A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet

a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A Rendőrség nyomozó hatóságai

1. § (1) *  A rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének (a továbbiakban: Rendőrség) általános nyomozó hatósági feladatait nyomozó hatóságként a Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó szervei látják el.

(2) *  Központi nyomozó hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), területi nyomozó hatóság a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság), a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), helyi nyomozó hatóság a rendőrkapitányság és a vízirendészeti rendőrkapitányság.

2. A hatáskör

2. § (1) A rendőr-főkapitányság hatáskörébe az 1. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása tartozik.

(2) *  A KR hatáskörébe tartozik

a) a 2. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása,

b) a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének gyanúja esetén a nyomozás, ha az annak alapjául szolgáló bűncselekménynek – a 2006. évi CI. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott – nemzetközi jellege van (a továbbiakban: nemzetközi jelleg).

(3) Az RRI hatáskörébe tartozik

a) a 3. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat az RRI – a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott – illetékességi területén követték el, valamint

b) *  az illetékességi területén elkövetett azon bűncselekmények nyomozása, amelyek nem a rendőr-főkapitányság vagy a KR hatáskörébe tartoznak.

(4) A vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a 4. mellékletben felsorolt bűncselekmények nyomozása, ha azokat a vízirendészeti rendőrkapitányság – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén követték el.

(5) *  A rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdés b) pontjában megjelölt bűncselekmények kivételével – a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó, az 1–4. mellékletben fel nem sorolt bűncselekmények nyomozása.

3. Az illetékesség

3. § (1) A nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek illetékességi területén a bűncselekményt – sorozat-bűncselekmények esetén a bűncselekmények többségét – elkövették.

(2) Ha az elkövető a bűncselekményt több nyomozó hatóság illetékességi területén követte el vagy több nyomozó hatóság illetékességi területén követett el bűncselekményeket, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelyik az ügyben korábban intézkedett, intézkedés hiányában pedig az, amelynek a bűncselekmény saját észlelése vagy bejelentés, feljelentés alapján legkorábban a tudomására jutott.

(3) Ha az elkövető a bűncselekményt Magyarország határain kívül követte el, a nyomozás lefolytatására az a nyomozó hatóság illetékes, amelynek – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén az elkövetőt fogva tartják, ennek hiányában pedig, amelynek – miniszteri rendeletben meghatározott – illetékességi területén az elkövető utolsó ismert belföldi lakó- vagy tartózkodási helye van.

4. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata

4. § (1) A nyomozó hatóság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból vizsgálja.

(2) *  Ha a nyomozó hatóság a hatáskörének vagy illetékességének a hiányát észleli, az ügyet – az eljárásban résztvevők értesítése mellett – átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz vagy ügyészséghez. Az áttételt követő, a Rendőrség nyomozó hatóságai között felmerülő hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Az ORFK dönt

a) *  a rendőr-főkapitányság és az RRI vagy a KR;

b) *  a rendőrkapitányság és az RRI vagy a KR; továbbá

c) *  a vízirendészeti rendőrkapitányság és a KR

közötti hatásköri összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

(4) Az ORFK dönt

a) a rendőr-főkapitányság és az RRI;

b) a rendőr-főkapitányságok;

c) a különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó rendőrkapitányságok vagy vízirendészeti rendőrkapitányságok; valamint

d) a rendőrkapitányság és az RRI

közötti illetékességi összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

(5) A rendőrfőkapitány dönt

a) a rendőr-főkapitányság és a rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok vagy a vízirendészeti rendőrkapitányság közötti hatásköri vagy illetékességi,

b) a rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok közötti illetékességi, továbbá

c) a rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő rendőrkapitányság és vízirendészeti rendőrkapitányság közötti hatásköri

összeütközés esetén az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről.

5. § A hatásköri vagy illetékességi összeütközés eldöntéséhez szükséges iratokat szolgálati úton az a nyomozó hatóság terjeszti fel, amelyik a hatáskörét vagy az illetékességét, illetve annak hiányát utóbb állapította meg. A hatásköri vagy illetékességi összeütközés elbírálásáról szóló döntés megérkezéséig a felterjesztő nyomozó hatóság köteles az eljárást folytatni.

5. A hatáskör és illetékesség általánostól eltérő szabályai

6. § (1) A Rendőrség valamennyi nyomozó hatósága – hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül – köteles a késedelmet nem tűrő, valamint a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket elvégezni, majd a keletkezett iratokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság részére megküldeni.

(2) *  Amennyiben az (1) bekezdés alapján intézkedő nyomozó hatóság vezetője úgy ítéli meg, hogy – hatásköre vagy illetékessége hiánya ellenére – indokolt a késedelmet nem tűrő vagy a halaszthatatlan nyomozási cselekmény alapjául szolgáló bűncselekmény miatti nyomozás hatáskörben tartása, úgy a foganatosítással egyidejűleg rövid úton előterjesztést tehet a hatáskörrel rendelkező bűnügyi vagy rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes útján az országos rendőrfőkapitány részére a hatáskörbe utalás elrendelésére. Az országos rendőrfőkapitány a döntését szóban közli az előterjesztő nyomozó hatóság vezetőjével. A szóban tett előterjesztésről – megjelölve a halaszthatatlanság indokát – és az ennek alapján hozott döntésről az érintett nyomozó hatóság feljegyzést készít, és azt a nyomozás iratai között helyezi el.

(3) A hatáskörbe utalásról szóban hozott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és az előterjesztő, valamint az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

7. § (1) Az országos rendőrfőkapitány egyes bűncselekmények nyomozását – különösen, ha az a hatékonyabb bűnüldözés érdekében, vagy a bűncselekmény elkövetésének helye és körülményei miatt szükséges – az ORFK hatáskörébe vonhatja.

(2) A rendőrfőkapitány az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságoktól vagy vízirendészeti rendőrkapitányságtól a bűncselekmények nyomozását – különösen, ha az a hatékonyabb bűnüldözés érdekében, vagy a bűncselekmény elkövetésének helye és körülményei miatt szükséges – rendőr-főkapitánysági hatáskörbe vonhatja.

8. § (1) A rendőrfőkapitány az 1. mellékletben felsorolt egyes bűncselekmények nyomozását a rendőr-főkapitányság területén működő rendőrkapitányság vagy vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe utalhatja, különösen, ha az a hatékonyabb bűnüldözés érdekében, az elvégzendő nyomozási cselekmények, vagy a bűncselekmény elkövetésének körülményei miatt szükséges.

(2) *  A felettes rendőri szerv vezetője vagy az ORFK a nyomozás lefolytatására kijelölheti azt a nyomozó hatóságot is, amelynek eljárása a területén végzendő eljárási cselekmények többsége miatt vagy egyéb okból célszerű.

(3) A 7. §-ban, valamint az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

9. § (1) *  Az országos rendőrfőkapitány egyedi ügyekben hivatalból, vagy a (2) bekezdés szerinti előterjesztés alapján az ORFK, a KR, vagy az RRI hatáskörébe utalhatja a hatáskörükbe nem tartozó bűncselekmény miatti nyomozást különösen akkor, ha az

a) a szervezett bűnözés és a korrupció elleni hatékonyabb fellépés elősegítése érdekében, vagy

b) a bűncselekmény elkövetőjére vagy az elkövetés körülményeire tekintettel

szükséges.

(2) *  A KR vagy az RRI vezetője rövid úton előterjesztést tehet a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes útján az országos rendőrfőkapitány részére, ha egyedi ügy nyomozásának hatáskörébe utalását indokoltnak tartja. Az országos rendőrfőkapitány a döntését szóban közli az előterjesztő nyomozó hatóság vezetőjével. A szóban tett előterjesztésről – megjelölve annak indokát – és az ennek alapján hozott döntésről az érintett nyomozó hatóság feljegyzést készít, és azt a nyomozás iratai között helyezi el.

(3) A hatáskörbe utalásról szóban hozott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és az előterjesztő, valamint az eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére meg kell küldeni.

10. § (1) *  Ha az 1. § (2) bekezdésben megjelölt valamely nyomozó hatóság – kivéve az ORFK-t és a KR-t – az adott bűncselekmény nyomozására hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a bűncselekmény nyomozását hatáskörébe utaltatja vagy vonja, továbbá a nyomozást a 6–9. §-ban foglalt szabályok alapján kezdi meg, úgy a nyomozás az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságnak nem adható vissza.

(2) Ha a 2. § (3) bekezdése alapján a nyomozást az RRI kezdi meg, és a nyomozás alapján valamely személy megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével, az RRI vezetője a nyomozást átteheti az általános illetékességi szabályok alapján egyébként eljárni jogosult nyomozó hatósághoz.

5/A. *  Az előkészítő eljárás folytatására vonatkozó eltérő rendelkezések

10/A. § *  (1) Az előkészítő eljárásra e rendelet hatáskörre, illetve illetékességre vonatkozó rendelkezéseit a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az elkövetés körülményeire vagy a bűncselekmény elkövetőjeként szóba jöhető személyre tekintettel célszerű, az előkészítő eljárást az a nyomozó hatóság is lefolytathatja,

a) amely a bűncselekménnyel kapcsolatos adatról, tényről, illetve körülményről hivatalból tudomást szerzett, valamint amelynek illetékességi területén azok hozzáférhetőek,

b) amely az előkészítő eljárás alapjául szolgáló feljelentés elutasításáról döntött, vagy

c) amelynél a titkos információgyűjtést folytató szerv az előkészítő eljárást kezdeményezte.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a területi nyomozó hatóság

a) a helyi nyomozó hatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmény miatt is folytathat előkészítő eljárást, vagy

b) az előkészítő eljárás lefolytatását az illetékességi területén működő rendőrkapitányság vagy vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe utalhatja.

5/B. *  A vagyonkutatás lefolytatására vonatkozó eltérő rendelkezések

10/B. § *  (1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vagyonkutatást

a) 1 000 000 Ft-ot meg nem haladó érték esetén a vagyonkutatást elrendelő ügyészség székhelye szerint illetékes helyi nyomozó hatóság,

b) *  1 000 001 Ft és 100 000 000 Ft közötti érték esetén a vagyonkutatást elrendelő ügyészség székhelye szerint illetékes szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság,

c) 100 000 000 Ft-ot meghaladó érték esetén a KR

folytatja le.

(2) Az országos rendőrfőkapitány egyedi ügyben hivatalból vagy a (3) bekezdés szerinti előterjesztés alapján a KR hatáskörébe utalhatja a hatáskörébe nem tartozó vagyonkutatást, különösen, ha az a terhelt vagy az általa elkövetett bűncselekmény körülményeire tekintettel, illetve a bűnszervezetben vagy a különösen nagy értékre elkövetett, továbbá különösen nagy kárt vagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény terheltjével szemben elrendelt vagyonelkobzás hatékonyabb érvényesítésének elősegítése érdekében szükséges.

(3) A KR vezetője rövid úton előterjesztést tehet a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes útján az országos rendőrfőkapitány részére, ha egyedi ügyben a vagyonkutatás hatáskörébe utalását indokoltnak tartja.

(4) A rendőrfőkapitány az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságoktól a vagyonkutatást egyedi ügyben rendőr-főkapitánysági hatáskörbe vonhatja, különösen, ha az a terhelt vagy az általa elkövetett bűncselekmény körülményeire tekintettel, illetve a bűncselekmény terheltjével szemben elrendelt vagyonelkobzás hatékonyabb érvényesítésének elősegítése miatt szükséges.

(5) Az országos rendőrfőkapitány a (2) bekezdés szerinti döntését írásba foglalja, és a vagyonkutatást elrendelő ügyészség, a KR, valamint a vagyonkutatásra eredetileg hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság vezetője részére megküldi.

(6) A (2)–(4) bekezdés szerinti hatáskörbe utalás vagy hatáskörbe vonás esetén a vagyonkutatás az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságnak nem adható vissza.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

12. § * 

13. § (1) E rendelet hatálybalépését követően a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben meghatározott bűncselekmény miatt indult, a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó nyomozásokban a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendeletnek a 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozó nyomozásokban a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendeletnek a nyomozás megindulása napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. § *  Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 21/2018. (VI. 29.) BM rendelettel módosított 1–3. mellékletet a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépését követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.

14/A. § *  E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (VII. 31.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/A. alcímét, valamint 1. és 2. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.

15. § *  E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló 11/2020. (IV. 27.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 2. és 3. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.

16. § *  E rendeletnek a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VIII. 16.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/B. alcímét a Módr3. hatálybalépését követően a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdés a) pontja alapján elrendelt vagyonkutatások esetén kell alkalmazni.

1. melléklet a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelethez

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények * 

1. Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

1.1. *  Btk. 160. § (1)–(5) bekezdés – Emberölés bűntette és vétsége, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

1.2. Btk. 161. § – Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

1.3. Btk. 162. § – Öngyilkosságban közreműködés bűntette

1.4. Btk. 163. § (3) bekezdés – Halált okozó magzatelhajtás bűntette

1.5. Btk. 164. § (8) bekezdés – Életveszélyt vagy halált okozó testi sértés bűntette

1.6. Btk. 164. § (9) bekezdés c) pont – Gondatlanságból elkövetett életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége

1.7. Btk. 165. § (2) bekezdés b) és c) pont – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

1.8. Btk. 165. § (3) bekezdés – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

1.9. Btk. 166. § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési szabályok megszegésével követték el, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

1.10. Btk. 166. § (3) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

2. Btk. XVI. Fejezet – az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények

2.1. Btk. 168. § – Beavatkozás az emberi génállományba bűntette

2.2. Btk. 169. § – Emberi ivarsejt tiltott felhasználása bűntette

2.3. Btk. 170. § – Születendő gyermek nemének megválasztása bűntette

2.4. Btk. 171. § – Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette

2.5. Btk. 172–173. § – Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette

2.6. Btk. 174. § – Genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása bűntette

3. Btk. XVII. Fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

3.1. *  Btk. 176. § (2)–(4) bekezdés – Bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.2. Btk. 177. § (1) bekezdés b) pont, valamint (2)–(3) bekezdés – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett kábítószer forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedés, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett, bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette; illetve e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.3. Btk. 178. § (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.4. Btk. 178. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.5. Btk. 179. § (3) és (4) bekezdés – Bűnszövetségben, üzletszerűen, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.6. Btk. 182. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer termesztéséhez vagy előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, megszerzése, az ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.7. Btk. 182. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, vagy az azzal való kereskedés, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.8. Btk. 182. § (3) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.9. *  Btk. 182. § (3) bekezdés b) pont – Üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.10. *  Btk. 184. § (2)–(3) bekezdés – Bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva, vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, illetve jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette

3.11. *  Btk. 184/A. § (2) és (3) bekezdés – Bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett, jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette

3.12. *  Btk. 184/B. § (2) bekezdés a) és c) pont, (2a) bekezdés, (3) bekezdés – Üzletszerűen elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett, illetve jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag előállításával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az e bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.13. *  Btk. 184/C. § (2a) és (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyagra elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint az e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette

3.14. *  Btk. 185. § (2) és (3) bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, valamint teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha a bűncselekmény folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a tiltott teljesítményfokozó szer előállítását, kínálását, átadását vagy forgalomba hozatalát tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követik el, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.15. *  Btk. 185/A. § (3) és (4) bekezdés, valamint (5) bekezdés c) pont – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.16. *  Btk. 185/A. § (6) bekezdés – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.17. *  Btk. 186. § (2) bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.18. *  Btk. 186. § (3) bekezdés c) pont – Bűnszövetségben elkövetett egészségügyi termék hamisítása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.19. *  Btk. 186. § (4) bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3.20. *  Btk. 189. § (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű vagy értékű ártalmas közfogyasztási cikkre, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

4. Btk. XVIII. Fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények

4.1. *  Btk. 190. § – Emberrablás bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

4.2. *  Btk. 191. § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntett, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

4.3. *  Btk. 192. § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

4.4. * 

4.5. Btk. 194. § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

5.1. Btk. 196. § (2)–(3) bekezdés – Szexuális kényszerítés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.2. Btk. 197. § (2)–(5) bekezdés – Szexuális erőszak bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.3. *  Btk. 200. § (3)–(5) bekezdés – Kerítés bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.4. *  Btk. 200. § (6) bekezdés – Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodás bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.5. Btk. 201. § (2)–(3) bekezdés – Prostitúció elősegítése bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.6. Btk. 203. § (1) és (2) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.7. Btk. 203. § (3) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

5.8. Btk. 203. § (4) – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

6. Btk. XXI. Fejezet – az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

6.1. Btk. 215. § – A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

6.2. Btk. 216. § – Közösség tagja elleni erőszak bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

6.3. Btk. 218. § – Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése bűntette és vétsége

7. Btk. XXII. Fejezet – a közlekedési bűncselekmények

7.1. Btk. 232. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.2. Btk. 232. § (4) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.3. Btk. 233. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.4. Btk. 233. § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

7.5. Btk. 234. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti veszélyeztetés bűntette

7.6. Btk. 235. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége

7.7. Btk. 236. § (2) bekezdés c) és d) pont – Járművezetés ittas állapotban bűntette, ha az halált, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.8. Btk. 236. § (3) bekezdés – nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy nem gépi meghajtású jármű közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetésével elkövetett járművezetés ittas állapotban bűntette, ha az halált, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.9. Btk. 237. § (2) bekezdés c) és d) pont – Járművezetés bódult állapotban bűntette, ha az halált okoz, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.10. Btk. 237. § (3) bekezdés – nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy nem gépi meghajtású jármű közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton történő vezetésével elkövetett járművezetés bódult állapotban bűntette, ha az halált, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

7.11. Btk. 238. § (2) bekezdés c) pont – Kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó járművezetés tiltott átengedésének bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

8. Btk. XXV. Fejezet – a minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények

Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény.

9. *  Btk. XXVI. Fejezet – Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

9.1. Btk. 268–270. § – Hamis vád

9.2. Btk. 271. § – Hatóság félrevezetése

9.3. Btk. 272–275. § – Hamis tanúzás

9.4. Btk. 276. § – Hamis tanúzásra felhívás

9.5. Btk. 277. § – Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása

9.6. Btk. 278. § – Kényszerítés hatósági eljárásban

9.7. Btk. 279. § – Hatósági eljárás megzavarása

9.8. Btk. 281. § – Mentő körülmény elhallgatása

9.9. Btk. 282. § (3) bekezdés d) pont – Hivatalos, külföldi hivatalos személy által hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével vagy közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás

9.10. Btk. 284. § (1)–(5) bekezdés – Fogolyzendülés bűntette

9.11. Btk. 285. § – Ügyvédi visszaélés

9.12. Btk. 286. § – Zugírászat

10. *  Btk. XXVII. Fejezet – A korrupciós bűncselekmények

10.1. Btk. 290. § – Vesztegetés, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

10.2. Btk. 291. § – Vesztegetés elfogadása, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

10.3. Btk. 296. § – Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

10.4. Btk. 298. § – Befolyás vásárlása, ha azt nem hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy vonatkozásában követik el, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

10.5. Btk. 299. § – Befolyással üzérkedés, ha azt nem hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy vonatkozásában követik el, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11. Btk. XXVIII. Fejezet – a hivatali bűncselekmények

11.1. Btk. 301. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.2. Btk. 302. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.3. Btk. 303. § (1)–(3) bekezdés – Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.4. Btk. 304. § (1)–(2) bekezdés – Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.5. Btk. 305. § – Hivatali visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.6. Btk. 306. § – Közfeladati helyzettel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

11.7. Btk. 307. § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

12. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények

12.1. Btk. 316. § – Terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

12.2. *  Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

12.3. Btk. 322. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó közveszély okozása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

12.4. Btk. 322. § (5) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó gondatlan közveszély okozása bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

12.5. Btk. 323. § (1)–(5) bekezdés – Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

12.6. *  Btk. 324. § – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

12.7. *  Btk. 325. § (1) bekezdés c) pont, valamint (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

13. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

13.1. Btk. 332. § – Közösség elleni uszítás bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó esetet

14. Btk. XXXIII. Fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények

14.1. Btk. 342. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követik el

14.2. Btk. 343. § – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

14.3. Btk. 349. § – Termőföld jogellenes megszerzésének bűntette

15. Btk. XXXIV. Fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 350. § – A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett

15.2. *  Btk. 353. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

15.3. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

15.4. Btk. 363. § – A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegésének bűntette és vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16. Btk. XXXV. Fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

16.1. Btk. 365. § (3) bekezdés a) pont – Fegyveresen elkövetett rablás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.2. Btk. 365. § (3) bekezdés f) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során elkövetett rablás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.3. Btk. 365. § (4) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.4. *  Btk. 365. § (4) bekezdés b) pont – Jelentős értékre fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.5. *  Btk. 365. § (4) bekezdés c) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.6. Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

16.7. Btk. 366. § (3) bekezdés b) pont – Jelentős értékre, csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett kifosztás bűntette

16.8. Btk. 367. § (2) bekezdés a), c) és d) pontja – Bűnszövetségben, hivatalos személyként e minőség felhasználásával, továbbá hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17. Btk. XXXVI. Fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények

17.1. *  Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR vagy az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.2. Btk. 370. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett lopás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó eseteket

17.3. *  Btk. 370. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

17.4. Btk. 370. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.5. *  Btk. 371. § (5) és (6) bekezdés – Különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.6. Btk. 372. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.7. Btk. 372. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó eseteket

17.8. *  Btk. 372. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

17.9. Btk. 372. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.10. Btk. 373. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.11. Btk. 373. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett csalás bűntette

17.12. *  Btk. 373. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

17.13. Btk. 373. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.14. Btk. 374. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.15. Btk. 374. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalás bűntette

17.16. *  Btk. 374. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

17.17. Btk. 374. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett gazdasági csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.18. Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.19. Btk. 375. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – Jelentős kárt okozó, bűnszövetségben, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette

17.20. *  Btk. 375. § (4) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

17.21. Btk. 375. § (4) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben vagy üzletszerűen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.22. Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.23. *  Btk. 376. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

17.24. Btk. 376. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, amennyiben azt gyám vagy gondnok e minőségében követi el

17.25. *  Btk. 377. § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve a KR vagy az RRI hatáskörébe tartozó esetet

17.26. Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

17.27. *  Btk. 379. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

17.28. Btk. 379. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

18. Btk. XXXVIII. Fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

18.1. Btk. 389. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

18.2. *  Btk. 389. § (3) bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg, kivéve a KR és az RRI hatáskörébe tartozó esetet

18.3. Btk. 390. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett pénzhamisítás elősegítésének bűntette

18.4. Btk. 391. § (3) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett bélyeghamisítás bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

18.5. Btk. 393. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

18.6. Btk. 394. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítésének vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

19. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

19.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

19.2. Btk. 401. § – Pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

20. Btk. XLI. Fejezet – a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

20.1. Btk. 407. § – Saját tőke csorbítása bűntette

20.2. Btk. 408. § – Jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette

20.3. Btk. 410. § – Bennfentes kereskedelem bűntette

20.4. Btk. 411. § – Tőkebefektetési csalás bűntette

20.5. Btk. 412. § – Piramisjáték szervezése bűntette

20.6. Btk. 413. § – Gazdasági titok megsértésének vétsége

21. Btk. XLII. Fejezet – a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények

21.1. Btk. 415. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett, rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntette

21.2. Btk. 416. § (2) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett, megfelelőség hamis tanúsítása bűntette

21.3. Btk. 420. § – Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntette és vétsége

2. melléklet a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelethez

A Készenléti Rendőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XIII. fejezet – az emberiesség elleni bűncselekmények

Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

2. Btk. XIV. fejezet – háborús bűncselekmények

Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

3. Btk. XV. Fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

3.1. Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a)–k) pont – Emberölés bűntette, amennyiben annak sértettje vagy elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

3.2. Btk. 160. § (1) és (2) bekezdés a)–k) pont – Emberölés bűntette, ha a kettő vagy több befejezett emberölést ugyanazon elkövető térben és időben egymástól elkülönülten követte el

4. Btk. XVI. Fejezet – az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények

4.1. Btk. 175. § – Emberi test tiltott felhasználásának bűntette és vétsége

5. *  Btk. XVII. Fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

5.1. Btk. 176. § (2) bekezdés c) pont és Btk. 176. § (4) bekezdés – A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette, ha azt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el

5.2. * 

5.3. Btk. 178. § (2) bekezdés c) pont és Btk. 178. § (3) bekezdés – Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

5.4. Btk. 183. § (1) bekezdés – Kábítószer-prekurzorral visszaélés bűntette

5.5. *  Btk. 184/B. § (2) bekezdés b) pont, (2b) és (3) bekezdés – Bűnszövetségben elkövetett, illetve különösen jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag előállításával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint a Btk. 184/B. § (1)–(2b) bekezdésében meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított új pszichoaktív anyaggal visszaélés

6. Btk. XVIII. Fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények

6.1. Btk. 190. § (1)–(5) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

6.2. Btk. 190. § (3) bekezdés c) pont – Emberrablás bűntette, ha azt halált okozva követték el

6.3. Btk. 190. § (4) bekezdés – Emberrablás bűntette, ha az szándékos emberölést is megvalósít

6.4. Btk. 191. § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

6.5. *  Btk. 192. § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

7. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

7.1. Btk. 200. § – Kerítés bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

7.2. Btk. 202. § – Kitartottság bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

8. Btk. XXIII. fejezet – a környezet és a természet elleni bűncselekmények

8.1. *  Btk. 241. § (1) bekezdés c) pont – Környezetkárosítás bűntette, ha az három vagy több vármegyét érint, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

8.2. Btk. 242. § (2) bekezdés b) pont – Természetkárosítás bűntette, kivéve a vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó esetet

8.3. Btk. 250. § Radioaktív anyaggal visszaélés bűntette és vétsége

8.4. Btk. 251. § Nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés bűntette

8.5. Btk. 252. § Atomenergia alkalmazásával visszaélés bűntette

9. Btk. XXIV. fejezet – az állam elleni bűncselekmények

Az e fejezetben felsorolt valamennyi bűncselekmény nyomozása.

10. Btk. XXVI. Fejezet – az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

10.1. Btk. 282. § (1) és (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés a) és b) pont – Bűnpártolás vétsége és bűntette, ha azt az e mellékletben felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben követték el

10.2. * 

11. *  Btk. XXVII. fejezet – a korrupciós bűncselekmények

11.1. Btk. 290. § (2) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az elkövető az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban követi el, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

11.2. Btk. 290. § (3) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az elkövető az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

11.3. Btk. 290. § (4) bekezdés – Vesztegetés bűntette, ha az elkövető az (1)–(3) bekezdés szerint büntetendő cselekményeket külföldi gazdálkodó részére vagy érdekében tevékenységet végző személlyel kapcsolatban követi el, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

11.4. Btk. 291. § (1)–(4) bekezdés – Vesztegetés elfogadásának bűntette, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

11.5. Btk. 296. § (1)–(2) bekezdés – Vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette, amennyiben annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

12. Btk. XXVIII. fejezet – a hivatali bűncselekmények

12.1. Btk. 308. § – Jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat végzésének bűntette

13. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények

13.1. Btk. 314. § (1) és (2) bekezdés – Terrorcselekmény bűntette

13.2. Btk. 315. § (1) és (2) bekezdés – Terrorcselekmény bűntette

13.3. Btk. 317. § – Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása bűntette

13.4. Btk. 318. § (1) és (2) bekezdés – Terrorizmus finanszírozása bűntette

13.5. Btk. 320. § (1)–(3) bekezdés – Jármű hatalomba kerítése, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

13.6. Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, ha annak nemzetközi jellege van

13.7. Btk. 324. § – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

13.8. Btk. 325. § (1) bekezdés c) pont, valamint (2) bekezdés c) pont és a (3) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

14. Btk. XXXI. Fejezet – a nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények

14.1. Btk. 326. § (1)–(3) és (7) bekezdés – Nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés bűntette és vétsége

15. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 331. § – Háborús uszítás bűntette

16. Btk. XXXIII. fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények

16.1. Btk. 342. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követik el

16.2. Btk. 343. § – Közokirat hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

17. Btk. XXXIV. fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

17.1. Btk. 353. § (1) és (3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, ha bűnszervezet tagjaként, vagy annak megbízásából követték el, és annak felderítéséhez, nyomozásához más állammal történő együttműködés szükséges

17.2. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

18. Btk. XXXV. Fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

18.1. Btk. 365. § (4) bekezdés b) pont – Jelentős értékre fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el

18.2. Btk. 365. § (4) bekezdés c) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen elkövetett rablás bűntette, ha azt több területi nyomozó hatóság illetékességi területén követték el

