A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/2012. (VIII. 27.) NFM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében meghatározott IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó jövedelemadója fejezet, 4. Központosított előirányzatok cím (a továbbiakban: előirányzat) terhére a Kvtv. 5. melléklet 3. pontja alapján nyújtható támogatás igénylésének és folyósításának szabályaira, döntési rendszerére, felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére, valamint elszámolására terjed ki.

2. A támogatás igénylésére jogosultak köre

2. § A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak (a továbbiakban együtt: kompok, révek) fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatását azon települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) igényelhetik, amelyek tulajdonában és működtetésében kompok, révek vannak, vagy amelyek közigazgatási területén közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában a kompokat, réveket működtetik.

3. A támogatás célja

3. § (1) A támogatás a Kvtv. 5. melléklet 3. pontjában foglalt célra, az ott meghatározott esetben nyújtható.

(2) A támogatás - a Kvtv. 5. melléklet 3. pontja szerinti kivételként - új eszköz beszerzésére akkor nyújtható, ha a folyamatos működés, üzemeltetés csak új eszköz beszerzésével biztosítható.

(3) Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetében - különös tekintettel településrészek összeköttetésének biztosításával megvalósuló napi munkába járásra - lehetőség van a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek támogatására is (a továbbiakban: működtetési támogatás).

(4) Egy átkeléshez tartozó vízi-létesítmény fenntartására, felújítására, egy átkelőhöz kapcsolódó új eszköz beszerzésre, valamint egy átkelés működtetési támogatására egy támogatási évben csak egy önkormányzat pályázhat.

4. A támogatás mértéke

4. § (1) A támogatás összegét az előirányzat terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter biztosítja.

(2) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető, nyílt pályázat útján.

(3) Az igényelhető támogatás mértéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a fenntartáshoz, felújításhoz, új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 70%-a lehet.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke a fenntartáshoz, felújításhoz vagy új eszköz beszerzéséhez szükséges összeg legfeljebb 80%-a:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben meghatározott települések, és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségeket alkotó települések

esetében.

5. § (1) A működtetési támogatás nem haladhatja meg a bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek 80%-át.

(2) Működtetési támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és a komp-révközlekedéshez fogyasztói árkiegészítést vesznek igénybe.

5. A támogatásra vonatkozó közös rendelkezések

6. § (1) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az önkormányzat nyilatkozik arról, miszerint a tárgybeli, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Minden egyes új támogatás odaítélésekor a tárgybeli, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) A támogatást nyújtó a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatást ad.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

7. § (1) Nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben.

(2) Nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

(3) Nem nyújtható támogatás olyan önkormányzat részére, amely adósságrendezési eljárás alatt áll.

8. § Az önkormányzat köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási szerződés megkötésének napjától számított tíz évig megőrizni.

9. § A működtetési, fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatások esetében csak a támogatás szerinti célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.

10. § (1) Az elbírált pályázatban foglaltakon felül felmerülő költségeket - az eredetileg jóváhagyott szakmai-műszaki tartalom sérelme nélkül - a pályázó önkormányzatnak kell viselnie.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhető támogatás. A beruházás kezdetének időpontja az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti időpont.

6. A támogatás igénylése

11. § (1) A támogatást az 1. melléklet szerinti adatlap - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 103. § (2) bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott két eredeti példányának a Kincstár - a támogatást igénylő székhelye szerint - illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2012. szeptember 10-ig beérkezően lehet igényelni. A támogatási igényhez 2 eredeti példányban csatolandó dokumentumok felsorolását az 1. melléklet szerinti adatlap melléklete tartalmazza.

(2) A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a támogatást igénylő az informatikai rendszeren az igénylést 2012. szeptember 10-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2012. szeptember 12-én postára adta. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen. A határidő elmulasztása jogvesztő.

12. § (1) Az önkormányzat a pályázat benyújtásakor nyilatkozik a tartós üzemeltetésnek a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított minimum 5 évig való fenntartásáról, továbbá - 2 millió forintot meghaladó, fenntartásra, felújításra, új eszköz beszerzésre benyújtott pályázat esetében - vállalja, hogy a fenntartandó, felújítandó eszközt vagy a beszerzendő új eszközt a támogatás folyósításától számított 5 évig nem idegeníti el.

(2) Tartós üzemeltetésnek minősül, ha az átkelés az időszakos leállásoktól - a karbantartási munka idejétől, a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási körülményektől, valamint a téli időszaktól - eltekintve rendeltetésének megfelelően, napi rendszerességgel biztosított.

(3) Ha a támogatott eszközt az (1) bekezdésben foglalt határidő előtt elidegenítik, az önkormányzatnak a támogatást, kamattal növelt összegben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint - vissza kell fizetnie.

(4) Ha az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott tartós üzemeltetést az (1) bekezdés szerinti határidőig nem tartja fenn, a támogatást, kamattal növelt összegben - az Áht. 57. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint - vissza kell fizetnie.

(5) A (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségtől mentesülhet az az önkormányzat, amely egy működő átkelés tartós üzemeltetését adott helyen meg kívánja szüntetni, azonban az átkelés tartós üzemeltetését egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen folytatólagosan biztosítani szándékozik. A mentesülés feltétele, hogy az önkormányzat erre vonatkozó kérelmét a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felé írásban jelezze, és a Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslatára az áthelyezést a miniszter engedélyezze.

(6) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a támogatás alapjául a bruttó költségeket figyelembe venni, amelyek az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti levonási joggal - az érintett beruházás tekintetében - nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást - szerződés alapján - a beruházás lebonyolítását végző, a beruházással összefüggésben általános forgalmi adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számított költségeket kell figyelembe venni.

13. § (1) Az Igazgatóság a benyújtott támogatási igényt szabályszerűségi szempontok alapján megvizsgálja. Hiányos igénylés esetében az Igazgatóság legfeljebb öt napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a támogatást igénylőt. Ha a támogatást igénylő a felhívásnak a megadott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, az Igazgatóság az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján jár el.

(2) Az Igazgatóság a támogatási igények egy eredeti példányát 2012. szeptember 28-ig megküldi a miniszternek.

7. A pályázatok elbírálása

14. § (1) A pályázatokról az NFM-BM-NGM együttes utasításban meghatározott Bizottság javaslata alapján a miniszter tárgyév október 10-ig dönt.

(2) A miniszter döntését megelőzően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter nyilatkozik a miniszter felé, hogy a Kvtv. 5. melléklet 3. pontjában megjelölt célra biztosított összeg rendelkezésre áll.

15. § (1) A beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a megelőző évben megítélt, de ki nem fizetett támogatások, amelyek olyan beruházásokhoz kapcsolódnak, amelyek elvégzése még indokolt,

b) a kompon, révcsónakon végzendő, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,

c) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelését, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítményeken elvégzendő javítások, korszerűsítések,

d) a közegészségügyi előírásokat, esélyegyenlőségi intézkedéseket megfogalmazó jogszabályok előírásait megvalósító beruházások,

e) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, amelyek kistérségi központok jobb elérhetőségét biztosítják, valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás, iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve igénybevétele más közösségi közlekedési eszközzel nem, vagy csak igen nagy kerülővel biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem jelentenek sorrendiséget.

(3) A pályázat elbírálásakor a Bizottság a javaslata kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendelkezésre álló, odaítélendő összegből a pályázat adott tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és elszámolható-e.

16. § A miniszter a megítélt támogatásról vagy a pályázat elutasításáról legkésőbb a tárgyév október 15-éig a pályázatot benyújtó önkormányzatokat írásban, a Kincstárt elektronikus úton értesíti. A miniszter a döntéseket közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján.

8. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása

17. § (1) A miniszter a támogatásban részesülő önkormányzattal a támogatás biztosításának feltételeiről támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződés pénzügyi ellenjegyzésére a forrás felett rendelkező IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet illetékes vezetője jogosult.

(3) A támogatási szerződés megkötésének határideje a tárgyév december 15-e. E bekezdésben rögzített határidő után a miniszteri döntéstől függetlenül támogatási szerződés nem köthető.

18. § (1) A miniszter a támogatási szerződés megkötését követően annak egy példányát megküldi a Kincstár részére, illetve a döntési listát a döntést követő 8 napon belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a támogatási szerződés megkötését követő utalványozás céljából.

(2) A megítélt támogatást az utalványozást követően a Kincstár egy összegben folyósítja az önkormányzat számlájára.

9. A támogatás felhasználása

19. § (1) Az elnyert támogatásból megvalósuló munkák a támogatási szerződés hatályának beálltát követően kezdhetőek el.

(2) A munkák megkezdéséről az önkormányzat - a megkezdést igazoló dokumentum másolatát is csatolva - a minisztert írásban értesíti.

(3) A támogatás felett a kedvezményezett önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(4) A kedvezményezett önkormányzat köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

10. A támogatás elszámolása

20. § (1) Az önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint számol el. A támogatásnak a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2013. június 30-ig lehet felhasználni.

(2) Az önkormányzat, amennyiben a 2012. évben felhasználta az igénybevett támogatás teljes összegét, a 2012. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg, amennyiben a 2013. év június 30-ig használta fel, a 2013. évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg a 21. § szerinti elszámolást nyújt be.

(3) A támogatással történő elszámolást a Kincstár az Áht. 60. §-ában szabályozott felülvizsgálat keretében ellenőrzi.

21. § (1) A fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatás elszámolásnak tartalmaznia kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött „A” típusú elszámoló lapot.

