A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósítását.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén (Szeged, 01392/19 helyrajzi szám) történő megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)-(5) * 

(6) * 

(7) *  Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során

a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-műszaki tervpályázati, és

b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelőző tervtanácsi véleményezési

eljárást nem kell lefolytatni.

(8) * 

1/A. § *  A Kormány az 1. § (2) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § *  E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

4. § *  E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése előtt indult ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) *  A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek Eljáró hatóság
2. *  Kiemelt nagyberuházásként Szeged,
01392/19
Általános építésügyi hatósági engedélyek Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
3. *  kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények, valamint az ahhoz kapcsolódó Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás kivételével Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
4. *  logisztikai bázis és építményei A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészség-károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően. Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
5. *  Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően. Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
6. *  Útügyi hatósági engedélyek Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
7. Vízügyi hatósági engedélyek illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
8. *  Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
9. *  Földvédelmi hatósági eljárás Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
10. *  Ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
11. *  Földmérési hatósági eljárások Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
12. *  Erdészeti hatósági engedélyek Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
13. Hírközlési hatósági engedélyek Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
14. *  Bányahatósági engedélyek Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
15. *  Talajvédelmi hatósági engedélyek Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
16. *  Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Csongrád-Csanád Vármegyei
Kormányhivatal
17. Vasúti hatósági engedélyek közlekedésért felelős miniszter
18. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
20. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
21. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez *