A jogszabály mai napon ( 2020.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  befektetési hitelgarancia: a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint exportcélú befektetésnek minősülő ügylethez, külföldiek magyarországi beruházásaihoz, külföldön megvalósuló magyar befektetésekhez nyújtott hitelhez vállalt garancia;

2. *  beszállítói hitelgarancia: a Törvény szerinti beszállítói ügyletnek minősülő ügylet megvalósításához nyújtott hitelhez vállalt garancia;

3. export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok szerint exportárbevételként számol el, ideértve a Törvény szerinti beszállítói ügylet vagy exportcélú befektetés eredményeként keletkező exportárbevételt is;

4. *  exporthitel garancia: legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű hitelhez a Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) Hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló Megállapodás (a továbbiakban: OECD Megállapodás) feltételeinek megfelelően vállalt garancia;

5. export szerződéses értéke: a vevő által vagy nevében az exportált árukért és szolgáltatásokért fizetendő, helyi költséget nem tartalmazó összeg;

6. helyi költség: a vevő országában felmerülő, azon árukért és szolgáltatásokért fizetendő, az exportőr képviselőjének a vevő országában fizetendő jutalékát nem tartalmazó kiadás, amely az exportőr szerződésének teljesítéséhez, vagy az exportőr szerződését magában foglaló projekt megvalósításához szükséges;

7. *  importhitel garancia: a Törvény 2. § (1) bekezdése alapján importhoz nyújtott hitelhez vállalt garancia;

8. katonai berendezés: az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből idesorolt termék vagy szolgáltatás, amennyiben nem minősül a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kettős felhasználású terméknek, szolgáltatásnak;

9. *  kereskedelmi garancia: ajánlattételi (tender)-, előleg-visszafizetési-, teljesítési-, jólteljesítési-, szavatossági- vagy visszatartási garancia és az ezekhez kapcsolódó viszontgarancia;

10. *  rövid lejáratú garancia: a finanszírozó hitelintézetnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés, vagy két évet meg nem meghaladó kölcsönszerződés biztosítékául a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 10-22. o.) előírásaival összhangban vállalt garancia;

11. mezőgazdasági termék: az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig;

12. szállítói hitel: olyan, az Európai Unió tagállamából származó áruk vagy szolgáltatások exportjáról szóló, egy vagy több szállító és egy vagy több vevő közötti kereskedelmi szerződésre vonatkozik, ahol a vevő vállalja, hogy a szállítónak készpénzzel vagy hitelmegállapodás keretében fizet;

13. vevőhitel: olyan kereskedelmi szerződést finanszírozó, egy vagy több pénzügyi intézmény és egy vagy több kölcsönvevő közötti, az Európai Unió egy vagy több tagállamából származó termékek és szolgáltatások exportjáról szóló hitelszerződésre vonatkozik, ahol a hitelintézet vállalja, hogy a szállítónak a kölcsön alapjául szolgáló ügylet alapján készpénzben fizet a vevő vagy kölcsönvevő nevében, míg a vevő vagy kölcsönvevő lejáratkor visszafizetik azt a hitelintézetnek;

14. *  versenyképességet javító hitelgarancia: a finanszírozó hitelintézetnek az Eximbank által a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott versenyképességet javító refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául az Eximbank által vállalt hitelgarancia;

15. *  hitelfedezeti garancia: a legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű hitelhez az Eximbank által, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (HL C 155., 2008.06.20. 10-22. o.) előírásaival összhangban vállalt garancia;

16. *  Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia: a Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek biztosítékául az Eximbank által nyújtott garancia.

2. Az Eximbank által nyújtható garanciákra vonatkozó közös szabályok

2. § (1) Az Eximbank garanciatermékeit az Európai Unió állami támogatási előírásaival összhangban nyújthatja.

(2) Az OECD Megállapodás szerinti katonai berendezés és mezőgazdasági termék alatt e rendelet szerinti fogalmak értendők.

3. § (1) Nem köthető garanciaszerződés olyan vállalkozással,

a) amelynek a garanciaszerződés megkötésének időpontjában korábbi állami kezesség, állami garancia, vagy viszontgarancia beváltásából az állammal vagy az Eximbankkal szemben fennálló tartozása van,

b) amely a garanciaszerződés megkötésének időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll, vagy

c) amelynek a garanciaszerződés megkötésének időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.

(2) Az Eximbank a garanciavállalásról szóló döntést megelőzően saját belső nyilvántartása, közhiteles nyilvántartás, vagy az ügyfél nyilatkozata alapján köteles ellenőrizni a (1) bekezdésben meghatározottak teljesülését.

(3) *  Az Eximbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott rövid lejáratú garancia, versenyképességet javító hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, exportcélú befektetési hitelgarancia vagy importhitel garancia szerződések összegét az ugyanehhez az áruhoz vagy szolgáltatáshoz később nyújtott exporthitel garancia szerződés értékéből levonja.

(4) *  A vállalkozás, ha nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az (1) bekezdés c) pontjának teljesülését hatvan napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóhatósági igazolással teljesítheti.

4. § *  (1) *  Az exporthitel garancia alapját képező export ügylet érték alapján a belföldi gazdálkodó szervezet által teljesített exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell minősülnie, amely feltétel teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.

(1a) *  Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő - az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos - áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, úgy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.

(2) *  Szolgáltatásexporthoz e rendelet alapján akkor nyújtható garancia, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását az Eximbank a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.

(3) *  A belföldi gazdálkodó szervezet által, vagy ha a szolgáltatás teljesítésének helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult szolgáltatás nyújtására, az általa vagy legalább 33%-os részesedésével az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költséggel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki magyar hányad igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad esetén a finanszírozás csak a magyar hányad exporthitelezésére, valamint a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra terjedhet ki. A részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.

(4) Az Eximbank e rendelet alapján beszállítói hitelekhez akkor nyújthat garanciát, ha a beszállító az áru eredetének igazolására az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtotta, és mellékelte az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az exportőr a beszállító által beszállított árut vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja. Ilyen nyilatkozat hiányában elfogadható a beszállító nyilatkozta is arról, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Az Eximbank e rendelet alapján exportcélú befektetési hitelhez akkor nyújthat garanciát, ha az exportcélú befektetési hitelből megvalósított befektetés exportárbevételt eredményez, és ha a megbízó az Eximbanknak, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézetnek írásban nyilatkozik arról, hogy az Eximbank által garantált exportcélú befektetési hitelből olyan befektetést valósít meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását vagy magyar származású szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az exportcélú befektetési hitel összegében. A megbízó az áru eredetének igazolására köteles az áru exportjának megkezdésekor az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtani. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) *  Az Eximbank e rendelet alapján versenyképességet javító hitelgaranciát nyújthat, ha a 85/1998. Korm. rendelet 2. § f) pontjának megfelelő gazdálkodó szervezet mint megbízó által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A gazdálkodó szervezet az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.

5. § *  Az Eximbank által garantált exporthitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés alapját képezheti azok származására tekintet nélkül a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozásnál legalább öt éve rendeltetésszerűen használatban lévő gépek, berendezések exportja is, azok származására tekintet nélkül.

3. Az exporthitel garancia nyújtásának feltételei

6. § (1) Az Eximbank által nyújtott exporthitel garancia feltételeinek meg kell felelniük a szerződéskötés időpontjában hatályos OECD Megállapodásban meghatározottaknak.

(2) Az Eximbank által nyújtott exporthitel garancia az OECD Megállapodás rendelkezéseivel összhangban meghatározott hitelösszeg maximum 95%-áig terjedhet. Helyi költségekhez exporthitel garancia az OECD Megállapodásban meghatározott kivételektől eltekintve az export szerződéses értékének legfeljebb 30%-áig nyújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottaknál magasabb hányadra kiterjedő exporthitel garancianyújtás esetén az Eximbank köteles az ilyen esetre az OECD Megállapodásban, illetve az Európai Unió jogszabályaiban előírt eljárásokat lefolytatni.

7. § (1) *  A kétéves és két éven túli futamidejű hitelhez nyújtott exporthitel garanciáért felszámított díjnak az OECD Megállapodásban meghatározott előírásokhoz kell igazodnia. A felszámított díjnak tükröznie kell a felmerülő összes kockázatot és fedeznie kell az Eximbank hosszú távú működési költségeit.

(2) Az Eximbank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha legkésőbb a garanciaszerződés megkötésének időpontjáig:

a) *  az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és

b) az Eximbank által az OECD Tanácsának az Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről szóló Ajánlásának megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.

8. § (1) Az Európai Unió Tanácsa által létrehozott, a hitelbiztosításra, a hitelgaranciákra és a pénzügyi hitelekre vonatkozó politika koordinálásával foglalkozó csoport, valamint az Európai Bizottság felé fennálló, az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeket - az előírt formában, tartalommal és határidőben - az Eximbank végzi, és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár ezekben a testületekben. Az Eximbank az e rendelet hatálya alá eső szállítói vagy vevőhiteleket magában foglaló garanciaügyleteihez kapcsolódóan a (2)-(6) bekezdésben meghatározott valamennyi szükséges eljárást lefolytatja. Az Eximbank a kétéves és két éven túli futamidejű ügyleteinél az e rendeletben rögzített garancia feltételektől eltérő feltételeket alkalmazhat, feltéve, hogy az ilyen esetekben a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott kötelező bejelentési eljárásokat lefolytatja.

(2) Az Eximbank a következő előzetes értesítési kötelezettségének tesz eleget tájékoztatás céljából:

a) amennyiben az Eximbank egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra, egy bizonyos országra vagy országokra vonatkozóan az e rendelet rendelkezéseinél kedvezőbb feltételek nyújtásával el szándékozik térni, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíti e szándékáról az érintett, az OECD, illetve az Európai Unió tagállamában lévő export-hitelügynökséget (a továbbiakban: ECA) és az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), megjelölve a tervezett eltérés okát, amely lehet a nemzetközi versenyhez történő igazodás is, és közli a felszámításra kerülő megfelelő díjmértéket,

b) amennyiben az Eximbank a (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti értesítés kötelezettség teljesítése során bejelentett éves relációs politikája szerinti éves értesítésében megadottnál alacsonyabb díjat szándékozik felszámítani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíti e szándékáról a többi érintett ECA-t és a Bizottságot,

c) amennyiben az Eximbank egy másik ECA-nak az a) és b) pont szerinti értesítését követően a kezdeményező értesítőénél kedvezőbb feltételeket kíván nyújtani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét nappal értesíti e szándékáról a többi ECA-t és a Bizottságot, megjelölve az általa felszámítani szándékozott díjmértéket,

d) amennyiben az Eximbank egy országra vagy egy adott országcsoportra, kétoldalú politikai vagy nemzeti érdekből, kivételesen olyan országbeli adósokkal kötött ügyletekre kíván garanciát nyújtani, amelyekre rendes esetben nem nyújt garanciát, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról a többi ECA-t és a Bizottságot, megadva az általa felszámítani szándékozott díjmértéket.

(3) Az Eximbank a következő utólagos értesítési kötelezettségének tesz eleget tájékoztatás céljából:

a) amennyiben az Eximbank úgy dönt, hogy egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra, egy bizonyos országra, vagy országokra, vagy teljes rendszerére e rendelet rendelkezéseinél kedvezőtlenebb feltételek nyújtásával el szándékozik térni, legkésőbb január 31-éig az előző évre vonatkozóan tájékoztatni köteles a többi ECA-t és a Bizottságot,

b) amennyiben az Eximbank úgy dönt, hogy a (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti éves értesítésében közzétett országonkénti relációs politikájának egy vagy több elemét módosítja, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és a Bizottságot,

c) amennyiben az Eximbank a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értesítést követően úgy dönt, hogy ugyanazokat a feltételeket nyújtja, mint a kezdeményező értesítő, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és a Bizottságot,

d) az Eximbank azonnal részletes választ küld egy másik ECA-tól vagy a Bizottságtól érkező, a tevékenységére vonatkozó magyarázat vagy tájékoztatás iránti megkeresésre.

(4) Minden értesítés elektronikus levelezés útján történik, vagy ha szükséges, más megfelelő azonnali írásos kommunikációs eszköz útján.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt eljárások kiegészítik a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról szóló 2006. november 13-i 2006/789/EK tanácsi határozatban (a továbbiakban: Határozat) megállapítottakat, ezért az Eximbank az e rendelet szerinti bejelentési eljárásokat a Határozatban meghatározottakkal együttesen alkalmazza.

(6) Az Eximbank a következő további értesítési eljárásoknak tesz eleget:

a) Éves értesítés tájékoztatás céljából

aa) minden év végén, de legkésőbb a következő év április 30-áig, az Eximbank visszamenőleges alapon jelentést küld a többi ECA-nak és a Bizottságnak előző évi tevékenységéről. E jelentésnek ki kell terjednie valamennyi adós országra, és tartalmaznia kell ezen országok mindegyikére vonatkozóan az Eximbank által kibocsátott garancia teljes összegét, a kétéves és a két éven túli lejáratú exporthitel-garanciák összegei alapján meghatározott teljes fennálló kinnlevőségeket, a beszedett díjat, a megtérülések összegét, és a kifizetések összegét,

ab) minden év elején, de legkésőbb január 31-ig az Eximbank jelentést küld a többi ECA-nak és a Bizottságnak a következő évre tervezett, vagy a következő évben alkalmazandó relációs politikájáról, beleértve a felső határok fajtáját és szintjét csakúgy, mint azokat a feltételeket, amelyeket az Eximbank a következő évben a fedezetet illetően szokásosan megszabni szándékozik,

b) Értesítés döntés céljából

ba) közösségi exportőrök vagy bankok egymással versengő ajánlata esetén az Eximbank azonnal válaszol egy másik közreműködő ECA arra irányuló információkérésére, hogy a szóban forgó ügyletbeli adósnak státusa állami adós vagy magánadós,

bb) az adós státusát illető vita esetén a közreműködő ECA-k a rendelkezésre álló információkat a többi ECA számára hozzáférhetővé teszik, hogy megállapodjanak egy kölcsönösen elfogadott státusban,

bc) amennyiben az ECA-k az információkéréstől számított 10 munkanapon belül nem tudnak megállapodni az adós státusáról, a közreműködő ECA-k az ügyet a vonatkozó információval együtt a Bizottság tudomására hozzák, amely a reá vonatkozó eljárásnak megfelelően határozatot hoz.

9. § Az Eximbank teljesíti az OECD Kereskedelmi és Mezőgazdasági Igazgatósága által meghatározott adatszolgáltatási, valamint bejelentési kötelezettségeket, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár az OECD-ben.

10. § Az Eximbank az 1. melléklet szerint a Bizottság számára készítendő éves tevékenységi jelentéshez e rendelet hatálya alá tartozóan a 6. §-ban meghatározottak szerinti ügyletekkel kapcsolatban szolgáltat adatot. A jelentésben azokat az ügyleteket, amelyekhez az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság közösen nyújtott hivatalos támogatást, az Európai Uniónak és az OECD-nek megküldött jelentések esetén követett gyakorlatnak megfelelően csak az egyik intézmény szerepeltetheti. Az Eximbank a tevékenységi jelentésben megadja közérdekű adatai elektronikus elérhetőségét is és határidőben gondoskodik ezek nyilvánosan hozzáférhetővé tételéről.

4. A kereskedelmi és egyéb garanciák nyújtásának feltételei

11. § (1) Az Eximbank a kereskedelmi garanciatermékeivel kapcsolatos szabályzataiban foglalt rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2008. június 20-i Bizottsági közleményben (HL C 155., 2008. 6. 20., 10-22. o., helyesbítése: HL C 244., 2008. 9. 25., 32. o.) (a továbbiakban: kezesi közlemény) meghatározottakra figyelemmel, e rendelet alapján állapítja meg.

(2) Az Eximbank akkor vállalhat kereskedelmi garanciát, ha

a) a megbízó a 12. § szerint elvégzett minősítés alapján nincs nehéz helyzetben,

b) a garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának időpontjában megfelelően mérhető, azaz a garanciavállalás meghatározott ügylethez kapcsolódik, meghatározott maximális összegre vonatkozik, és időben korlátozott,

c) *  egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes mértéke nem haladja meg a kereskedelmi ügylet szerződéses értékének 80%-át, továbbá

d) a garanciavállalásért piaci alapú díjat fizetnek.

(3) A piaci alapú díjszámításra vonatkozó módszertanát az Eximbank a kezesi közleményben meghatározottakkal összhangban alakítja ki és az alkalmazott módszer és díjszámítás leírását belső szabályzatában rögzíti.

12. § A vállalkozás 11. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott helyzetének minősítése során az Eximbank az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el.

13. § *  Az Eximbank által vállalt befektetési hitelgaranciára, beszállítói hitelgaranciára, importhitel garanciára, rövid lejáratú garanciára, versenyképességet javító hitelgaranciára, valamint hitelfedezeti garanciára a 11. és 12. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

13/A. § *  A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garanciák

a) a 11. és 12. § rendelkezései szerint,

b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban, vagy

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban

nyújthatók.

5. Az Eximbank által végzett deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei

14. § (1) Amennyiben az Eximbank a Törvény szerinti deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költségéből eredő fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a deviza- és kamatcsere ügyletet kötő fél (a továbbiakban: jogosult) részére az állammal szemben érvényesíthető összegről igazolást állít ki.

(2) Az állammal szemben érvényesíthető összeget a napi elszámolás alapján fennálló teljes állományra vetítve az Eximbank számítja ki a jogosulttal kötött megállapodásban foglaltak szerint. A részletes számítási szabályokat külön szabályzatban rögzíti.

15. § (1) Az állami kezesség érvényesítését a jogosult az Eximbank által kiállított, az állammal szemben érvényesíthető összeget tartalmazó igazolás alapján az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezheti írásban

a) az Eximbank (a továbbiakban: kötelezett) megnevezésének,

b) az igényelt összeg,

c) a deviza- és kamatcsere ügyletekre vonatkozó szerződés adatainak,

d) a kezesség-érvényesítés indokának, és

e) a jogosult bankszámlaszámának

feltüntetésével.

(2) A jogosult az (1) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a deviza- és kamatcsere szerződést és annak mellékletét képező dokumentumokat,

b) a deviza- és kamatcsere szerződés módosításait és azok mellékletét képező dokumentumokat,

c) deviza- és kamatcsere szerződés kötelezett általi nem teljesítését igazoló okiratot,

d) az Eximbank igazolását az állammal szemben érvényesíthető összegről.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 30 naptári napon belül intézkedik a kifizetésről, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel a Törvény 6. § (1) bekezdés c) pontjában és a (7) bekezdésében, valamint e rendelet 15. §-ában foglaltaknak.

(4) Az állami kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról és a beváltás mértékéről a kötelezett az államháztartásért felelős minisztert a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokoló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról szóló 2006. november 13-i 2006/789/EK tanácsi határozat;

b) a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

17/A. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

18. § *  Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § 10. és 14. pontját, 3. § (3) bekezdését, 4. § (6) bekezdését, 5. §-t és 13. §-t a Módr. hatályba lépése előtt az Eximbankhoz beérkezett, de még el nem bírált garanciakérelmek esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 10. §-ban meghatározottak teljesítéséhez az 1233/2011/EU rendelet alapján az Európai Bizottság számára összeállítandó éves tevékenységi jelentés tartalmára vonatkozó ellenőrzési lista

I. Jelentéstevőre vonatkozó adatok

A B C
1 Ország
2 Adatszolgáltatás dátuma
3 Jelentő intézmény, ECA megnevezése

II. A jelentést tevő ország jogára és szabályozására vonatkozó információk

A B C
1 Az ECA jogi státusza és mandátuma
2 Az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitel programok a jelentés (.......) évében
3 A jelentés évére vonatkozó éves beszámoló elérhetősége

III. A jelentést tevő ország exporthitelezésre vonatkozó politikái

A B C
1 Általános bemutatás, ideértve mindazon információkat, amelyek segítik a Bizottságot, hogy értékelje a jelentéstevő ECA Európai Unió céljainak és kötelezettségeinek való megfelelését az 1233/2011/EU Rendelet 1. melléklet 3. pontja értelmében
2 Az alábbi politikákra vonatkozó sajátos információk
1. Környezet:
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről, vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről szóló Ajánlásának környezeti vonatkozásait?
3 b) egyéb kapcsolódó információk
4 2. Emberi jogok
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről, vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekről és a kellő környezeti és társadalmi körültekintésről szóló Ajánlásának emberi jogi vonatkozásait?
5 b) egyéb kapcsolódó információk
3. Vesztegetés elleni intézkedések:
a) Alkalmazzák-e az OECD Vesztegetésre és a hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó Ajánlását?
6 b) egyéb kapcsolódó információk
4. Fenntartható hitelezési gyakorlat:
a) Alkalmazzák-e az OECD Alapelveit és Iránymutatásait az alacsony jövedelmű országokba irányuló fenntartható hitelezési gyakorlatok támogatására?
7 b) egyéb kapcsolódó információk
8 5. Egyéb politikák

IV. Éves tevékenységi adatok

A B C
1 A) Az OECD Megállapodás 5a 1) pontja szerinti hivatalos támogatás exporthitel garancia vagy biztosítás (tiszta fedezet) nyújtás (HUF és EUR):
2 Eszközök áttekintése
3 Források áttekintése
4 Összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
5 a) Kibocsátott biztosítási kötvények alapján összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
6 b) ígérvények és biztosítási ajánlatok alapján összesített nominális kockázati kitettség
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
7 Díjbevétel
8 Megtérülések
9 Kárfizetés vagy garanciabeváltás
10 B) Az OECD Megállapodás 5a 2) pontja szerinti hivatalos támogatás (hivatalos finanszírozási támogatás) nyújtása (HUF és EUR):
11 Eszközök áttekintése
12 Források áttekintése
13 a) a hivatalosan támogatott kölcsönök nominális állományának értéke
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
14 b) mérleg alatti kötelezettségek összesen
- 01-01-20xx
- 31-12-20xx
15 Kamatbevételek
16 Éves eredmény vagy veszteség

V. Feltételes kötelezettségvállalások

A B C
1 Tüntesse fel azokat az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenységeit, amelyekből feltételes kötelezettségvállalás jelentkezhet

VI. A környezeti kockázatok értékelése

A B C
1 Környezeti kockázatok
2 a) az A Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség értéke (HUF és EUR)
3 b) a B Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség értéke (HUF és EUR)
4 Hogyan kerülnek figyelembe vételre az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenységükben azok a környezeti kockázatok, amelyek egyéb jelentős kockázatokat okozhatnak?

  Vissza az oldal tetejére