A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *  alaptámogatás: a tolmácsszolgálat működéséhez nyújtott, – a 26. § szerinti kiadásokra elszámolható – támogatás;

2. *  ellátási terület: az a földrajzi terület (vármegye, illetve főváros), amelyre a módszertani központ térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozására pályázatot ír ki, illetve amelyre a finanszírozási szerződésben a fenntartó tolmácsszolgálat létrehozását, működtetését, és tolmácsszolgáltatás biztosítását vállalja;

3. feladategység: a tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce;

4. fenntartó: tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető

a) párt kivételével bármely jogi személy,

b) * 

c) egyéni cég, egyéni vállalkozó,

d) *  önkormányzati társulás,

e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe;

5. *  finanszírozási időszak: az általános pályázat kiírása évének július 1-jétől az azt követő harmadik év június 30-áig terjedő időszak;

6. igénybe vevő: a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 4. §-a szerinti hallássérült, vagy siketvak személy;

7. jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: magyar jelnyelven, vagy a Jtv. mellékletében meghatározott valamely speciális kommunikációs rendszer alkalmazásával végzett tolmácsolás;

8. kiegészítő támogatás: az 5. mellékletben foglalt havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám túllépése esetén a tolmácsszolgálat által igényelhető többlettámogatás;

9. megrendelő: jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítását kérő szervezet vagy személy, függetlenül attól, hogy e rendelet szerint igénybe vevőnek minősül-e;

9a. *  megvalósítási szakasz: a finanszírozási időszakon belül a tárgyév július 1-jétől az azt követő év június 30-áig terjedő időszak;

10. módszertani központ: a Jtv. 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet;

11. sürgős megrendelés: az igénybe vevő életét, testi épségét, egészségét, vagy vagyonát veszélyeztető helyzet, és az azonnali hatósági intézkedés miatt történő megrendelés, amennyiben a sürgősség alapjául szolgáló körülményt a megrendelő vagy az igénybe vevő a megrendeléskor jelzi a tolmácsszolgálatnak;

12. térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: az igénybe vevő számára

a) a Jtv. 5. § (1) bekezdése szerinti éves általános órakeretének,

b) a Jtv. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanulói jogviszonnyal összefüggésben biztosított speciális órakeretének,

c) a Jtv. 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszonnyal összefüggésben biztosított speciális órakeretének,

d) a Jtv. 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti felnőttképzéssel összefüggésben biztosított speciális órakeretének,

e) *  a Jtv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti speciális kommunikációs rendszerek használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy órakeretének,

f) *  a Jtv. 5. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló hallássérült személy órakeretének,

g) *  a Jtv. 5. § (2) bekezdés f) pontja szerinti, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti egyéni vagy társas vállalkozó hallássérült személy órakeretének

terhére végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás;

13. tolmácsolási mód: az alábbi kommunikációs rendszerek valamelyike:

a) magyar jelnyelv,

b) a Jtv. mellékletében foglalt valamely speciális kommunikációs rendszer;

14. *  tolmácsszolgálat: Magyarország területén támogatással működő jelnyelvi tolmácsszolgálat;

15. tolmácsszolgáltatási fajta: az alábbi tolmácsszolgáltatások valamelyike:

a) az igénybe vevő általános órakeretének terhére végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,

b) az igénybe vevő valamely speciális órakeretének terhére végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,

c) a Jtv. 10. § (3) bekezdése szerinti, közszolgáltatási tevékenység során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,

d) a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti, oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,

e) a Jtv.-ben nem szabályozott, térítésköteles jelnyelvi tolmácsszolgáltatás.

(2) *  Ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot illetik, illetve terhelik.

II. FEJEZET

A TOLMÁCSSZOLGÁLATOK TÁMOGATÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI * 

1. Általános működési feltételek

2. § (1) A tolmácsszolgálatnak rendelkeznie kell az igénybe vevők számára egyenlő eséllyel hozzáférhető – az 1. melléklet szerinti információkat tartalmazó – szolgáltatási renddel.

(2) A szolgáltatási rend a tolmácsszolgálat irodájában folyamatosan hozzáférhető kell, hogy legyen az alábbi formátumokban:

a) síkírásos változat,

b) a módszertani központ által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján készült könnyen érthető változat,

c) magyar jelnyelven készült, mozgóképpel rögzített változat, továbbá

d) *  Braille-írásos változat.

(3) A tolmácsszolgálat önálló honlapot működtet, amely tartalmazza a tolmácsszolgálat szolgáltatási rendjét a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti formátumokban, és megfelel a WCAG 2.0 webes akadálymentesítési ajánlás legalább „A” szintjének.

3. § (1) *  A tolmácsszolgálat heti három munkanapon legalább napi 4 órányi ügyfélfogadást, egyébként folyamatos készenlétet biztosít. Az ügyfélfogadás a tolmácsszolgálat ellátási területén történik.

(2) *  A tolmácsszolgálat a megrendeléseket ügyfélfogadási időben rövid szöveges üzenet (sms), telefon, elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz, postai küldemény útján, továbbá személyesen is köteles fogadni. A készenlét ideje alatt az erre megjelölt elérhetőségen – legalább rövid szöveges üzenet és telefon útján – fogadni kell a beérkező megrendeléseket.

(3) A tolmácsszolgálat a – legalább a tolmácsolás helyszínét, időpontját, feladategységben meghatározott tervezett időtartamát, a tolmácsolási módot, továbbá a tolmácsszolgáltatási fajtát tartalmazó – megrendeléseket visszaigazolja. A személyesen leadott megrendeléseket azonnal, a nem személyesen leadott megrendeléseket 3 órán belül kell visszaigazolni. Ezt követően a tolmácsszolgálat 72 órán belül értesíti a megrendelőt a tolmácsolást ellátó jelnyelvi tolmács személyéről.

(4) A tolmácsszolgálat munkanapokon 18 és 8 óra között, továbbá szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon kizárólag sürgős megrendeléseket köteles teljesíteni.

(5) Sürgős megrendelés esetén a tolmácsszolgálat a megrendeléstől számított 2 órán belül biztosít jelnyelvi tolmácsot a megrendelő számára.

4. § (1) A tolmácsszolgálat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag a finanszírozási szerződés szerinti ellátási területén végezhet, kivéve

a) azokat az ellátási területeket, amelyek ellátására a módszertani központ tájékoztatása alapján nincs hatályos finanszírozási szerződés,

b) *  a fővárosi, valamint a pest vármegyei ellátási területű tolmácsszolgálatot, amelyek – az ellátási területükön felmerült, hozzájuk érkezett igények kielégítését követően – szabad kapacitásuk terhére az ellátási területükön kívül Pest vármegye, illetve Budapest területén térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végezhetnek,

c) *  a más ellátási területen működő tolmácsszolgálat eseti, szakmailag indokolt írásbeli megkeresése alapján a megkereső tolmácsszolgálat ellátási területén végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást.