19. Btk. XXXVI. fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények

19.1. Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak tárgya az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívum

19.2. Btk. 370. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett lopás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.3. Btk. 371. § (6) bekezdés – Különösen jelentős kárt okozó rongálás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.4. Btk. 372. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.5. Btk. 373. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.6. Btk. 374. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.7. Btk. 375. § (4) bekezdés a) pont – Különösen jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.8. Btk. 376. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.9. Btk. 377. § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

19.10. Btk. 379. § (6) bekezdés a) pont – Különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntette, ha annak elkövetője a Btk. 459. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűnszervezet vezetője vagy annak tagja

20. Btk. XXXVIII. fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

20.1. Btk. 389. § (2) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás bűntette

20.2. *  Btk. 389. § (3) bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az a KR kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésére irányul

20.3. *  Btk. 390. § (1) bekezdés – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az a KR kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel összefüggésben valósul meg

20.4. Btk. 391. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy azt meghaladó értékű bélyegre elkövetett bélyeghamisítás bűntette

21. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

21.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

21.2. Btk. 401. § – A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

22. Btk. XLIII. Fejezet – tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

22.1. Btk. 422. § (2) bekezdés – Fedett nyomozó vagy a bűnüldöző hatósággal, illetve titkosszolgálattal titkosan együttműködő személy kilétének vagy tevékenységének megállapítása céljából elkövetett tiltott adatszerzés bűntette

22.2. Btk. 423. § (3) bekezdés – Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértése bűntette

22.3. Btk. 424. § – Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, kivéve az RRI hatáskörébe tartozó eseteket

3. melléklet a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelethez

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XV. fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények

1.1. Btk. 165. § (2) bekezdés b) és c) pont – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

1.2. Btk. 165. § (3) bekezdés – Halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette

1.3. Btk. 166. § (2) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette, ha azt nem a közlekedési szabályok megszegésével követték el

1.4. Btk. 166. § (3) bekezdés – Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző vagy a segítségnyújtásra egyébként is köteles személy által elkövetett bűntette

2. Btk. XVII. fejezet – az egészséget veszélyeztető bűncselekmények

2.1. *  Btk. 176. § (2) bekezdés a) és b) pont, valamint a (3)–(4) bekezdés – Bűnszövetségben, illetve hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, vagy e bűncselekmények elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette

2.2. Btk. 177. § (1)–(3) bekezdés – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére kábítószer kínálásával, átadásával elkövetett, illetve ilyen személy felhasználásával elkövetett kábítószer forgalomba hozatala vagy azzal való kereskedés; oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette, továbbá jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett, bűnszövetségben elkövetett, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként e minőséget felhasználva elkövetett, illetve e bűncselekmények elkövetéséhez anyagi eszközök szolgáltatatásával megvalósított kábítószer-kereskedelem bűntette

2.3. Btk. 178. § (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

2.4. Btk. 178. § (2) bekezdés b) pont, (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklása bűntette, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

2.5. Btk. 179. § (3) és (4) bekezdés – Kábítószer birtoklása bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer birtoklása bűntette

2.6. Btk. 182. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés készítése, megszerzése, az ország területére behozatala, onnan történő kivitele, átszállítása, átadása, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette

2.7. Btk. 182. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés – Kábítószer készítésének elősegítése bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, vagy az azzal való kereskedés, illetve e bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított kábítószer készítésének elősegítése bűntette

2.8. Btk. 182. § (3) bekezdés a) pont – Bűnszövetségben elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette

2.9. Btk. 182. § (3) bekezdés b) pont – Üzletszerűen elkövetett kábítószer készítésének elősegítése bűntette

2.10. *  Btk. 185. § (2) és (3) bekezdés – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, valamint teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette, ha a bűncselekmény folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy jut tiltott teljesítményfokozó szerhez, illetve ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követik el

2.11. *  Btk. 185/A. § (3) és (4) bekezdés, valamint (5) bekezdés c) pont – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette

2.12. *  Btk. 185/A. § (6) bekezdés – Gyógyszerhamisítás bűntette, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett gyógyszer vagy állatgyógyászati készítmény a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé

2.13. *  Btk. 186. § (2) bekezdés, valamint (3) bekezdés c) pont – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a Btk. 186. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, vagy a Btk. 186. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben követik el

2.14. Btk. 186. § (4) bekezdés – Egészségügyi termék hamisítása bűntette, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termék a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé

2.15. Btk. 189. § (3) bekezdés – Jelentős mennyiségű vagy értékű ártalmas közfogyasztási cikkre; bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés bűntette

3. Btk. XVIII. fejezet – az emberi szabadság elleni bűncselekmények

3.1. *  Btk. 190. § – Emberrablás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

3.2. *  Btk. 191. § – Emberrablás feljelentésének elmulasztása bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

3.3. *  Btk. 192. § – Emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

3.4. * 

3.5. Btk. 194. § (2) és (3) bekezdés – Személyi szabadság megsértésének bűntette

4. Btk. XIX. Fejezet – a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

4.1. Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés – Szexuális kényszerítés bűntette, ha azt tizennyolcadik, illetve tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el

4.2. Btk. 197. § (3) bekezdés a) pont – Szexuális erőszak bűntette, ha azt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el

4.3. Btk. 197. § (3) bekezdés b) pontja – Szexuális erőszak bűntette, ha a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy a nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt áll

4.4. Btk. 197. § (3) bekezdés c) pont – Szexuális erőszak bűntette, ha azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el

4.5. Btk. 197. § (4) és (5) bekezdés – Szexuális erőszak bűntette

4.6. *  Btk. 200. § (3) bekezdés – Üzletszerűen elkövetett kerítés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

