A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az 5. § (3) bekezdése tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. határjegyzőkönyv: az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 1. § (5) bekezdésében ekként meghatározott fogalom;

2. határokmány: az államhatár rendjével, illetve az államhatár vonalának megjelölésével kapcsolatos nemzetközi szerződések által meghatározott szöveges, térképi és numerikus adattartalmú, Magyarország és a szomszédos államok közötti államhatár vonalát és annak megjelölését – hagyományos vagy számítógépen kezelhető adathordozón – tartalmazó és ábrázoló okmány (határtérkép, határleírás, koordinátajegyzék);

3. nyilvántartási példány: a hatályos államhatár adatokat tartalmazó határokmány, amelyen az időközben bekövetkezett változások folyamatos átvezetése megtörténik.

2. § (1) A határokmányok és a határjegyzőkönyv eredeti példányát a külpolitikáért felelős miniszter őrzi.

(2) A hatályos határokmányok és határjegyzőkönyvek egy hitelesített másolati példányát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv őrzi. A hitelesítésről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

3. § (1) Az államhatár adatbázisában kell a 2. § (2) bekezdés szerinti példányt nyilvántartási példányként kezelni.

(2) Új határokmány hatálybalépését követően a változásokat annak nyilvántartási példányán kell tovább vezetni, a korábban hatályos határokmány nyilvántartási példányát archiválni kell.

(3) A határjegyzőkönyv hatálybalépését követően az abban szereplő adatokat – ideértve a határokmányok nyilvántartási példányát is – az államhatár adatbázisán át kell vezetni.

(4) Az államhatár adatbázisának adattartalmát fel kell használni a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdés c)–e) és h) pontjában meghatározott állami alapadat adatbázisok létesítése vagy változásvezetése során.

4. § (1) Az államhatár adatbázisát, a kapcsolódó földmérési munkarészeket, analóg okmányokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek az e célra kijelölt, a tűzbiztonsági és vagyonvédelmi szempontoknak megfelelő helyiségében kell tárolnia.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az államhatár adataival kapcsolatos, az Fttv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét a nyilvántartási példány kivonatának vagy másolatának szolgáltatásával teljesíti.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3) *