(2) *  Ha a megrendelt tolmácsolás helyszíne a tolmácsszolgálat ellátási területére esik, a tolmácsszolgálat köteles eleget tenni a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra irányuló megrendeléseknek, továbbá minden olyan megrendelésnek, amelyben a megrendelőt jelnyelvi tolmács igénybevételére jogszabály kötelezi.

(3) A tolmácsszolgálat a sürgős megrendeléseknek akkor is köteles eleget tenni, ha a megrendelt tolmácsolás helyszíne a tolmácsszolgálat ellátási területével határos ellátási területre esik, és annak ellátására a módszertani központ tájékoztatása szerint nincs hatályos finanszírozási szerződés.

(4)–(5) * 

5. § (1) Ha a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevétele

a) a közigazgatási hatósági eljárás kivételével a Jtv. 2. § e) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenység, vagy

b) a felnőttképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák

során történik, az egy feladategységre jutó díj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás díjazása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

6. § *  A tolmácsszolgálat a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást magyar jelnyelven, valamint a Jtv. mellékletében megjelölt valamennyi speciális kommunikációs rendszer útján köteles biztosítani.

2. Személyi feltételek

7. § (1) A fenntartó tolmácsszolgálatonként köteles legalább az alábbi munkakörök betöltéséről gondoskodni:

a) egy – heti negyven órás munkaidőben alkalmazott-szakmai vezető jelnyelvi tolmács,

b) egy – heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott – jelnyelvi tolmács,

c) egy – heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott – diszpécser.

(2) *  A fenntartó az (1) bekezdés alapján meghatározott minimális létszámon túl szükség esetén munkaviszony keretében jelnyelvi tolmácsokat alkalmazhat, illetve természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval létrehozott megbízási jogviszony keretében jelnyelvi tolmácsokat foglalkoztathat.

8. § (1) Jelnyelvi tolmácsként csak olyan személy alkalmazható vagy foglalkoztatható, aki szerepel a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén.

(2) *  A diszpécsernek – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – magyar jelnyelvből legalább középfokú kommunikációs tanfolyami vagy legalább A2 szintű jelnyelvi tanfolyami tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

(2a) *  Diszpécserként a Jtv. szerinti anyanyelvi jelnyelvhasználó személy is alkalmazható.

(3) 2001. december 31-ét követően kiadott középfokú kommunikációs tanfolyami tanúsítvány akkor fogadható el, ha azt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, vagy – a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 30. § (4) bekezdése szerint, az ott meghatározott időtartamig – az azzal egyenértékűnek minősített nyilvántartásban szereplő intézmény bocsátotta ki.

(4) 1998. március 1-je és 2001. december 31-e között kiadott középfokú kommunikációs tanfolyami tanúsítvány akkor fogadható el, ha azt az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő intézmény bocsátotta ki.

3. Tárgyi feltételek

9. § (1) *  A tolmácsszolgálatnak rendelkeznie kell legalább a 2. melléklet szerinti helyiségekkel és tárgyi eszközökkel, továbbá a támogatás igénybevételére irányuló pályázati kiírásban meghatározott egyéb eszközökkel.

(2) A tolmácsszolgálatnak biztosítania kell, hogy az irodahelyiségben több ügyfél egyidejű ügyintézése elkülönítetten, a személyes adatok és a magántitok védelmére alkalmas módon történhessen.

III. FEJEZET

A TÉRÍTÉSMENTES JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

4. Pályázati eljárás

10. § (1) *  A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a módszertani központ írja ki.

(2) A pályázatok típusai:

a) általános pályázat,

b) időközi pályázat.

(3) *  Általános pályázatot a finanszírozási időszak első naptári évének április 15-éig kell kiírni.

(4) *  A pályázati kiírás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározottakon túl tartalmazza különösen:

a) a pályázat elbírálásának – a 14. § (1) bekezdése szerinti – szakmai szempontrendszerét,

b) a jelnyelvi tolmácsok és a diszpécser díjazására vonatkozó feltételeket,

c) a pályázható ellátási területek megjelölését,

d) a finanszírozási időszak megjelölését,

e) az alap- és a kiegészítő támogatás igénybevételének rendjét,

f) a támogatásra fordítható keretösszeget az első megvalósítási szakaszra vonatkozóan,

g) az egy tolmácsszolgálat által maximálisan pályázható alaptámogatás első megvalósítási szakaszára járó összegét.

(5) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat benyújtására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(6) *  A pályázati kiírást közzé kell tenni a módszertani központ honlapján, valamint a szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított minisztérium honlapján.

11. § (1) A pályázatot a fenntartó nyújtja be a módszertani központhoz. Ha a fenntartó a pályázat benyújtásakor még nem működtet tolmácsszolgálatot, a pályázat benyújtásával vállalja – annak pozitív elbírálása esetén – tolmácsszolgálat létrehozását és működtetését.

(2) Amennyiben a pályázó több ellátási területen kíván tolmácsszolgálatot létrehozni, illetve működtetni, úgy ellátási területenként külön pályázatot kell benyújtania.

(3) A pályázati feltételek teljesítése önmagában nem jelent jogosultságot az alap- és kiegészítő támogatás igénybevételére.

(4) *  A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírásban megjelölt dokumentumokat, azzal, hogy ha a fenntartó a pályázati eljárásban több tolmácsszolgálat létrehozására vagy működtetésére is pályázik, akkor a fenntartóra vonatkozó dokumentumokat csak egy alkalommal szükséges csatolnia.

(5) Hiányosan beadott pályázat esetén a módszertani központ a pályázót egy alkalommal, 3 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.

(6) A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azokat a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.

12. § (1) A pályázatokat a módszertani központ a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 3 napon belül előkészíti a bíráló bizottság részére javaslattétel céljából. A pályázatokat a bíráló bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 7 napon belül véleményezi.

(2) A bíráló bizottság egy tagját a miniszter, két tagját a módszertani központ jelöli ki. A miniszter által kijelölt tag egyben a bíráló bizottság elnöki tisztét is betölti.

(3) Nem lehet tagja a bíráló bizottságnak, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerint a döntés-előkészítésben közreműködőként nem vehet részt.

(4) A bíráló bizottságot a módszertani központ működteti.

(5) *  A bíráló bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a módszertani központ által előre meghatározott összegű tiszteletdíjra, kivéve, ha a bíráló bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatokat munkakörében látja el.

13. § (1) A bíráló bizottság a 14. § (1) bekezdése szerinti szakmai szempontok alapján, – egyúttal a 14. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok figyelembevételével – tesz javaslatot finanszírozási szerződés megkötésére a módszertani központnak. A bíráló bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(2) *  A vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott vármegyére terjed ki.

(3) *  A Pest vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe Pest vármegyére és a fővárosra terjed ki.

(4) *  A bíráló bizottság

a) Pest vármegyében négy,

b) az a) pont alá nem tartozó vármegyében egy

tolmácsszolgálat támogatására vonatkozóan tehet javaslatot.

(5) A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A bíráló bizottsági javaslat elfogadásához a bizottság tagjainak egybehangzó szavazata szükséges.

(6) A bíráló bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a tagok nevét, a bizottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági véleményt és annak indokolását. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(7) A bíráló bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga alakítja ki.

14. § (1) A bíráló bizottság a javaslatát az alábbi szakmai szempontok mérlegelésével alakítja ki:

a) *  a tolmácsszolgálatnál a 7. § (1) bekezdésében meghatározott munkakörök tekintetében a pályázó által vállalt minimális munkaidő, illetve az ott meghatározott létszám felett alkalmazottak és foglalkoztatottak száma, feladata, munkaköre, munkaideje és az alkalmazásuk indokoltsága,

b) *  a tolmácsszolgálat fizikai akadálymentessége,

c) * 

d) * 

e) a költségterv belső arányai, megalapozottsága,

f) a költségterv szöveges indokolásának megalapozottsága,

g) a rendelkezésre álló egyéb bevételek.

(2) A pályázat nem támogatható, ha

a) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,

b) a létrehozni, illetve működtetni kívánt tolmácsszolgálat nem felel meg az e rendeletben meghatározott működési, személyi és tárgyi feltételeknek,

c) a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

d) a költségterv a pályázati dokumentációban foglaltak alapján nem kellően megalapozott, nem megfelelően indokolt, vagy a tolmácsszolgálat működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

(3) *  A pályázatokról – a bíráló bizottság javaslata alapján – a módszertani központ a bíráló bizottság javaslatának kézhezvételét követően 5 napon belül döntési javaslatot készít, és azt felterjeszti a miniszternek. A miniszter a döntési javaslatról annak kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt, és erről 5 napon belül értesíti a módszertani központot. A módszertani központ a döntés kézhezvételétől számított 3 napon belül értesíti a pályázókat.

(4) Az értesítés tartalmazza:

a) a pályázó nevét, székhelyét;

b) a tolmácsszolgálat nevét és címét;

c) nyertes pályázat esetén

ca) az ellátási területet,

cb)–cc) * 

cd) *  az első megvalósítási szakaszra vonatkozó alaptámogatás összegét,

ce) a kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeit,

cf) a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását és azok benyújtásának határidejét,

cg) a finanszírozási szerződés megkötésének határidejét;

d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

(5) A döntés hatályát veszti, ha

a) a (4) bekezdés cd) alpontja szerinti feltétel eltér attól, amit a pályázó a pályázatában tervezett, és azt a pályázó nem fogadja el, a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatának a módszertani központ által történő kézhezvétele napjával,

b) a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt határidőig a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, az értesítésben megjelölt határidő leteltével,

c) a pályázó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, – feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra – a módszertani központ erről történő tudomásszerzésének napjával.

(6) Az (5) bekezdés b), illetve c) pontja szerinti körülmény fennállásáról a módszertani központ – a finanszírozási szerződés megkötésére megjelölt határidő leteltét, illetve a valótlan adat közléséről, jelentős tény, körülmény elhallgatásáról történő tudomásszerzést követő 5 napon belül – írásban értesíti a pályázót.

5. Időközi pályázat

15. § (1) A pályázati eljárás lefolytatását követően ellátatlanul maradt, vagy a finanszírozási időszak letelte előtt ellátatlanná vált területek, feladatok ellátására a módszertani központ időközi pályázatot ír ki.

(2) Az időközi pályázatot

a) eredménytelen pályázati eljárás esetén a pályázati eljárás során meghozott döntés napjától,

b) ha a pályázati eljárás során meghozott döntés a finanszírozási szerződés megkötése előtt hatályát vesztette, a hatályvesztés napjától,

c) a finanszírozási szerződés 21. § (1) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti megszűnésének napjától, vagy

d) a finanszírozási szerződés 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondása esetén a felmondási idő kezdetétől számított 15 napon belül ki kell írni.

(3) Az időközi pályázat lebonyolítására az általános pályázati eljárásra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pályázati kiírásban a finanszírozási időszak megjelölése helyett a finanszírozás időközi pályázat szerinti kezdő és a finanszírozási időszak befejező időpontját kell megjelölni.

(4)–(5) * 

6. A finanszírozási szerződés megkötése

16. § (1) A módszertani központ a nyertes pályázatot benyújtó fenntartóval – a nyertes pályázatok számától függetlenül – egy finanszírozási szerződést köt, amelyben * 

a) a módszertani központ kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosításához és a tolmácsszolgálat működtetéséhez alaptámogatást biztosít,

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást és működteti a tolmácsszolgálatot.

(2) *  A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a jogszabályban és a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok benyújtása. A dokumentumokat a nyertes pályázónak a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül kell megküldenie a módszertani központ részére.

(3) A finanszírozási szerződést általános pályázat esetén a teljes finanszírozási időszakra, időközi pályázat esetén a pályázati kiírásban meghatározott időponttól a finanszírozási időszak végéig terjedő időszakra kell megkötni.

(4) * 

(5) * 

(6) *  A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen:

1. a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és azon számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri,

2. a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,

3. a finanszírozási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

4. a fenntartó bejelentési kötelezettségét,

5. a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

6. az elszámolás és az ellenőrzés rendjét,

7. a fenntartó és a tolmácsszolgálat 35. § szerinti nyilvántartási, valamint ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit,

8. a szerződésszegés következményeit,

9. tolmácsszolgálatonként a tolmácsszolgálat nevét és címét,

10. a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottaknak a fenntartó által vállalt minimális munkaidejét,

11. a tolmácsszolgálat által teljesítendő általános működési, személyi és tárgyi feltételek meghatározását,

12. az ellátási területet,

13. a tárgyév július 1-jétől a következő év június 30-áig meghatározott alaptámogatás összegét, annak általános forgalmi adó tartalmát,

14. az alaptámogatás folyósításának határidejét és módját,

15. a kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeit, annak általános forgalmi adó tartalmát és

16. a finanszírozási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját.

7. Bejelentési kötelezettség

17. § (1) A fenntartó haladéktalanul köteles értesíteni a módszertani központot

a) a jogutód nélküli megszűnéséről,

b) arról, ha a finanszírozási szerződés megkötését követően történt változás okán a Knyt. 6. §-a szerint nem részesíthető költségvetési támogatásban.

(2) A fenntartó az eljárás megindításától számított 8 napon belül köteles értesíteni a módszertani központot, ha

a) vele szemben csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárás indul,

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(3) *  A fenntartó a határidő leteltét követő 8 napon belül köteles értesíteni a módszertani központot, ha támogatást nyújtó szervtől vagy szervezettől a finanszírozási szerződés alapjául szolgáló pályázat benyújtását megelőző 5 évben kapott támogatásokkal határidőre nem számolt el.

(4) *  A tolmácsszolgálat szolgáltatási rendjében foglalt bármely adat vagy információ változása esetén a fenntartó a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles a módosításokat a módszertani központnál elektronikus levélben bejelenteni, és a változásoknak megfelelő új szolgáltatási rendet a bejelentéstől számított 15 napon belül a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáférhetővé tenni.

18. § *  (1) Amennyiben a 16. § (6) bekezdés 1., 2. és 9. pontja szerinti valamely adat vagy a fenntartó számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója megváltozik, azt a fenntartó az Ávr. 97. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül köteles bejelenteni a módszertani központnak.

(2) A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni

a) a fenntartó nevének, székhelyének, adószámának változása esetén az ezt igazoló közhiteles dokumentumot,

b) a fenntartó számlaszámának, számlaszerződésének vagy számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának változása esetén a fenntartó nyilatkozatát a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóról, új számlaszám vagy szolgáltató esetén az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást,

c) a fenntartó képviseletére jogosult személy változása esetén a változást igazoló közhiteles dokumentumokat, illetve a közjegyző vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített aláírási címpéldányt.

8. A finanszírozási szerződés módosítása

19. § (1) *  A finanszírozási szerződést módosítani kell, ha a 16. § (6) bekezdés 1., 2. és 9. pontja szerinti valamely adat megváltozott. A módosítást a módszertani központ készíti elő az adatok megváltozásáról szóló bejelentés beérkezését követő 15 napon belül.

(2) A finanszírozási szerződés módosítását a módszertani központ előkészíti, ha az az egyéb jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettség teljesítése kapcsán, vagy az egyébként bejelentett változások miatt szükségessé vált.

20. § (1) *  A miniszter minden évben a központi költségvetésről szóló törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) hatálybalépését követő 31 napon belül írásban értesíti a módszertani központot a következő megvalósítási szakaszban a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozására rendelkezésre álló költségvetési forrásról.

(2) *  A módszertani központ – a finanszírozási időszak utolsó naptári évének kivételével – az (1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel ajánlatot tesz a fenntartónak a költségvetési törvénnyel érintett év július 1-jétől alkalmazandó alaptámogatás összegére, és tájékoztatást ad a kiegészítő támogatás várható országos keretéről.

(3) A fenntartó az ajánlat kézhezvételét követő 8 napon belül

a) *  a megvalósítási szakaszra vonatkozó költségterv benyújtása mellett tájékoztatja a módszertani központot az ajánlat elfogadásáról,

b) *  a megvalósítási szakaszra vonatkozó költségterv benyújtása mellett kezdeményezi a 16. § (6) bekezdés 14. pontja szerinti szerződési feltétel módosítását, vagy

c) tájékoztatja a módszertani központot az ajánlat elutasításáról.

(4) A módszertani központ a (3) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés beérkezését követő 8 napon belül értesíti a fenntartót a módosítás elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos személyes egyeztetés időpontjáról. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely nyilvános, abba bárki betekinthet.

(5) *  Ha a fenntartó a módszertani központ ajánlatát elfogadta, továbbá, ha a módszertani központtal a 16. § (6) bekezdés 14. pontja szerinti szerződési feltétel módosítása tárgyában megállapodott, a szerződés tárgyév július 1-jétől ennek megfelelően módosul. Egyéb esetben a szerződés tárgyév július 1-jén megszűnik.

9. A finanszírozási szerződés megszűnése

21. § (1) A finanszírozási szerződés megszűnik:

a) a finanszírozási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c) felmondással,

d) azonnali hatályú felmondással,

e) a 20. § (5) bekezdése szerinti egyéb esetben.

(2) *  Amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő alap-, illetve kiegészítő támogatást és kamatát megfizették, a módszertani központ hozzájárul az azonnali beszedési megbízás visszavonásához.

(3) *  A pályázattal érintett ellátási területre vonatkozó támogatási jogviszony megszűnésétől számított 90 napig – kivéve, ha a tolmácsszolgálat címének, illetve nevének megváltoztatása nélkül új támogatási jogviszony jön létre – a tolmácsszolgálat címén, illetve honlapján tájékoztatást kell adni a szolgáltatás megszüntetésének tényéről és időpontjáról, valamint a további tájékoztatást nyújtó módszertani központ címéről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről.

22. § (1) A fenntartó a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha – a 29. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják.

(2) A fenntartó a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) *  Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, és valamely ellátási területre vagy területekre vonatkozó támogatási jogviszonyt meg kívánja szüntetni, akkor a fenntartó írásbeli kérésére a módszertani központ a finanszírozási szerződést 90 napon belül módosítja. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 90 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja.

23. § (1) *  Ha a fenntartó egyetlen ellátási területre vonatkozóan jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(1a) *  Ha fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződés 30 napon belüli módosítását kezdeményezi a pályázattal érintett ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 30 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja.

(2) A módszertani központ a finanszírozási szerződést 60 napos felmondási idővel felmondja, ha

a) a fenntartó a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, és a kizáró ok megszüntetéséről az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul nem intézkedik,

b) * 

c)–d) * 

(2a) *  Ha a fenntartó egyetlen ellátási területre vonatkozóan jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződést 60 napos felmondási idővel felmondja, ha a tolmácsszolgálat a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási területnek csak egy részén nyújt vagy egyáltalán nem nyújt tolmácsszolgáltatást.

(2b) *  Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, és ha bármely tolmácsszolgálata a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási területének csak egy részén nyújt vagy egyáltalán nem nyújt tolmácsszolgáltatást, akkor a módszertani központ az adott ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében a finanszírozási szerződés 60 napos határidővel történő módosítását kezdeményezi. Ha a szerződés módosítása a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 60 napon belül nem történik meg, a módszertani központ a határidő letelte után a finanszírozási szerződést felmondja.

