A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. *  Az elektronikus ügyintézési pont

1. § *  A Kormány az elektronikus ügyintézési pont működtetőjeként az e-közigazgatásért felelős minisztert, infrastuktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, alkalmazásüzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § *  A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. § *  (1) *  A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként az IdomSoft Zrt.-t, a rendelkezési nyilvántartás ügyintézői jogosultságkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert jelöli ki, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásüzemeltetési feladatokat az IdomSoft Zrt. látja el.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a) *  a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b) *  a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e) * 

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

4. A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói * 

4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki: * 

a) *  az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

b) *  a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, az infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

c) *  az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

d) *  az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t, az alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

e) * 

f) *  a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb) *  egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó Tanúsítvány megrendelő és regisztrációs űrlap kitöltő webes alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

h) * 

i) *  az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

j) *  az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

k) *  a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

l) *  a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

m) *  az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t, az alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

n) *  a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o) *  a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p) *  az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

q) *  a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében az IdomSoft Zrt.-t,

r) * 

s) * 

t) * 

u) *  a mesterséges intelligenciával támogatott hangleiratozás szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

v) *  a mesterséges intelligenciával támogatott hangképzés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

w) *  a mesterséges intelligenciával támogatott kommunikációs asszisztens vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

x) *  szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás vonatkozásban az IdomSoft Zrt.-t.

4/A. § *  (1) *  A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan az IdomSoft Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el.

4/B. § *  (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2) *  A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján – az Információs Hivatal által igénybe vett bizalmi szolgáltatás felhasználásával – látja el.

5. § *  A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként az IdomSoft Zrt.-t, jelöli ki.

5/A. § *  (1) A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)–d), f), i)–o), q), u)–x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi.

6. § (1) *  A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás és a központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében a szükséges központi költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint az IdomSoft Zrt.-t amely szolgáltatásoknál jelen alcímben ez nincs kifejezetten előírva. A bevont szolgáltató a közreműködést közszolgáltatásként látja el, a közreműködéshez a szolgáltató felett a tulajdonosi jogokat – közvetlenül vagy a tulajdonos gazdasági társaságon keresztül – gyakorló miniszter hozzájárulása szükséges.

(2) *  A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3) * 

(4) *  Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5) *  A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

6/A. § *  Az e rendelet szerinti minőségbiztosítás

a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységnek, valamint

b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget.

5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja * 

7. § *  (1) *  A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A Kormány Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki. A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(1a) *  A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti az (1) bekezdés szerinti szervnél.

(1b) *  Az (1a) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

(2) *  Az (1) és (1a) bekezdéstől eltérően, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (16) bekezdésben megjelölt esetben a regisztrációs kérelem kizárólag ott terjeszthető elő, ahol a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjeszthető.

(3) * 

(4) *  A Kormány a videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatás regisztrációjára az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjét jelöli ki.

(5) *  Az ügyfélkapu és részleges kódú telefonos azonosítás videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatással az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjénél is regisztrálható.

7/A. § *  (1) *  A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2) *  A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)–i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. *  Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője

7/B. § *  (1) *  A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. *  Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv

7/C. § *  A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. *  Piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatások szolgáltatója

7/D. § *  A piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatást az e rendelet szerinti, valamint a Kormány rendeletében megjelölt egyéb központi szolgáltató nyújtja, amely a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatással – a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel – azonos tartalmú központi állami szolgáltatást, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtja.

5/d. *  Az „eIDAS” csomópont üzemeltetője

7/E. § *  A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/e. *  Állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatója

7/F. § *  (1) A Kormány az állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5/f. *  Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/G. § *  (1) A (2) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében 2024. január 1. napjától az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jogutódja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos – az infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kivételével – feladatai és tevékenységei (a továbbiakban: Feladatok) tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Feladatoknak minősül a NISZ Zrt. által

a) a 3. § (1) bekezdése,

b) a 4. § a), c), d), f), i), j), l), m) és q) pontja,

c) a 4/A. §,

d) az 5. § és

e) a 7/E. §

alapján ellátott feladat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a Feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszonyra, így különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokra, befejezetlen beruházásokra, készletekre, követelésekre, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatásokra és kötelezettségekre, valamint

c) a Feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a NISZ Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A Feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, eszközök valamint a szerződésekből eredő jogok – ide nem értve a vagyonkezelői jogot –, befejezetlen beruházások, készletek, követelések és a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségek a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül 2024. január 1-jével ellenérték nélkül átszállnak az IdomSoft Zrt.-re úgy, hogy a 2023. december 31-ig történő teljesítéseket, elszámolásokat és azokból adódó kifizetéseket a NISZ Zrt. teljesíti, és az ezen kívüli további Feladatokhoz kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2024. január 1. napjától a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(6) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2024. január 1. napján a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(7) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a NISZ Zrt. helyébe 2024. január 1. napjával az IdomSoft Zrt. lép, és az ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség az IdomSoft Zrt.-t illeti meg vagy terheli. Az IdomSoft Zrt. a 7/H. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

(8) A Feladatokat ellátó NISZ Zrt.-vel 2023. december 31. napján fennálló, a feladatok ellátásához kapcsolódó munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2024. január 1. napjától, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. Fejezetének szabályai szerint az IdomSoft Zrt.-re szállnak át.

(9) A NISZ Zrt. a Feladatok ellátását szolgáló vagyont ellenérték nélkül köteles átadni az IdomSoft Zrt. részére.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott ingyenes átadás kapcsán térítés nélkül átadott vagyont az IdomSoft Zrt. a NISZ Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át, és veszi nyilvántartásba.

(11) A NISZ Zrt. mint átadó és az IdomSoft Zrt. mint átvevő egymással szerződést kötnek a Feladatok átadásának részletes feltételeiről.

7/H. § *  2024. január 1. napjával a NISZ Zrt. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett a 7/G. §-ban meghatározottak szerint átadásra kerülő Feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot átadja, a feladatellátáshoz szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz való hozzáférést biztosítja az IdomSoft Zrt. részére.

5/g. *  eDelivery hozzáférési pont és közvetítő platform szolgáltatója, a technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pont feladatait ellátó szerv

7/I. § *  Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 20. pontja szerinti hazai eDelivery hozzáférési pontot és 21. pontja szerinti hazai közvetítő platformot, a 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SDG-OOTS rendelet) 21. cikke szerinti technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pontként, a 4. § q) pontjában személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében kijelölt szolgáltató biztosítja, az SDG-OOTS rendelet előírásainak megfelelően.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

9. § *  A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött – az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó – szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.

9/A. § *  Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. § *  E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

11. § *  E rendelet 5/g. alcíme az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív előírásainak meghatározásáról szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.