A jogszabály mai napon ( 2022.07.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásának könyvelési tételeit, az elszámolás módját e rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az 1. mellékletben nem szereplő gazdasági eseményeket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) általános előírásai szerint kell könyvelni.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott elszámolások könyvelési tételeitől abban az esetben lehet eltérni, ha az eltérés nem ellentétes jogszabály előírásától, és az a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében szükséges.

2. § (1) Az 1. mellékletben a könyvviteli és nyilvántartási számlák száma előtt a T betű az érintett számlák tartozik oldalukra, a K betű a követel oldalukra történő könyvelést jelent az általános számviteli szabályoknak megfelelően.

(2) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben vannak megadva, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(3) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél csak az érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlák nem teljes egészében, csak számlaosztály, számlacsoport mélységben vannak megadva, és a számlaosztály, számlacsoport száma után zárójelben egy adott szám szerepel, a könyvelést az adott számlaosztályon, számlacsoporton belül, az adott gazdasági esemény által érintett, a zárójelben szereplő szám szerinti végződésű könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(4) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy nyilvántartási számla egymással „/” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt valamely, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(5) Ha az 1. mellékletben szereplő könyvelési tételeknél több könyvviteli vagy nyilvántartási számla egymással „-” jellel van elválasztva, a könyvelést a megjelölt tartományon belül, az adott gazdasági esemény által érintett könyvviteli vagy nyilvántartási számlán kell elvégezni.

(6) Ha a (2)-(5) bekezdés szerinti jelölések egy tételen belül kerültek feltüntetésre, a (2)-(5) bekezdésben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. § * 

1. melléklet a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelethez

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolásának könyvelési tételei

I. FEJEZET

KÖVETELÉSEKKEL, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKKAL, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, MAGYARÁZATOK

A) *  A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata összefoglalóan:

Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára
Számla Jelleg Nyitás Növekedés Csökkenés Zárás
E/F T/K Ellenszámla T/K Ellenszámla T/K Ellenszámla T/K Ellenszámla
Nyilvántartási számlák:
01 E T 006 T 006 K 006 K 006
02 E T 006 T 006 K 006 K 006
03 E T 006 T 006 K 006 K 006
04 E T 006 T 006 K 006 K 006
05(1) E Z Z T 001 K 001 K 001
05(2) F K 002 K 002 T 002 T 002
05(3) E Z Z T 003 K 003 K 003
09(1) F Z Z K 001 T 001 T 001
09(2) E T 004 T 004 K 004 K 004
09(3) F Z Z K 005 T 005 T 005
Könyvviteli számlák:
1. számlaosztály
1 E T 491 T K K 493
Kivéve:
1(6) E T 491 T 415 K 415 K 493
1(8) F K 491 K T T 493
1(9) F K 491 K T T 493
2. számlaosztály
2 E T 491 T K K 493
2(8) F K 491 K T T 493
3. számlaosztály
3 E T 491 T K K 493
Kivéve:
318 F K 491 K T T 493
3318 F K 491 K T T 493
3328 F K 491 K T T 493
358 F K 491 K T T 493
361 E/F Z Z T/K 31-33 T/K 31-33 Z Z
363 E/F Z Z T/K T/K Z Z
3642 F K 491 K T T 493
36518 F K 491 K T T 493
3658 E/F T/K 491 T/K T/K T/K 493
367 F K 491 K T T 493
4. számlaosztály
4 F K 491 K T T 493
Kivéve:
412 F T/K 491 K T T/K 493
413 F T/K 491 K T T/K 493
414 F T/K 491 K T T/K 493
416 F T/K 491 K T T/K 493
5. számlaosztály
5 E Z Z T K K 8
Kivéve:
571 F Z Z K T T/K 492
572 F Z Z K T T 492
6. számlaosztály
6 E Z Z T K 691-en keresztül átvezetés a 7. számla-
osztályba
7. számlaosztály
7 E Z Z T K 591
8. számlaosztály
8 E Z Z T K 492
9. számlaosztály
9 F Z Z K T T 492
Nyilvántartási ellenszámlák:
001 Z Z T/K 05(1)/
09(1)
T/K 05(1)/
09(1)
T/K 05(1)/
09(1)
002 E T 05(2) T K K 05(2)
003 F Z Z K T T 05(3)
004 F 09(2) K T T 09(2)
005 E Z Z T K K 09(3)
006 F K 01-04 K T T 01-04

B) *  A példákban a követelések elszámolása azt feltételezi, hogy azok esedékessége - a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja - a költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, a követelést a költségvetési évet követően esedékes követelések között kell nyilvántartásba venni, elszámolni:

1. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K0042
2. Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T352 - K3/9

C) Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha az eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű bevétel elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Eredményszemléletű bevétel elhatárolása T9 - K441

D) *  Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő követelések (pl. több évre adott, folyamatosan törlesztett visszatérítendő támogatások, kölcsönök) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes követelések között.

E) A példákban a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele (majd annak véglegessége esetén a pénzügyi számvitelben kötelezettségként elszámolása) azt feltételezi, hogy azok esedékessége - a teljesítés határnapja vagy a teljesítésre rendelkezésre álló határidő kezdő napja - a költségvetési évre esik. Ha ez későbbi időpontra esik, azt a 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával vagy 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni:

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T0023/0024 - K05(2)

F) A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül csak a végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősülő tételeket lehet elszámolni kötelezettségként a havi feladások (integrált informatikai rendszer) alapján (1. pont). Ha a pénzügyi számvitelben el nem számolt kötelezettség után kell pénzügyi teljesítést elszámolni, azt a megfelelő követelés (kölcsön, visszatérítendő támogatás) vagy költség, ráfordítás könyvviteli számlával szemben kell elszámolni (2. pont).

1. Végleges kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T1-8 - K422
2. Ha nem lehet a könyvviteli számlákon kötelezettséget kimutatni T3/5/8 - K32/33

G) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartásba venni. Az ezekhez a rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon így csak a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben lehet könyvelni. Ennek megfelelően ezekhez a rovatokhoz kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben sem lehet előzetesen követelést vagy kötelezettséget elszámolni. A pénzügyi teljesítéskor azonban - a kölcsön jellegű (hitel, kölcsön, visszatérítendő támogatás, kölcsön, államháztartáson belüli megelőlegezés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír) ügyletek kivételével - a megfelelő mérleg vagy eredményszámlát a követelésekkel vagy kötelezettségekkel szemben kell könyvelni, amit a pénzeszközök növekedésével vagy csökkenésével szemben kell a következő lépésként kivezetni.

H) Ha a pénzügyi számvitelben költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési évre vonatkozik (pl. a decemberi szállítás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha a költségként, ráfordításként elszámolt kötelezettség a költségvetési éven túlra vonatkozik, a költség, ráfordítás elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni:

Költség, ráfordítás elhatárolása T372 - K5-8

I) *  Határozatlan idejű vagy több év előirányzatait érintő kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (pl. több éves hitelek, kölcsönök, szolgáltatások, közüzemi díjak, személyi juttatások, ellátások) esetén szükséges azokat megosztani a költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között a megfelelő nyilvántartási ellenszámlák használatával. A pénzügyi számvitelben a megosztásnak megfelelően kell a követelést, - végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a - kötelezettséget elszámolni.

J) *  Kivételt képeznek az I) pontban foglaltak alól az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek tárgyévi kiadási előirányzatait terhelő olyan határozott idejű kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, amelyek esetén valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. További kivételt képeznek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalások.

K) *  Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek után kell teljesítést nyilvántartásba venni, azt előbb át kell sorolni a költségvetési évben esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esedékességében változás következik be (például a támogatás kedvezményezettje halasztást kap, hogy a következő évben fizesse vissza a támogatást, vagy az Ávr. 150. §-a előírásai szerint nem minősül kötelezettségvállalással terhelt maradványnak stb.), az átsorolást szintén meg kell tenni. Ha a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegében változás következik be (például a tárgyévre járó személyi juttatás csökkentése szükséges, mivel a legutóbb számfejtett időszakra nem vagy kevesebb összegű illetmény jár), azok összegét kell módosítani. A pénzügyi számvitelben ennek megfelelően kell a követelést, - végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a - kötelezettséget elszámolni:

1. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet követően esedékes követelések közé a költségvetési számvitel szerint T0041
T09(2)
- K09(2)
K0042
2. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési évet követően esedékes követelések közé a pénzügyi számvitel szerint T352 - K351
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé a költségvetési számvitel szerint T05(2)
T0023/0024
- K0021/0022
K05(2)
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek közé a pénzügyi számvitel szerint T421 - K422

L) *  Az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek esetében, ha a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése a költségvetési évben nem történt meg, a nem teljesített rész a könyvviteli nyitás során változatlanul meg fog jelenni a 3. vagy 4. számlaosztály és a 05. vagy 09. számlacsoport megfelelő nyilvántartási számláin. A költségvetési évet követő évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közül azonban az adott költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) összegét át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közé a XIV. Könyvviteli nyitás feladatai fejezetben foglaltak szerint.

II. FEJEZET

IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Vásárlás elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T0021 - K05612/05622
/05632/05642
b) Általános forgalmi adó T0021 - K05672
2. *  Előleg a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó előleg a kifizetés alapján T36511/36512 - K32/33
b) *  Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36411 - K32/33
c) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36413 - K32/33
d) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T05612/05622/
05632/05642
T0022
- K0021
K05612/05622
/05632/05642
b) Általános forgalmi adó T05672
T0022
- K0021
K05672
c) Nettó előleg teljesítésként T05613/05623/
05633/05643
- K003
d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 - K003
4. *  Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 - K4216
b) Előleg rendezése T4216 - K36511/36512
c) *  Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T36412 - K4216
d) *  Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T4216 - K36411
e) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T36414 - K4216
f) *  Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T4216 - K36413
g) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T8435 - K36414
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül) T05613/05623/
05633/05643
- K003
b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T05673 - K003
6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) T4216 - K32/33
7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053542
b) Teljesítésként T053543 - K003
8. *  Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8553 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K32/33
9. *  Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint: a 3. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként
10. *  Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint T4216 - K9353
B) Saját előállítás elszámolása
1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés T5
T6/7
- K1-4
K591
2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint T11/151
T591
- K572
K6/7
3. *  Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36412 - K36422
C) *  Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint T8434 - K151
D) Beruházások aktiválása
Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint T121-141 - K151

III. FEJEZET

IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) *  Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. *  Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint T11/121-151 - K9242/9243
2. *  Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T9242/9243 - K443
3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053512
b) Teljesítésként T053513 - K003
4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T36412 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K32/33
B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T151 - K211/212
C) Tárgyévben használatba vett vásárolt készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása * 
Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint T121-141
T591
- K51
K6/7
D) Értékhelyesbítés
Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint T116-146 - K415
E) *  Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi számvitel szerint T11/121-151 - K412
2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T412 - K119-149
3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T412 - K118-148
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a pénzügyi számvitel szerint T412 - K443
5. *  A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási kötelezettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T412 - K36751
F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T0021 - K053332
b) Általános forgalmi adó T0021 - K053512
2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T012 - K006
3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T053332
T0022
- K0021
K053332
b) Általános forgalmi adó T053512
T0022
- K0021
K053512
4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg T52
T6/7
- K4213
K591
b) *  Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)-g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213 könyvviteli számlát kell használni
5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T053333 - K003
b) Általános forgalmi adó T053513 - K003
6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T4213 - K32/33
7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T006 - K012
G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár) T0021 - K059172
b) Általános forgalmi adó T0021 - K053512
c) Kamatrész T0021 - K053532
2. *  Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár) T059172
T0022
- K0021
K059172
b) Általános forgalmi adó T053512
T0022
- K0021
K053512
c) Kamatrész T053532
T0022
- K0021
K053532
3. *  Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár) T11/151 - K4219
b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36412 - K4213
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36414 - K4213
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
e) Kamatrész T853 - K4213
f) Kamatrész elhatárolása T372 - K853
4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint T053513 - K003
5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a pénzügyi számvitel szerint T4213 - K32/33
6. *  Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T853 - K372
7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés T059173 - K003
b) Fizetett kamatrész T053533 - K003
8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszegre jutó törlesztés T4219 - K32/33
b) Fizetett kamatrész T4213 - K32/33
H) *  Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása
A II. Fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát, a K61-64. rovatok helyett a K71-73. rovatokhoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat, az általános forgalmi adó elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni.
I) Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása
A II. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 152. könyvviteli számlát kell használni.
J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti díj fejében végzett felújítás elszámolása * 
1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a költségvetési számvitel szerint T094022 - K0041
2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K913
3. Bérlő által elvégzett felújítás a költségvetési számvitel szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként
4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel szerint T121-141 - K3514
K) *  Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása
Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli számlák helyett a 152. könyvviteli számlát és a K351. rovat helyett a K74. rovatot kell használni.
L) *  Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása
Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint T8434 - K152
M) *  Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása
1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint T221 T221 - K35
3. Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a követelés értéke közötti veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő szervezetnél
a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T022 - K006
b) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban
c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint T094062 - K0041
d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K36422
e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3673
f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005 - K094063
g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3514
h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint T3673 - K331
i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint T006 - K022
5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál
a) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint T094112 - K0041
b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K221
c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005 - K094113
d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3514
6. Az Áht. 100. §-a szerint a fejezeti kezelésű előirányzatoktól és az elkülönített állami pénzalapoktól átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő szervezetnél
a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T221 - K412
b) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint T813 - K221
c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban
d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint T094062 - K0041
e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K36422
f) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3673
g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005 - K094063
h) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3514
i) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint T3673 - K331
7. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál
a) Az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásból történő kivezetése T412 - K221
b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel szerint T094112 - K0041
c) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K9244
d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005 - K094113
e) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3514
Csökkenések
A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása
Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T56
T6/7
- K119-149
K591
C) *  Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K118-158
D) *  Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé
1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148
T119-149
- K11/121-141
2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
3. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T09512/09522/
09532
- K0041
b) Általános forgalmi adó T094062 - K0041
4. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó érték, legfeljebb a könyv szerinti értékig T3515 - K11/121-141
b) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a nettó érték a nagyobb T3515 - K9244
c) A nettó érték és a könyv szerinti érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a nagyobb T841 - K11/121-141
d) Általános forgalmi adó T3514 - K36422
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T005 - K09513/09523
/09533
b) Általános forgalmi adó T005 - K094063
6. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3514
K3515
E) *  Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36582/36584 - K11/121-151
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése T118-158 - K36582/36584
a pénzügyi számvitel szerint T119-149
3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete
a) Nyereségjellegű különbözet esetén T36582/36584 - K9244
b) Veszteségjellegű különbözet esetén T8435 - K36582/36584
5. Cégbírósági bejegyzés T161-163 - K36582/36584
F) Térítés nélküli átadás elszámolása
1. *  Az eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Bruttó érték kivezetése T8434 - K11/121-151
b) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése T118-158
T119-149
- K8434
c) Értékhelyesbítés kivezetése T415 - K116-146
2. *  Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó nem hárítja át az átvevőre T8435 - K36422
3. *  Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre
a) Követelésként T094062 - K004
b) Teljesítésként T005 - K094063
4. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre
a) *  Követelésként T3514 - K36422
b) Teljesítésként T32/33 - K3514
G) *  Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása
1. Terven felüli értékcsökkenés (a visszanyert értékkel csökkentett könyv szerinti értékben) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T842 - K118-158
2. Visszanyert érték elszámolása T21-22 - K11/121-151
3. *  Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-158 - K11/121-151
T119-149
4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
5. *  Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a költségvetési számvitelben
a) Követelésként T094102/094112 - K004
b) Teljesítésként T005 - K094103/094113
6. *  Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben
a) Követelésként T3514 - K9244
b) Teljesítésként T32/33 - K3514
H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 - K11/151
I) *  Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása * 
1. *  Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás T119-149 - K56 K6/7
visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint T591
2. *  Eszköz értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148 - K11/121-141
T119-149
3. *  Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
4. *  Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T21-22 - K11/121-141
J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek
1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T181-185 - K11/121-141
2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148
T119-149
- K188-189
3. *  Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T415
T186
- K116-146
K415
4. *  A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3655 - K412
K) *  Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél)
1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-158
T119-149
- K412
2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
3. *  Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T412 - K11/121-151/152
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T443 - K412
5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T011 - K006
6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3655 - K412
L) *  Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek)
1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-158
T119-149
- K412
2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T412 - K11/121-151
4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T443 - K412
Tárgyi eszközök fenntartása
A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg T0021 - K053342
b) Általános forgalmi adó T0021 - K053512
2. *  Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg T053342
T0022
- K0021
K053342
b) Általános forgalmi adó T053512
T0022
- K0021
K053512
3. *  Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg T52
T6/7
- K4213
K591
b) *  Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36412 - K4213
c) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36414 - K4213
d) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg T053343 - K003
b) Általános forgalmi adó T053513 - K003
5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T4213 - K32/33
B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása
Költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés
T5
T6/7
- K1-4
K591

IV. FEJEZET

RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) *  Részesedések vásárlásának elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K05652
2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint T05652
T0022
- K0021
K05652
3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T161-163/
165/241
- K4216
4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint T05653 - K003
5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint T4216 - K32/33
B) *  Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K05652/05662
2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása megtörténik
a) Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint T05652/05662 - K0021
T0022 K05652/05662
b) Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint T36581/36583 - K4216
c) Befizetés teljesítése a költségvetési számvitel szerint T05653/05663 - K003
d) Befizetés teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T4216 - K32/33
e) *  Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel szerint T161-163/165 - K36581/36583
3. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzeszköz átadása nem történik meg
a) *  Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a költségvetési számvitel szerint T05652/05662
T0022
- K0021
K05652/05662
b) *  Állományba vétel a cégbírósági bejegyzés alapján a pénzügyi számvitel szerint T161-163/165
T36581/36583
- K36581/36583
K4216
c) Befizetés teljesítése esedékességkor a költségvetési számvitel szerint T05653/05663 - K003
d) Befizetés teljesítése esedékességkor a pénzügyi számvitel szerint T4216 - K32/33
C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása
1. *  Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint K059121/
T0021 - 059123/05921/059
a) *  A névértékig T0021 - K059121/059122/
05921/059
22(2)
b) A névérték és a vételár különbözete T0021 - K053542
2. *  Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint
T059121/ - K0021
a) *  A felhalmozott kamat nélkül T059121/059122/
05921/059
22(2)
T0022
- K0021
K059121/059122/
05921/059
22(2)
b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenésként T053542 - K0021
c) A névérték és a vételár különbözete végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053542
d) A vételáron kívüli felhalmozott kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053532
3. *  Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint
a) A felhalmozott kamat nélkül T17/24 - K4219
b) *  A névérték és a vételár különbözete T8553 - K4213
c) *  A vételáron kívüli felhalmozott kamat T853 - K4213
4. *  Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint
a) *  A felhalmozott kamat nélkül T059121/059122/
05921/059
22(3)
- K003
059123/05921/059 - K003
22(3)
b) A névérték és a vételár különbözete T053543 - K003
c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat T053533 - K003
5. *  Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint
a) A felhalmozott kamat nélkül T4219 - K32/33
b) A névérték és a vételár különbözete T4213 - K32/33
c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat T4213 - K32/33
6. *  A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként T0940812/0940822 - K0041
b) *  Teljesítésként T005 - K0940813/0940823
7. *  A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9333/934
b) Teljesítésként T32/33 - K3514
8. *  A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem esedékes kamat elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T371 - K9333/934
D) *  Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása
1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint T17/221/
241-247
- K35
3. Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint
4. Részesedés, értékpapír átadása értékesítésre a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az értékesítésre átvevő szervezet részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja szerint
5. Részesedés, értékpapír átadása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál az értékesítésre átvevő szervezet részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint
E) *  Térítés nélkül átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása * 
1. *  Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint T16/17/24 - K9323/9324/
9331/9332/9353
2. *  Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 27. § (4a) bekezdése szerint] T9323/9324/
9331/9332/9353
- K443
F) Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása
Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint T166 - K415
G) *  Alaptőkén, törzstőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelés elszámolása
E fejezet Növekedések E) Térítés nélkül átvett, ajándékba kapott, hagyatékként átvett részesedések, értékpapírok elszámolása cím szerint
H) *  Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésekor
1. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása megtörténik:
a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az e fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím, az V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént, valamint a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím szerint.
2. Elszámolás, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulás átadása nem történik meg
a) Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint T161-163/165 - K36752/36753
b) Bruttó érték kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint T36752/36753 - K1-3
c) Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, T1-3(8) - K36752/36753
értékvesztés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint T11-14(9)
d) *  Értékhelyesbítés kivezetése az átadáskor a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146/166
e) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete T36752/36753 - K9244
f) A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözet esetén T8435 - K36752/36753
Csökkenések
A) *  Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása
1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T168/178/
2481/2482/
2483
- K16/17/24
2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) követelésként T0954/098121/
098123/09821/
09822(2)
- K0041
b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként T005 - K0954/098121/
098123/09821/
09822(3)
c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként T0940812/
0940822
- K0041
d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként T005 - K0940813/
0940823
e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként T0940812/
0940912/
0940922
- K0041
f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet teljesítésként T005 - K0940813/
0940913/
0940923
3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint
a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) követelésként T3515/3518 - K16/17/24
b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) teljesítésként T32/33 - K3515/3518
c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat követelésként T3514 - K9333/934
d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban elismert kamat teljesítésként T32/33 - K3514
e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként T3514 - K9325/9333/
9353
f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet teljesítésként T32/33 - K3514
g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteségjellegű különbözet elszámolása T8514/8522/
8553
- K16/17/24
B) *  Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása
1. *  Átadás a pénzügyi számvitel szerint T8513/8521/8553 - K16/17/24
2. *  Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T168/178/
2481/2482
- K8513/8521/8553
C) *  Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36582/36584 - K16/17/24
2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T168/178/
2481/2482
- K36582/
36584
3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K166
4. A gazdasági társaságba bevitt vagyon nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete
a) Nyereségjellegű különbözet esetén T36582/36584 - K9325/9333/
9353
b) Veszteségjellegű különbözet esetén T8514/8522/8553 - K36582/
36584
5. Cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 5. pontja szerint
D) *  Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása
Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T854 - K168/178/
2481/2482
Egyéb gazdasági események
A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá elszámolása
Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint T16/17 - K24
B) *  Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása
1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T168/248 - K16/241
2. A jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értéke különbözetének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Ha a különbözet veszteségjellegű T8514/8553 - K16/241
b) Ha a különbözet nyereségjellegű T16/241 - K9325/9353
C) *  Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása
1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint T494 - K16/17/24
2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint T16/17/24 - K494
3. *  Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege veszteség jellegű T8553 - K494
4. *  Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla egyenlege nyereség jellegű T494 - K9353
D) *  Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása
1. Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T094042 - K004
b) Teljesítésként T005 - K094043
2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3514/3524 - K931
b) Teljesítésként T32/33 - K3514/3524

V. FEJEZET

VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T0021 - K053112/
053122/
053132
b) Általános forgalmi adó T0021 - K053512
2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték
T053112/
053122/
053132
T0022

-
K0021
K053112/
053122/
053132

b) Általános forgalmi adó

T053113/
T0022

-

K0021
K053512

c) Nettó előleg teljesítésként

T053113/
053123/


-


K003
053133

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

-

K003
4. *  Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt) T211/212 - K4213
b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt) T51
T6/7
- K4213
K591
c) Előleg rendezése T4213 - K36513
d) *  Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T36412 - K4213
e) *  Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T4213 - K36411
f) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T36414 - K4213
g) *  Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése T4213 - K36413
h) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül) T053113/
053123/
053133
- K003
b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T053513 - K003
6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) T4213 - K32/33
7. *  Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni
B) *  Raktári többlet elszámolása
1. *  Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T211 - K9243
2. *  Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint T212 - K9243
3. *  Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint T9243 - K443
C) *  Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása
1. *  Átvétel a pénzügyi számvitel szerint T211/212 - K9242/9243
2. *  Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés c) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T9242/9243 - K443
D) *  Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás során
1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint T221 - K35
3. Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint
4. Készletek átadása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az értékesítésre átvevő szervezet részére: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja szerint
5. Készletek átadása a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál az értékesítésre átvevő szervezet részére: a III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint
Csökkenések
A) Anyagfelhasználás elszámolása
Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint T51
T6/7
- K211
K591
B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása
1. *  Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T813 - K211/212
2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T094012 - K0041
b) Általános forgalmi adó T094062 - K0041
3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Nettó érték T3514 - K912/9244
b) *  Általános forgalmi adó T3514 - K36422
4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T005 - K094013
b) Általános forgalmi adó T005 - K094063
5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3514
C) Visszáru elszámolása
E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként
D) *  Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása
1. Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint T842 - K211/212
2. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. pontja szerint
E) *  Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36582/36584 - K211/212
2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T218/228 - K36582/
36584
3. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint
F) *  Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása
1. *  Átadás a pénzügyi számvitel szerint T8434 - K211/212
2. Az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint
G) *  Értékvesztés elszámolása
Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K218/228

VI. FEJEZET

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

Növekedések
A) Késztermékek készletre vétele elszámolása
1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés
T51-56
T6/7
- K1-4
K591
2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint T232
T591
- K571
K6/7
B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása
1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint
Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés
T5
T6/7
- K1-4
K591
2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T231
T591
- K571
K6/7
Csökkenések
A) Késztermékek értékesítésének elszámolása
1. *  Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T571 - K232
T6/7 K591
2. További elszámolások: az V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 2-5. pontja szerint
B) *  Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása
1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint T842 - K232
2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint T571 - K572
3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. pontja szerint
C) *  Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása
1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a pénzügyi számvitel szerint T151 - K572
2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T571 - K232
E) *  Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36582/36584 - K232
2. Az átadott eszköz elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T238 - K36582/
36584
3. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként T571 - K572
4. Átadás, cégbírósági bejegyzés a pénzügyi számvitel szerint: a III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása, ha a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig az eszköz átadása megtörtént cím 4. és 5. pontja szerint
F) *  Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása
1. *  Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8434 - K232
2. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint T571 - K572
3. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint
G) *  Értékvesztés elszámolása
1. *  Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K238
2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint T571 - K572

VII. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) *  Lekötött bankbetétek elszámolása
1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerint T059163 - K003
2. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerint T311/312 - K32/33
3. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként (ha korábban nem került előírásra) T0940812/0940822 - K0041
K0940813/
b) *  Teljesítésként T005 - 0940823
4. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként (ha korábban nem került előírásra) T3514 - K9333/934
b) *  Teljesítésként T311/312/33 - K3514
5. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint.
6. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel szerint T005 - K098173
7. Lekötött bankbetét megszüntetése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K311/312
AB) * 
B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása
1. *  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K059152
b) Teljesítésként T059153 - K003
2. *  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Kincstárnál, társadalombiztosítás pénzügyi alapjánál, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8435 - K4219
b) Teljesítésként T4219 - K33
3. *  Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári körben) a pénzügyi számvitel szerint
a) Jóváírásként T331 - K361
b) Teljesítésként T361 - K331
4. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T098162 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K098163
5. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3518 - K921
b) Teljesítésként T33 - K3518
C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K059132
b) Teljesítésként T059133 - K003
c) Visszafizetési követelésként T098152 - K0041
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint T3518 - K33
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T098142 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K098143
c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K059142
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi számvitel szerint
a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül T33 - K4219
b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a jogosultnak utalják közvetlenül T42 - K4219
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési számvitel szerint T059143 - K003
6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi számvitel szerint
a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül T4219 - K33
b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra
Kapcsolódó tétel lehet: a XI. fejezet szerinti elszámolások T4219 - K91
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint T005 - K098153
8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint T33 - K3518
9. Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és pénzügyi számvitel szerint: a Kincstárnál a XII. fejezet E) Követelés elengedése cím, a megelőlegezés jogosultjánál a XII. fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint
D) *  Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) *  Tőkeösszeg (eladási ár) T0021 - K05911/05924/
05925(2)
b) Kamatrész (amennyiben ismert és meghatározható a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T0021 - K053532
2. *  Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T05911/05924/
05925(2)
T0022
- K0021
K05911/05924/
05925(2)
b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T053532
T0022
- K0021
K053532
c) Követelésként T09811/09824/
09825(2)
- K0041
d) Teljesítésként T005 - K09811/09824/
09825(3)
3. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint
a) Tőkeösszeg (eladási ár) T32/33 - K4219
b) *  Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T853 - K4213
c) *  Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása T372 - K853
4. Kamatrész (amennyiben korábban nem került nyilvántartásba vételre) elszámolása a kamat ismertté válásakor (pl. negyedéves, éves kamatperiódus elején a hitelt, kölcsönt nyújtó értesítése alapján)
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint T0022 - K053532
b) *  Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint T853 - K4213
c) *  Kamatrész elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T372 - K853
5. *  Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) az év elején a pénzügyi számvitel szerint T853 - K372
6. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint
a) *  Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig) T05911/05924/
05925(3)
- K003
b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T053533 - K003
7. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint
a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig valódi penziós ügyletnél) T4219 - K32/33
b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) T4213 - K32/33
E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása
1. *  Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) *  Visszafizetendő névérték T0021 - K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)
b) Fizetendő kamat T0021 - K053532
2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint
a) Lejegyzés névértéken követelésként T098122/
098124/
09823(2)
- K0041
b) Lejegyzés névértéken teljesítésként T005 - K098122/
098124/
09823(3)
c) *  Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként T0940922 - K0041
d) *  Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként T005 - K0940923
e) *  Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)
T0022
- K0021
K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)
f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T053532
T0022
- K0021
K053532
3. *  Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint
a) Lejegyzés névértéken T32/33 - K4219
b) *  Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként T3514 - K9353
c) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként T32/33 - K3514
d) *  Fizetendő kamat T853 - K4213
e) *  Kamatrész elhatárolása T372 - K853
4. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint
a) Lejegyzés névértéken követelésként T098122/
098124/
09823(2)
- K0041
b) Lejegyzés névértéken teljesítésként T005 - K098122/
098124/
09823(3)
c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és f) alpontja szerint
5. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint
a) Lejegyzés névértéken T32/33 - K4219
b) *  Befolyt összeg és a névérték különbsége T8553 - K4219
c) *  Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont d) és e) alpontja szerint
6. *  Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T853 - K372
7. Kamatfizetés a költségvetési számvitel szerint T053533 - K003
8. Kamatfizetés a pénzügyi számvitel szerint T4213 - K32/33
9. *  Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(3)
- K003
10. Értékpapír beváltásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T4219 - K32/33
F) *  Forint készpénzfelvétel elszámolása
1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint T321 - K361
2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T361 - K331
G) *  Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása
1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénzügyi számvitel szerint T361 - K33
2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint T323 - K361
H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára
1. *  Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel szerint T361 - K332
2. *  Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T331 - K361
3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként T0940922 - K0041
b) *  Teljesítésként T005 - K0940923
4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9353
b) Teljesítésként T361 - K3514
5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053542
b) Teljesítésként T053543 - K003
6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8553 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K361
I) Számlán jóváírt kamat elszámolása
1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként T0940812/ 0940822 - K0041
b) *  Teljesítésként T005 - K0940813/
0940823
2. *  Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9333/934
b) Teljesítésként T33 - K3514
J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása
1. *  Számlát terhelő díjak, jutalékok a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053372
b) Teljesítésként T053373 - K003
2. Számlát terhelő díjak, jutalékok a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T52 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K33
K) *  Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos elszámolások
1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3678
2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok kifizetése a pénzügyi számvitel szerint T3678 - K32/33
3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T09(2) - K0041
b) Teljesítésként T005 - K09(3)
4. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T351 - K9
b) Teljesítésként T3678 - K351
L) *  Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások
1. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K0591122
b) Követelésként T0981122 - K0041
c) Teljesítésként T005 - K0981123
2. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3311 - K4219
3. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0591123 - K003
4. *  A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T4219 - K3311
5. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végeleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053532
b) Teljesítésként T053533 - K003
6. A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T853 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K3311
7. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása: e fejezet J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása cím szerint
M) *  Külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelésének elszámolása
1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint T494 - K31-33
2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint T31-33 - K494
3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege veszteség jellegű T8551/8552 - K494
4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha az 1-2. pontot követően a pénzeszközökre a 494. számla egyenlege nyereség jellegű T494 - K9351/9352

VIII. FEJEZET

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) *  Illetményelőleg folyósítása
Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint T36515 - K32/33
B) *  A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K051(2)/0522
2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján T051(2)
T0022
- K0021
K051(2)
3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján T53/54
T6/7
- K4211
K591
4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint T051(3) - K003
5. *  Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K36515
6. *  Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint
a) Követelés teljesítéseként T005 - K094113
b) Kötelezettség teljesítéseként T051(3) - K003
7. Munkáltató követelései rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K3514
8. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel szerint T051(3) - K003
9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K32/33
10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0522
T0022
- K0021
K0522
11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T55
T6/7
- K4212
K591
12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költségvetési számvitel szerint T051(3) - K003
13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K33
14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint T0523 - K003
15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint T4212 - K33
C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
1. *  Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a pénzügyi számvitel szerint T3657 - K32/33
2. *  Az Egészségbiztosítási Alap kezelő szervének elszámolása alapján a következő hónapban érkezett megtérítés a pénzügyi számvitel szerint (kifizetőhelyi költségtérítés + megelőlegezett ellátások -munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás) T33 - K3657
3. *  Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T094112 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K094113
4. *  Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9244
b) Teljesítésként T3657 - K3514
5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K0522
b) Teljesítésként T0523 - K003
6. *  Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T55
T6/7
- K4212
K591
b) Teljesítésként T4212 - K3657
7. A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 1. pontja szerintiek fordítottjaként
8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjaként
D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások
1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T53/54
T6/7
- K442
K591
2. *  December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi számvitel szerint T3661 - K32/33
3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T55
T6/7
- K442
K591
4. *  December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T371 - K9244
5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint T442
T591
- K53/54
K6/7
6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 2. pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás)
7. *  December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint (kapcsolódó tétel lehet az e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 5. és 7. pontjai szerint elszámolások) T442 - K4211
8. *  December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K3661
9. *  December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 8. és 9. pontja szerint
10. *  December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 10. pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 5. pontja szerint
11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint
T442

-

K4212
12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 3. pontja szerint
13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K371
14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint
15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint
T4211

-

K442
E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása
1. *  Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36515 - K32/33
2. *  Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K36515
3. *  Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K051232
b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053512
c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K0522
d) Nettó összeg teljesítésként T051233 - K003
e) Általános forgalmi adó teljesítésként T053513 - K003
4. *  Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg kötelezettségként T54/211
T6/7
- K4211
K591
b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként T36412 - K4213
c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként T36414 - K4213
d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
e) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként T55
T6/7
- K4212
K591
f) Nettó összeg teljesítésként T4211 - K32/33
g) Általános forgalmi adó teljesítésként T4213 - K32/33
5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0523 - K003
6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T4212 - K33
7. *  Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek, készletfelhasználás elszámolása.
F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás * 
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K051(2)
2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre
3. *  Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T3662 - K32/33
4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján T051(2)
T0022
- K0021
K051(2)
5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján T54
T6/7
- K4211
K591
6. *  Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a költségvetési számvitel szerint T051(3) - K003
7. *  Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a pénzügyi számvitel szerint T4211 - K3662
8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022 - K0522
9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T55
T6/7
- K4212
K591
10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint T0523 - K003
11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint T4212 - K33
12. *  Kapcsolódó tétel: az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolások
G) *  Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás
1. Kötelezettségvállalás (utalvány névértéke összegéig) a költségvetési számvitel szerint T0021 - K051(2)
2. Megrendelés leadása az utalvány forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre
3. Kötelezettségvállalás az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegére a költségvetési számvitel szerint T0022 - K053512
4. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként T36412 - K4213
b) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként T36414 - K4213
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
5. Az egycélú utalványról szóló számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint
a) Névérték kiegyenlítése T3662 - K32/33
b) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése T4213 - K32/33
6. Az egycélú utalvány beszerzéséről szóló számla szerinti előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint T053513 - K003
7. Az egycélú utalványok munkavállalóknak történő kiadása és a kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 4-11. pontja szerint

IX. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Az önkormányzatnál
1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként (teljes összeg) T0911(2) - K0041
b) *  Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) T005 - K0911(3)
2. *  Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként (teljes összeg) T3511 - K921
b) *  Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét) T331 - K3511
c) A kifizető (önkormányzat) által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének jóváírásának elszámolása: a VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 2. pontja szerint
3. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Kiadás teljesítéseként T051(3) - K003
b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005 - K0911(3)
4. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént) T4211 - K3511
5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Kiadás teljesítéseként T0523 - K003
b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) T005 - K0911(3)
6. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént) T4212 - K3511
7. Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint
8. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalása a foglalkoztatottnak az önkormányzat fizetési számlájáról: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint
9. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint
10. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként (irányító szervi támogatás) T8435 - K4219
b) *  A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4219 - K3511
11. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja és e cím 5. pont b) alpontja szerint
12. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint
12a. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint
12b. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint
13. *  Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K05(2)
b) Kiadás teljesítésként T05(3) - K003
c) Bevétel teljesítésként T005 - K0911(3)
14. *  Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T5/8
T6/7
- K42
K591
b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T42 - K3511
B) Az önkormányzat költségvetési szervénél (kivéve Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szervek) * 
1. Irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint
2. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Kiadás teljesítéseként T051(3) - K003
b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T098162 - K0041
c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T005 - K098163
3. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T3518 - K921
b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4211 - K3518
4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 2. pont szerint
5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 3. pont szerint
6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Kiadás teljesítéseként T0523 - K003
b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T098162 - K0041
c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T005 - K098163
7. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már megtörtént)
a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) T3518 - K921
b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4212 - K3518
8. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a 6. pont szerint azzal, hogy az a) alpontban a K2. helyett a K502. rovat használata szükséges
9. *  Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 7. pont szerint
C) *  Nettó finanszírozás elszámolása
1. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint
a) A helyi önkormányzatokat megillető támogatások támogatási számlán történő jóváírásának elszámolása T3312 - K3672
b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások fedezetének jóváírása T3312 - K3657
c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítése T3672 - K3312
d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a megyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira T3672 - K3312
e) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a megyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira T3657 - K3312
f) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira T3657 - K3312
g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira T3672 - K3312
2. Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlegezés szükséges, annak elszámolása a VII. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása cím szerint történik.
3. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál pénzügyi számvitel szerint
a) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások forgótőke elszámolási számláin történő jóváírásának elszámolása (megyei igazgatóság által teljesített rész) T3312 - K3657
b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kifizetésének elszámolása a jogosult felé (megyei igazgatóság által teljesített rész) T3657 - K3312
D) *  Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása
1. *  A megyei igazgatóságok nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint
a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása T3312 - K3674
b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás átutalása a megyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira T3312 - K3674
c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv által a megyei igazgatóságok forgótőke elszámolási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke összegének jóváírása T3312 - K3674
d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő átutalásának elszámolása T3674 - K3312
e) A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, letiltások stb. elutalása jogosult részére) elszámolása T3674 - K3312
f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére T3674 - K3312
2. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a pénzügyi számvitel szerint
a) Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején T3654 - K33
b) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak T3654 - K33
c) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása T33 - K3654
d) *  A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása
da) Kötelezettség teljesítéseként T421 - K3654
db) Követelés teljesítéseként T3654 - K3511/3518
dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint
e) Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása T33 K3654

X. FEJEZET

TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K05506/
0584(2)
2. *  Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) T05506/0584(2)
T0022
- K0021
K05506/ 0584(2)
3. *  Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) T8435 - K4215/4218
4. *  Kifizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítésként T05506/0584(3) - K003
b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként T031 - K006
5. *  Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 - K32/33
6. *  Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint T006 - K031
7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl T0912/0916/
0925(2)
- K0041
8. *  Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T36516 - K8435
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T3511/3512 - K922/923
9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl T005 - K0912/0916/
0925(3)
10. *  Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T32/33 - K36516
b) Adott (a folyósítás) évén túl T32/33 - K3511/3512
B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) T001 - K0911/0916/
0921/0925(1)
b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) T05(1) - K001
2. *  Támogatás a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban] T0911/0916/
0921/0925(2)
- K0041
b) Teljesítésként T005 - K0911/0916/
0921/0925(3)
c) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségként T044 - K006
3. *  Támogatás a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként [az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja esetében a folyósítással egyidejűleg, egyébként az 1. pont szerinti időpontban] T3511/3512 - K921/922/
923/9244
b) Teljesítésként T32/33 - K3511/3512
4. *  Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443
5. *  A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint
6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T0916/0925(2) - K0041
b) Teljesítésként T005 - K0916/0925(3)
c) *  Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként T05(3) - K003
7. *  Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3511/3512 - K922/923
b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése) T421 - K3511/3512
8. *  Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint T006 - K044
9. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b) alpontja vagy a 6. pont szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl T0022 - K05502/
05506/0584(2)
10. *  Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T921/922/923/924
4
- K36711
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T8435 - K4215/4218
11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl T05502/05506/
0584(3)
- K003
12. *  Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T36711 - K32/33
b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 - K32/33
C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai
1. *  Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint T0021 - K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/0589(2)
2. *  Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) T054/05509/05511/
05512/0587/0588/
0589(2)
T0022
- K0021
K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/0589(2)
3. *  Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor) T8435 - K4214/4215/
4218
4. *  Kifizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítésként T054/05509/05511/
05512/0587/0588/
0589(3)
- K003
b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség T031 - K006
5. *  Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint T4214/4215/ 4218 K32/33
6. *  Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint T006 K031
7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T0965/0975(2) - K0041
8. *  Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T36516 - K8435
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T3516/3517 - K922/923
9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T005 - K0965/0975(3)
10. *  Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T32/33 - K36516
b) Adott (a folyósítás) évén túl T32/33 - K3516/3517
11. *  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3656 - K3312
12. *  Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3312 - K3656
13. *  Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint T0021 - K054(2)
b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T054(2)
T0022
- - K0021
K054(2)
c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján teljesítésként T054(3) - K003
14. *  Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8435 - K4214
b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint T4214 - K3676
c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel szerint T3676 K3312
D) *  A többcélú és az egycélú utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális támogatások, ellátások elszámolása
1. A többcélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet F) A többcélú utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy a K1. rovat helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni
2. Az egycélú utalványok beszerzésének, kiadásának és a kapcsolódó közterheknek az elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a VIII. fejezet G) Az egycélú utalványok beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím szerint azzal, hogy K1. rovat helyett a K4. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni
E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása
1. *  A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel szerint T361 - K33
2. *  A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint T331 - K361
3. *  Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K05862
4. *  Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T05862
T0022
- K0021
K05862
b) Teljesítésként T05863 - K003
c) *  Követelés tőkeösszege T09742 - K0041
d) *  Követelés kamatrésze T0940822 - K0041
5. *  Kölcsön folyósítása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelés tőkeösszege T3517 - K331
b) *  Követelés kamatrésze T3514 - K934
c) *  Követelés kamatrésze elhatárolása T934 - K441
6. *  Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint T005 - K09743
7. *  Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3517
8. *  Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint T441 - K934
9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint
a) *  Követelésként T0940822 - K0041
b) *  Teljesítésként T005 - K0940823
10. *  Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint T331 - K3514
11. *  Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T094112 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K094113
12. *  Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9244
b) Teljesítésként T331 - K3514
13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053372
b) Teljesítésként T053373 - K003
14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T52
T6/7
- K4213
K591
b) *  Teljesítésként T4213 - K331
F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 - K05504/
05508/
0582/
0586(2)
2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T05504/05508/
0582/0586(2)
T0022
K0021
K05504/
05508/
0582/0586(2)
b) Teljesítésként T05504/05508/
0582/0586(3)
- K003
c) *  Követelés tőkeösszege T0914/0923/0962/
0963/0964/0972/
0973/0974(2)
- K0041
d) *  Követelés kamatrésze T0940822 - K0041
3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelés tőkeösszege T3511/3512/ 3516/3517 - K32/33
b) *  Követelés kamatrésze T3514 - K934
c) *  Követelés kamatrésze elhatárolása T934 - K441
4. *  Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején T441 - K934
5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint
a) *  A tőkeösszeg visszafizetése T005 - K0914/0923/0962/
0963/0964/0972/
0973/0974(3)
b) *  A kamatrész visszafizetése T005 - K0940823
6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint
a) A tőkeösszeg visszafizetése T32/33 - K3511/3512/
3516/3517
b) A kamatrész visszafizetése T32/33 - K3514
G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerint
a) Visszafizetendő összeg tőkerésze T0021 - K05505/
0583(2)
b) Visszafizetendő összeg kamatrésze T0021 - K053532
2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T0915/0924(2) - K0041
b) Teljesítésként T005 - K0915/0924(3)
c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (tőkerész) T05505/
0583(2)
T0022
- K0021
K05505/
0583(2)
d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési T053532 - K0021
kötelezettségként (kamatrész) T0022 - K053532
3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege T32/33 - K4215/4218
b) *  Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze T853 - K4213
c) *  Kamatrész elhatárolása T372 - K853
4. *  Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint T853 - K372
5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint
a) A tőkerész visszafizetése T05505/0583(3) - K003
b) A kamatrész visszafizetése T053533 - K003
6. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint
a) A tőkerész visszafizetése T4215/4218 - K32/33
b) A kamatrész visszafizetése T4213 - K32/33
H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.)
1. *  Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) T001 - K0965/0975(1)
b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) T05(1) - K001
c) Követelésként T0965/0975(2) - K0041
2. *  Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint T3516/3517 - K922/923
3. *  Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint T33 - K36791
4. *  Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443
5. *  Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére
a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás T0021 - K05(2)
b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség T05(2)
T0022
- K0021
K05(2)
c) A pénzügyi számvitel szerint kötelezettség T1-8 - K42
6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel szerint
a) Kiadási előirányzat teljesítéseként T05(3) - K003
b) *  Bevételi előirányzat teljesítéseként T005 - K0965/0975(3)
6a. *  Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel szerint
a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként T42 - K3516/3517
b) *  A nemzetközi támogatási program pénzeszközeinek kivezetéseként T36791 - K33
7. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek fordítottjaként
b) Adott (a folyósítás) évén túl T0022 - K05511/
0588(2)
8. *  Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T922/923 - K36711
b) *  Adott (a folyósítás) évén túl T8435 - K4215/4218
9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő
b) Adott (a folyósítás) évén túl T05511/
0588(3)
- K003
10. *  Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Adott (a folyósítás) évén belül T36711 - K32/33
b) Adott (a folyósítás) évén túl T4215/4218 - K32/33
I) Garanciák, kezességek elszámolásai
1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T041 - K006
2. Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K05503/
05507/0581/
0585(2)
b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként T0913/0922/ 0961/0971(2) - K0041
c) Garancia, kezesség kivezetés T006 - K041
3. *  Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8435 - K4215/4218
b) *  Eredeti kötelezettel szembeni követelésként T3511/3512/
3516/3517
- K9244
4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint T05503/05507/
0581/0585(3)
- K003
5. Jogosultnak teljesítés a pénzügyi számvitel szerint T4215/4218 - K32/33
6. Eredeti kötelezett teljesítése a költségvetési számvitel szerint T005 - K0913/0922/
0961/0971(3)
7. Eredeti kötelezett teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3511/3512/
3516/3517

XI. FEJEZET

KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása
1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel szerint T093(2) - K0041
2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint T3513 - K911
3. Teljesítés a költségvetési számvitel szerint T005 - K093(3)
4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint T33 - K3513
5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint
a) Követelés csökkenésként T0041 - K093(2)
b) Teljesítés csökkenésként T093(3) - K005
6. *  Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi számvitel szerint T911 - K36711
7. *  Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T36711 - K33
8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési számvitel szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként
9. *  A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a pénzügyi számvitel szerint T3513 - K911
10. *  A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053552
b) Teljesítésként T053553 - K003
11. *  A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T8435 - K4213
b) Teljesítésként a kötelezettség és követelés összevezetésével T4213 - K3513
B) *  A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása
1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint
2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a részletező nyilvántartásokban
3. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 3. és 4. pontja szerint
4. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek nem járó bevételi rész elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T33 - K3673
5. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint T3673 - K33
6. Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 5-7. pontja szerint
7. A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja szerint
C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása
1. *  Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a pénzügyi számvitel szerint T33 - K3673
2. *  Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a pénzügyi számvitel szerint T3673 - K33
3. Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a részletező nyilvántartásokban
4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a részletező nyilvántartásokban
D) *  Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél
1. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a költségvetési számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) T005 - K093(3)
2. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a pénzügyi számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) T3653 - K3513
3. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet általi átutalást követően T33 - K3653
4. * 