4.7. Btk. 201. § (2) és (3) bekezdés – Prostitúció elősegítése bűntette

4.8. *  Btk. 202. § – Kitartottság bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

4.9. Btk. 203. § (1) és (2) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az elkövető a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik; tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt

4.10. Btk. 203. § (3) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az elkövető részben vagy egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki magát

4.11. Btk. 203. § (4) bekezdés – Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, ha az elkövető olyan bordélyházat tart fenn, vezet, vagy olyan bordélyház működéséhez szolgáltat anyagi eszközöket, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat prostitúciót

5. Btk. XXI. Fejezet – az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények

5.1. Btk. 215. § – A lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének bűntette

5.2. Btk. 216. § – Közösség tagja elleni erőszak bűntette és vétsége

6. Btk. XXII. fejezet – a közlekedési bűncselekmények

6.1. Btk. 232. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.2. Btk. 232. § (4) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vétsége, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.3. Btk. 233. § (2) bekezdés b)–d) pont – Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, halált okozó, illetve kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

6.4. Btk. 233. § (3) bekezdés – Gondatlanságból elkövetett kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének vétsége, ha azt légi járművel vagy légiközlekedéssel összefüggésben követik el

7. *  Btk. XXVII. Fejezet – A korrupciós bűncselekmények

7.1. Btk. 290. § – Vesztegetés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

7.2. Btk. 291. § – Vesztegetés elfogadása bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

7.3. Btk. 298. § (1) és (1a) bekezdés – Befolyás vásárlása bűntette, ha azt nem hivatalos személy vonatkozásában követik el

7.4. Btk. 299. § (1)–(2) és (4) bekezdés – Befolyással üzérkedés bűntette, ha azt nem hivatalos személy vonatkozásában követik el

8. Btk. XXVIII. Fejezet – a hivatali bűncselekmények

8.1. Btk. 301. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége

8.2. Btk. 302. § (1)–(3) bekezdés – Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntette és vétsége

8.3. Btk. 303. § (1)–(3) bekezdés – Kényszervallatás bűntette és vétsége

8.4. Btk. 304. § (1) és (2) bekezdés – Jogellenes fogvatartás bűntette

8.5. Btk. 305. § – Hivatali visszaélés bűntette

8.6. Btk. 306. § – Közfeladati helyzettel visszaélés bűntette

8.7. Btk. 307. § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy adatszerzés bűntette

9. Btk. XXX. Fejezet – a közbiztonság elleni bűncselekmények

9.1. Btk. 316. § – Terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette

9.2. Btk. 320. § (1)–(3) bekezdés – Jármű hatalomba kerítésének bűntette, ha azt légi járműre követik el

9.3. *  Btk. 321. § – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

9.4. Btk. 322. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó közveszély okozása bűntette

9.5. Btk. 322. § (5) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okozó, illetve halált okozó gondatlan közveszély okozása vétsége

9.6. Btk. 323. § (1)–(5) bekezdés – Közérdekű üzem működésének megzavarása vétsége és bűntette

9.7. *  Btk. 324. § (1) bekezdés b) pont – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

9.8. *  Btk. 324. § (2) és (3) bekezdés – Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

9.9. *  Btk. 325. § (1) bekezdés c) pont, valamint (2) bekezdés c) pont – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

9.10. *  Btk. 325. § (3) és (5) bekezdés – Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

10. Btk. XXXII. Fejezet – a köznyugalom elleni bűncselekmények

10.1. Btk. 332. § – Közösség elleni uszítás bűntette

10.2. Btk. 338. § – Közveszéllyel fenyegetés bűntette, ha a fenyegetés az RRI illetékességi területére, az azon lévő objektumra, a légiforgalmi szolgálat központi létesítményére, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező, vagy onnan induló légi járműre vonatkozik

11. Btk. XXXIII. fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények

11.1. Btk. 342. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követik el

11.2. Btk. 343. § – Közokirat hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el

12. Btk. XXXIV. fejezet – a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények

12.1. *  Btk. 353. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

12.2. Btk. 353. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul

12.3. Btk. 363. § – A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegésének bűntette és vétsége

13. Btk. XXXV. fejezet – a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

13.1. Btk. 365. § (3) bekezdés a) pont – Fegyveresen elkövetett rablás bűntette

13.2. Btk. 365. § (3) bekezdés f) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során elkövetett rablás bűntette

13.3. Btk. 365. § (4) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás bűntette

13.4. *  Btk. 365. § (4) bekezdés b) pont – Jelentős értékre fegyveresen vagy felfegyverkezve vagy csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

13.5. *  Btk. 365. § (4) bekezdés c) pont – Hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy sérelmére, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan vagy bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

13.6. Btk. 366. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre elkövetett kifosztás bűntette

13.7. Btk. 367. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben, az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, hivatalos személyként e minőség felhasználásával, illetve hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette

14. Btk. XXXVI. fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények

14.1. *  Btk. 370. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette, kivéve a KR hatáskörébe tartozó eseteket

14.2. Btk. 370. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal, zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette

14.3. Btk. 371. § (5) bekezdés – Különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette

14.4. Btk. 372. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette

14.5. Btk. 372. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

14.6. Btk. 373. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette

14.7. Btk. 373. § (6) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bűntette

14.8. Btk. 374. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette

14.9. Btk. 374. § (6) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette

14.10. Btk. 375. § (3) bekezdés a) pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette

14.11. Btk. 375. § (4) bekezdés b) pont – Különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett csalás bűntette

14.12. Btk. 376. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

14.13. *  Btk. 377. § (2) bekezdés – Különösen nagy vagy azt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége, kivéve a KR hatáskörébe tartozó esetet