(3) A módszertani központ a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a) * 

b) * 

c) a fenntartó az alaptámogatást nem a 26. §-ban foglaltaknak megfelelően használja fel,

d) a fenntartó a kiegészítő támogatást nem a 30. §-ban foglaltaknak megfelelően használja fel,

e) * 

f) a módszertani központ az elszámolást részben vagy egészében elutasítja,

g) a fenntartó vagy a tolmácsszolgálat nem biztosítja a módszertani központ vagy az ellenőrzést végző egyéb szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést,

h) a fenntartó a 36–38. § szerinti visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti,

i) *  a fenntartó támogatást nyújtó szervtől vagy szervezettől a finanszírozási szerződés alapjául szolgáló pályázat benyújtását megelőző 5 évben kapott támogatásokkal határidőre nem számol el,

j) a fenntartó vagy a tolmácsszolgálat a jogszabályban, vagy a finanszírozási szerződésben meghatározott valamely további kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi,

k) a fenntartó a támogatás igénybevételéhez szükséges valamely jogszabályi feltételnek nem felel meg.

(4) *  Ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, a módszertani központ a finanszírozási szerződés 90 napon belüli módosítását kezdeményezi azon ellátási területre vonatkozó támogatás megszüntetése érdekében, amely esetében a (3) bekezdés c)–i) pontjában meghatározott feltételek az érintett ellátási területen működő tolmácsszolgálatra fennállnak.

(5) *  A módszertani központ a finanszírozási szerződést 90 napon belül felmondhatja, ha a (4) bekezdés alapján kezdeményezett szerződésmódosítás a fenntartó érdekkörében felmerült ok miatt 90 napon belül nem jön létre.

10. Az alaptámogatás folyósítása

24. § * 

25. § *  Az alaptámogatást a módszertani központ megvalósítási szakaszonként legfeljebb két részletben, támogatási előlegként folyósítja a fenntartónak a pályázati kiírásban rögzített feltételek szerint. Az első részletet a finanszírozási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megvalósítási szakaszok közötti módosításának aláírását követő 30 napon belül, a fennmaradó összeget második részletként a tárgyévet követő év április 10-éig kell folyósítani.

26. § (1) Az alaptámogatás terhére elszámolhatók:

a) *  a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges anyagbeszerzés, valamint tárgyi feltételek biztosításának – így berendezéseinek, felszereléseinek beszerzési, fenntartási, működési, fejlesztési, karbantartási és javítási, továbbá helyiségeinek fenntartási, karbantartási, saját tulajdonú ingatlan esetén felújítási és korszerűsítési – költsége,

b) *  a tolmácsszolgálat honlapjának fejlesztési és üzemeltetési költsége,

c) a tolmácsszolgálat szolgáltatási rendje – könnyen érthető, magyar jelnyelvi és Braille-írásos változatban történő – elkészítésének költsége,

d) *  a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak, valamint a 7. § (2) bekezdése alapján alkalmazott további jelnyelvi tolmácsok személyi juttatásai és az ezekhez kapcsolódó közterhek,

e) *  a tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazottak jelnyelvi képzésével, továbbképzésével kapcsolatos költségek,

f) *  a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költségei, továbbá

g) *  a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tevékenységek természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval létrehozott megbízási jogviszony keretében történő ellátásának költségei – így a megbízási díjak és az ezekhez kapcsolódó közterhek –, továbbá a jelnyelvi tolmácsok megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásának költségei maximum havi 20 tolmácsolási óra erejéig, amennyiben a tolmácsszolgálat a kötelezően betöltendő munkakörön felül nem alkalmaz munkaviszony keretében további jelnyelvi tolmácsot.

(2) Ha egy fenntartó több tolmácsszolgálatot működtet, az egyik tolmácsszolgálatra tekintettel kapott alaptámogatás a másik tolmácsszolgálat költségeire nem használható fel.

11. Kiegészítő támogatás

27. § *  (1) Kiegészítő támogatásban a fenntartó azon tolmácsszolgálat után részesülhet, amely az adott hónapban az 5. mellékletben foglalt – a tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében jelnyelvi tolmács végzettséggel rendelkező alkalmazottak munkaidejéhez igazodó – óraszámnál több térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órát teljesített.

(2) A kiegészítő támogatás igénybevételére jogosító minimális havi tolmácsolási óraszámba kizárólag a tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazott, jelnyelvi tolmács szakképesítéssel rendelkező személy által teljesített térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órák számíthatók be.

28. § (1) A fenntartó a tárgyhónapban teljesített összes térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási órát a tárgyhót követő hónap 5. napjáig igazolja a módszertani központ által rendszeresített, kiállított munkalapok módszertani központ részére történő megküldésével. A munkalapokat a módszertani központ formailag, szükség esetén tartalmilag ellenőrzi.

(1a) *  Ha a munkalapok a módszertani központ által meghatározott követelményeknek nem felelnek meg, a módszertani központ a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a fenntartót. A módszertani központ a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb ötnapos határidőt állapít meg.

(2) *  A módszertani központ az elfogadott munkalapok alapján, a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint nyújt támogatást a fenntartónak. A kiegészítő támogatás összege feladategységenként 2000 Ft.

29. § (1) A kiegészítő támogatás országos éves keretösszege a tolmácsszolgálatok támogatására rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg és a fenntartók által elnyert összes alaptámogatás különbözete.

(2) A kiegészítő támogatás országos évi keretösszegét a módszertani központ egyenlő összegű havi keretekre osztja. Kiegészítő támogatás folyósítása a havi keret kimerüléséig történik.

(3) Ha a havi keret kevesebb, mint a munkalapok alapján beérkezett és a módszertani központ által elfogadott igények összege, a módszertani központ a keretet a teljesítmények arányának figyelembevételével biztosítja.

(4) A havi keret fel nem használt maradványát a módszertani központ a következő havi keretre átcsoportosítja.

30. § (1) *  A fenntartó az adott tolmácsolási eset kapcsán részére folyósított kiegészítő támogatás összegének legalább 75%-át köteles az azt ellátó

a) – a 7. § (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében kötelezően alkalmazott – munkatársnak, annak személyi alapbérén felül bruttó bérként biztosítani, amennyiben a munkatárs az adott hónapban már teljesítette a munkaidejéhez igazodóan erre jogosító, 6. mellékletben foglalt térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámot,

b) *  – a 7. § (2) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében alkalmazott – jelnyelvi tolmácsnak, annak személyi alapbérén felül bruttó bérként biztosítani, ha a munkaidejéhez igazodóan az adott hónapban már teljesítette a 6. mellékletben foglalt térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámot,

c) *  – a 7. § (2) bekezdése szerinti megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott – jelnyelvi tolmácsnak díjként kifizetni.

