A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jogállása

1. § *  A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a nemzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § * 

3. § (1) A Kutatóintézetet az elnök vezeti, akit munkájában az elnökhelyettes segít.

(2) * 

(3) *  Az elnökhelyettest a Kutatóintézet elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnökhelyettes felett a Kutatóintézet elnöke gyakorolja.

2. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet feladatai

4. § (1) *  A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a jelen és az eljövendő nemzedékek támogatása, a nemzeti összetartozás erősítése és a külhoni magyarság erőforrásainak vizsgálata céljából a következő feladatokat látja el:

a) a történelmi nemzet fennmaradása és gyarapodása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos hagyományainak, eredményeinek figyelembe vételével kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez, ennek keretében:

aa) nemzeti fenntartható fejlődéssel kapcsolatos,

ab) nemzeti erőforrással kapcsolatos,

ac) nemzeti társadalmi megújulással összefüggő,

ad) határon túli nemzetrészekkel összefüggő,

ae) *  valamint a Kormány által meghatározott más kutatási, felmérési és elemzési feladatokat hajt végre;

b) nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját végzi;

c) a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített és megvalósított stratégiákat nyomon követi;

d) társadalmi és gazdasági kiemelt célcsoportok körében kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez;

e) a hazai és a kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti összetartozás erősítése, a jövő nemzedékek támogatásának céljából javaslatokat tesz;

f) közvélemény-kutatásokat összesít, kivonatol;

g) kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatások, elemzések, tanulmányok nyilvánosságra hozatala és népszerűsítése céljából;

h) *  a Kormány által meghatározott egyéb, koordinációs feladatot végez.

(2) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet tevékenységét nemzeti és nemzetközi működési körben látja el.

(3) A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.