(2) Az elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki tartalommal azonosíthatóak legyenek, továbbá a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat az önkormányzat vagy az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló üzemeltető nevére állították ki.

(3) Az elszámoló laphoz csatolni kell a munka elvégzéséről a hajózási hatóság által kiállított jegyzőkönyvet, vagy amennyiben rendelkezésre áll, a minisztérium munkatársa által készített emlékeztetőt is.

(4) A működtetési támogatás bizonylatokkal alátámasztottan a 2. melléklet szerinti „B” típusú elszámoló lap kitöltésével számolható el.

(5) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vállalkozással kötött szerződést az elszámoláshoz csatolnia kell.

22. § Ha az elszámolás felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy az önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor erről a Kincstár értesíti a minisztert.

11. A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási munka szakszerűségének, új eszközök beszerzésének, valamint a működtetés ellenőrzése

23. § (1) A fenntartási és felújítási munkák elvégzését, új eszközök beszerzését, a tartós üzemeltetést, valamint az elidegenítési tilalom betartását

a) a minisztérium munkatársa vagy a minisztérium megbízottja a helyszínen a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során megtekintheti, és arról emlékeztetőt készíthet,

b) a hajózási hatóság helyszíni ellenőrzés keretében a kivitelezés során és annak befejeztével, vagy a működés során ellenőrzi, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.

(2) Ha az ellenőrzés vagy megtekintés során megállapítást nyer, hogy az önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor erről a hajózási hatóság - a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével - értesíti a minisztert és a Kincstárt.

12. Műszaki tartalom-módosítás

24. § (1) Különösen indokolt esetben engedélyezhető a műszaki tartalom-módosítása. Az elbírálás feltétele az új műszaki tartalomra vonatkozó 1. melléklet szerinti dokumentáció és a műszaki tartalom-módosítás indokolásának benyújtása. Az eredeti pályázathoz képest változatlan dokumentumokat újra nem kell benyújtani. A módosítást az önkormányzat legkésőbb a tárgyév november 15-éig kezdeményezheti az Igazgatóságnál az 1. mellékletben foglalt új adatlappal, a 11. § (1) bekezdésében előírt módon.

(2) Az Igazgatóság a benyújtott kérelmet szabályszerűségi szempontok alapján megvizsgálja. Hiányos kérelem esetében az Igazgatóság legfeljebb öt napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel a kérelmező önkormányzatot. Az Igazgatóság a kérelem egy eredeti példányát 2012. december 7-ig megküldi a miniszternek.

(3) A műszaki tartalom-módosítási kérelmekről, a Bizottság javaslata alapján, a miniszter a tárgyév december 20-áig dönt. A miniszter a kérelmező önkormányzatokat a döntésről 8 napon belül írásban, az Igazgatóságot elektronikus úton értesíti.

(4) A döntésről történő értesítést követően a miniszter a módosított támogatói szerződést 8 napon belül postai úton megküldi az Igazgatóság részére.

(5) Különösen indokolt esetnek minősül a támogatási kérelem benyújtásakor még nem ismert, de időközben szükségessé vált beavatkozás elvégzésére irányuló műszaki tartalom-módosítás.

13. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. § * 

1. melléklet a 49/2012. (VIII. 27.) NFM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatásához

1. Igénylő önkormányzat (gesztor)

Neve: ..................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................

Telefon, fax: ......................................................................................................................................

KSH kódja: ........................................................................................................................................

Adószám: ...........................................................................................................................................

2. Tulajdonos

Neve: ..................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................

Telefon, fax: ......................................................................................................................................

Adószám: ...........................................................................................................................................

3. Üzemben tartó

Neve: ..................................................................................................................................................

Címe: .................................................................................................................................................

Telefon, fax: ......................................................................................................................................

Adószám: ...........................................................................................................................................

4. Az átkelés megnevezése

............................................................................................................................................................

5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

6. Üzemeltetési engedély száma: ..........................................................................................................

7. Átkelőhely helyrajzi száma (a település megjelölésével): ................................................................

8. Az igénylés célja

A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszóművek)

Indokolás: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közművek, csörlők stb.)

Indokolás: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévő, a működtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, járdák, lépcsők, belső utak)

Indokolás: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

D) Új eszköz beszerzése

Indokolás: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

E) Működtetés

Indokolás: ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma

szakmai-műszaki vonatkozásban:

............................................................................................................................................................

pénzügyi vonatkozásban:

............................................................................................................................................................

10. A költségek megoszlása (Ft)

Átkelés neve: .....................................................................................................................................

Feladat megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg
1. Felújítás (kompok, hajók, révek)
2. ** Felújítás (parti létesítmények, utak)
3. Új eszköz(ök) beszerzése
4. Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége összesen (1+2+3)
5. Igényelt támogatás aránya (%):
6. Igényelt támogatás összege:
ebből: - tárgybeli rendelet szerinti támogatás összege:
- egyéb támogatás összege:
7. Saját forrás összege (4-6)

11. Saját forrás megoszlása (Ft)

1. A helyi önkormányzat képviselő-testületi határozata vagy a polgármester nyilatkozata alapján a beruházáshoz biztosított saját forrás
2. Hitel
....................................
Saját forrás összesen

12. Működtetési támogatás igénylése (E Ft)

Sor- Tényleges és tervezett bevételek Tényleges és tervezett kiadások
szám Megnevezés Előző évi tényl.
E Ft
Tárgyévi terv.
E Ft
Megnevezés Előző évi tényl.
E Ft
Tárgyévi terv.
E Ft
1. Jegyek, bérletek eladása Üzemanyag-
felhasználás
2. Fogyasztói árkiegészítés Energia (gáz, villany, fűtés), víz, csatorna stb.
3. Önkormányzati hozzájárulás Bérek és közterhei
4. Működtetési támogatás Foglalkoztatással összefüggő egyéb
5. Egyéb bevételek Egyéb kiadások (engedélyek stb.)
6. Összesen: Összesen:

Igényelt működtetési támogatás összege: .................................................................................... E Ft.

Az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ........................................., ...............................

P. H.

.......................................................
polgármester

Melléklet az adatlaphoz

Az adatlaphoz csatolandó dokumentumok

A
Csatoltam
B
Nem
csatoltam
C D E
Csatolandó dokumentum megnevezése
1. melléklet A tulajdonos és az önkormányzat közötti üzemeltetésről szóló szerződés jegyző által hitelesített másolata*
2. melléklet A komp-, illetve a révátkelőhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata
3. melléklet A komp-, illetve a révátkelőhely átnézeti helyszínrajza
(M:1:10 000)
4. melléklet A területi főépítész tervezett munkálatokkal való egyetértő nyilatkozata**
5. melléklet Az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélye, ha a tervezett beruházási tevékenység termőföldön valósul meg
6. melléklet Jogerős engedély (például építési engedély)**
7. melléklet Hajózási hatóság jegyzőkönyve a tervezett munkálatok műszaki tartalmának szükségességéről
8. melléklet Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja
9. melléklet A támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész vállalásáról (Ft-ban és %-ban)***
10. melléklet Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról
11. melléklet Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelőző évi viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott működtetési támogatás nagysága)****
12. melléklet Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata
13. melléklet Ha a fejlesztés nem építési engedély köteles, akkor az önkormányzat erre vonatkozó nyilatkozata
14. melléklet A pályázati évben, valamint az azt megelőző két évben kapott csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozat
15. melléklet A pályázónak az elvégzendő munkák fontossági sorrendjére vonatkozó nyilatkozata (prioritási lista)
16. melléklet Az önkormányzat nyilatkozata:
- az ÁFA visszaigényelhetőségéről, valamint arról, hogy nettó vagy bruttó támogatást igényel,
- arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek,
- annak tudomásulvételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások, folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltakról,
- a rendeletben előírt biztosítékok vállalásáról,
- ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság,
a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
- arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
17. melléklet Az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, továbbá arról, hogy a miniszter által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti
A 15-17. mellékletben foglalt nyilatkozatok dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi.
Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.
* Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa
** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetében
*** Az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról
***** Csak működtetési támogatás igénylése esetén

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 2012. ..................... hó ....... nap

P. H.

.......................................................
(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 49/2012. (VIII. 27.) NFM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatása igénybevételének éves elszámolása

A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához

Település (gesztor) neve: ......................................................................................................................

Átkelés helye: ........................................................................................................................................

Ft
A B
Elfogadott igénylés adatai1
C
Számla szerinti adatok1
D
Eltérés
+/- ebből el nem számolható
Támogatott költsége összesen
Támogatás összege Visszautalás:
Támogatott elemek szerinti megoszlása
Eltérés
Feladat megnevezése 1Elfogadott igénylés adatai Számla szerinti adatok +/- ebből el nem számolható
mennyiség Ft Sz.
sorsz.
mennyi-
ség
Ft mennyiség Ft Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
- pénzügyi összesítő: db
- számlamásolat: db
- átutalási bizonylat*: db
- hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: db
1 Támogatott tölti ki
* Csak visszautalás esetében

P. H.

...............................................
polgármester

B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a működtetési költségek támogatásának elszámolásához

Település (gesztor) neve:

................................................................................................................................................................

Átkelés helye:

................................................................................................................................................................

E Ft
A B Bevételek C Kiadások
Sorszám megnevezés összege megnevezés összege
Összesen: Összesen:
Pénzügyi elszámolás dokumentumai
- pénzügyi összesítő: db
- számlamásolat: db
- átutalási bizonylat*: db
- hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyve: db
* Csak visszautalás esetében

P. H.

...............................................
polgármester


  Vissza az oldal tetejére