A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  Az uniós tisztviselőnek, illetve túlélő hozzátartozójának a nyugdíjbiztosítási átutalásra vagy visszautalásra irányuló, az uniós rendelkezéseknek megfelelően az uniós intézménynél benyújtott és az uniós intézmény által megküldött kérelme alapján a hatósági ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: megállapító szerv) országos illetékességgel jár el.

(2) *  Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója a nyugdíjbiztosítási átutalás, illetve visszautalás elbírálásához szükséges adatokat a Magyar Államkincstár központi szerve által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített és a Magyar Államkincstár honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon, a megállapító szerv felhívásának kézhezvételétől számított huszonöt napon belül jelenti be a megállapító szervnek. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3) * 

2. Nyugdíjbiztosítási átutalás

2. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: T.) 3. § (4) bekezdése szerinti, az egyes években figyelembe vehető járulékmértékeket a 2. melléklet határozza meg.

3. § (1) *  A nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat tartalmazza

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás során az egyes naptári évekre figyelembevételre kerülő szolgálati időt és keresetet, jövedelmet,

b) *  a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalásnak – a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának évére, de legkorábban a 2012. évre számított – összegét,

c) a T. 2. § (3) bekezdésében foglaltakról történő tájékoztatást.

(1a) *  Ha az átutalásnak az uniós intézmény által megjelölt időpontja a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának időpontját követő naptári évben van, a nyugdíjbiztosítási átutalás összegét hivatalból újra meg kell állapítani.

(2) A határozat végrehajthatóvá válásáról az uniós intézményt is értesíteni kell.

(3) Magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a határozatot közölni kell a magánnyugdíjpénztárral, és értesíteni kell a határozat végrehajthatóvá válásáról. A határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítésben fel kell tüntetni azt az időpontot, amelyet az uniós intézmény a nyugdíjbiztosítási átutalásra történő felhívásában a nyugdíjbiztosítási átutalás teljesítésének időpontjaként megjelölt.

4. § (1) *  A magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegét a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítés kézhezvételét követő húsz napon belül átutalja a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.

(2) *  A nyugdíjbiztosítási átutalás összegét kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül, részben magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a magánnyugdíj-pénztár átutalását követő tizenöt napon belül kell átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alapból az uniós intézménynek.

3. Nyugdíjbiztosítási visszautalás

5. § (1) *  Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti adatlappal, elektronikus űrlappal egyidejűleg a megállapító szervnek megküldi az uniós intézmény igazolását a nyugdíjbiztosítási visszautalás várható összegéről, valamint az uniós tisztviselő szolgálati idejének és beszámított jövedelmének meghatározásához szükséges egyéb adatokról.

(2) *  A nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat tartalmazza

a) az egyes naptári évekre figyelembe vehető szolgálati időt,

b) az egyes naptári évekre figyelembe vehető beszámított jövedelmet,

c) a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeget,

d) az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget, továbbá, hogy ezt az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozójának rendelkezése alapján hova kell átutalni.

(2a) *  Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege eltér az uniós intézmény (1) bekezdés szerinti igazolásában feltüntetett összegtől, a nyugdíjbiztosítási visszautalásról a megállapító szerv hivatalból új határozatot hoz.

(3) *  A nyugdíjbiztosítási visszautalás összegét az uniós intézmény a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át. Az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget a nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül kell a Nyugdíjbiztosítási Alapból átutalni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § *  Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. § * 

1. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási átutalási és visszautalási kérelem elbírálásához szükséges adatlap és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselő természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmező a túlélő hozzátartozó, a túlélő hozzátartozó természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselő halálának időpontja, továbbá az uniós tisztviselő és a túlélő hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszony.

3. Nyugdíjbiztosítási átutalás esetén az uniós tisztviselő munkavégzésre irányuló jogviszonyainak, jövedelemmel, díjazással járó keresőtevékenységeinek és egyéb nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett jogviszonyainak adatai.

4. Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a visszautaláshoz való jog megnyílásának időpontja, valamint az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összegről rendelkező nyilatkozat és a T. 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok.

2. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási átutalás során alkalmazandó járulékmértékek

A B C
1. A kereset, jövedelem
megszerzésének éve
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári
tagság hiányában)
Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári
tagság esetén)
2. 1966 9,0
3. 1967 10,0
4. 1968 13,5
5. 1969 13,5
6. 1970 13,5
7. 1971 14,5
8. 1972 14,5
9. 1973 14,5
10. 1974 14,5
11. 1975 15,5
12. 1976 18,3
13. 1977 18,3
14. 1978 18,3
15. 1979 18,3
16. 1980 20,4
17. 1981 20,4
18. 1982 22,0
19. 1983 23,7
20. 1984 30,3
21. 1985 30,3
22. 1986 31,3
23. 1987 31,3
24. 1988 34,3
25. 1989 30,0
26. 1990 30,0
27. 1991 30,0
28. 1992 30,5
29. 1993 30,5
30. 1994 30,5
31. 1995 30,5
32. 1996 30,5
33. 1997 30,0
34. 1998 30,3 24,3
35. 1999 29,3 23,3
36. 2000 29,3 23,3
37. 2001 27,4 21,4
38. 2002 25,5 19,5
39. 2003 25,9 18,9
40. 2004 26,0 18,0
41. 2005 26,0 18,0
42. 2006 26,0 18,0
43. 2007 29,0 21,0
44. 2008 29,6 21,6
45. 2009 29,6 21,6
46. 2010 29,6 21,6
47. 2011 30,1 30,1
48. 2012 30,1 30,1
49. *  2013 30,1 30,1
50. *  2014 30,1 30,1
51. *  2015 30,1 30,1
52. *  2016 30,1 30,1
53. *  2017 25,75 25,75
54. *  2018 25,5 25,5
55. *  2019 25,5 25,5
56. *  2020 22,54 22,54
57. *  2021 21,1 21,1
58. *  2022 20,9 20,9
59. *  2023 19,31 19,31
60. *  2024 21,59 21,59