A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységekre és eljárásokra terjed ki.

(2) *  A rendelet szabályait a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre vonatkozó hatósági tevékenységekre és eljárásokra kell alkalmazni.

2. A közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok

2. § (1) *  A közvetítőnek és a kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a hulladékgazdálkodási hatósághoz kell benyújtania.

(2) *  A közvetítő és a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltése útján nyújtja be. A formanyomtatványt a hulladékgazdálkodási hatóság a honlapján, a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a kormányzati portálon teszi közzé.

(3) * 

3. § (1) A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:

a) a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

b) a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);

c) *  a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;

d) a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

e) *  nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

f) *  a saját nevében eljáró kereskedő esetén a magyarországi telephelyre kiadott KTJ-azonosítóját;

g) *  a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet.

(2) *  Ha a kérelmező által benyújtott kérelem nem felel meg a Ht.-ben foglaltaknak, vagy a kérelmező a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlásra előírt határidőn belül nem teljesíti, a hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja.

4. § (1) *  A nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról szóló döntését a hulladékgazdálkodási hatóság 8 napon belül közli.

(2) A közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

(3) *  A hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.

5. § (1) *  A közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A bejelentés alapján a változást a hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül átvezeti.

(2) *  A közvetítő, a kereskedő tevékenysége folytatásának megszüntetését – a tevékenység megszüntetésének bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentenie. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a közvetítőt, kereskedőt a nyilvántartásból törli.

(3) Ha a közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vett tevékenységét 5 évet követően is folytatni kívánja, a nyilvántartásba vétel hatályának lejárta előtt legalább 30 nappal új nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet kell benyújtania.

(4) *  Ha a hulladékgazdálkodási hatóság tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vett közvetítő, kereskedő jogutód nélkül megszűnt, a kereskedőt, a közvetítőt a nyilvántartásból hivatalból törli.

(5) *  A közvetítőnek, a kereskedőnek a hulladékgazdálkodási tevékenységének tervezett módosítását, valamint az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységének megszüntetését az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány útján kell bejelentenie.

(6) A közvetítő, a kereskedő a korábban nyilvántartott hulladékgazdálkodási tevékenységéhez képest módosított tevékenységét az új adatok nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

3. A hulladék gyűjtésének, szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére, valamint a hulladékszállítás nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok * 

6. § * 

7. § (1) A gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: * 

a) *  a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), környezetvédelmi területi jelét (a továbbiakban: KTJ-azonosító), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát, egyéni vállalkozó esetén, ha van, a vállalkozói igazolvány számát;

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;

c) *  a gyűjtésbe, szállításba, közvetítésbe, kereskedelembe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);

d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

e) *  a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

f) *  a hulladék gyűjtéséhez, szállításához, közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek, valamint tárolás esetén a hulladéktároló hely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz, közvetítéshez, kereskedelemhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát, a szállítójármű szállítási kapacitását;

g) *  a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, az üzemi gyűjtőhely gyűjtési kapacitását (ha van), a telepengedély vagy a telep létesítésének bejelentése számát;

h) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

i) *  a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet;

j) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

k) *  gyűjtési, szállítási tevékenység engedélyezése esetén:

ka) a gyűjtési, szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát,

kb) a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;

l) *  a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek (amelynek) nevében eljárva kíván közvetítői vagy megbízás alapján kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;

m) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén a közvetítési, a kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

p) *  a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt, ha a gyűjtő vagy a kereskedő a hulladékot a telephelyén elhelyezi;

q) *  a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

(1a) *  Több hulladékgazdálkodási hatóság illetékességi területét érintő gyűjtési, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a következőket kell tartalmaznia: * 

a) *  az adott telephelyen végzett kezelési tevékenységet engedélyező hulladékgazdálkodási hatóság megnevezését, az engedély számát (ha van), valamennyi telephelyének címét és KTJ-azonosítóját, a kérelmező KÜJ-azonosítóját, és a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, vagy

b) *  az adott telephelyen végezni kívánt kezelési tevékenység engedélyezése ügyében a benyújtott kérelem alapján eljáró hulladékgazdálkodási hatóság megnevezését és az engedélykérelem iktatószámát, valamint a telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység pontos megnevezését, ha a hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem elbírálása folyamatban van.

(2) *  Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

a) *  a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,

b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,

c) *  az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

(3) *  A közvetítésre, kereskedelemre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követően a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyes adatait felveszi a közvetítők, kereskedők nyilvántartásába.

7/A. § *  (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti

a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve,

b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője,

c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint

d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet.

(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)–d), g), i)–k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia,

b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság részére történő megérkezését követően végezhető,

c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot,

d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba kizárólag a bejelentő nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a bejelentés időpontját veszi fel,

e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést,

f) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell alkalmazni,

g) *  a nyilvántartásba vétel elintézése – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása és a kérelem személyesen történő benyújtása esetén – automatikus döntéshozatali eljárásban történik.

(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt.

(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból törlését.

(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő hulladékokat – a települési hulladék kivételével – engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar Honvédség saját, másik telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A veszélyes hulladékok szállítása során a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás határozza meg.

(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve szennyvíztisztítás során képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett telephely nyilvántartásának tartalmaznia kell.

(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen elhagyott, és a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő úttisztításból származó hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja.

(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes hulladékot az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre jogosulthoz szállíthatja vagy engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni.

(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell akadályozni a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

4. A kezelés engedélyezésére vonatkozó szabályok

8. § * 

9. § (1) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) *  a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát;

b) *  a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia részletes leírását;

c) *  a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve);

d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;

e) *  a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt kezelési technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;

f) *  a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;

g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:

ga) *  a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelés helyszínén képződő csurgalék-, illetve csapadékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,

gb) *  a kezelés során képződött anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,

gc) a kezelés anyagmérlegét,

gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,

ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;

i) *  a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg;

j) *  a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet; szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);

k) *  a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt;

l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

m) *  nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) *  nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

(1a) *  Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet, akkor a kérelemben az adott előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó megfelelő ’E’ azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek nem teljes listáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;

b) *  a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);

c) *  az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;

e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;

f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;

g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint

h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat;

i) *  a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő ’E’ azonosító kódot.

(3) Ha az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható.

(4) *  A miniszteri rendelet 1. mellékletében meghatározott D12 ártalmatlanítási művelet végzésére hulladékgazdálkodási engedély kizárólag akkor adható, ha a hulladék kezelése a rendelkezésre álló kezelési kapacitás vagy elérhető technológia hiánya miatt nem lehetséges.

10. § A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

5. Nyilatkozat a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

11. § *  A nyilvántartásba vétel, a hulladékgazdálkodási engedély kérelmezője és a kérelmező gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik:

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,

b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,

c) *  a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét véglegesen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;

d) *  bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a vármegyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

6. * 

12–13. § * 

7. Az engedélyezésre vonatkozó közös szabályok

14. § (1) *  Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

(2) *  Az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

(3) *  A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt megadja vagy módosítja, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.

(4) *  A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély vagy a módosítás iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg.

(5) *  Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

(6) *  A hulladékgazdálkodási hatóság a szakhatóság megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja a szakhatóság rendelkezésére.

14/A. § *  (1) A gyűjtésre, a szállításra, a közvetítésre, a kereskedelemre, az előkezelésre, a hasznosításra, illetve az ártalmatlanításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

(2) Tárolásra önálló hulladékgazdálkodási engedély nem adható. A tárolásra vonatkozó kérelmet annak a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a részeként kell benyújtani, amelynek elvégzése érdekében a kérelmező a hulladékot tárolni kívánja.

15. § (1) *  A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) *  megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) *  A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

(3) *  A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

8. *  A hulladéklerakás engedélyezésével kapcsolatos egyes eljárási rendelkezések

15/A. § *  (1) A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – az alábbiakat is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó kategóriáját;

b) a hulladéklerakó, illetve az egyes medencék befogadóképességét;

c) a hulladéklerakóban lerakható hulladék

ca) a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti megnevezését és azonosító kódját,

cb) összes mennyiségét, valamint – ahol a hulladéklerakás technológiája szempontjából indokolt – az egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségét;

d) a hulladéklerakó műszaki védelmi rendszerének, a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló építményeknek és berendezéseknek a leírását;

e) a hulladék átvételére és a lerakás technológiájára vonatkozó követelményeket;

f) az üzemeltetési terv jóváhagyását;

g) a hulladéklerakó monitoringjára vonatkozó követelményeket, beleértve a különböző mintákban vizsgálandó összetevők körét is;

h) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását;

i) települési hulladék lerakása esetén a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentését szolgáló előírásokat.

(2) *  A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását engedélyező határozatban a hulladékgazdálkodási hatóság előírja a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelményeket. A határozatnak – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – a következőket is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos technológiai követelményeket,

b) a rekultiváció műszaki kivitelezésének a követelményeit,

c) a rekultivációhoz felhasználható anyagok megnevezését és mennyiségét,

d) a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével meghatározott utógondozási időszakot,

e) az üzemeltető megnevezését az utógondozási időszakban.

8/A. *  A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága

15/B. § *  A hulladékgazdálkodási hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot és a szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

9. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17. § *  Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A nyilvántartásba vételhez kötött közvetítési és kereskedelmi tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő
Bejelentés

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT KÖZVETÍTÉS/KERESKEDELEM BEJELENTÉSE
Nyilvántartásba-
vétel hosszabbítás:
Mellékletek:
Módosítás □ db
Törlés
Közvetítés Kereskedelem
Gazdálkodó szervezet:
Neve:
KÜJ-azonosító: KSH-statisztikai számjel:
□□□□□□□□□ □□□□□□□□-□□□□-□□□
Székhely:
........................................................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: □□□□
......................................................................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................................................. .......................
utca, út, tér házszám (vagy helyrajzi szám)
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
Telephely:
KTJ-azonosító:
Cím:
........................................................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: □□□□
......................................................................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................................................. .......................
utca, út, tér házszám (vagy helyrajzi szám)
Adatszolgáltatás formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/internet):
□ (N/S/I)
A tevékenységre vonatkozó információk:
1. Az érintett hulladék
– hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
– típus szerinti elnevezése:
– jellege:
– mennyisége:
2. A tevékenység részletes leírása:
3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése:
A bejelentésért felelős:
Neve: Beosztása:
Telefonszám: Faxszám: E-mail:
A kitöltés dátuma: □□□□. □□. □□.
P. H.
...........................................
cégszerű aláírás

1/A. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő
Bejelentés

Nyilvántartásba-vétel
hosszabbítás:

Módosítás

Törlés
A NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELHEZ KÖTÖTT HULLADÉKSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSEMellékletek:
□ db
Gazdálkodó szervezet:
Neve:
KÜJ-azonosító:
□□□□□□□□□
KSH-statisztikai számjel:
□□□□□□□□-□□□□-□□□
Székhely:
................................................................................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: □□□□
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)
Cégjegyzékszám: □□.□□.□□□□□□
Adószám: □□□□□□□□.□.□□
Telephely:
KTJ-azonosító:
Cím:
................................................................................................................................................................................................................
város, község
Irányítószám: □□□□
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
utca, út, tér; házszám (vagy helyrajzi szám)
A tevékenységre vonatkozó információk:
1. Az érintett hulladék
– hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja:
– típus szerinti elnevezése:
– jellege:
– mennyisége:
2. A tevékenység részletes leírása:
3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése: (vármegye megnevezése vagy országos)
A bejelentésért felelős:
Neve: Beosztása:
Telefonszám: Faxszám: E-mail:
A kitöltés dátuma: □□□□. □□. □□.
P. H.
.....................................
cégszerű aláírás

2. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai

Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya valamilyen hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet, az engedély kérelemben az adott előkészítő műveletet a következő azonosító kódok legalább egyikével kell jelölni (több előkészítő művelet esetében valamennyi azonosító kódot meg kell adni):

1. Biológiai előkezelés, átalakítás:

a) E01 – 01 fertőtlenítés;

b) E01 – 02 biológiai bontás;

c) E01 – 03 biológiai feltárás;

d) E01 – 99 egyéb.

2. Fizikai előkezelés, átalakítás:

a) E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

b) E02 – 02 szűrés;

c) E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

d) E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

e) E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

f) E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

g) E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás;

h) E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

i) E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

j) E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;

k) E02 – 11 kondicionálás;

l) E02 – 12 szárítás;

m) E02 – 13 szitálás, rostálás;

n) E02 – 14 fertőtlenítés;

o) E02 – 15 mosás (vízzel);

p) E02 – 16 keverés;

q) E02 – 17 mechanikai tisztítás;

r) E02 – 99 egyéb.

3. Kémiai előkezelés, átalakítás:

a) E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;

b) E03 – 02 oldószeres feltárás;

c) E03 – 03 elektrolízis;

d) E03 – 04 oxidáció, redukció;

e) E03 – 05 kicsapás;

f) E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);

g) E03 – 07 dehalogénezés, hidrogénezés;

h) E03 – 08 fertőtlenítés;

i) E03 – 09 mosás;

j) E03 – 99 egyéb.

4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:

a) E04 – 01 desztillálás;

b) E04 – 02 szűrés;

c) E04 – 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

d) E04 – 04 mosás;

e) E04 – 05 kondicionálás;

f) E04 – 06 töményítés, bepárlás;

g) E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;

h) E04 – 08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;

i) E04 – 09 szárítás;

j) E04 – 10 hígítás;

k) E04 – 11 homogenizálás;

l) E04 – 12 felitatás;

m) E04 – 13 fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);

n) E04 – 99 egyéb.