(2) *  A tolmácsszolgálat a részére folyósított kiegészítő támogatásból az (1) bekezdés szerinti kifizetéseket követően fennmaradt összeget – ha az alaptámogatás nem nyújt fedezetet – felhasználhatja a 26. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott költségek fedezésére, továbbá a jelnyelvi tolmács alkalmazottak és foglalkoztatottak szakmai fejlesztésére, így különösen képzésükre, továbbképzésükre, valamint a tolmácsszolgálat működéséhez szükséges tevékenységek természetes személlyel, valamint egyéni vállalkozóval létrehozott megbízási jogviszony, továbbá munkaviszony keretében történő ellátásának költségeire, így a megbízási díjak, munkabérek és az ezekhez kapcsolódó közterhek kifizetésére.

(3) Ha egy fenntartó több tolmácsszolgálatot működtet, az egyik tolmácsszolgálatra tekintettel kapott kiegészítő támogatás a másik tolmácsszolgálat költségeire nem használható fel.

12. A támogatás folyósításának felfüggesztése

31. § (1) *  Az alap- és a kiegészítő támogatás folyósítását – ha a fenntartó több ellátási területre vonatkozóan is jogosult támogatásra, akkor kizárólag az érintett ellátási területre vonatkozó alap- és kiegészítő támogatás folyósítását – a módszertani központ felfüggeszti, ha

a) a fenntartó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

b) a fenntartó elszámolási kötelezettségének felszólításra sem nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó az alaptámogatás, a kiegészítő támogatás vagy a kamat tekintetében fennálló tartozását határidőben nem fizette meg, annak megfizetéséig,

d) a fenntartó vagy a tolmácsszolgálat nem biztosítja a módszertani központ vagy az ellenőrzést végző egyéb szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(2) *  A felfüggesztés okának megszűnése esetén a felfüggesztés miatt nem folyósított

a) alaptámogatást az ok megszűnését követő 10 napon belül,

b) kiegészítő támogatást a következő hónapban folyósított kiegészítő támogatással egyidejűleg

kell folyósítani.

13. Elszámolás és ellenőrzés

32. § (1) *  A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év augusztus 15-éig június 30-ai fordulónappal, tolmácsszolgálatonként részletes, a támogatás felhasználásának és a tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó elszámolást nyújt be a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.

(2) *  Az elszámolást a finanszírozási szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől – a 23. § szerinti finanszírozási szerződés módosítása esetén a módosítástól – számított 30 napon belül kell benyújtani a megszűnéssel igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében, szerződésmódosítás esetén azon tolmácsszolgálat működtetése érdekében igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében, amelyre vonatkozóan a támogatási jogviszony a szerződésmódosítással megszűnt.

(3) *  Az elszámolás benyújtási határidejének elmulasztása esetén a módszertani központ felhívja a fenntartót az elszámolás 3 napon belül történő benyújtására.

(4) Az elszámolás hiányossága esetén a módszertani központ a fenntartót – egy alkalommal, írásban, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(5) *  Az elszámolás elfogadásáról a módszertani központ – az (1)–(3) bekezdés szerinti beérkezéstől számított 90 napon belül – dönt, és döntéséről 5 napon belül értesíti a fenntartót. A módszertani központ az elszámolást elutasítja, ha abból a szolgáltatás szabályszerű nyújtása pénzügyi vagy szakmai szempontból nem állapítható meg.

(6) *  Ha a fenntartó egy finanszírozási szerződés keretében több ellátási területre is jogosult támogatásra, akkor az elszámolás során a fenntartó köteles a felhasználást tolmácsszolgálatonként elkülönítetten nyilvántartani és dokumentálni.

33. § (1) *  A módszertani központ az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglalt egyéb előírások betartását tolmácsszolgálatonként és megvalósítási szakaszonként legalább egy alkalommal – a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési módok valamelyikének alkalmazásával – ellenőrzi (a továbbiakban: szakmai ellenőrzés).

(2) *  A szakmai ellenőrzés során a módszertani központ – vagy annak megbízottja – bármikor, előzetes bejelentés nélkül, ügyfélfogadási időben végzett személyes helyszíni ellenőrzés, illetve a honlap meglétének és tartalmának vizsgálata útján ellenőrizheti az e rendeletben foglaltak és a finanszírozási szerződésben rögzített egyéb feltételek teljesítését.

(3) *  A helyszíni ellenőrzésről a módszertani központ jegyzőkönyvet, az egyéb szakmai ellenőrzésről írásos dokumentumot készít, amelyekre a 34. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) *  A szakmai ellenőrzés során feltárt hiba vagy hiányosság esetén a módszertani központ – amennyiben a hiba orvosolható – megfelelő határidő tűzésével felszólítja a fenntartót az e rendelet és a finanszírozási szerződés szerinti működés helyreállítására.

(5) *  Ha a (4) bekezdés szerinti felszólításra az adott megvalósítási szakaszon belül ugyanazon ellenőrzési mód alkalmazásával végzett ellenőrzés kapcsán több alkalommal kerül sor, a fenntartó köteles

a) második felszólítás esetén az ellenőrzéssel érintett tolmácsszolgálat támogatására a finanszírozási szerződésben meghatározott, az érintett megvalósítási szakaszra vonatkozó alaptámogatás 2%-ának,

b) minden további felszólítás esetén az ellenőrzéssel érintett tolmácsszolgálat támogatására a finanszírozási szerződésben meghatározott, az érintett megvalósítási szakaszra vonatkozó alaptámogatás 4%-ának

megfelelő összeget a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalni a módszertani központ részére.

34. § (1) *  Az elszámolások szabályszerűségét a módszertani központ megvalósítási szakaszonként legalább egy alkalommal a tolmácsszolgálat címén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelyén ellenőrzi (a továbbiakban: pénzügyi ellenőrzés). A pénzügyi ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 60 napon belül kell lefolytatni. A pénzügyi ellenőrzés kiterjed a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára is.

(2) A módszertani központ a pénzügyi ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít.

(3) A jegyzőkönyvre a fenntartó a kézhezvételtől számított 10 napon belül észrevételt tehet. A módszertani központ az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja, majd a végleges jegyzőkönyvet megküldi a fenntartónak.

35. § A fenntartó és a tolmácsszolgálat köteles az alap- és a kiegészítő támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek vagy szervezetek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

14. A támogatás visszafizetése

36. § (1) A finanszírozási időszakban folyósított alap- és kiegészítő támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(2) A legutóbbi pénzügyi ellenőrzés óta folyósított alap- és kiegészítő támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó vagy a tolmácsszolgálat a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja a pénzügyi ellenőrzés feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést.

(3) Az elszámolással érintett időszakban folyósított alap- és kiegészítő támogatás

a) teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó a módszertani központ 32. § (3) bekezdés szerinti felszólítása ellenére, a felszólításban foglalt határidőben nem nyújtja be az elszámolást,

b) azon részét vissza kell fizetni, amelyre vonatkozóan az elszámolást a módszertani központ elutasította.

(4) Ha az alaptámogatás nem a 26. §-ban foglaltak szerint került felhasználásra, a jogellenesen felhasznált alaptámogatást vissza kell fizetni.

(5) Ha a kiegészítő támogatás nem a 30. §-ban foglaltak szerint került felhasználásra, a jogellenesen felhasznált kiegészítő támogatást vissza kell fizetni.

(6) Ha egy fenntartó tolmácsszolgálat működtetésére több finanszírozási szerződést kötött, a visszafizetési kötelezettség kizárólag az arra okot adó körülménnyel érintett finanszírozási szerződés alapján biztosított alap-, illetve kiegészítő támogatásra vonatkozik.

37. § * 

38. § (1) Az alap-, illetve a kiegészítő támogatás és a kamat (a továbbiakban együtt: tartozás) követelésére a módszertani központ jogosult.

(2) A tartozás megfizetésére a fenntartót írásban, határidő tűzésével kell felszólítani. Egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a tartozás megfizetése elmaradásának jogkövetkezményeire.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 32. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján fennálló tartozást külön írásbeli felszólítás nélkül, az elszámolás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Ha a tartozás összegét a fenntartó határidőre nem fizette meg, azt a módszertani központ beszedési megbízás benyújtásával, amennyiben az sem vezet eredményre – a 10 000 Ft-ot meghaladó tartozást – fizetési meghagyásos, vagy polgári peres eljárásban érvényesíti.

IV. FEJEZET

A TÉRÍTÉSMENTES JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

39. § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító, a Jtv. 4. § (2) bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jel nyelvi tolmácsnak.

(2) A speciális órakeretek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a következő okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe:

a) *  a Jtv. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, tanulói jogviszonnyal összefüggésben biztosított órakeret esetében – a tankötelezettség megszűnését követően – a tanuló nyilatkozata, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban,

b) *  a Jtv. 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, hallgatói jogviszonnyal összefüggésben biztosított órakeret esetében a hallgató nyilatkozata, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban,

c) a Jtv. 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, felnőttképzéssel összefüggésben biztosított órakeret esetében felnőttképzési szerződés.

(3) A (2) bekezdés szerinti okiratot, igazolást az első, az adott speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jel nyelvi tolmácsnak.

(4) Az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti okiratok, igazolások bemutatását követően a szakmai vezető jelnyelvi tolmács gondoskodik arról, hogy a tolmácsszolgálat a módszertani központ által működtetett adatrögzítő rendszerben – elektronikus adatkapcsolat útján – rögzítse az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait, a bemutatott okirat, igazolás típusát, időbeli érvényességét, és az annak alapján az igénybe vevő számára rendelkezésre álló általános, illetve speciális órakereteket.

(5) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe.

(6) Amennyiben az okiratot, igazolást az igénybe vevő nem tudja bemutatni, vagy az azon szereplő adatok nem olvashatók, a tolmácsszolgálat a megrendelést – az igénybe vevő előzetes tájékoztatása mellett – térítés ellenében teljesítheti.

40. § (1) *  Az igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási eseteket és azok munkalapok szerinti óraszámát a tolmácsszolgálat legkésőbb a tolmácsolási eset napját követő munkanapon 12.00 óráig rögzíti a módszertani központ által működtetett adatrögzítő rendszerben.

(2) Az általános, illetve a speciális órakeretek állásáról a módszertani központ a tolmácsszolgálatoktól érkező adatok alapján naprakész nyilvántartást vezet, amelybe a tolmácsszolgálatok számára folyamatos betekintést biztosít.

(3) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megrendelés beérkezését követően a tolmácsszolgálat a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kér az igénybe vevő rendelkezésére álló, az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható órakeretekről.

(4) Ha az igénybe vevőnek

a) az általános órakeretéből, vagy

b) – tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal, illetve felnőttképzésben való részvétellel összefüggésben történő igénybevétel esetén – az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből

még rendelkezésre álló idő nem éri el a 10 órát, vagy az órakeret kimerült, erre a tolmácsszolgálat munkatársa a tolmácsolás megkezdése előtt írásban felhívja a figyelmét.

(5) Ha az igénybe vevő általános órakerete a tolmácsolási helyzet közben merül ki, és az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakeretéből még valamennyi idő rendelkezésre áll, választása szerint a tolmácsolást ezen órakeret terhére veheti igénybe. Egyéb esetben a jelnyelvi tolmácsolás a továbbiakban térítés ellenében vehető igénybe. Erről az igénybe vevőt legkésőbb az órakeret kimerülésekor tájékoztatni kell.

(6) Ha az igénybe vevő az adott tolmácsolás kapcsán felhasználható speciális órakerete a tolmácsolási helyzet közben merül ki, és az általános órakeretéből még valamennyi idő rendelkezésre áll, választása szerint a tolmácsolást ezen órakeret terhére veheti igénybe. Egyéb esetben a jelnyelvi tolmácsolás a továbbiakban térítés ellenében vehető igénybe. Erről az igénybe vevőt legkésőbb az órakeret kimerülésekor tájékoztatni kell.

(7) A (4)–(6) bekezdésben foglalt eseteken túl a tolmácsszolgálat az igénybe vevő kérésére ad tájékoztatást a rendelkezésére álló órakeretekről.

41. § Ha az igénybe vevő, illetve a megrendelő a térítésmentes jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megrendelését a tolmácsolás kezdő időpontját megelőző 12 órán belül mondja le, vagy a tolmácsolás kért helyszínén és időpontjában nem jelenik meg, a lemondás, illetve a megjelenés elmaradása tényének írásban történő rögzítése mellett, az igénybe vevő – illetve akinek kérésére, és jogosultságára tekintettel a megrendelő a tolmácsolást megrendelte – órakeretéből a tolmácsolás feladategységben meghatározott tervezett időtartamának megfelelő időt le kell vonni.

42. § *  (1) *  A tolmácsszolgálat finanszírozási szerződés szerinti ellátási területén kívül – a 4. § (1) bekezdés c) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az igénybe vevő rendelkezésére álló órakerettől függetlenül tolmácsszolgáltatást csak térítés ellenében végezhet. Erről az igénybe vevőt a tolmácsolás megkezdése előtt tájékoztatni kell.

(2) Az igénybe vevő részére – amennyiben az igénybe vevő szükséges órakerete rendelkezésre áll – térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást végezhet a finanszírozási szerződéssel rendelkező bármely tolmácsszolgálat azon ellátási területeken, amelyekre nézve a módszertani központ tájékoztatása alapján nincs hatályos finanszírozási szerződés.

43. § *  (1) *  A térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási esetről a módszertani központ által rendszeresített munkalapot kell kiállítani, amelyen a tolmácsolás megtörténtét, a tolmácsolás időtartamát az igénybevevő, a tolmácsolást végző jelnyelvi tolmács és – 120 percet meghaladó tolmácsolási időtartam esetén – a tolmácsolási helyzetben részt vevő, jelen lévő harmadik fél képviselője is aláírásával igazolja. A munkalapon fel kell tüntetni továbbá, hogy a tolmácsolás az igénybe vevő mely órakeretének terhére történt.

(2) Online tolmácsolás esetén az ügyfél aláírásának hiányában benyújtott munkalapnál az online tolmácsolást igazoló, ügyfél által megküldött visszaigazolást dokumentumként is mellékelni kell a munkalaphoz.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. § (1) E rendelet a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a hatálybalépését követő első általános pályázati eljárás során, valamint az az alapján megkötött finanszírozási szerződések tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet 8. § (1) bekezdése, 39–43. §-a, 46. §-a, továbbá 48. § (1) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 47. § (1) bekezdése és 48. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 47. § (2) és (3) bekezdése és 48. § (3) bekezdése 2015. április 1-jén lép hatályba.

45. § Az általános pályázatot e rendelet alapján első ízben 2012. január 15-éig kell kiírni.

46. § Az 1. § (1) bekezdés 12. pontja szerinti órakeretek 39. § (4) bekezdés szerinti rögzítése első ízben 2012. április 1-jétől történik a következők szerint:

a) az általános órakeret a naptári évhez viszonyítva,

b) a tanulói jogviszonyra tekintettel tanévenként biztosított speciális órakeret a tanév fennmaradó időtartamával,

c) a hallgatói jogviszonyra tekintettel szemeszterenként biztosított speciális órakeret jogviszonyonként, és a szemeszter fennmaradó időtartamával,

d) a felnőttképzésben történő részvételre tekintettel biztosított speciális órakeret képzésenként, és a képzés fennmaradó óraszámával

időarányosan kerül megállapításra.

47. § *  (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának 2018. április 1-jétől kezdődő finanszírozási időszaka, valamint 2020. április 1-jétől kezdődő megvalósítási szakasza 2021. augusztus 31-éig tart.

(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a 2021. évben a módszertani központ – a 10. § (3) bekezdésétől eltérően – 2021. július 15-éig írja ki.

(3) A fenntartó a 2021. évben – a 32. § (1) bekezdésétől eltérően – 2021. szeptember 30-áig, augusztus 31-ei fordulónappal nyújtja be a záróelszámolást a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.

48. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

1. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez

A tolmácsszolgálat szolgáltatási rendjének tartalma

1. *  a tolmácsszolgálat megnevezése, címe, postacíme, vezetékes telefonszáma, mobiltelefonszáma, elektronikus levélcíme (e-mail címe), videoüzenet fogadására és küldésére alkalmas készülékének elérhetősége, külön megjelölve a készenléti idő alatt használható elérhetőségeket,

2. a tolmácsszolgálat ellátási területe,

3–4. * 

5. a választható jelnyelvi tolmácsok fényképpel ellátott névsora az általuk vállalt tolmácsolási típusok, továbbá tolmácsolási módok megjelölésével,

6. a tolmácsszolgálat által nyújtott tolmácsolási típusok, továbbá tolmácsolási módok jegyzéke,

7. a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás egy feladategységre jutó díjának mértéke, a díj megtérítésének módja, határideje,

8. a tolmácsszolgálat ügyfélfogadási és készenléti időbeosztása,

9. a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás megrendelésének módja, menete,

10. a megrendelések lemondásának módja és határideje,

11. a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás – a megrendelőnek felróható okból történő – meghiúsulásának következményei, különös tekintettel a megrendelés késedelmes lemondására,

12. a jelnyelvi tolmácsszolgáltatással és a jelnyelvi tolmácsokkal kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendje,

13. a tolmácsszolgálat fenntartójának megnevezése, székhelye, valamint a képviseletére jogosult személy neve és elérhetősége.

2. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez

A tolmácsszolgálat minimálisan szükséges helyiségei és tárgyi eszközei

A) Helyiségek

1. legalább 10 m2 alapterületű várószoba,

2. legalább 20 m2 alapterületű irodahelyiség,

3. legalább egy, az ügyfelek által is használható mellékhelyiség.

B) Tárgyi eszközök

1. telepített induktív hurkos rendszer vagy FM rendszer alkalmazása az irodahelyiségben,

2. * 

3. legalább egy előfizetéses mobiltelefon a tolmácsszolgálat számára, mint készenléti telefonkészülék, továbbá a szakmai vezető jelnyelvi tolmács és minden további munkaviszony keretében alkalmazott jelnyelvi tolmács számára egy-egy előfizetéses mobiltelefon,

4. *  a 3. pont szerinti mobiltelefonok közül mindegyiknek videótelefonálásra alkalmasnak kell lennie,

5. szélessávú vagy bérelt vonalas internet-csatlakozás,

6. *  munkaviszony keretében alkalmazott személyenként egy-egy személyi számítógép-konfiguráció (asztali számítógép monitorral, billentyűzettel és egérrel vagy laptop, továbbá nyomtató, webkamera, headset vagy fejhallgató és mikrofon), amely alkalmas az adatnyilvántartó szoftver futtatására, az online tolmácsolások lebonyolítására és a számítógép vírusvédelmére,

7. heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott személyenként egy-egy íróasztal és irodai szék,

8. legalább egy zárható irattároló szekrény,

9. a várószobában legalább egy asztal és három szék,

10. *  egy fénymásolásra és nyomtatásra alkalmas gép.

3. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez * 

4. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez * 

5. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez * 

A tolmácsszolgálatok kiegészítő támogatás igénybevételére jogosító térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámai

A B
1. A tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére munkaviszony keretében jelnyelvi tolmács végzettséggel rendelkező alkalmazottak együttes heti munkaideje órában A tolmácsszolgálat kiegészítő támogatásra jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszáma
2. 60–80 110
3. 81–84 115
4. 85–89 120
5. 90–94 125
6. 95–99 130
7. 100–104 135
8. 105–109 140
9. 110–114 145
10. 115–120 150
11. 121–130 155
12. 131–140 160
13. 141–150 165
14. 151–160 170

6. melléklet a 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelethez * 

A tolmácsszolgálatoknál munkaviszony keretében alkalmazottak kiegészítő bérre jogosító térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszámai * 

A B C

1. * 

munkakör

heti munkaidő órában
egyénenkénti kiegészítő bérre jogosító minimális havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám
2. *  szakmai vezető 40 50
3. *  20–24 55
4. *  jelnyelvi tolmács/diszpécser 25–29 60
5. *  30–34 65
6. *  35–40 70