A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyekre harmonizációs szabályozás az ökotervezésre és a környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó követelményeket állapít meg.

(2) A rendeletben foglaltak nem érintik

a) az energiával kapcsolatos egyes termékre vonatkozó külön jogszabályok szerinti előírások, és

b) a hulladékgazdálkodásra, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó európai uniós jogi aktusok – beleértve a fluorozott, üvegházhatású gázokra vonatkozó európai uniós jogi aktusokat –, valamint az ezekkel összefüggő külön jogszabályok rendelkezéseinek

alkalmazását.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a személyszállító és árufuvarozási eszközökre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. alkatrészek és részegységek: azok az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő részek, amelyeket nem a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelyeknek a környezetvédelmi teljesítményét nem lehet önállóan értékelni;

2. anyagok: minden olyan anyag, amelyet az energiával kapcsolatos termék életciklusa alatt felhasználnak;

3. *  CE-jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés;

4. energiával kapcsolatos termék: az a forgalomba hozatalra szánt, illetve használatba vett termék, amely rendeltetése szerinti használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, továbbá azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendő alkatrész vagy részegység, amelyet a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelynek környezetre gyakorolt hatását önállóan lehet értékelni;

5. életciklus: az energiával kapcsolatos termék létezésének egymás után következő és egymással kapcsolatban levő szakaszai a nyersanyag felhasználásától a végső ártalmatlanításig;

6. *  forgalomba hozatal: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

7. gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó termékeket gyárt, és felelős azért, hogy az energiával kapcsolatos termék – saját neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját használatára történő – forgalomba hozatalára vagy használatbavételére tekintettel megfeleljen ennek a rendeletnek, továbbá a gyártó vagy a 12. pontban meghatározott importőr hiányában bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz, illetve használatba vesz;

8. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezés;

9. használatbavétel: az energiával kapcsolatos termék első, európai uniós végfelhasználó részéről történő rendeltetésszerű használatbavétele;

10. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik;

11. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány;

12. importőr: az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely üzleti tevékenysége során egy harmadik országból származó terméket az európai uniós piacon forgalomba hoz;

13. környezeti hatás: a környezet bármilyen változása, amely részben vagy egészben az energiával kapcsolatos termék miatt, annak életciklusa alatt következik be vagy következett be;

14. környezetvédelmi jellemző: az energiával kapcsolatos termék eleme vagy funkciója, amely az energiával kapcsolatos termékek életciklusa alatt a környezettel kölcsönhatásba léphet;

15. környezetvédelmi teljesítmény: a gyártónak az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzőinek javítása terén elért eredményei, amelyeket a műszaki dokumentáció foglal össze;

16. környezetvédelmi teljesítmény növelése: az energiával kapcsolatos termék környezetre gyakorolt hatását több generáción keresztül csökkentő eljárás, amely nem terjed ki szükségszerűen egyszerre az energiával kapcsolatos termék valamennyi környezetvédelmi jellemzőjére;

17. meghatalmazott képviselő: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy nevében eljárva teljesítse az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget és alaki követelményt, vagy azok egy részét;

18. ökocímke: az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján adott jelölés;

19. ökoprofil: az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozással összhangban álló leírás, amely az energiával kapcsolatos egyes termékekhez a teljes életciklusuk során kapcsolódó, a környezeti hatások szempontjából jelentős és mérhető, fizikai mennyiségekkel kifejezett anyag ráfordításokat és kibocsátásokat (anyagokat, emissziót és hulladékot) tartalmazza;

20. ökotervezés: a környezetvédelmi szempontok integrálása a termék tervezésébe azzal a céllal, hogy az energiával kapcsolatos termék egész életciklusát figyelembe véve növeljék annak környezetvédelmi teljesítményét;

21. ökotervezési követelmény: az energiával kapcsolatos termékre vagy a termék tervezésére vonatkozó minden olyan követelmény, amelynek célja a környezetvédelmi teljesítmény növelése, valamint bármely, az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó információszolgáltatási követelmény;

22. terméktervezés: azon eljárások sorozata, amelyekkel az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó jogi, műszaki, biztonságossági, funkcionális, piaci vagy egyéb követelményt az energiával kapcsolatos termék műszaki előírásaivá alakítják át;

23. újrafeldolgozás: olyan termelési folyamat, amely során a hulladék anyagát az eredeti vagy más célra ismételten felhasználják, ide nem értve az energetikai hasznosítást.

