer összetevőiről további adatokat kérhet a gyártótól vagy a forgalmazótól.

(3) *  Az értékelés eredményéről az OGYÉI szakvélemény formájában tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti megkereső szervet.

(4) *  Ha az (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során felmerül annak a gyanúja, hogy az élelmiszerben a mennyiségére és terápiás hatására tekintettel gyógyszernek minősülő anyag található, a járási hivatal az OGYÉI-től szakvéleményt kérhet.

(5) *  Az előírások betartásának ellenőrzése során, vagy azok megsértésének, vagy egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a laboratóriumi vizsgálatokat a járási hivatal és az OGYÉI laboratóriumai, vagy élelmiszerek vizsgálatára akkreditált független laboratórium végzi.

(6) *  Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő gyártó vagy forgalmazó a meg nem felelés észlelését követően haladéktalanul köteles ezt bejelenteni a járási hivatalnak. Az élelmiszer táplálkozási célú meg nem felelését észlelő fogyasztó ezt a járási hivatal részére bejelentheti.

(7) *  A járási hivatal a (6) bekezdés szerinti bejelentést kivizsgálja és annak eredményéről gyorsjelentésben tájékoztatja az OGYÉI-t és az országos tisztifőorvost.

3. § *  Az 1925/2006/EK rendelet III. számú melléklet A., B. és C. részei szerinti, tiltott, korlátozottan felhasználható, valamint az 1925/2006/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti, közösségi értékelés alatt álló egyéb anyagok listáját az OGYÉI a honlapján közzéteszi.

4. § *  Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti feladatkörében eljáró járási hivatal az 1925/2006/EK rendelet 13. cikk (1) bekezdése alapján a termék forgalmazását átmenetileg felfüggeszti vagy korlátozza, határozatát az OGYÉI-vel is közli.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) és (3) bekezdése, 8. cikk (2) bekezdése, 13. cikk (1) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére