A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Egyen- vagy formaruha

1. § (1) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy a feladata ellátása során, a tevékenysége szerinti, az 1-6. mellékletben meghatározott - a (11) bekezdés szerint összeállított és elfogadott műszaki dokumentáció alapján kialakított - egyen- vagy formaruhát köteles viselni. A rendészeti feladatokat ellátó személy részére rendszeresített ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket az 1-6. melléklet szerinti alapellátási normák tartalmazzák. A felszerelési eszközök beszerzését, meglétét, folyamatos utánpótlását és annak módját, az öltözködési előírásokat és azok betartásának ellenőrzését, az egyen- vagy formaruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök leadását vagy megváltását, a rendészeti feladatokat ellátó személy foglalkoztatásának megszűnését követően a munkáltató által bevont, de még utánpótlásra alkalmas ruházati és felszerelési eszköz felhasználásának rendjét a munkáltató határozza meg.

(2) Ha a munkáltató az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy részére a munkáltató megnevezését tartalmazó jelzés viselését kötelezően előírja, abban az esetben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek a jelzést az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek jobb ujján felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral kell rögzítenie.

(3) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek az egyen- vagy formaruházata felső ruházati viseletelemeinek bal ujján az adott rendészeti tevékenység megnevezését tartalmazó jelzést felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral kell rögzítenie.

(4) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személynek a szolgálati azonosító jelvényt az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő gombjára gombolva, vagy az annak megfelelő helyre tűzve kell viselnie. A szolgálati azonosító jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges középvonalával egybeessen.

(5) A rendészeti feladatokat ellátó személy hímzett azonosítója a szolgálati azonosító jelvény számát tartalmazó ruházati felszerelés, amely a gyakorló öltözetet viselő állomány részére, valamint a szolgálati azonosító jelvény hordására nem alkalmas viseletelem viselése esetén biztosítja az egyenruhát viselő állomány azonosíthatóságát. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy a hímzett azonosítót a szolgálati azonosító jelvény helyén viseli, amelyet tépőzárral is lehet rögzíteni.

(6) Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy azonosítására alkalmas névkitűzőt az egyen- vagy formaruházat felső ruházati viseletelemeinek jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen, vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyeznie. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személy nevét felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral is lehet rögzíteni.

(7) A rendészeti feladatokat ellátó személy egyen- vagy formaruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő hazautazás céljából a lakóhelye és a feladat ellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben viselése tilos.

(8) A rendészeti feladatokat ellátó személy köteles az egyen- vagy formaruha megőrzésére, rendeltetésszerű használatára, állagmegóvására.

(9) Az egyen- vagy formaruhának megváltoztatása és - a testhez igazítást kivéve - átalakítása nem megengedett, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személy feladata ellátása során az egyen- vagy formaruha jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet.

(10) Az egyen- vagy formaruha használatból kivonása esetén annak más célra történő további felhasználása csak a szolgálati feladattal kapcsolatos fizikai munkavégzés során, a jelzések eltávolítását követően lehetséges.

(11) Az egyen- vagy formaruházat kialakítása és a termékről készült műszaki dokumentáció összeállítása a rendészeti feladatokat ellátó szerv vagy személy irányításáért vagy felügyeletéért felelős miniszter feladata, amelynek összeállítására és elfogadására a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kerül sor.

2. Ellátási kötelezettség

2. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személy egyen- vagy formaruhával történő ellátásáról a munkáltató gondoskodik. A munkáltató határozza meg, hogy az ellátás pénzben vagy természetben történik.

(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy részére kiadott egyen- vagy formaruha a munkáltató tulajdona. Az egyen- vagy formaruha a foglalkoztatás megszűnéséig a rendészeti feladatokat egyen- vagy formaruhában ellátó személy birtokában van.

(3) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje.

3. A ruházati ellátás rendszere

3. § (1) A ruházati ellátás alap- és utánpótlási ellátásból áll.

(2) Az alapellátás egyszeri ellátás, amelynek rendeltetése, hogy a rendészeti feladatokat ellátó személy rendelkezzen mindazon ruházati cikkekkel és felszerelési eszközökkel, amelyek feladatai ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számára előír.

(3) Az alapellátási norma az új felszerelő első ellátásához szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök körét, valamint mennyiségét határozza meg.

(4) Az alapellátásra való jogosultság kezdő időpontját a munkáltató határozza meg. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja a jogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(5) Az alapellátás kiadásakor a rendészeti feladatokat ellátó személlyel közölni kell a ruházati cikkek tervezett viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját és módját, továbbá azt, hogy a ruházat tisztíttatása, mosatása, karbantartása a rendészeti feladatokat ellátó személy kötelessége.

(6) A ruházati utánpótlási ellátás az elhasználódott ruházati cikkek és felszerelési eszközök pótlását, valamint az újonnan rendszeresített ruházati cikkek és felszerelési eszközök biztosítását szolgálja.

(7) A harminc napot meghaladó illetmény nélküli szabadságon lévő személy, valamint a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes) részesülők - a gyes melletti újbóli munkába állást kivéve - ruházati utánpótlási ellátást távollétük egész időtartamára nem kaphatnak.

(8) Attól, akinek foglalkoztatási jogviszonya megszűnt, a kiadott ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket - a munkáltató által meghatározottak kivételével - azonnali hatállyal be kell vonni és azt további utánpótlási készletként kell hasznosítani.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az új egyen- vagy formaruhák biztosításáig az e rendelet hatálybalépését megelőzően használt egyen- vagy formaruhák tovább használhatók azok viselési idejének lejártáig.

(3) *  A rendészeti feladatokat ellátó szerv vagy személy irányításáért vagy felügyeletéért felelős miniszter az 1. § (11) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról 2014. február 28-ig gondoskodik.

(4) *  A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról szóló 20/2015. (VI. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően használt, az R.-rel megállapított 4. mellékletnek nem megfelelő egyen- és formaruhák tovább használhatóak azok viselési idejének lejártáig.

1. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez * 

A fegyveres biztonsági őrök formaruházata

A B C D
Sorszám Ruházati cikk megnevezés Mennyiség/
Mennyiségi egység
Tervezett viselési idő (hónap)
1. FBŐ sapka (baseball fazon) 1 db 24
2. Gyakorló téli (szőrmés) sapka 1 db 36
3. Sál* 1 db 36
4. FBŐ gyakorló téli dzseki (tépőzáras felirattal) *** 1 db 36
5. Többfunkciós téli kabát kivehető polár béléssel *** 1 db 36
6. FBŐ gyakorló nadrág 2 db 24
7. Nyári - őszi - tavaszi gyakorló nadrág* 2 db 24
8. FBŐ gyakorló zubbony (tépőzáras feliratokkal) 1 db 24
9. Pulóver* 1 db 24
10. Hosszú ujjú gyakorló ing* 3 db 24
11. Rövid ujjú gyakorló ing* 3 db 24
12. Meleg aláöltözet (felső és alsó)* 1 db 24
13. FBŐ póló 2 db 12
14. *  Gyakorló bakancs, nyári*** 1 pár 24
14a. *  Gyakorló bakancs, téli*** 1 pár 24
15. Félcipő* 1 pár 24
16. Gyakorló kesztyű* 1 pár 24
17. Taktikai kesztyű* 1 pár 36
18. Nyakkendő* 1 db 36
19. Gyakorló derékszíj*** 1 db 36
20. Öltöny két részes* 1 db 24
21. Rövid ujjú ing* 2 db 24
22. Hosszú ujjú ing* 2 db 24
23. Öv* 1 db 36
24. Esővédő 1 db 48
25. Gumicsizma* 1 pár 24
26. Tréningruha** 1 db 12
27. Sportcipő** 1 pár 12
28. Póló** 2 db 24
29. Névkitűző tábla (tűzhető)* 1 db 60
30. Hímzett névkitűző 2 db 60
31. Munkáltatói hovatartozás hímzett karjelzés, tépőzáras kivitel * 2 db 36
32. Rendészeti tevékenység megnevezését tartalmazó hímzett karjelvény 2 db 36

A fegyveres biztonsági őrök egyéb felszerelése

A B C D
Sorszám Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/
Mennyiségi egység
Tervezett viselési idő (hónap)
1. Szolgálati Jelvény (számozott) 1 db elhasználódásig
2. Taktikai öv (külső-belső)*** 1 db 36
3. Fegyvertok (hordtok) 1 db elhasználódásig
4. Fegyvertok (combtok)* 1 db elhasználódásig
5. Tártok* 1 db elhasználódásig
6. Gázspray tok 1 db elhasználódásig
7. Irattartó övtáska* 1 db 36
8. Gumibottartó karika 1 db elhasználódásig
9. Bilincstok 1 db elhasználódásig
A *-gal jelölt tételek kiadása opcionális.
A **-gal jelölt tételeket azoknál a fegyveres biztonsági őrségeknél kell beszerezni, ahol a rendszerbe kerülés és bennmaradás feltétele a fizikai állóképesség teljesítése.
A ***-gal jelölt, azonos funkciójú termékek közül csak az egyikkel történő ellátás biztosítható.

2. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A természetvédelmi őrök és az önkormányzati természetvédelmi őrök egyenruhája

Sor- Megnevezés Irányszín Alapellátási norma Tervezett viselési
szám alapnorma kieg. norma idő (hónap)
I. Terepi szolgálati egyenruha
A) Téli viseletelemek
1. Téli kabát P-561 U 1 db 36 hó
2. Polár dzseki egyben téli kabát bélés P-561 U 1 db 36 hó
3. Téli nadrág P-561 U 2 db 24 hó
4. Vízhatlan téli nadrág P-561 U 1 db 24 hó
5. Téli mellény (polár) P-561 U 1 db 36 hó
6. Téli ing P-562 U 2 db 24 hó
7. Téli sapka P-561 U 1 db 36 hó
8. Sál zöld 1 db 36 hó
9. Kesztyű barna 1 db 36 hó
10. Téli zokni zöld 3 pár 12 hó
11. Bakancs barna 1 pár 36 hó
B) Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1. Nyári-őszi-tavaszi nadrág P-561 U 3 db 18 hó
2. Őszi-tavaszi mellény P-561 U 1 db 24 hó
3. Pulóver P-561 U 1 db 36 hó
4. Hosszú ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó
5. Rövid ujjú ing P-562 U 2 db 24 hó
6. Póló P-562 U 2 db 24 hó
7. Nyári-őszi-tavaszi sapka P-561 U 1 db 36 hó
8. Zokni zöld 5 pár 12 hó
9. Átmeneti cipő barna 1 pár 36 hó
10. Félcipő barna 1 pár 36 hó
C) További viseletelemek
1. Rövid nadrág P-561 U 1 db 36 hó
2. Nyakkendő zöld 1 db 36 hó
3. Derékszíj - 40 mm széles barna 1 db 36 hó
4. Öv - 30 mm széles barna 1 db 36 hó
5. Láthatósági mellény
D) Védőruházat
1. Polár aláöltözet (felső és alsó) 1 db
2. Esőruházat zöld 1 db
3. Gumicsizma zöld 1 db
4. Kamásli zöld 1 db
E) Kiegészítő szolgálati felszerelések
1. Szolgálati oldaltáska barna 1 db
2. Szolgálati hátizsák zöld 1 db
3. Taktikai öv 1 db
4. Fegyvertok (övtok)* 1 db
5. Fegyvertok (combtok)* 1 db
6. Tártok* 1 db
7. Bilincstok* 1 db
8. Gázspray tok 1 db
9. Irattartó övtáska 1 db
10. Szolgálati beosztásjelzés 1 db
11. Rendőrbot tartó karika 1 db
II. Társasági egyenruha
A) Férfi viseletelemek
1. Öltöny (zakó, pantalló és mellény) zöld 1 db 48 hó
2. Téli kabát zöld 1 db 48 hó
3. Hosszú ujjú ing homok 2 db 24 hó
4. Rövid ujjú ing homok 2 db 24 hó
5. Kalap zöld 1 db 48 hó
6. Nyakkendő zöld 1 db 48 hó
7. Sál zöld 1 db 48 hó
8. Kesztyű barna 1 pár 48 hó
9. Zokni zöld 3 pár 12 hó
10. Öv barna 1 db 48 hó
11. Félcipő barna 1 pár 36 hó
B) Női viseletelemek
1. Kosztüm (blézer és szoknya) zöld 1 db 48 hó
2. Téli kabát zöld 1 db 48 hó
3. Hosszú ujjú blúz homok 2 db 24 hó
4. Rövid ujjú blúz homok 2 db 24 hó
5. Kalap zöld 1 db 48 hó
6. Nyakkendő zöld 1 db 48 hó
7. Sál zöld 1 db 48 hó
8. Kesztyű barna 1 pár 48 hó
9. Öv barna 1 db 48 hó
10. Félcipő barna 1 pár 36 hó
A *-gal jelölt tétel csak a természetvédelmi őrre vonatkozik.

3. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet és az erdővédelmi szolgálat egyenruhája

A. B. C. D. E.
Sorszám Megnevezés Irányszín Alap norma Tervezett viselési idő (hónap)
1. Terepi szolgálati egyenruha
1.1. Téli viseletelemek
1.1.1. Terepi téli kabát sötétzöld 1 db 36 hónap
1.1.2. Polár dzseki egyben téli kabát bélés sötétzöld 1 db 36 hónap
1.1.3. Téli nadrág sötétzöld 2 db 24 hónap
1.1.4. Téli sapka sötétzöld 1 db 36 hónap
1.1.5. Téli ing zöld vagy homok 2 db 24 hónap
1.2. Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1.2.1. Nyári-őszi-tavaszi nadrág sötétzöld 2 db 12 hónap
1.2.2. Őszi-tavaszi mellény sötétzöld 1 db 24 hónap
1.2.3. Dzseki sötétzöld 1 db 36 hónap
1.2.4. Ing vagy póló zöld 3 db 12 hónap
1.2.5. Nyári-őszi-tavaszi sapka sötétzöld 1 db 36 hónap
2. Irodai szolgálati egyenruha
2.1. Férfi viseletelemek
2.1.1. Öltöny (zakó, pantalló, mellény) sötétzöld 1 db 24 hónap
2.1.2. Irodai ing fehér vagy homok 3 db 12 hónap
2.2. Női viseletelemek
2.2.1. Kosztüm (blézer és szoknya vagy nadrágkosztüm) sötétzöld 1 db 24 hónap
2.2.2. Blúz fehér vagy bézs 3 db 12 hónap
3. További viseletelemek
3.1. Kalap sötétzöld 1 db 36 hónap
3.2. Nyakkendő sötétzöld 1 db 36 hónap
3.3. Sál sötétzöld 1 db 36 hónap
3.4. Pulóver sötétzöld 1 db 12 hónap
3.5. Félcipő barna vagy fekete 1 pár 24 hónap
3.6. Szolgálati oldaltáska, vagy hátizsák sötétzöld 1 db 36 hónap
3.7. Láthatósági mellény világoszöld 1 db 12 hónap
4. Védőruházat
4.1. Esőruházat zöld 1 db
4.2. Gumicsizma zöld 1 pár
4.3. Kamásli sötétzöld 1 pár
4.4. Vízhatlan bakancs barna vagy fekete 1 pár

Sorszám

Felszerelési eszközök megnevezés
Mennyiség/ Mennyiségi egység Tervezett viselési idő (hónap)
1. Névkitűző 1 db
2. Jelvény 1 db
3. Taktikai öv 1 db
4. Fegyvertok (övtok) 1 db
5. Tártok 1 db
6. Bilincstok* 1 db
7. Gázspray tok 1 db
8. Rendőrbot tartó karika 1 db
A *-gal jelölt tétel csak az erdővédelmi szolgálat tagjára vonatkozik.

4. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez * 

Halászati őrök egyenruhája

A B C D
Ruházati cikk megnevezés Irányszín Mennyiség/ Mennyiségi egység Tervezett viselési idő
(hónap)
1. Téli kabát (dzseki)* zöld 1 db 36
2. Átmeneti kabát* zöld 1 db 24
3. Esőkabát és esőnadrág zöld 1 db 24
4. Nyári nadrág zöld 2 db 12
5. Téli nadrág zöld 2 db 12
6. Hosszú ujjú ing* zöld 2 db 12
7. Pulóver* zöld 1 db 12
8. Pamut póló (3 db rövid ujjú, 1 db hosszú ujjú) zöld vagy fehér 4 db 12
9. Félcipő (vízálló) barna 1 pár 12
10. Bakancs (vízálló) barna 1 pár 36
11 Téli kesztyű (ötujjas) barna 1 pár 24
12. Derékszíj (bőr nadrágszíj) barna 1 db 36
13. Gumicsizma (-20 °C-ig) zöld vagy barna 1 pár 24
14. Téli szolgálati sapka zöld 1 db 12
15. Nyári szolgálati sapka zöld 1 db 12
16. Mellény* zöld 1 db 24
17. Láthatósági mellény sárga vagy narancs 1 db 12
A B C
Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/Mennyiségi egység Tervezett viselési idő (hónap)
1. Névkitűző 1 db -
2. Jelvény 1 db -
3. Bilincstok** 1 db -
4. Gázspray tok 1 db -
5. Rendőrbot tartó karika 1 db -

A *-gal jelölt ruházati elemek hátoldalán fekete színű nyomtatott nagybetűkkel az „ÁLLAMI HALÁSZATI ŐRZÉS” felirat szerepel kizárólag az állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati őrök esetében.

** Kizárólag az állami alkalmazásban lévő (közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló) halászati őrök részére.

5. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Mezőőrök és hegyőrök formaruhája

Sor- Megnevezés Irányszín Alapellátási norma Tervezett viselési
szám alapnorma kieg. norma idő (hónap)
I. Terepi szolgálati egyenruha
A) Téli viseletelemek
1. Téli kabát zöld 1 db 36 hó
2. Polár dzseki egyben téli kabát bélés zöld 1 db 36 hó
3. Téli nadrág zöld 2 db 24 hó
4. Vízhatlan téli nadrág zöld 1 db 24 hó
5. Téli mellény (polár) zöld 1 db 12 hó
6. Téli sapka zöld 1 db 36 hó
7. Sál zöld 1 db 36 hó
8. Kesztyű zöld 1 db 36 hó
9. Téli zokni zöld 3 pár 12 hó
10. Bakancs zöld 1 pár 24 hó
B) Nyári és őszi-tavaszi viseletelemek
1. Nyári-őszi-tavaszi nadrág zöld 3 db 12 hó
2. Pulóver zöld 1 db 24 hó
3. Hosszú ujjú ing zöld 2 db 12 hó
4. Rövid ujjú ing zöld 2 db 12 hó
5. Nyári-őszi-tavaszi sapka zöld 1 db 24 hó
6. Zokni zöld 5 pár 12 hó
7. Átmeneti cipő zöld 1 pár 24 hó
C) További viseletelemek
1. Derékszíj - 40 mm széles barna 1 db 36 hó
2. Láthatósági mellény
D) Védőruházat
1. Polár aláöltözet (felső és alsó) zöld 1 db
2. Esőruházat zöld 1 db
3. Gumicsizma zöld 1 db
4. Kamásli zöld 1 db
E) Felszerelési eszközök megnevezése
1. Szolgálati oldaltáska barna 1 db
2. Névkitűző 1 db
3. Jelvény 1 db
4. Taktikai öv zöld 1 db
5. Fegyvertok (övtok) zöld 1 db
6. Tártok zöld 1 db
7. Bilincstok* zöld 1 db
8. Gázspray tok zöld 1 db
9. Irattartó övtáska zöld 1 db
10. Rendőrbot tartó karika 1 db
A *-gal jelölt tétel csak a mezőőrre vonatkozik.

6. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez * 

Közterület felügyelők egyenruhája

A B C D
Sorszám Ruházati cikk megnevezés Mennyiség/
Mennyiségi egység
Tervezett viselési idő (hónap)
1. Téli sapka (usanka) 1 db 24
2. Nyári sapka (baseball, barett vagy pilotka) 2 db 24
3. Téli kabát 3/4-es 1 db 24
4. Téli dzseki 1 db 24
5. Átmeneti dzseki 1 db 24
6. Esőkabát* 1 db -
7. Nyári szoknya* 1 db 12
8. Nyári pantalló* 2 db 24
9. Téli pantalló* 2 db 24
10. Téli gyakorló nadrág 2 db 12
11. Nyári gyakorló nadrág 2 db 12
12. Nyári gyakorló zubbony 2 db 12
13. Rövid ujjú ing* 5 db 12
14. Hosszú ujjú ing* 5 db 12
15. Pulóver 2 db 24
16. Pamut póló rövid ujjú 3 db 12
17. Társasági zakó (zubbony)* 1 db -
18. Társasági kosztümkabát* 1 db -
19. Félcipő (fekete színű)* 1 pár 12
20. Bakancs (fekete színű) 1 pár 24
21. Nyakkendő* 2 db 24
22. Nyaksál* 1 db 24
23. Téli bőrkesztyű (ötujjas) 1 pár 24
24. Téli alsónadrág (hosszú alsó) 2 db 24
25. Derékszíj, bőr 1 db 24
26. Láthatósági mellény 1 db 12
27. Kerékpáros nadrág* 2 db 24
28. Sportcipő* 1 pár 24
29. Fehér galléros póló* 3 db 12
30. Sötétkék galléros póló* 3 db 12
31. Fekete motoros dzseki* 1 db 24
32. Fekete motoros nadrág* 1 db 24
33. Fekete bukósisak* 1 db -

Közterület felügyelők egyéb felszerelése

A B C D
Sorszám Felszerelési eszközök megnevezés Mennyiség/
Mennyiségi egység
Tervezett viselési idő (hónap)
1. Névkitűző 1 db
2. Okmánytartó övtáska 1 db
3. Taktikai öv* 1 db
4. Rendőrbot tartó karika* 1 db
5. Rádió tartó tok* 1 db
6. Bilincstok* 1 db
7. Gázspray tok 1 db
8. Sapkaékítmény* 1 db
A *-gal jelölt tételek nem kötelezőek, vagy a kerékpáros és motoros öltözet részei.