3. Forgalomba hozatal és használatbavétel, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása

3. § (1) Az energiával kapcsolatos terméket az egyes energiával kapcsolatos terméktípusokra vonatkozó harmonizációs szabályokban meghatározott részletes ökotervezési követelményeknek megfelelően kell megtervezni.

(2) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy vehető használatba, ha az energiával kapcsolatos termék megfelel az adott, energiával kapcsolatos termék ökotervezésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó, harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek, és ezt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője

a) az energiával kapcsolatos terméken CE-jelölés elhelyezésével és

b) az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó EK-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával

tanúsítja.

(3) Vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és egyéb szakmai rendezvényeken ki lehet állítani olyan energiával kapcsolatos terméket is, amely nem felel meg e rendelet és az alkalmazandó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, ha a kiállító jól látható jelöléssel feltünteti, hogy az energiával kapcsolatos termék nem forgalmazható és nem vehető használatba, amíg nem felel meg a harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek.

(4) Energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele előtt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelelőségértékelését a harmonizációs szabályozás valamennyi vonatkozó követelményére tekintettel elvégezzék.

(5) A CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményekre történő hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek, vagy ha a harmonizációs szabályozás az adott energiával kapcsolatos termék tekintetében nem ír elő ökotervezési követelményt.

4. Megfelelőségértékelési eljárás

4. § (1) A gyártó választhat az 1. mellékletben megjelölt belső tervezés-ellenőrzés vagy a 2. melléklet szerinti megfelelőségértékelési irányítási rendszer (a továbbiakban: irányítási rendszer) között. A megfelelőségértékelési eljárást harmonizációs szabályozás határozza meg.

(2) Amennyiben a harmonizációs szabályozás belső tervezés-ellenőrzést ír elő, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője az ökotervezési követelményeknek való megfelelés igazolása céljából, az 1. melléklettel összhangban, megfelelőségértékelést lehetővé tevő műszaki dokumentációt készít.

(3) Az egyes energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányítási rendszer felhasználható az energiával kapcsolatos termékek megfelelőségének tanúsítására, feltéve, hogy a gyártó alkalmazza a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott irányítási rendszerre vonatkozó dokumentációs elemeket, amelyekkel a gyártó igazolhatja, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozás rá vonatkozó követelményeinek.

(4) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során igazolja a harmonizációs szabályozás követelményeinek való megfelelést. A gyártó ezen felül az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének növelése érdekében a célok és mutatószámok meghatározására és vizsgálatára vonatkozó keretkoncepciót készít.

(5) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalommal összhangban minden, az energiával kapcsolatos termék általános környezetvédelmi teljesítményének növelését, ökoprofilja elkészítését célzó intézkedését rajzzal és mintadarabbal, rendszeres és előírt módon, írásbeli eljárások és munkautasítások formájában dokumentálja.

(6) Amennyiben a harmonizációs szabályozás előírja, a gyártónak az irányítási rendszer lényeges környezetvédelmi elemeiről, továbbá a szükséges dokumentáció ellenőrzési eljárásairól leírást kell készíteni és az információt naprakészen kell tartani.

5. § (1) A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az energiával kapcsolatos terméket a tervezési termékleírásoknak megfelelően gyártsák, és betartsák az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit.

(2) A gyártó eljárást dolgoz ki az irányítási rendszer felülvizsgálatára és a felülvizsgálat során észlelt hibák orvoslására.

(3) A gyártó legalább háromévente elvégzi az irányítási rendszer teljes belső, környezetvédelmi szempontú ellenőrzését.

6. § (1) Ha az energiával kapcsolatos terméket a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban olyan, nyilvántartásba vett szervezet tervezi, amelynek tevékenységi köre kiterjed az adott tervezési feladatra, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelel a 2. mellékletben foglaltaknak.

(2) Ha az energiával kapcsolatos terméket olyan szervezet tervezi, amelynek az irányítási rendszere tartalmazza az energiával kapcsolatos terméktervezési feladatot, és amelyet a közzétett honosított harmonizált szabványokkal összhangban hajtanak végre, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy ez az irányítási rendszer megfelel a 2. mellékletben foglalt követelményeknek.

(3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, használatbavételét követően a gyártó vagy meghatalmazott képviselője a megfelelőségértékelésre vonatkozó valamennyi dokumentumot és a kiadott EK-megfelelőségi nyilatkozatokat az energiával kapcsolatos termék gyártását követő tíz évig megőrzi, és a piacfelügyeleti hatóság megkeresésének kézhezvételétől számított tíz napon belül a piacfelügyeleti hatóság részére kiadja.

(4) Amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselője, az importőr

a) biztosítja, hogy a forgalomba hozott vagy használatba vett, energiával kapcsolatos termék megfeleljen a termék forgalmazásával összefüggő, harmonizációs szabályozásban előírt követelményeknek, valamint

b) az EK-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megőrzi.

(5) A megfelelőségértékelésre vonatkozó dokumentumokat és a 7. § szerinti EK-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó, meghatalmazott képviselője vagy – amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselője – az importőr valamely EGT-állam hivatalos nyelvén kiállíthatja.

5. CE-jelölés és az EK-megfelelőségi nyilatkozat

7. § (1) A CE-jelölés a „CE” kezdőbetűkből áll, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplő mintának megfelelően.

(2) A CE-jelölést az energiával kapcsolatos terméken maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a terméken nem lehetséges, a CE-jelölést maradandóan a csomagoláson vagy a használati és kezelési útmutatón kell elhelyezni.

(3) Tilos a terméken olyan jelzések feltüntetése, amelyek félrevezethetik a felhasználókat a CE-jelölés jelentését és formáját illetően.

(4) A gyártó vagy meghatalmazott képviselője EK-megfelelőségi nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozásban meghatározott rá vonatkozó követelményeknek.

(5) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

6. A megfelelőség vélelme

8. § (1) A 7. § szerinti CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek.

(2) Azt az energiával kapcsolatos terméket, amelyre honosított harmonizált szabványt alkalmaztak, úgy kell tekinteni, hogy az megfelel azon harmonizációs szabályozásban előírt követelményeknek, amelyekre a szabványok vonatkoznak.

(3) Az európai uniós ökocímkével ellátott energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az alkalmazandó harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményeknek. Az ökocímkével ellátott termék esetében akkor vélelmezhető a harmonizációs szabályozásban foglalt követelményeknek való megfelelés, amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek a követelményeknek.

7. Piacfelügyelet

9. § (1) *  Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a 7. § szerint CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerű használat mellett nem felel meg a harmonizációs szabályozás valamennyi rendelkezésének, felhívja a gyártó, meghatalmazott képviselője, vagy – ha a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselője – az importőr figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel egyidejűleg kötelezi annak megszüntetésére. A felhívás határidejének eredménytelen elteltét követően a piacfelügyeleti hatóság kötelezi a gyártót, meghatalmazott képviselőjét vagy – ha a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselője – az importőrt a termék forgalomból történő kivonására, a piacról vagy a felhasználóktól történő visszahívására.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani.

(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), valamint a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka

a) az adott energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek be nem tartása,

b) a honosított harmonizált szabvány nem megfelelő alkalmazása, vagy

c) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

(4) Az iparügyekért felelős miniszter a piacfelügyeleti hatóságokról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján az iparügyekért felelős miniszter úgy értékeli, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul az alkalmazandó harmonizációs szabályozás meghatározott rendelkezéseinek, ezt indokolással ellátva a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti.

(6) *  Az (1) bekezdés alapján hozott végleges és a Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság a honlapján nyilvánosságra hozza.

8. A felhasználók tájékoztatása

10. § (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy az energiával kapcsolatos terméket felhasználók a harmonizációs szabályozásokkal összhangban

a) megkapják az energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerű használatához szükséges információkat, amelyeknek megadását a harmonizációs szabályozás előírja,

b) tájékoztatást kapjanak a termék tartós felhasználhatóságában a fogyasztók által esetlegesen betöltött szerepről,

c) tájékoztatást kapjanak a harmonizációs szabályozás erre vonatkozó rendelkezése esetén az energiával kapcsolatos termék ökológiai jellemzőiről és az ökotervezés előnyeiről.

(2) A felhasználók tájékoztatására vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

8/A. *  A helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok használatbavételére vonatkozó előírások

10/A. § *  (1) 2015. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba nem egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen

a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,

b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(2) 2016. július 1-ét követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen

a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre,

b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(3) 2017. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem helyezhető üzembe olyan melegvíz-tároló tartály, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt hőtárolási veszteségre vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(4) 2018. szeptember 26-át követően – a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem helyezhető üzembe

a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt nitrogénoxid-kibocsátásra,

b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt nitrogénoxid-kibocsátásra

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

8/B. *  A légfűtő eszközökre, a hűtőeszközökre, a magas hőmérsékletű technológiai hűtőkre és a ventilátoros konvektorokra vonatkozó forgalombahozatali előírások

10/B. § *  (1) 2018. január 1-jétől nem hozható forgalomba

a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra,

b) olyan hűtőeszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra,

c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra, valamint

d) olyan ventilátoros konvektor, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(2) 2018. szeptember 26-tól nem hozható forgalomba olyan légfűtő eszköz, hűtőeszköz, amely a 2016/2281 bizottsági rendeletben foglalt nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(3) 2021. január 1-jétől nem hozható forgalomba

a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra, második ütemre meghatározott nitrogén-oxid-kibocsátásra,

b) olyan hűtőeszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra, valamint

c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § *  (1) Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU bizottsági rendelet,

b) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. augusztus 2-i 814/2013/EU bizottsági rendelet,

c) *  az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2016. november 30-i 2016/2281/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. § * 

1. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Az energiával kapcsolatos termékek belső tervezés-ellenőrzését lehetővé tevő műszaki dokumentáció

Az energiával kapcsolatos termékek belső tervezés-ellenőrzéséhez szükséges műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) az energiával kapcsolatos termékek és azok rendeltetési céljának általános leírását;

b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetőleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel;

c) az energiával kapcsolatos terméktervezésnek a környezetvédelmi tervezési jellemzőkre vonatkozó elemeit;

d) a 2. § 11. pontjának megfelelő szabványok listáját, amelyeket részben vagy egészben felhasználtak, továbbá egy leírást arról a megoldásról, amely megfelel a hatályos környezetvédelmi intézkedés követelményeinek, amennyiben a 2. § 11. pontja szerinti szabványok nem kerültek alkalmazásra, vagy amennyiben ezek a szabványok nem teljesen felelnek meg a harmonizációs szabályozás követelményeinek;

e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzőiről szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzőkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérő felek részéről történő kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják;

f) az ökotervezési követelmények betartását ellenőrző mérések eredményeit, a mérések egyezőségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel.

2. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Megfelelőségértékelési irányítási rendszer

1. A 4. § (5) bekezdésében meghatározott eljárások és utasítások legalább az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmaznak:

a) az energiával kapcsolatos termékek megfelelőségének kimutatására készített dokumentáció listáját;

b) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének célkitűzéseit és mutatószámait, a szervezeti felépítést, a felelősségeket, a vezetői jogköröket, a források csoportosítását, tekintettel a bevezetésükre és karbantartásukra;

c) a gyártás utáni próbákat és ellenőrzéseket, amelyekkel ellenőrzik az energiával kapcsolatos termék teljesítményét a környezetvédelmi teljesítmény mutatószámai tekintetében;

d) a szükséges dokumentáció ellenőrzésének eljárási és naprakészen-tartási utasításait;

e) a megfelelőségértékelési irányítási rendszer környezetvédelmi elemei bevezetésének és hatékonyságának ellenőrzését szolgáló módszert.

2. A megfelelőségértékelési irányítási rendszer dokumentációjának az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a felelősségek és hatáskörök meghatározását és dokumentálását az öko-termékpolitika hatékony végrehajtása, valamint az ellenőrzési és fejlesztési intézkedésekről szóló jelentés érdekében;

b) a bevezetett tervezési-ellenőrzési és megerősítési technikákat, az energiával kapcsolatos termék tervezése közben végzett eljárásokat és rendszeres méréseket.

3. Az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó dokumentáció az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmazza:

a) az energiával kapcsolatos termék és rendeltetésszerű használatának általános leírását;

b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetőleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel;

c) az ökotervezési követelmények betartását ellenőrző mérések eredményeit, a mérések megfelelőségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel;

d) a gyártó által készített termékleírásokat, különösen az általa alkalmazott harmonizált szabványokat; amennyiben harmonizált szabványokat nem alkalmazott, vagy azok nem fedik le teljes mértékben a vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit, úgy az azzal egyenértékű, a megfelelőség biztosítására alkalmazott módok bemutatását;

e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzőiről szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzőkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérő felek részéről történő kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják.

3. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a következőket tartalmazza:

1. a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének nevét és címét;

2. az energiával kapcsolatos termék egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírást;

3. ahol szükséges, az alkalmazott honosított harmonizált szabványokra történő hivatkozásokat;

4. ahol szükséges, az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra történő hivatkozásokat;

5. ahol szükséges, a feltüntetett CE-jelölés alkalmazását előíró külön jogszabályokra és európai uniós jogi aktusokra történő hivatkozásokat;

6. a nyilatkozattétel dátumát;

7. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kötelezettségvállalási joggal felruházott tisztviselőjének azonosító adatait és aláírását.