A jogszabály mai napon ( 2021.07.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti-országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár-Migléc (Milhost’)-Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti-országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár-Migléc (Milhost’)-Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti-országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár-Migléc (Milhost’)-Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek), összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről 1995. március 19-én Párizsban aláírt Szerződéssel, valamint tekintettel az infrastrukturális kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlődésére gyakorolt kedvező hatására,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek megépítik a magyar területen haladó M30 jelű gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti-országhatár szakaszának és a szlovák területen haladó R4 jelű gyorsforgalmi út országhatár-Migléc (Milhost’)-Kassa (Košice) szakaszának csatlakozását a közös államhatáron.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásában Illetékes Szervek:

a) a Magyar Köztársaságban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,

b) a Szlovák Köztársaságban a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma.

(3) Az Illetékes Szervek meghatározzák az (1) bekezdésben meghatározott utak nyomvonalát Tornyosnémeti és Migléc (Milhost’) települések között, a XV.11.002 számú határpont és a XV.11/4a számú határjel között, és biztosítják összekapcsolásukat a magyar-szlovák államhatáron.

(4) Ez a Megállapodás a magyar-szlovák államhatár vonalát nem módosítja.

2. Cikk

A közúti összeköttetés a nemzetközi közúti forgalom korlátozás nélküli lebonyolítására létesül.

3. Cikk

(1) Az Illetékes Szervek biztosítják a beruházás előkészítő munkáinak összehangolását, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat a Szerződő Felek államának vonatkozó belföldi jogszabályaival összhangban lefolytatják.

(2) Mindennemű, az államhatárt vagy határjeleket érintő munkálat elvégzéséhez az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága előzetes jóváhagyása szükséges.

(3) A Szerződő Felek a gyorsforgalmi utak forgalomba helyezésének időpontjáról diplomáciai úton állapodnak meg.

4. Cikk

A jelen Megállapodás értelmezését és végrehajtását érintő esetleges nézeteltéréseket az Illetékes Szervek közvetlen konzultációkkal, vagy tárgyalásokkal tisztázzák. Amennyiben a nézeteltérések közvetlen konzultációk vagy tárgyalások útján nem oldhatók meg, a vitás kérdés a Szerződő Felek elé kerül.

5. Cikk

A jelen Megállapodásból eredő munkák végrehajtásához nem szükséges a másik állam által kiadott munkavégzési engedély.

6. Cikk

(1) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(2) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) Ez a Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások a (2) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(4) A közúti csatlakozás kiépítésének befejezéséig a jelen Megállapodást a Szerződő Felek bármelyike hat hónapos felmondási határidővel diplomáciai úton írásban felmondhatja.

Készült: Kenyhecen, 2011. június 24. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Szlovák Köztársaság Kormánya nevében”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a Megállapodás 6. Cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére