A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–4. * 

1–7. § * 

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

8. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértőnek a névjegyzékbe történő felvétele, a bejelentés megújítása, illetve további szakterület bejelentése során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.

(2) *  A díjat a Hivatal 10023002–00330101–00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)–(6) * 

1. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez * 

2. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez *