A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2013. (II. 19.) NGM rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  (1) *  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 35/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott célra az állam az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) szervezésében zártkörűen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt (a továbbiakban: államkötvény) hoz forgalomba.

(2) Az államkötvény 50 000 euró névértékű államkötvényekből álló sorozatként kerül forgalomba hozatalra.

(3) *  Az államkötvényből egy naptári évben négy - naptári negyedévenként egy - sorozat kerül forgalomba hozatalra.

2. § (1) Az államkötvény sorozatai névérték alatt kerülnek forgalomba hozatalra, a forgalomba hozatali árfolyam kiszámításához alkalmazott kamatlábat az ÁKK Zrt. az adott sorozat forgalomba hozatalának megkezdése alkalmával állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kamatláb meghatározásának időpontja az adott sorozat forgalomba hozatalának megkezdését megelőző 8. munkanapon londoni idő szerint 11 óra. Munkanap alatt olyan napot kell érteni, amikor Londonban és Budapesten a bankok a szokásos üzletkötés céljából nyitva tartanak.

(3) *  A Harmtv. 35/A. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti másodpiaci hozamnak a Bloomberg Finance L.P. által működtetett információs rendszer „Bloomberg Generic Price”-ot megjelenítő oldalán megjelenítésre kerülő eladási hozamok (2) bekezdés szerinti munkanapot megelőző 15 kereskedési napos időszakra vonatkozó számtani átlaga tekintendő.

(4) *  Az államkötvény adott sorozatának a futamideje a forgalomba hozatal megkezdése szerinti naptári negyedév utolsó hónapjának 27. napjától számított ötödik év számánál fogva megfelelő naptári negyedéve utolsó hónapjának 27. napjáig terjed.

3. § (1) *  Az államkötvény forgalomba hozatala a Harmtv. 35/A. § (2) bekezdése szerinti vállalkozások (a továbbiakban: vállalkozások) számára történik. Az államkötvény a forgalomba hozatal megkezdése szerinti naptári negyedév utolsó munkanapjáig terjedő forgalomba hozatali időszakon belül kerül forgalomba hozatalra, azzal, hogy a vállalkozások egy adott naptári hónapon belül legfeljebb kettő, az ÁKK Zrt. által előzetesen meghatározott forgalomba hozatali napra vonatkozóan jogosultak vételi nyilatkozatot tenni.

(2) Az ÁKK az államkötvény forgalomba hozatalához nem vesz igénybe befektetési szolgáltatót.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  (1) E rendelet szabályait a 2016. évben a (2)-(3) bekezdés szerinti eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Az államkötvény 2016. január 13-án kibocsátott sorozatának forgalomba hozatalát az ÁKK Zrt. 2016. február 25. napján lezárja.

(3) Az államkötvényből 2016. március 9. napján új sorozat kerül forgalomba hozatalra oly módon, hogy a vállalkozások ezen sorozatra a forgalomba hozatal megkezdése szerinti naptári negyedév utolsó munkanapjáig terjedő időszakon belül tehetnek vételi nyilatkozatot az ÁKK Zrt. által előzetesen meghatározott kettő forgalomba hozatali napra vonatkozóan.