A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) E rendelet hatálya kiterjed minden, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontjában meghatározott építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és műszaki megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges tűzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés létesítéséhez, tűzvédelmi hatósági engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció készítésére.

(2) *  A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására és a tűzvédelmi tervezők továbbképzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában:

1. beépített tűzjelző berendezés tervezői tevékenység: a beépített tűzjelző berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

2. beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység: a beépített tűzoltó berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

3. építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi dokumentáció elkészítése,

4. országos szakmai kamara: a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara,

5. területi szakmai kamara: a területi mérnöki kamarának, illetve a területi építész kamarának a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott közigazgatási ügyben eljáró szerve,

6. tűzvédelmi tervezői tevékenység: az 1., 2. és 3. pont szerinti tevékenység gyakorlása.

7. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben foglalt érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.

2. § *  (1) Építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység végzéséhez

a) *  tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, illetve építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettség, és

b) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel, vagy a területi építész kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel

szükséges.

(2) *  Tűzvédelmi tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása

a) az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott végzettség megszerzését követően

aa) legalább ötéves tűzvédelmi szakterületen végzett, vagy

ab) felsőoktatási intézményben legalább három éves tűzvédelmi szaktárgy-oktatói

gyakorlattal, vagy

b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai szakmai névjegyzékben való szerepléssel

bizonyítható.

(3) A Ttv. 21. §-ban meghatározott tűzvédelmi dokumentációt kötelező készíteni, ha

a) az általános és sajátos építményfajták szerinti, valamint a műemlékvédelmi építésügyi hatósági eljárásokban a vonatkozó jogszabály tűzvédelmi szakhatóság bevonását írja elő,

b) az építmény kettő vagy több pinceszintet tartalmaz.

2/A. § *  (1) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzéséhez

a) *  a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség;

b) a szakterületnek megfelelő érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,

c) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel

szükséges.

(2) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása a végzettség megszerzését követő legalább ötéves beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezési szakterületen végzett gyakorlattal történhet.

3. § (1) *  A tűzvédelmi tervező a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást tíz napon belül írásban köteles bejelenteni a területi szakmai kamarának.

(2) A szakmai továbbképzés szabadon választható témaköreiben tanfolyamot a tűzvédelmi tervezők tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve is indíthat.

(3) *  A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § *  (1) Nem folytathat tűzvédelmi tervezői tevékenységet a tűzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés tervdokumentációjának engedélyezésében, szakhatósági bírálatában vagy az annak alapján megvalósítandó építmény, berendezés kivitelezésében és annak használatbavétele során hatósági feladatot ellátó személy.

(2) A tűzvédelmi tervezői tevékenységek körét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezőnek az általa készített terveket, iratokat és számításokat, a tervezői nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési címét, valamint a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát. A tűzvédelmi tervezőnek, szakértőnek a jogosultságát igazoló azonosító számmal és aláírásával kell ellátnia az általa készített tűzvédelmi dokumentációt.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. § *  (1) Aki a területi szakmai kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vesz az országos szakmai kamara által szervezett tűzvédelmi tervezői tanfolyamon, az eredményes vizsgát követően 2016. december 31-ig végezhet tűzvédelmi tervezői tevékenységet.

(2) A tanfolyamon való részvételhez 5 évnél régebbi tervezői jogosultság szükséges.

(3) Aki az (1) bekezdésben foglalt követelményeket teljesítette és igazolja, hogy a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig megszerzi, tűzvédelmi tervező tevékenységet a szakirányú végzettség megszerzéséig korlátozás nélkül végezhet.

(4) Aki a 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakirányú végzettséget 2017. december 31-ig nem szerzi meg, tűzvédelmi tervezői tevékenységet 2018. január 1-jétől a szakirányú végzettség megszerzéséig nem végezhet.

1. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

A beszámolóval végződő kötelező továbbképzés követelményrendszere * 

A beszámoló követelményei két főrészből állnak: általános és különös követelmények.

Az általános rész a tűzvédelmi tervezői tevékenység közös ismeretanyagát tartalmazza.

A különös rész külön tartalmazza az építésügyi tűzvédelmi tervezőre, a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezőre vonatkozó speciális ismereteket.

1. Általános követelmények

1. A vizsgázó ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi hierarchia);

2. a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények, érvényesség);

3. vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonatkozó általános követelményeket, előírásokat;

4. a munkavállaló, és munkáltató alapjogait és kötelezettségeit;

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások általános szabályait (az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és közlése, jogorvoslati lehetőségek, ügyfél fogalma);

6.

6.1. a Ttv. szerkezetét,

6.2. a Ttv. általános fogalmait,

6.3. a tűzmegelőzési feladatokat,

6.4. a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

7.

7.1. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerkezetét,

7.2. *  a kockázati osztályba, valamint az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó előírásokat,

7.3. a tűzállósági fokozatokat, és a telepítési,- tűztávolságokra vonatkozó előírásokat,

7.4. az építmények tűzszakaszolási elveit,

7.5. az építmények kiürítésére vonatkozó követelményeket, számítási elveit,

7.6. tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének kialakítását,

7.7. építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeit, azok összefüggéseit,

7.8. az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat;

8. a közbeszerzés általános (tevékenységével összefüggő) szabályait;

9. a minőségirányítás rendszerét;

10. a kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírásokat;

11. a megfelelőség igazolására, megfelelőségi tanúsítványra és megfelelőségi nyilatkozatra, továbbá a CE megfelelőségi jelölés alkalmazására vonatkozó előírásokat;

12. a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmakat, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályokat, a szabványtípusokat.

2. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhető követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és szabályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelően.

2. Különös követelmények

1. Az építésügyi tűzvédelmi tervező ismerje a szakterületén

a) az Étv.

aa) szerkezetét,

ab) általános fogalmait,

ac) építményekkel szemben támasztott általános követelményeit,

ad) az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó előírásait,

ae) az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó általános szabályait;

b) az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is);

c) a különleges szabályozás alá eső - így különösen az örökségi (műemléki) védelem alatt álló - épületekkel és építményekkel kapcsolatos jogi-szabályozási környezetet;

d) a tűzvédelmi tervezői jogosultság feltételrendszerét;

e) tervezői feladatait, felelősségi körét, jogait és kötelezettségeit;

f) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat;

g) a tűzvédelmi tervezésre vonatkozó előírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, műszaki specifikációk);

h) a tűzvédelmi tervek és kivitelezési tervek tartalmi követelményeit;

i) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;

j) a kamarai szabályzatokat.

2. A beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervező ismerje a szakterületén

a) a tervezői jogosultság feltételrendszerét;

b) feladatait, felelősségi körét, jogait és kötelezettségeit;

c) az összeférhetetlenségi és fegyelmi szabályokat;

d) a tevékenységre vonatkozó előírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, műszaki specifikációk);

e) a létesítési engedélyezési eljáráshoz és kivitelezéshez szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit;

f) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;

g) a kamarai szabályzatokat.

3. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhető követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelően.

2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

I. A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ MŰSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ)

a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése;

f) *  a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;

g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése;

h) tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél;

l) építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése.

2. Beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterület (betűjele: TUJ)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) jelzési, riasztási zónák kiosztása;

c) a tűzjelző rendszer elemeinek kiosztása, elhelyezése;

d) tűz- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) távkezelő és/vagy távkijelző egységek, átjelzések tervezése;

f) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történő csatlakozás tervezése.

3. Beépített tűzoltó berendezés tervezői szakterület (betűjele: TUO)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) a védett szakaszok besorolásának megállapítása;

c) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történő csatlakozás tervezése;

d) oltás- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) méretezési eljárás készítése.

II. AZ ÉPÍTÉSZ KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MŰSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ)

a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése;

f) *  a kockázati osztály és az anyagok tűzveszélyességi osztályának megállapítása;

g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése;

h) tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél;

l) építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése.