A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2013. (IX. 16.) HM rendelet

a ruházati ellátásról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdésének 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  árjegyzék: a ruházati szakterület gazdálkodási körébe tartozó szakanyagok felsorolását, valamint azok gazdálkodási egységárait tartalmazó szakutasítás, mely évente kerül kiadásra;

2. egyenruházat: a Magyar Honvédséghez (a továbbiakban: Honvédség) való tartozást kifejező, a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és az igénybevételi kívánalmaknak megfelelő rendszeresített katonai öltözet;

3. egyenruházati ellátás: a ruházati illetmény terhére megvalósuló természetbeni, térítésmentes ellátás és pénzbeli juttatás;

4. *  egyenruházat tényleges biztosítása: a honvédségi szervezet ruházati raktárából megvalósuló, egyenruházati ellátás;

5. * 

6. honvédelem érdekében munkát végző katona: az a nyugállományú katona, aki a toborzás, a katonai igazgatási feladatok, a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes teendők, a katonai hagyományápolás, a honvédelmi nevelés és oktatás, valamint a nyugállományú katonák civil szervezetei működésének szervezése területén tevékenységet végez;

7. * 

8. igényjogosult: a rendelet értelmében ruházati ellátásra jogosult személy;

9. *  Katonai Ruházati Ellátó Pont: a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja, valamint a nyugállományú katona egyenruházati ellátását végző szervezeti elem;

10. logisztikai utaltsági rend: a honvédelmi szervezetek feladatainak végrehajtásához szükséges logisztikai eszközök, anyagok, készletek, valamint egyéb szolgáltatások biztosítása érdekében az ellátást végző – ellátó – és az ellátott – utalt – honvédelmi szervezetek között gazdaságossági, célszerűségi szempontok alapján kialakított kapcsolatrendszer;

10a. *  Méretes Szabóság: a tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő főtisztek, továbbá a nyugállományú tábornokok egyenruházati cikkeinek mérték utáni készítését végző szervezeti elem;

11. norma: a költségvetési év ruházati illetményeinek összegét, az annak terhére kifizethető pénzbeli juttatásokat, a kifizetés és az elszámolás rendjét, valamint az egyenruházat tényleges biztosításával való ellátás alapjául szolgáló illetménynormák jogcím- és normatív adatait tartalmazó HM utasítás, melyet a honvédelemért felelős miniszter évente ad ki;

12. *  Öltözködési Szabályzat: az egyenruházat viselésére vonatkozó szabályokat meghatározó, a honvédelemért felelős miniszter által kiadott rendelet;

13. ruházati illetmény: 1 fő igényjogosult egyenruházati ellátásának összege;

14. *  ruházati szakterület: a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végző szervezeti elem;

15. *  ruházati szolgáltatás: mérték utáni ruházat készítése, ékítmények hímzése, textiltisztítás, lábbeli fertőtlenítés, hadfelszerelési cikkek javítása, karbantartása;

16. ruházati utalványfüzet: a ruházati illetmények keretösszegének nyilvántartására, egyenruházat átvételére, megrendelésére és pénzbeli juttatások bejegyzésére szolgáló szigorú számadásköteles nyomtatvány;

17. szakmai főnök: a ruházati ellátásért felelős honvédelmi szervezet logisztikai főnöke, hadtápfőnöke vagy logisztikai gazdasági vezetője;

18. szolgáltató: az igényjogosult részére ruházati szolgáltatást végző, a Honvédséggel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás.

2. A honvédelmi szervezet vezetője és az igényjogosult általános kötelezettségei és felelőssége * 

2. § (1) *  A honvédelmi szervezet vezetője

a) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett honvédelmi szervezet állományába tartozó igényjogosult megismerje a ruházati ellátás alapvető szabályait,

b) a ruházati utalványfüzettel rendelkezők esetében folyamatosan ellenőrzi vagy ellenőrizteti a ruházati illetmény rendeltetés szerinti felhasználását és az utalványfüzetek évenkénti kiadási sorrendben való igénybe vételét, valamint

c) az egyenruházat tényleges biztosításával ellátottak esetében

ca) szabályozza a kiadott szakanyagok tárolásának rendjét,

cb) biztosítja az egyenruházat megőrzésének feltételeit,

cc) rendszeresen, de legalább kéthavonta ellenőrzi vagy ellenőrizteti az egyenruházat meglétét és annak állapotát.

(2) Az igényjogosult

a) felelős a pénzbeli juttatások szabályszerű felhasználásáért,

b) *  – ha az egyenruházat tényleges biztosításával történik az ellátása – felelős a ruházati szakanyagok jogosultság keletkezését követő átvételéért, továbbá a mérethelyesség soron kívüli ellenőrzéséért,

c) amennyiben ruházati utalványfüzet kibocsátásával valósul meg az ellátása,

ca) *  felelős a ruházati utalványfüzet jogosultságának időszakában történő átvételéért, annak megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért, a bejegyzések ellenőrzéséért, az utalványszelvények aláírásával történő érvényesítéséért, valamint a Katonai Ruházati Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból történt anyagátvételeket igazoló pénztárbizonylatok a ruházati utalványfüzet keretösszegének felhasználásáig való megőrzéséért,

cb) *  köteles a ruházati utalványfüzetek igénybevételével egyenruházatát a Katonai Ruházati Ellátó Pontból, a Méretes Szabóságból, illetve a szolgáltatótól személyesen beszerezni,

cc) köteles a ruházati utalványfüzeteket a kiadásuk sorrendjében felhasználni,

cd) *  köteles a ruházati utalványfüzet elvesztését és az előtalálását haladéktalanul bejelenteni, és

ce) *  köteles az érvényességi időt vesztett, vagy a keretmaradvánnyal nem rendelkező ruházati utalványfüzetet a ruházati szakterület részére leadni.

2/A. *  A ruházati illetmények tervezése, felhasználása és elszámolása

2/A. § *  (1) A ruházati illetmények tervezésének, felszámításának alapja a norma, amelyet a honvédelemért felelős miniszter évente határoz meg.

(2) A felszámítható jogcímek alapadatait a norma tartalmazza.

(3) A ruházati illetményt felszámítani a békében rendszeresített létszámadatok, az állománytáblában, munkaköri jegyzékben rögzített munkaköri azonosító kód vonzatú tényleges beosztások, valamint az egyéb felszámítható jogcímek igazolt tényleges számadatai után lehet.

(4) A felszámítási kimutatás a jogcím szerinti ruházati illetmény és a létszám alapadat együttes szorzata, amely a következő év szükségletét határozza meg.

2/B. § *  (1) A Honvédség összesített ruházati felszámítási kimutatása a Honvédség ruházati szakterületének a következő költségvetési évre vonatkozó központi és nemzetközi költségvetési erőforrás tervének az alapokmánya.

(2) A honvédelmi szervezet az éves megrendeléseket a felszámítási kimutatással összhangban, az abban szereplő felszámítási jogcímek pénzösszege alapján, a ruházati termékek és a rendszeresített nyomtatványok egységárait megállapító szakutasítás figyelembevételével készíti el.

2/C. § *  A beszerzési eljárások tervezésének előkészítésekor elemezni kell az előző költségvetési év főbb adatait, a kitűzött célokat, a gazdálkodás tapasztalatait, a meglévő ruházati készletek mennyiségét, minőségét, a tervezett költségvetési előirányzatokat, valamint a ruházati ellátással és szolgáltatással kapcsolatos követelményeket és ezek együttes hatását a beszerzésekre.

3. Az egyenruházati ellátásra jogosultak köre, a ruházati illetmények és az ellátás rendszere

3. § *  Az igényjogosultak egyenruházati ellátása

a) próbaidős,

b) alapfelszerelési,

c) utánpótlási, valamint

d) kiegészítő

ruházati illetmények terhére valósul meg.

4. § (1) *  A próbaidős ruházati illetmény egyszeri alkalommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosult az állományba vételekor kikötött próbaidő alatt rendelkezzen az alapkiképzés végrehajtásához szükséges minimális egyenruházattal, amelynek biztosítása természetbeni ellátás keretében történik.

(2) *  Próbaidős természetbeni ruházati ellátásra jogosult:

a) a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti, valamint a legénységi állomány tagja a próbaidő alatt, valamint

b) a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az alapfelkészítés ideje alatt.

5. § (1) Az alapfelszerelési ruházati illetmény egyszeri alkalommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy az igényjogosult a próbaidejének leteltét követően rendelkezzen mindazon egyenruházattal, ami a szolgálati feladata ellátásához szükséges. Az alapfelszerelési ellátmány magában foglalja a próbaidős ruházati illetménybe tartozó ellátmányt is.

(2) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult a próbaidő leteltét követően

a) a hivatásos állomány tagja az állományba vétel napjától december 31-ig,

b) a szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja az állományba vétel napjától számított 12 hónapig,

c) a legénységi állomány tagja az állományba vétel napjától számított 12 hónapig,

d) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony létesítésének napjától számított 12 hónapig,

e) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítésének napjától számított 12 hónapig, valamint

f) *  az önkéntes tartalékos (a továbbiakban: ÖT) katona a beosztásra történő felkészítés megkezdésének napjától számított, tényleges szolgálatteljesítésben eltöltött 12 hónapig.

(3) *  A szolgálati viszony megszűnését követően állományba visszavett hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt alapfelszerelési ruházati illetményre a visszavétel napjától – próbaidő kikötése esetén annak leteltét követően – jogosult.

6. § (1) *  Az utánpótlási ruházati illetmény az alapfelszerelési ruházati illetményre való jogosultságot követő évtől, évente járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult elhasználódott egyenruházatának pótlását.

(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult

a) a tábornok a kinevezését követő év január 1-jétől naptári évenként,

b) a hivatásos állomány tagja az állományba vételét követő év január 1-jétől naptári évenként,

c) a szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja az állományba vételét követő 13. hónap első napjától szerződéses évenként,

d) a legénységi állomány tagja az állományba vételét követő 13. hónap első napjától szerződéses évenként,

e) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony létesítését követő 13. hónap első napjától évenként,

f) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését követő 13. hónap első napjától, valamint

g) *  az ÖT katona a tényleges szolgálatteljesítésben eltöltött 12 hónapot követően.

(3) * 

7. § (1) A kiegészítő ruházati illetmény a (2) bekezdésben meghatározott esetekben járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult részére a beosztásából adódó feladatok ellátásához szükséges, az alap- és utánpótlási ellátmányba nem tartozó egyenruházati termékeket, valamint rendfokozatának változása esetén az átszereléshez szükséges egyenruházati termékeket.

(2) Kiegészítő ruházati illetményre jogosult

a) az ezredes dandártábornoki kinevezésekor,

b) az őrmester és a törzsőrmester tisztté, a főtörzsőrmester zászlóssá vagy tisztté történő előléptetésekor,

c) *  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 57. § (1) bekezdése alapján a magasabb rendfokozatba

ca) kinevezett ezredes,

cb) előléptetett főtörzsőrmester,

d) az a dandártábornok vagy zászlós, aki részére a Hjt. 57. § (1) bekezdése alapján alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg,

e) a honvédelem érdekében munkát végző katona,

f) a protokolláris feladatokban résztvevő, belső rendelkezésben meghatározott állomány,

g) a katonazenekarok hivatásos és szerződéses állománya,

h) az MH nemzeti honvéd díszegységének díszelgő öltözetet viselő hivatásos és szerződéses állománya,

i) a repülőhajózó fegyvernemi azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő tiszt és altiszt, valamint

j) *  a Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevő hivatásos és szerződéses állomány, valamint ÖT katona,

k) *  a légiutas-kísérési feladatokban részt vevő hivatásos és szerződéses állomány és

l) *  a repülőszerelő fegyvernemi azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt, illetve legénységi állomány.

8. § (1) Az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja és a 7. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti esetekben az egyenruházati illetmény biztosítása a ruházati utalványfüzetek időszakos kibocsátásával, minden más esetben pedig az egyenruházat tényleges biztosításával valósul meg.

(2) Az alapfelszerelési és a kiegészítő ruházati illetménybe tartozó ellátmány összetételét és mennyiségét az 1–2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Nem jár utánpótlási ruházati illetmény

a) a Hjt. 46. § (1) bekezdés g), j), m)–o) és t) pontjában meghatározott esetek időtartamára,

b) a Hjt. 46. § (1) bekezdés f), h), i), k), l) és p)–s) pontjában meghatározott esetek időtartamára, amennyiben az állomány tagját nem vezénylik szolgálati feladat ellátására,

c) a Hjt. 93. § (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott esetek időtartamára,

d) a szolgálati viszony szüneteltetésének időtartamára,

e) az egy éven belül 30 napot meghaladó folyamatos illetmény nélküli szabadság időtartamára,

f) a szülési szabadság időtartamára és

g) a felmentési idő azon időtartamára, amelyre az igényjogosultat a szolgálatteljesítési kötelezettség alól mentesítették.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatti távollét időtartamát egész hónapokban kell számítani, minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti időtartamokra arányosított ruházati illetmény összegével az utánpótlási ruházati illetményt csökkenteni kell.

9/A. § * 

4. A ruházati utalványfüzet felhasználásával kapcsolatos szabályok

10. § (1) A ruházati utalványfüzet az igényjogosult nevére szól, az másra nem ruházható át és mással nem osztható meg.

(2) *  A Katonai Ruházati Ellátó Pontnál, a Méretes Szabóságnál és a szolgáltatónál fizetendő térítési díjakat az árjegyzék tartalmazza.

(3) A ruházati utalványfüzet használatakor a szolgálati viszony fennállását igazolni kell.

(4) Az átvett anyag vagy az igénybevett ruházati szolgáltatás ellenértéke az érvényes ruházati utalványfüzet utalványszelvényének kitöltésével és átadásával, valamint készpénzzel egyenlíthető ki.

(5) *  A teljesítés megtörténtét követően a ruházati utalványfüzet keretösszegének csökkentését a Katonai Ruházati Ellátó Pont, a Méretes Szabóság, a szolgáltató vagy a ruházati szakterület képviselője aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

(6) A ruházati utalványfüzet csak 100 forinton felüli, 5 vagy 10 forintra kerekített összegű anyagátvételre, ruházati szolgáltatás igénybevételére, valamint pénzbeli juttatások teljesítésre használható fel.

5. A ruházati utalványfüzetek típusai, érvényességi ideje, kiadásának, meghosszabbításának és előrehozásának rendje, az utalványfüzet elvesztése esetén követendő eljárás

11. § A ruházati utalványfüzetek típusai a következők:

a) alapfelszerelési,

b) tábornoki utánpótlási,

c) hivatásos utánpótlási,

d) szerződéses utánpótlási,

e) nyugdíjas, valamint

f) pót

utalványfüzet.

12. § (1) Az 5. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetekben alapfelszerelési ruházati illetmény folyósítása céljából alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve az állományba vételt követő próbaidő leteltétől számított 8. napig a jogosult részére kiadni.

(2) A 7. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben kiegészítő ruházati illetmény folyósítása céljából alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a kinevezéstől, az előléptetéstől vagy az alacsonyabb rendfokozat megállapításától számított 8. napig a jogosult részére kiadni.

13. § (1) *  A 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) hivatásos állományát kivéve – utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából tábornoki utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a norma közzétételétől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

(2) A 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a KNBSZ hivatásos állományát kivéve – utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a norma közzétételétől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

(3) A 6. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben utánpótlási ruházati illetmény folyósítása céljából szerződéses utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve a szerződéses szolgálat 2. évétől kezdődően, a szerződéses év fordulónapjától számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak végéig a jogosult részére kiadni.

14. § A 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben kiegészítő ruházati illetmény folyósítása céljából nyugdíjas ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve az engedélyezéstől számított 30. napig, de legkésőbb a jogosultsági időszak alatt kiadni, illetve átvenni.

15. § A pót ruházati utalványfüzetet az ellátási időszakra kiadott, illetménymaradvánnyal rendelkező érvényes ruházati utalványfüzet betelte esetén kell kiadni. A pót utalványfüzet csak az ellátási időszakra kiadott ruházati utalványfüzet folytatásaként, azzal együtt érvényes.

16. § Az alapfelszerelési illetmény összege 48 x 1, az utánpótlási illetmény összege 12 x 1 havi részre bontható. A jogosultságot hónapokra kerekítve, időarányosan kell megállapítani. Minden megkezdett hónapot egész hónapnak kell tekinteni.

17. § (1) *  Az alapfelszerelési és az utánpótlási ruházati utalványfüzet 6 évig, a nyugdíjas ruházati utalványfüzet a tárgyévet követő év december 31-ig, a pót ruházati utalványfüzet a betelt ruházati utalványfüzettel megegyező ideig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig érvényes.

(2) * 

(3) Az éves utánpótlási ruházati illetmény összege indokolt esetben előrehozható, a következő szabályok szerint:

a) *  az előrehozást a honvédelmi szervezet vezetője engedélyezheti;

b) előrehozni csak az éves utánpótlási ruházati illetmény teljes összegét lehet, melyet a következő évi utánpótlási ruházati utalványfüzetben kell az előrehozáskor hatályos utánpótlási illetmény összegére érvényesíteni;

c) előrehozott utánpótlási ruházati utalványfüzetből pénzbeli juttatás csak a következő évi norma közzétételét követően teljesíthető.

(4) *  A ruházati utalványfüzet elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését a károsultnak és az ellátó honvédelmi szervezetnek a ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti eleme felé együttesen írásban, haladéktalanul be kell jelentenie, amely intézkedik az utalványfüzet letiltása érdekében.

(5) *  A KNBSZ esetében az éves utánpótlási ruházati illetmény előrehozását és pénzbeli juttatás teljesítését a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében szabályozza.

6. A hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja egyenruházati ellátásra való jogosultságának megszűnésével, megszüntetésével összefüggő elszámolás rendje

18. § *  A 9. § (1) bekezdés szerinti egyenruházati ellátásra való jogosultság megszűnésének esetén a nem pénzbeli ellátásként biztosított ruházati illetmény azon részét, amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell előjegyezni, és a felhasználás sorrendjében évente kiadott, érvényes utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg-maradványából le kell vonni, amennyiben ez nem lehetséges, vissza kell téríttetni.

19. § (1) A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése esetén a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja ruházati illetmény keretösszegének maradványát az ellátásért felelős honvédségi szervezetnek legkésőbb az utolsó munkában töltött napon el kell számolnia.

(2) *  A ruházati illetményre való jogosultságot – a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig, a szolgálatban töltött hónapokra, időarányosan kell számítani. A keretösszeg maradványa esetén – függetlenül annak időpontjától – az igényjogosult részére kizárólag az utolsó szolgálatban töltött napon érvényben lévő, ruházati utalványfüzetek keretösszegének maradványai számolhatóak el.

(3) A szolgálati viszony megszűnése, megszüntetése esetén – a (6) és (7) bekezdés szerinti esetek kivételével – a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott keretösszeg-maradvány időarányos részét jövedelemként kell elszámolni és a jogosult részére kifizetni.

(4) Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja a ruházati illetményre való jogosultságot a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig túllépte, a túllépés összegét a munkáltató részére vissza kell térítenie.

(5) *  A nyugdíj előtti rendelkezési állomány esetén a hivatásos tiszt és altiszt ruházati illetmény keretösszegének maradványát az ellátásért felelős honvédségi szervezetnek legkésőbb a rendelkezési állomány kezdő napját megelőző munkanapon kell elszámolni.

(6) *  Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés e) pontja, a 62. § (1) bekezdés c) és e) pontja, (2) bekezdés a) pontja, a 68. § (1) bekezdés b), e)–g) és i)–m) pontja, valamint a 197. § (2) bekezdés alapján szűnt meg, részére a szolgálati viszony megszűnéséig, megszüntetéséig számítható, az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott keretösszeg-maradvány időarányos része nem fizethető ki.

(7) Amennyiben a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagjának szolgálati viszonya az alapfelszerelési illetményre való jogosultság kezdetétől számított 48 hónapon belül a (6) bekezdésben meghatározott okok miatt szűnik meg, számára – ruházati illetmény járandóságként – a tárgyidőszakra megállapított alapfelszerelési és utánpótlási illetmények együttes összegének a szolgálatban eltöltött időre járó hányadát kell elszámolni.

(8) Az elhunyt személyek egyenruházatára – a szolgálati időre való tekintet nélkül – az öröklési jog általános szabályai az irányadók. A ruházati illetmény elszámolása során a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbeli juttatást az örökös részére kell kifizetni, az illetménytúllépést pedig nem kell megtéríttetni.

(9) *  Az igényjogosult ruházati utalványfüzet terhére történő anyagátvételre a ruházati illetményének elszámolásáig jogosult.

6/A. *  A ruházati illetmény terhére történő ruházati ellátás

19/A. § *  (1) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány a köznapi és társasági ruházatát utalványfüzet terhére szerzi be a Katonai Ruházati Ellátó Ponton, Méretes Szabóságnál vagy a szolgáltatónál. A 15M gyakorló ruházattal és felszereléssel történő ellátás az alapfelszerelési ruházati illetmény terhére az egyenruházat tényleges biztosításával és a Katonai Ruházati Ellátó Ponton keresztül történik.

(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állomány az elhasználódott köznapi, társasági és 15 M gyakorló ruházat, valamint felszerelés pótlását a ruházati illetménye terhére szerzi be a Katonai Ruházati Ellátó Pontnál, Méretes Szabóságnál vagy a szolgáltatónál.

7. A honvédelem érdekében munkát végző katona ruházati ellátása

20. § (1) A honvédelem érdekében munkát végző katona kiegészítő egyenruházati ellátásban részesíthető.

(2) A kiegészítő egyenruházati ellátás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél kell bejelenteni.

(3) *  Az ellátás körébe a társasági ruházati cikkek vonhatók be.

(4) A biztosításra tervezett ruházati szakanyagok árjegyzék szerinti összegével megegyező ruházati illetmény nyugdíjas ruházati utalványfüzetben történő jóváírását a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv hajtja végre.

(5) A nyugdíjas ruházati utalványfüzet keretösszeg-maradványának kifizetése vagy következő évi ruházati utalványfüzetbe történő jóváírása nem engedélyezhető.

8. Az egyenruházat tényleges biztosításának szabályai

21. § *  (1) A természetbeni ellátásra jogosultat – a logisztikai utaltsági rendnek megfelelően – az ellátásért felelős ruházati szakterület a ruházati raktári készletéből látja el mérethelyes ruházattal.

(2) A hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt első ellátmányként a 15 M gyakorló ruházattal történő ellátását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.

(3) A legénységi állomány az elhasználódott ruházatának a cseréjét, utánpótlását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.

(4) A legénységi állomány tagja részére az alapfelszerelési ellátmányt az alapkiképzés megkezdésekor a kiképzést végrehajtó honvédségi szervezet biztosítja. Az így kiadott alapellátmány az alapkiképzés befejezését követő beosztásba helyezés során is a legénységi állomány egyenruházati ellátását képezi.

(5) A természetben ellátott részére – ha az elhelyezése nem otthonában valósul meg – a 4. mellékletben meghatározott változatok szerinti ágyfelszerelést kell biztosítani. Az ágynemű rendszeres cseréjéről és tisztításáról az ellátásért felelős ruházati szakterületnek kell gondoskodnia.

(6) Az állomány honvédelmi szervezetek közötti áthelyezése, vagy vezénylése során az alapfelszerelési ellátmányát a számviteli előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős honvédelmi szervezetek között át kell csoportosítani.

(7) Az igényjogosult részére természetbeni ellátás keretében biztosított egyenruházati szakanyagokról az ellátásért felelős ruházati szakterület méret szerinti operatív nyilvántartást vezet.

(8) Az ÖT állomány ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre.

(9) Ha az ÖT állomány beosztásra történő felkészítésének és tényleges szolgálatteljesítésének helyszíne nem egyezik meg, a részére biztosított teljes önkéntes tartalékos alapfelszerelést mérethelyesen át kell adni.

(10) A honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt ruházatának biztosítását az ellátásért felelős ruházati szakterület hajtja végre. A honvéd tisztjelölt, altiszt-jelölt jogviszony megszűnését követően hivatásos vagy szerződéses állományba vett, felavatott tiszt, altiszt részére, az állományba vételt megelőzően – szakmai végzettségének megfelelően, első beosztásától függően, a haderőnemi és fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve – az önálló szervnek tiszti, altiszti alapfelszerelést kell kiadni, valamint az alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben alapfelszerelési ruházati illetményt kell hitelesíteni a tárgyévi norma alapján.

(11) A természetben ellátottól a jogviszonyának megszűnésével egyidejűleg a kiadott egyenruházatot azonnali hatállyal be kell vonni.

(12) *  Közjogi méltóságok, politikai felsővezetők, közigazgatási államtitkárok, helyettes államtitkárok, illetve a természetbeni ellátásra jogosultak részére kiadott ruházati szakanyagok egyedi elbírálás alapján a Honvéd Vezérkar főnöke által kijelölt vezető engedélyével saját tulajdonba adhatók.

9. * 

22. § * 

10. Az egyenruházat viselésére nem kötelezettek ellátása

23. § (1) A hivatásos és szerződéses állomány egyenruházat viselésére nem kötelezett tagja részére – a KNBSZ hivatásos állományát kivéve – a keretösszegre érvényesítve utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell kiadni.

(2) *  A KNBSZ hivatásos állományának öltözete egyenruházatból és polgári ruházatból áll, amelynek biztosítása utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadása nélkül valósul meg.

(3) A KNBSZ hivatásos állománya a tárgyévi ruházati utánpótlási illetmény és a (4) bekezdés szerinti differenciált kiegészítő illetmény összegével megegyező pénzbeli juttatásra jogosult.

(4) A KNBSZ főigazgatója a KNBSZ szakmai, támogatási, együttműködési, biztonságvédelmi és kapcsolattartási feladatokban résztvevő hivatásos állománya részére további, az utánpótlási illetmény 60%-ig terjedő differenciált kiegészítő illetményt biztosíthat.

(5) *  A KNBSZ-hez vezényelt tiszt, altiszt az utánpótlási ruházati utalványfüzetben biztosított ruházati illetményre az átvezénylés időpontjáig jogosult.

11. A pénzbeli kifizetések rendje

24. § *  A pénzbeli kifizetésekre való jogosultságot, valamint annak összegét a tárgyévi norma határozza meg.

12. A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben részt vevők ruházati ellátása

25. § (1) *  A Magyarország határain kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató műveletekben (a továbbiakban: missziós feladat) részt vevő hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti, valamint a legénységi szerződéses állomány tagja a 3. mellékletben meghatározott ruházattal és felszereléssel kerül ellátásra.

(2) *  Ha a missziós feladat megkezdése előtt a hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja nem rendelkezik a ruházati szakanyagok átvételéhez elegendő ruházati illetménnyel, akkor kérelmeznie kell a tárgyévet követő év utánpótlási ruházati illetményének a 17. § (3) bekezdése szerinti előrehozását.

(3) A missziós feladat jellegéből következően a személyi felszerelést egyéb feladatfüggő, specifikus kiegészítő felszereléssel kell bővíteni.

(4) *  A műveleti területen elhasználódott, megsemmisült ruházati szakanyagok utánpótlása a missziós feladatot ellátó kontingens állomáshelyén kialakított raktári készletekből történik.

(5) A missziós feladat befejezését követően a hivatásos és szerződéses állomány tagjától a tényleges egyenruházati biztosítás során kiadott szakanyagokat a tulajdonába kerülő cikkek kivételével azonnali hatállyal be kell vonni.

(6) A hivatásos és szerződéses állomány azon tagjának, aki a vezénylés befejezésétől számított egy éven belül újból beosztásba kerül valamely kontingensbe, a tulajdonba kerülő cikkek ismételten nem adhatóak ki.

(7) A kontingens felállítása érdekében létrehozott készenléti alegység személyi állománya részére kiadott ruházati szakanyagok tulajdonba adására csak tényleges alkalmazás esetén, annak befejeztével kerülhet sor.

13. A kártérítési felelősségre vonatkozó szabályok

26. § Az egyenruházat megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését a természetben ellátott személynek haladéktalanul jelentenie kell a szolgálati elöljáró részére. Az ellátásért felelős ruházati szolgálatnak a természetben ellátott egyenruházatában keletkezett hiányokat a kártérítési eljárás megkezdésével egyidejűleg azonnal pótolnia kell.

14. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § * 

29–30. § * 

31. § *  E rendeletnek a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2020. (X. 14.) HM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2015. évi és azt követő ruházati illetményeket tartalmazó utalványfüzetek vonatkozásában kell alkalmazni.

1. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez * 

1. AZ ALAPFELSZERELÉSI RUHÁZATI ILLETMÉNYBE TARTOZÓ ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

1.1. Köznapi, társasági és hallgatói díszruházat

A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Mérték- Hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány tagja részére Honvéd
2 egység Általános Ejtőernyős Repülőszerelő Légierős Hadihajós tisztjelölt
3 Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi.
4 Köznapi Bocskai-sapka szerelve db 1 1
5 Köznapi sapka db 1 1 1 1 1 1
6 Sötétkék köznapi sapka db 1 1 1 1 1 1
7 Hadihajós köznapi tányérsapka szerelve db 1
8 Társasági Bocskai-sapka szerelve db 1 1
9 Sötétkék tányérsapka szerelve db 1 1
10 Hadihajós társasági tányérsapka szerelve db 1
11 Női kalap szerelve db 1 1
12 Fekete női kalap szerelve db 1 1 1 1 1
13 Nyaksál db 1 1
14 Fekete nyaksál db 1 1 1
15 Női nyaksál db 1 1
16 Női fekete nyaksál db 1 1 1
17 Köznapi zubbony db 1 1 1
18 Sötétkék köznapi zubbony db 1 1 1
19 Köznapi pantalló db 2 2 1
20 Sötétkék köznapi pantalló db 2 2 2
21 Köznapi női zubbony db 1 1 1
22 Sötétkék köznapi női zubbony db 1 1 1
23 Köznapi női szoknya db 1 1 1
24 Sötétkék köznapi női szoknya db 1 1 1
25 Köznapi női pantalló db 1 1 1
26 Sötétkék női köznapi pantalló db 1 1 1
27 Társasági zubbony db 1 1
28 Sötétkék társasági zubbony db 1 1
29 Hadihajós társasági zubbony db 1
30 Fekete társasági pantalló db 1 1 1
31 Sötétkék társasági pantalló db 1 1 1
32 Társasági női kosztümkabát db 1 1
33 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1 1 1
34 Fekete társasági női szoknya db 1 1
35 Sötétkék társasági női szoknya db 1 1 1
36 Fekete női pantalló db 1
37 Posztóköpeny db 1 1
38 Sötétkék posztóköpeny db 1 1 1
39 Női köpeny béléssel db 1 1 1
40 Sötétkék női köpeny béléssel db 1 1 1
41 3/4-es ballonkabát db 1 1 1
42 Sötétkék 3/4-es ballonkabát db 1 1 1
43 Női ballonkabát db 1 1 1
44 Sötétkék női ballonkabát db 1 1 1
45 4/4-es ballonkabát db 1 1 1
46 Sötétkék 4/4-es ballonkabát db 1 1 1
47 Köznapi nyakkendő db 1 1 1
48 Fekete köznapi nyakkendő db 1 1 1
49 Köznapi női nyakkendő db 1 1 1
50 Fekete köznapi női nyakkendő db 1 1 1
51 Fekete társasági nyakkendő db 1 1 1 1 1
52 Fekete társasági női nyakkendő db 1 1 1 1 1
53 Köznapi ing hosszú ujjú db 1 1 1
54 Köznapi ing rövid ujjú db 1 1 1
55 Világoskék köznapi ing hosszú ujjú db 1 1 1
56 Világoskék köznapi ing rövid ujjú db 1 1 1
57 Köznapi női ing hosszú ujjú db 1 1 1
58 Köznapi női ing rövid ujjú db 1 1 1
59 Világoskék köznapi női ing hosszú ujjú db 1 1 1
60 Világoskék köznapi női ing rövid ujjú db 1 1 1
61 Társasági fehér ing hosszú ujjú db 1 1 1 1 1 1
62 Társasági fehér női ing hosszú ujjú db 1 1 1 1 1 1
63 Társasági fehér ing rövid ujjú db 1 1 1 1 1 1
64 Társasági fehér női ing rövid ujjú db 1 1 1 1 1 1
65 Barna zokni pár 3 3 3
66 Hosszú ujjú ingblúz db 1 1
67 Hosszú ujjú világoskék ingblúz db 1 1 1
68 Hosszú ujjú női ingblúz db 1 1
69 Hosszú ujjú világoskék női ingblúz db 1 1 1
70 Fekete zokni pár 1 1 3 3 3 1
71 Félcipő pár 1 1 1
72 Fekete félcipő pár 1 1 2 2 2 1
73 Női cipő pár 1 1 1
74 Fekete női cipő pár 1 1 2 2 2 1
75 Gyakorló pulóver db 1 1 1 1 1 1
76 Sötétkék gyakorló pulóver db 1 1 1 1 1 1
77 Bőrkesztyű pár 1 1 1 1 1 1
78 Fekete bőrkesztyű pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 Deréköv db 1 1 1 1 1 1
80 Fekete deréköv db 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
81 Köznapi paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 Társasági paroli rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1
83 Csillag db 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
84 Hadihajós rendfokozati jelzés pár 1 1
85 Vállzsinór db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1 1 1 1 1 1
87 Állományt kifejező jelvény db 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
88 Névkitűző db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 1 1 1 1
90 Rendfokozati jelzés női köpenyre pár 1 1 1 1 1 1
91 Paroli posztóköpenyre pár 1 1 1 1 1
92 Paroli női köpenyre pár 1 1 1 1 1 1
93 Végzettséget kifejező jelvény db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
94 Fegyvernemi jelvény pár 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95 Szúrósgomb db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
96 Csapatkarjelzés köznapi db 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
97 Csapatjelvény db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
98 Hímzett köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 3 3 2 2
99 Hímzett sötétkék köznapi rendfokozati jelzés pár 3 3 3 3 3 3
100 Hímzett társasági rendfokozati jelzés pár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 Hallgatói díszzubbony db 1
102 Hallgatói női díszzubbony db 1
103 Nyakgallér db 1 1
104 Rendfokozati jelzés hallgatói díszzubbonyra pár 1 1
105 Hallgatói díszcsákó szerelve db 1 1
106 Nadrágtartó db 1 1
107 Fehér kesztyű pár 1 1

1.2. Hadi- (gyakorló) ruházat

A B C D E F G H I J K L
1 Megnevezés Mérték-egység Hivatásos és szerződéses tiszti, altiszti állomány Legénységi Honvéd tisztjelölt Honvéd altiszt-jelölt Önkéntes Tartalékos Megjegyzés
2 Katonai szervezet készletéből természetbeni ellátás keretében Katonai Ruházati Ellátó Ponton keresztül, ruházati illetmény terhére Önkéntes Műveleti Tartalékos Önkéntes Terület-
védelmi Tartalékos
Önkéntes Védelmi Tartalékos Önkéntes Katonai Szolgálat
3 15M gyakorló sapka db 1 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
4 15M gyakorló kalap db 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
5 Sisaksapka db 1 1 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
6 15M gyakorló sisakborító db 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
7 Nedvszívó kendő (porvédő sál) db 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
8 15M gyakorló téli fejvédő db 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
9 15M kiképzési/műveleti zubbony db 2 2 4 2 2 2 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
10 15M kiképzési/műveleti nadrág db 2 2 4 2 2 2 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
11 15M gyakorló esővédő kabát db 1 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
12 15M gyakorló polárpulóver db 1 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
13 15M gyakorló esővédő poncho db 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
14 15M gyakorló esővédő nadrág db 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
15 Téli kesztyű pár 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Téli felső db 2 2 2 2 1 1 1 1
17 Téli alsó db 2 2 2 2 1 1 1 1
18 15M hosszú ujjú gyakorló harci póló db 2 2 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
19 15M gyakorló póló/gyakorló póló db 4 3 7 4 4 3 3 4 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
20 Gyakorló zokni pár 5 2 7 7 7 3 3 3 3 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
21 Bakancs HAIX Nepal Pro pár 1 1 2 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
22 Hevederöv db 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Bakancstisztító készlet db 1 1 1 1
24 Varrókészlet db 1 1 1 1
25 Elemlámpa db 1 1
26 Multifunkciós zsebkés db 1 1
27 Hálózsák db 1 1 1 1
28 Hálózsák lepedő db 2 2 2 2
29 Hátizsák db 1 1
30 Kulacs evőcsészével db 1 1 1 1 1 1
31 Evőeszköz készlet db 1 1 1 1 1 1
32 Hímzett névfelirat tépőzáras db 4 4 4 4 2 2 2
33 Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés db 5 5 5 5 2 2 2
34 Hímzett államjelző db 4 4 4 4 2 2 2
35 Hímzett színes nemzeti színű pajzs db 4 4 4 4 2 2
36 Gyakorló csapatkarjelzés db 2 1 2 2 2
37 Különleges katonai képességet kifejező karfelirat (külön igény szerint) db 4 4
38 Szakcsapatot és vezetési szintet kifejező hímzett felirat db 2 2 2
39 Bakancsápoló tub 1 1 1 1
40 90 M nyári gyakorló sapka db 1 1
41 90 M téli gyakorló sapka db 1 1
42 Fekete barett sapka szerelve db 1
43 Csősál db 1 1 1
44 90 M gyakorló zubbony db 2 2
45 90 M gyakorló nadrág db 2 2
46 90 M/2008 M gyakorló kabát db 1 1
47 90 M/2008 M gyakorló kabátbélés (polárpulóver) db 1 1
48 2000 M gyakorló zubbony db 2 2
49 2000 M gyakorló nadrág db 2 2
50 93 M esővédő zubbony db 1 1
51 Szakmai sál (fegyvernemi színű) db 1 1 1 1 1 Feladat függvényében az ÖT állomány részére kiadható.
52 Tartalékos szolgálati bakancs pár 1 1 1
53 Gyakorló paroli rendfokozati jelzés tépőzáras pár 2 2
54 Önkéntes tartalékos hímzett karfelirat db 2 2
55 Málhazsák db 1 1 1 1
56 Rohamsisak db 1 1 1 1 1 1
57 90 M tereptarka sisakborító db 1
58 Brit gyakorló zubbony db 2
59 Brit gyakorló nadrág db 2
60 Brit gyakorló kabát db 1
61 Brit polárpulóver db 1
62 Brit gyakorló póló db 5
63 Brit hosszú ujjú harci póló db 1

1.3. Sportfelszerelés

A B C D E F G H I
1 Megnevezés Mértékegység Honvéd tisztjelölt Honvéd altiszt-jelölt Megjegyzés
2 Próbaidő alatt Próbaidőt követően Próbaidőt követően Próbaidő alatt
3 Ffi. Ffi.
4 Táska db 1 1 1 1 1 1
5 Melegítő öltöny db 1 1 1 1 1 1
6 Sportpóló db 1 1 1 1 1 1
7 Sportnadrág db 1 1 1 1 1 1
8 Sportzokni pár 2 2 2 2 2 2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.

2. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez * 

1. A KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNY ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 Megnevezés Mér- Ezredes dandártábornoki Őrmester és törzsőrmester a Hjt. 57. § (1) bekezdése szerint
2 ték- kinevezésekor tisztté, főtörzsőrmester magasabb rendfokozatba akinek részére alacsonyabb rendfokozatot állapítottak meg
3 egy-
ség
zászlóssá vagy tisztté történő előléptetésekor kinevezett ezredes előléptetett főtörzsőrmester dandártábornok zászlós
4 Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős Általános Légierős
5 Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi. Ffi.
6 Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1
7 Köznapi Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1
8 Köznapi Bocskai-sapka alti. szerelve db 1
9 Köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1
10 Köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1
11 Köznapi sapka alti. db 1 1
12 Sötétkék köznapi sapka tbk. db 1 1 1 1
13 Sötétkék köznapi sapka ti. db 1 1 1 1 1 1
14 Sötétkék köznapi sapka alti. db 1 1
15 Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve db 1 1
16 Társasági Bocskai-sapka ti. szerelve db 1 1 1
17 Társasági Bocskai-sapka alti. szerelve db 1
18 Sötétkék tányérsapka tbk. szerelve db 1 1
19 Sötétkék tányérsapka szerelve db 1
20 Női kalap db 1
21 Fekete női kalap db 1 1
22 Köznapi zubbony tbk. db 1 1
23 Köznapi zubbony db 1
24 Sötétkék köznapi zubbony tbk. db 1 1
25 Sötétkék köznapi zubbony db 1
26 Köznapi pantalló tbk. db 1 1
27 Köznapi pantalló db 1
28 Sötétkék köznapi pantalló tbk. db 1 1
29 Sötétkék köznapi pantalló db 1
30 Köznapi női zubbony tbk. db 1 1
31 Köznapi női zubbony db 1
32 Sötétkék köznapi női zubbony tbk. db 1 1
33 Sötétkék köznapi női zubbony db 1
34 Köznapi női pantalló tbk. db 1 1
35 Köznapi női pantalló db 1
36 Sötétkék női köznapi pantalló tbk. db 1 1
37 Sötétkék női köznapi pantalló db 1
38 Társasági zubbony tbk. db 1 1
39 Társasági zubbony ti. db 1 1 1
40 Társasági zubbony alti. db 1
41 Sötétkék társasági zubbony tbk. db 1 1
42 Sötétkék társasági zubbony db 1
43 Fekete társasági pantalló tbk. db 1 1
44 Fekete társasági pantalló ti. db 1 1 1
45 Társasági pantalló alti. db 1
46 Sötétkék társasági pantalló tbk. db 1 1
47 Sötétkék társasági pantalló db 1
48 Társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1
49 Társasági női kosztümkabát db 1 1 1
50 Sötétkék társasági női kosztümkabát tbk. db 1 1 1
51 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1
52 Fekete társasági női szoknya db 1 1
53 Társasági női szoknya alti. db 1
54 Posztóköpeny tbk. db 1 1
55 Posztóköpeny db 1
56 Sötétkék posztóköpeny tbk. db 1 1
57 Sötétkék posztóköpeny db 1
58 Női köpeny béléssel tbk. db 1 1
59 Női köpeny béléssel db 1
60 Sötétkék női köpeny béléssel tbk. db 1 1
61 Sötétkék női köpeny béléssel db 1
62 Fekete társasági nyakkendő tbk. db 1 1 1 1
63 Fekete társasági nyakkendő db 1 1 1 1
64 Társasági nyakkendő alti. db 1
65 Fekete női társasági nyakkendő db 1 1
66 Női társasági nyakkendő alti. db 1
67 Félcipő pár 1
68 Fekete félcipő pár 1 1
69 Női cipő pár 1
70 Fekete női cipő pár 1 1
71 Deréköv db 1 1 1 1 1 1
72 Fekete deréköv db 1 1 1 1 1 1 1 1

2. A REPÜLŐHAJÓZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

(A légiutas kísérési feladatokat ellátó állomány részére feladat függvényében biztosítható.)

A B C D
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Megjegyzés
2 2003 M repülőhajózó overall db 2
3 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel db 1
4 2003 M téli repülőhajózó ing db 2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
5 2003 M téli repülőhajózó alsó db 2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
6 2003 M nyári repülőhajózó ing db 2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
7 2003 M nyári repülőhajózó alsó db 2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
8 2003 M nyári repülőhajózó zokni pár 3 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
9 2003 M nyári repülőhajózó kesztyű pár 2
10 Repülőhajózó bakancs pár 1

3. REPÜLŐSZERELŐ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Repülőszerelő zubbony db 2
3 Repülőszerelő nadrág db 2
4 Repülőszerelő bakancs db 1

4. HARCKOCSIZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ TISZTEK ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Harckocsizó kabát db 1
3 Harckocsizó overál béléssel db 2
4 Barett sapka szerelve db 1
5 Harckocsizó kesztyű pár 2

5. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés
2 Koronaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2
3 Koronaőr sapkajelvény db 1 0,2
4 Koronaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre db 9 2
5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 1 0
9 Koronaőr zubbonygomb füles db 23 3
10 Koronaőr ujjagomb rugós db 11 2
11 Koronaőr állományt kifejező jelvény db 1 0,2
12 Koronaőr karjelzés db 1 0,2
13 Koronaőr díszelgő paroli pár 1 0,2
14 Koronaőr fegyvernemi jelvény db 4 2
15 Csillag 15 mm-es db 6 0
16 Koronaőr vállfődísz db 2 0,5
17 Névkitűző db 1 0
18 Koronaőr lovagló nadrág db 1 0
19 Koronaőr díszöv db 1 0,2
20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
21 Koronaőr csizma pár 1 0
22 Koronaőr mellzsinór db 1 0,2
23 Díszelgő kesztyű pár 4 1
24 Nadrágtartó db 1 0,2
25 Póló db 5 0
26 Nyári gyakorló zokni pár 5 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
27 Téli gyakorló zokni pár 3 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
28 Koronaőr díszköpeny db 3 1
29 Paroli posztóköpenyre skarlátpiros pár 1 0,2
30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2
31 Vállzsinór db 1 0,2
32 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2 Tiszt részére biztosítandó.
33 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1 Tiszt részére biztosítandó.
34 Polár nyakravaló db 1 0,2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.

6. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE PALOTAŐR DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés
2 Palotaőr Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 1
3 Palotaőr sapkajelvény db 1 0,2
4 Palotaőr szúrósgomb sapkára, köpenyre db 10 2
5 Topán alátét palackzöld db 1 0,1
6 Topán veret db 1 1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 2 0
9 Palotaőr zubbonygomb füles db 32 5
10 Palotaőr ujjagomb rugós db 17 3
11 Palotaőr állományt kifejező jelvény db 2 0,2
12 Palotaőr karjelzés db 2 0,2
13 Palotaőr díszelgő paroli pár 2 0,2
14 Palotaőr fegyvernemi jelvény db 6 2
15 Csillag 15 mm-es db 12 0
16 Palotaőr vállfődísz db 4 1
17 Névkitűző db 2 0
18 Palotaőr lovagló nadrág db 2 0
19 Palotaőr díszöv db 1 0,2
20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
21 Palotaőr nyári csizma pár 1 0
22 Palotaőr téli csizma pár 1 0
23 Palotaőr mellzsinór db 1 0,2
24 Díszelgő kesztyű pár 5 1
25 Nadrágtartó db 1 0,2
26 Póló db 5 0
27 Nyári gyakorló zokni pár 5 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
28 Téli gyakorló zokni pár 3 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
29 Palotaőr díszköpeny db 1 0
30 Paroli posztóköpenyre palackzöld pár 1 0,2
31 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2
32 Téli ing db 1 0,1
33 Téli alsó db 1 0,1
34 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2 Tiszt részére biztosítandó.
35 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1 Tiszt részére biztosítandó.
36 Polár nyakravaló db 1 0,2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.

7. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE DÍSZZÁSZLÓALJÁNAK DÍSZELGŐ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés
2 Díszelgő Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2
3 Kerek sapkajelvény db 1 0,2
4 Társasági szúrósgomb sapkára, díszköpenyre db 13 2
5 Topán alátét optikai fehér db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2
8 Díszelgő díszzubbony db 1 0
9 Zubbonygomb füles db 23 3
10 Ujjagomb rugós db 11 2
11 Díszelgő állományt kifejező jelvény db 1 0,2
12 Díszelgő karjelzés db 1 0,2
13 Díszelgő paroli pár 1 0,2
14 Csillag 15 mm-es db 6 0
15 Díszelgő vállfődísz db 3 1
16 Névkitűző db 1 0
17 Díszelgő lovagló nadrág db 1 0
18 Díszelgő díszöv db 1 0,2
19 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
20 Díszelgő csizma pár 1 0
21 Díszelgő mellzsinór db 1 0,2
22 Fehér kesztyű pár 5 1
23 Nadrágtartó db 1 0,2
24 Póló db 5 0
25 Nyári gyakorló zokni pár 5 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
26 Téli gyakorló zokni pár 3 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
27 Díszelgő díszköpeny db 1 0
28 Díszelgő paroli díszköpenyre pár 1 0,2
29 Paroli posztóköpenyre optikai fehér pár 1 0,2
30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre db 1 0,1
31 Téli ing db 1 0,1
32 Téli alsó db 1 0,1
33 Sarkantyú tiszti pár 1 0,2 Tiszt részére biztosítandó.
34 Sarkantyú szíj fekete pár 1 0,1 Tiszt részére biztosítandó.
35 Polár nyakravaló db 1 0,2 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.

8. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAŐR SZOLGÁLATI ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet Megjegyzés
2 Bocskai sapka köznapi szerelék nélkül db 1 0,2
3 Koronaőr sapkajelvény db 1 0,2
4 Koronaőr szúrósgomb sapkára db 4 1
5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1
6 Topán veret db 1 0,1
7 Sapkazsinór köznapi db 1 0,2
8 Köznapi öltöny db 1 0
9 Koronaőr zubbonygomb füles db 8 2
10 Koronaőr ujjagomb rugós db 6 1
11 Koronaőr állományt kifejező jelvény db 3 0,2
12 Koronaőr karjelzés db 1 0,2
13 Paroli köznapi öltönyre skarlátpiros pár 1 0,2
14 Koronaőr fegyvernemi jelvény db 2 0,5
15 Csillag 15 mm-es db 6 0
16 Névkitűző db 1 0
17 Köznapi ing hosszú ujjú db 3 0,2
18 Bokazokni barna pár 3 0 Kiadást követően az igényjogosult tulajdonába kerül.
19 Köznapi félcipő barna pár 1 0
20 Nyakkendő barna köznapi db 1 0,1
21 Fehér kesztyű pár 2 1
22 Nyakkendőtű, kézelőgomb db 1 0,1
23 Deréköv barna db 1 0,1
24 Nadrágtartó db 1 0,2
25 Taktikai deréköv db 1 0,1
26 Pisztolytartó db 1 0,1
27 Tártartó db 1 0,1
28 Gázspray tartó db 1 0,1
29 Bilincstartó db 1 0,1

9. A HONVÉDSÉG PROTOKOLLÁRIS FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.)

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Társasági zubbony db 1
3 Fekete társasági pantalló db 1
4 Fekete félcipő db 1

10. A LÉGIUTAS KÍSÉRÉSI FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNY KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS FORMARUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

(A civil formaruházat pótlása a katonai szervezet intézményi költségvetés terhére csapathatáskörben történik.)

10.1. Női légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Egészruha db 2
3 Női zakó db 1
4 Női kabát db 1
5 Kendő db 1
6 Kitűző db 1

10.2. Férfi légiutas kísérési feladatokban részt vevő állomány kiegészítő ruházati ellátmánya

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Férfi nadrág db 2
3 Férfi zakó db 1
4 Férfi mellény db 1
5 Férfi kabát db 1
6 Díszzsebkendő db 1
7 Ing db 5
8 Nyakkendő db 1
9 Kitűző db 2

11. A KATONAZENEKAROK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

(A kiegészítő ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalványfüzete terhére köteles átvenni.)

A B C
1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség
2 Általános, férfi, tiszt, altiszt
3 Zenész Bocskai-sapka db 1
4 Társasági zubbony db 1
5 Fekete társasági pantalló db 1
6 Díszköpeny db 1
7 Fekete félcipő pár 1
8 Fehér kesztyű pár 1
9 Díszzsinór db 1
10 Lyra karjelzés pár 1
11 Általános, nő, tiszt, altiszt
12 Fekete női kalap db 1
13 Társasági női kosztümkabát db 1
14 Fekete társasági női szoknya db 1
15 Fekete társasági női pantalló db 1
16 Női zenészköpeny béléssel db 1
17 Fekete női cipő pár 1
18 Fehér kesztyű pár 1
19 Díszzsinór db 1
20 Lyra karjelzés pár 1
21 Légierős, férfi, tiszt, altiszt
22 Sötétkék tányérsapka db 1
23 Sötétkék társasági zubbony db 1
24 Sötétkék társasági pantalló db 1
25 Sötétkék posztóköpeny db 1
26 Fekete félcipő pár 1
27 Fehér kesztyű pár 1
28 Díszzsinór db 1
29 Lyra karjelzés pár 1
30 Légierős, nő, tiszt, altiszt
31 Fekete női kalap db 1
32 Sötétkék társasági női kosztümkabát db 1
33 Sötétkék társasági női szoknya db 1
34 Sötétkék társasági női pantalló db 1
35 Sötétkék női köpeny béléssel db 1
36 Fekete női cipő pár 1
37 Fehér kesztyű pár 1
38 Díszzsinór db 1
39 Lyra karjelzés pár 1

12. A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ KATONÁK KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D
1 Megnevezés Mennyiség Jogosultságra való időszak Megjegyzés
2 Általános, férfi, tiszt, altiszt Altisztnek barna színben biztosítandó.
3 Társasági Bocskai-sapka szerelve 1 darab szükség szerint
4 Nyaksál 1 darab szükség szerint
5 Társasági zubbony 1 darab szükség szerint
6 Fekete társasági pantalló 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
7 Posztóköpeny 1 darab szükség szerint
8 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint
9 Fekete társasági nyakkendő 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
10 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
11 Fekete félcipő 1 pár szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
12 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
13 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
14 Általános, nő, tiszt, altiszt Altisztnek barna színben biztosítandó.
15 Női kalap szerelve 1 darab szükség szerint
16 Női nyaksál 1 darab szükség szerint
17 Társasági női kosztümkabát 1 darab szükség szerint
18 Fekete társasági női szoknya 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
19 Női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint
20 Női ballonkabát 1 darab szükség szerint
21 Fekete társasági női nyakkendő 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
22 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
23 Fekete női cipő 1 pár szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
24 Bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
25 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendő.
26 Légierős, férfi, tiszt, altiszt Altisztnek barna színben biztosítandó.
27 Sötétkék tányérsapka szerelve 1 darab szükség szerint
28 Fekete nyaksál 1 darab szükség szerint
29 Sötétkék társasági zubbony 1 darab szükség szerint
30 Sötétkék társasági pantalló 1 darab szükség szerint
31 Sötétkék posztóköpeny 1 darab szükség szerint
32 Sötétkék 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint
33 Fekete társasági nyakkendő 1 darab szükség szerint
34 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
35 Fekete félcipő 1 pár szükség szerint
36 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
37 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint
38 Légierős, nő, tiszt, altiszt Altisztnek barna színben biztosítandó.
39 Fekete női kalap szerelve 1 darab szükség szerint
40 Női fekete nyaksál 1 darab szükség szerint
41 Sötétkék társasági női kosztümkabát 1 darab szükség szerint
42 Sötétkék társasági női szoknya 1 darab szükség szerint
43 Sötétkék női köpeny béléssel 1 darab szükség szerint
44 Sötétkék női ballonkabát 1 darab szükség szerint
45 Fekete társasági női nyakkendő 1 darab szükség szerint
46 Társasági fehér női ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint
47 Fekete női cipő 1 pár szükség szerint
48 Fekete bőrkesztyű 1 pár szükség szerint
49 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint

3. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez * 

1. A TÖRZSEK ÉS KONTINGENSEK ÉS FELAJÁNLOTT ERŐK RUHÁZATI NORMÁINAK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E F
1. Megnevezés Me. Alapnorma/
kiegészítő
Raktári készlet Megjegyzés Feladatfüggő raktári készlet
2. 15 M műveleti zubbony db 3 0,2 2,14
3. 15 M műveleti nadrág db 3 0,2 2,14
4. 15 M hosszú ujjú harci póló db 2 1 1
5. 15 M gyakorló kalap db 1 0,2 4
6. 15 M gyakorló sapka db 1 0,2 4
7. 15 M gyakorló esővédő kabát db 1 0,2 4
8. 15 M polárpulóver (kabátbélés) db 1 0,2 4
9. 15 M gyakorló esővédő nadrág db 1 0,1 4
10. 15 M meleg kabátbélés esővédő db 1 0,2 8,15
11. 15 M meleg nadrágbélés esővédő db 1 0,1 8,15
12. 15 M esővédő poncho db 1 0,1 8,15
13. 15 M hevederöv tépőzáras/ Hevederöv tépőzáras db 1 0,1 4
14. Sisaksapka db 1 0,1 4
15. Gyakorló póló db 4 2 1
16. Bakancs pár 2 0,2 4
17. 15 M gyakorló zokni/Nyári gyakorló zokni pár 7 0 1,9
18. Téli ing db 2 0,2 1
19. Téli alsó db 2 0,2 1
20. Evőeszköz készlet db 1 0,1 1,5
21. Gyakorló kesztyű/Kötött téli kesztyű pár 1 0,2 1
22. Téli gyakorló fejvédő db 1 0,1 1
23. AK tártartó védőmellényhez db 5 0,5 7,8,15
24. Pisztoly tártartó védőmellényhez db 3 0,1 8,15
25. Gránáttartó dupla védőmellényhez db 2 0,1 7,8,15
26. Egészségügyi zseb védőmellényhez db 1 0,1 8,15
27. Rádiótartó védőmellényhez db 1 0,1 8,15
28. Általános zseb védőmellényhez db 1 0,1 8,15
29. Többcélú táska védőmellényhez db 1 0,1 8,15
30. Kulacstartó védőmellényhez db 2 0,1 8,15
31. Térdvédő pár 1 0,1 8,15
32. Könyökvédő pár 1 0,1 8,15
33. Mosóháló db 2 0,1 1
34. Hímzett név felirat sivatagi tépőzáras db 4 0 1,3
35. Hímzett államjelzés sivatagi tépőzáras db 4 0 1,3
36. Hímzett nemzeti pajzs színes sivatagi db 4 0 1,3
37. Hímzett gyakorló rendfokozati jelzés db 5 0 1,3
38. Megfigyelő sátor db 1 0,1 8,15
39. Hálózsák db 1 0,1 8
40. Hálózsák lepedő db 2 0,1 8
41. Önfelfújódó matrac db 1 0,1 8,15
42. Tengerészzsák lakattal db 2 0,1 2,15
43. Kevlár sisak/Rohamsisak db 1 0,1 8,15
44. Hátizsák db 1 0,1 2
45. Elemlámpa db 1 0,1 8,15
46. Ballisztikai porvédő szemüveg db 1 0,1 2,10,11,13,15
47. Háti italhordó db 1 0,1 8,10,11,13,15
48. Necckendő drapp db 1 0,2 1,5,10,11,13,15
49. Moszkítóháló db 1 1,2 8,10,11,13,15
50. Gyakorló csapatkarjelzés db 2 0 6
51. Kék szakmai sál db 1 0,1 1,11
52. Baseball sapka ENSZ db 1 0,1 1,3,11,13
53. Barett sapka világoskék db 1 0,2 1,3,11,13
54. Barett sapka zöld db 1 0,2 1,12
55. Hímzett sapkajelvény lövész db 1 0 1,3,12
56. 96 M őrruha db 1,1
57. Jól láthatóságot biztosító felszerelés klt. 1,1
58. Testvédő felszerelés klt. 1,5
59. Műanyag pajzs db 1,5
60. Kevlár sisak arc- és tarkóvédővel db 1,1
61. Gumibot db 1,1
62. Patentbilincs db 1,1
63. Teleszkópos rendőrbot db 1,1
64. Téli álcaruha db 1,1
65. Gumicsizma db 1,1

2. AZ 1. PONTBAN FOGLALT TÁBLÁZAT E OSZLOPÁBAN FOGLALT MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

1: A tiszt és altiszt ruházati utalványfüzete terhére a KREP-ből veszi át, a szerződéses legénységi állományú katona ellátása csapathatáskörben, a természetbeni ellátás keretében történik.

2: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladat-végrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult által leadásra kerül az MH 64. LE részére.

3: A tényleges feladat végrehajtása esetén, a kiküldetés befejezését követően a szerződéses legénységi állományú katona tulajdonába térítésmentesen kerül.

4: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. Tényleges feladat-végrehajtás esetén, a kiküldetés befejeztével az igényjogosult használatában marad. Ha az igényjogosult részben vagy egészében rendelkezik a ruházattal, úgy részére csak a norma szerinti különbözet adható ki. Ha a rendelkezésre álló ruházat elhasználódott és műveleti feladat végrehajtásra nem alkalmas, úgy az igényjogosult részére a minőségi cserét az állományilletékes katonai szervezet végzi.

5: Ha a misszió lejártát követő 1 éven belül az igényjogosult ismét vezénylésre kerül, nem biztosítható.

6: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja. A honi területről nem biztosítható, a nemzetközi szervezetek által meghatározott karjelzések műveleti területen történő beszerzését a műveleti területen tartózkodó kontingens hajtja végre, a felkészülő kontingens parancsnokának az igénylése alapján. Tényleges feladat végrehajtása esetén az igényjogosult tulajdonába kerül.

7: Fegyvertelen (megfigyelő, tanácsadó), illetve kizárólag maroklőfegyverrel rendszeresített misszió esetén a gépkarabélyhoz és a kézigránáthoz tartozó felszerelés nem kerül biztosításra.

8: A ruházati szolgálat központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti egysége biztosítja első ellátmányként a misszió megalakítása során. Műveleti területen marad, igény szerint utánpótlás a 64. LE-en keresztül.

9: Az anyag kiadást követően saját tulajdonba kerül.

10: MH IKBK részére.

11: UNFICYP, UNIFIL, egyéni részére.

12: MH KFOR, MH EUFOR részére.

13: EUTM Szomália, EUTM Mali, Minurso, Minuska, EUMM Grúzia, RSM RNK, MH NTE, MH BSZ, MH KMK részére.

14: A felajánlott erők vonatkozásában a hazai készenlét idejére 15 M kiképzési gyakorló ruházattal helyettesíthető.

15: A felajánlott erők vonatkozásában a készenlét időszakában a szakanyagok központi raktárban, „pool készletben” kerülnek megalakításra. A szakanyagok kiadására tényleges feladat elrendelés esetén kerül sor.

4. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez * 

AZ ÁGYFELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E
1 Megnevezés Mérték- 1. változat 2. változat 3. változat
egység Mennyiség
2 Nagy tollpárna db 1
3 Kis tollpárna db 1
4 Paplan db 1
5 Nagy tollpárnahuzat db 1
6 Kis tollpárnahuzat db 1
7 Paplanhuzat db 1
8 Lepedő db 1 2
9 Műanyag tömésű fejpárna db 1
10 Műanyag tömésű fejpárnahuzat db 1
11 Hálótermi takaró / Pléd db 2
12 PH ágybetét db 1
13 Hálózsák db 1