14.14. Btk. 379. § (5) bekezdés a) pont – Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette

14.15. Btk. 379. § (6) bekezdés b) pont – Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntette

15. Btk. XXXVIII. fejezet – a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények

15.1. Btk. 389. § (2) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette

15.2. Btk. 389. § (3) bekezdés – Pénzhamisítás előkészülete, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

15.3. Btk. 390. § (1) bekezdés – Pénzhamisítás elősegítésének vétsége, ha az bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével összefüggésben valósul meg

15.4. Btk. 391. § (3) bekezdés b) pont – Bűnszövetségben elkövetett bélyeghamisítás bűntette

15.5. Btk. 393. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűntette

15.6. Btk. 394. § (2) bekezdés – Bűnszövetségben vagy üzletszerűen elkövetett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása elősegítésének vétsége

16. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

16.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

16.2. Btk. 401. § – A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

17. Btk. XLIII. Fejezet – tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

17.1. Btk. 423. § (2) bekezdés – Információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette, ha az jelentős számú információs rendszert érint

17.2. Btk. 424. § – Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége, ha az jelentős számú információs rendszerrel összefüggésben valósul meg

4. melléklet a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelethez

A vízirendészeti rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozó bűncselekmények

1. Btk. XV. fejezet – az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, ha azt a hajózási tevékenységre vonatkozó előírások megszegésével követték el

1.1. Btk. 165. § (1)–(3) bekezdés – Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége és bűntette

1.2. Btk. 166. § (1)–(3) bekezdés – Segítségnyújtás elmulasztásának vétsége és bűntette

2. Btk. XXII. fejezet – a közlekedési bűncselekmények

2.1. Btk. 232. § (1)–(4) bekezdés – A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntette és vétsége, ha az a vízi közlekedés biztonságát veszélyezteti

2.2. Btk. 233. § (1)–(3) bekezdés – Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette és vétsége, ha azt a vízi közlekedés szabályainak megszegésével követték el

2.3. Btk. 236. § (1)–(2) bekezdése – Járművezetés ittas állapotban vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású úszólétesítménnyel követték el

2.4. Btk. 236. § (3) bekezdése – Járművezetés ittas állapotban bűntette, ha azt nem gépi meghajtású úszólétesítménnyel követték el

2.5. Btk. 237. § (1)–(2) bekezdés – Járművezetés bódult állapotban vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású úszólétesítménnyel követték el

2.6. Btk. 237. § (3) bekezdés – Járművezetés bódult állapotban bűntette, ha azt nem gépi meghajtású úszólétesítménnyel követték el

2.7. Btk. 238. § – Járművezetés tiltott átengedésének vétsége és bűntette, ha azt gépi meghajtású úszólétesítményre követték el

2.8. Btk. 239. § – Cserbenhagyás vétsége, ha azt vízi közlekedési balesettel érintett jármű vezetője követte el

3. Btk. XXIII. Fejezet – a környezet és a természet elleni bűncselekmények

3.1. Btk. 241. § – Környezetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik

3.2. Btk. 242–243. § – Természetkárosítás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik

3.3. Btk. 244. § – Állatkínzás vétsége és bűntette, ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik

3.4. Btk. 246. § – Orvhalászat vétsége

3.5. Btk. 248. § – A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének vétsége és bűntette, ha a hulladék (veszélyes hulladék) elhelyezése természetes vizek és kincseik veszélyeztetésére alkalmas, illetve, ha a hulladékgazdálkodási tevékenységet a vízi közlekedéssel összefüggésben végzik

4. Btk. XXXIII. Fejezet – a közbizalom elleni bűncselekmények, ha az elkövetés tárgya úszólétesítményhez vagy annak kezeléséhez szükséges képesítő okmányhoz, továbbá halászathoz, horgászathoz szükséges engedélyhez kapcsolódik

4.1. Btk. 342. § – Közokirat-hamisítás vétsége és bűntette

4.2. Btk. 344. § – Biztonsági okmány hamisítása vétsége

4.3. Btk. 345. § – Hamis magánokirat felhasználása vétsége

4.4. Btk. 346. § – Okirattal visszaélés vétsége

4.5. Btk. 347. § – Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette

5. Btk. XXXVI. Fejezet – a vagyon elleni bűncselekmények

Ha az elkövetés tárgya vízi jármű, úszó munkagép, úszómű vagy ezek tartozéka:

5.1. Btk. 370. § (1)–(4) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette

5.2. Btk. 370. § (5) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal, illetve zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette

5.3. Btk. 371. § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bűntette

5.4. Btk. 372. § (1)–(4) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette

5.5. Btk. 372. § (5) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

5.6. Btk. 376. § (1)–(3) bekezdés – Hűtlen kezelés vétsége és bűntette

5.7. Btk. 377. § (1) bekezdés – Hanyag kezelés vétsége

5.8. Btk. 378. § – Jogtalan elsajátítás vétsége

5.9. Btk. 379. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette

5.10. Btk. 380. § – Jármű önkényes elvételének bűntette

Ha az elkövetés tárgya a természetes vizek kincsei körébe tartozik:

5.11. Btk. 370. § (1)–(4) bekezdés – Lopás vétsége és bűntette

5.12. Btk. 370. § (5) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen vagy dolog elleni erőszakkal, illetve zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette

5.13. Btk. 371. § (1)–(4) bekezdés – Rongálás vétsége és bűntette

5.14. Btk. 372. § (1)–(4) bekezdés – Sikkasztás vétsége és bűntette

5.15. Btk. 372. § (5) bekezdés b) pont – Jelentős értékre bűnszövetségben, közveszély színhelyén, vagy üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette

5.16. Btk. 376. § (1)–(4) bekezdés – Hűtlen kezelés vétsége és bűntette

5.17. Btk. 379. § (1)–(4) bekezdés – Orgazdaság vétsége és bűntette

6. Btk. XL. Fejezet – pénzmosás

6.1. Btk. 399–400. § – Pénzmosás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el

6.2. Btk. 401. § – A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásának vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben követték el