XII. FEJEZET

EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T0021 - K053(2)
b) Általános forgalmi adó T0021 - K053512
2. *  Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/36512. könyvviteli számlák helyett a 36514. (kiküldetési előleg esetén a 36515.) könyvviteli számlát kell használni
3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T053(2)
T0022
- K0021
K053(2)
b) Általános forgalmi adó T053512
T0022
- K0021
K053512
c) Nettó előleg teljesítésként T053(3) - K003
d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T053513 - K003
4. *  Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleggel együtt) T52
T6/7
- K4213
K591
b) *  Előleg rendezése T4213 - K36514
c) *  Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)-g) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni
5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg (előleg nélkül) T053(3) - K003
b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) T053513 - K003
6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) T4213 - K32/33
7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. könyvviteli számlát kell használni
B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása
1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T094022/
094032/
094052
- K0041
b) Általános forgalmi adó T094062 - K0041
2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó érték T3514 - K912
b) *  Általános forgalmi adó T3514 - K36422
3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T005 - K094023/
094033/
094053
b) Általános forgalmi adó T005 - K094063
4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3514
C) Általános forgalmi adó elszámolás
1. *  Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint T053512/
05672/05742
T0022
- K0021
K053512/
05672/05742
2. *  Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a végszámla beérkezésekor a pénzügyi számvitel szerint
a) Levonható általános forgalmi adó T36412 - K4213/4216/
4217
b) Nem levonható általános forgalmi adó T36414 - K4213/4216/
4217
c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint T053513/
05673/05743
- K003
4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T4213/4216/
4217
- K32/33
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint T094062 - K0041
6. *  Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint T3514 - K36422
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint T005 - K094063
8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K3514
9. *  Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Fizetendő levonható általános forgalmi adó T36412 - K36422
b) *  Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó T36414 - K36422
c) *  Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K36414
9a. *  Előzetesen felszámított levonható és fizetendő általános forgalmi adó összevezetése T36422 - K36412
10. *  Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint T0022 - K053522
11. *  Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint T36422 - K4213
12. *  Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint T053523 - K003
13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint T4213 - K33
14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik T094072 - K0041
15. *  Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik T3514 - K36412
16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint T005 - K094073
17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (amennyiben az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik) T33 - K3514
18. *  Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K36412
D) Behajthatatlan követelés elszámolása
1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. *  Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint T8432/8433 - K35
E) Követelés elengedése
1. Követelés elengedése a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. *  Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K351
F) *  Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása
1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. *  Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K358
3. Értékvesztés visszaírása a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K0041
4. *  Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint T358 - K9244
G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása
1. *  Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint T36515 - K32/33
2. *  Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K36515
3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K05(2)
b) Teljesítésként T05(3) - K003
4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Kötelezettségként T1-2/3641/5/8
T6/7
- K4213/4215-4218
K591
b) Teljesítésként T4213/4215-
4218
- K32/33
H) *  Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása
1. *  Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K36518
2. Előleg értékvesztésének elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint
a) *  Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053552
b) Teljesítésként T053553 - K003
3. *  Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T36518 - K9244
4. *  Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T094112 - K004
b) Teljesítésként T005 - K094113
I) Kötelezettségek elengedése elszámolása
1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a költségvetési számvitel szerint T05(2) - K0022
2. *  Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint T42 - K9244
3. *  Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés b) pontja szerint] T9244 - K443
J) Adott engedmény elszámolása
1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
2. *  Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Nettó eladási ár T912/9244 - K3514/3515
b) *  Kiszámlázott általános forgalmi adó T36422 - K3514
3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint: az 1. pontban foglaltak szerint
4. *  Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K35
K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása
1. Átvállalt kötelezettségek a költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0021/0022 - K05(2)
2. *  Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint T8435 - K42
3. *  Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése szerint] T373 - K8435
L) *  Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása
1. A fedezeti célú ügylet a költségvetési számvitel szerint
a) Függő követelésként T032 - K006
b) Függő kötelezettségként T045 - K006
2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T0940822 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K0940823
3. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3514 - K934
b) Teljesítésként T32/33 - K3514
4. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T09832 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K09833
5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3518 - K9353
b) Teljesítésként T32/33 - K3518
6. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint b) és e) pontja szerint nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T371 - K934
7. *  Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, és e) pontja szerinti nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T371 - K9353
8. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T0022 - K053532
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T053533 - K003
b) Teljesítésként
9. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T853 - K4213
b) Teljesítésként T4213 - K32/33
10. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K05932
b) Teljesítésként T05933 - K003
11. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T8553 - K4219
b) Teljesítésként T4219 - K33
12. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint a b) és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T853 - K442
13. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T8553 - K442
14. A fedezeti célú ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint
a) Függő követelésként T006 K032
b) Függő kötelezettségként T006 K045
M) Előirányzatok elszámolása
1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) T05(1)
T001
- K001
K09(1)
2. *  Kiadási előirányzatok zárolása T001 - K05(1)
3. *  Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)
a) Csökkenés T001
T09(1)
- K05(1)
K001
b) Növekedés T05(1)
T001
- K001
K09(1)
N) *  Maradvány elszámolása
1. Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként T001 - K0981311
b) Kiadási előirányzatként T05(1) - K001
c) Követelésként T0981312 - K0041
d) Teljesítésként T005 - K0981313
2. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként T001 - K0981321
b) Kiadási előirányzatként T05(1) - K001
c) Követelésként T0981322 - K0041
d) Teljesítésként T005 - K0981323
O) *  Kerekítési különbözet elszámolása
1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T094112 - K0041
b) Teljesítésként T005 - K094113
c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K053552
d) Kiadás teljesítéseként T053553 - K003
2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint
a) *  Követelésként T3514 - K9244
b) Teljesítésként T32/33 - K3514
c) *  Kötelezettségként T8435 - K4213
d) Kiadás teljesítésként T4213 - K32/33
P) *  Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő visszatérülésének elszámolása
1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítés csökkentéseként T09(3) - K005
b) Követelés korrigálásaként T004 - K09(2)
2. *  Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint
a) Bevétel csökkentésként T9 - K351
b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe T351 - K36711
3. *  Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése T36711 - K32/33
4. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítés csökkentéseként T003 - K05(3)
b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentéseként T05(2) - K0022
5. *  Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint
a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként T42 - K1/2/5/8
b) Kötelezettség átvezetéseként T36516 - K42
6. *  Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése T32/33 - K36516
Q) *  A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évet követően történő elszámolása a közhatalmi bevételek kivételével
1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása az adott bevétel visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint T0022 - K05(2)
2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint T8 - K421
3. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T05(3) - K003
4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi visszatérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T421 - K32/33
5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása az adott kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K004
6. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi számvitel szerint T351 - K9
7. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint T005 - K09(3)
8. Költségvetési kiadások pénzforgalmi visszatérülésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K351
R) *  Behajtási költségátalány elszámolása
1. A megállapított behajtási költségátalány összegének végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele költségvetési számvitel szerint T0022 - K053552
2. A megállapított behajtási költségátalány összegének kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele pénzügyi számvitel szerint T8435 - K4213
3. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása költségvetési számvitel szerint T053553 - K003
4. A behajtási költségátalány pénzügyi teljesítésének elszámolása pénzügyi számvitel szerint T4213 - K32/33
S) *  Külföldi pénznemben meglévő követelések és kötelezettségek év végi értékelésének elszámolása
1. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint T05(2) - K0022
2. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint T421 - K494
3. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint T0022 - K05(2)
4. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint T494 - K421
5. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K0041
6. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, ha az év végi árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint T351 - K494
7. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint T0041 - K09(2)
8. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint T494 - K351
9. A fentiek elszámolása után a pénzügyi számvitelben a 494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla egyenlegétől függően
a) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1-8. pont szerinti tételek elszámolása utáni egyenlege követel jellegű, a pénzügyi számvitel szerint T494 - K9353
b) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1-8. pont szerinti tételek elszámolása utáni egyenlege tartozik jellegű, a pénzügyi számvitel szerint T8553 - K494

XIII. FEJEZET

KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI

1. Záró befejezetlen termelés T231
T591
- K571
K6/7
2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése T7 - K691
3. 6-os számlaosztály számláinak lezárása T691 - K6
4.7. számlaosztály számláinak zárása T591 - K7
5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése T81-83 - K51-56
6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően) T492/57 - K57/492
7. 8. számlaosztály számláinak zárása T492 - K8
8. 9. számlaosztály számláinak zárása T9 - K492
9. *  492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) T416/492 - K492/416
10. *  Mérlegszámlák zárása T493/1-4 - K1-4/493
11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása T003
T09(3)
- K05(3)
K005
12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés nyilvántartási számláinak zárása T05(2)
T0041
- K0022
K09(2)
13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása T001
T09(1)
- K05(1)
K001

XIV. FEJEZET * 

KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI

1. *  A mérleg számlák nyitása T1-4/491 K491/1-4
2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően) T416/414 - K414/416
3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése T571
T6/7
- K231
K591
4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési számvitel szerint T09(2)
T0042
- K0041
K09(2)
5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T351 - K352
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési számvitel szerint T0021/0022
T05(2)
- K05(2)
K0023/0024
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a pénzügyi számvitel szerint T422 - K421
8. *  Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetések a pénzügyi számvitel szerint
a) *  Éven túli lejáratú lekötött bankbetét kivezetése T361 - K311
b) *  Éven belüli lejáratú lekötött bankbetét nyilvántartásba vétele T312 - K361

XV. FEJEZET * 

A MEGSZÜNÉS CÍMRENDI MÓDOSÍTÁSOK KÖNYVVITELI FELADATAI * 

A) *  A megszűnő költségvetési szervnél
A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezetni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, azonban el kell végezni az 1-5. pontban foglalt feladatokat.
1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K116-146
2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K166
3. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 - K055062
b) Teljesítéseként T055063 - K003
4. A korrigált záró pénzkészlet összegével megegyezően pénzforgalom nélküli támogatás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként T8435 - K4215
b) Teljesítéseként T4215 - K3673
5. Kapcsolódó tételek: a záró beszámoló elkészültét követően a XIII. fejezet szerinti zárlati feladatok könyvelési lépései
B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél
1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T11/121-141 - K495
2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K119-149
3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K118-148
4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T151/152 - K495
5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K158
6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T16-17 - K495
7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K168/178
8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T21//24 - K495
9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K218-248
10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K411
11. A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495/412 - K412/495
12. *  Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495
T413
- K413
K495
13. *  A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint T495/413 - K413/495
13a. *  Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T364
T495
- K495
K364
14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T365 - K495
15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K36518
16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T366 - K495
17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K367
18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele
a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K004
b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T35 - K495
c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K358
d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T002 - K05(2)
e) *  Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K42
19. * 
20. *  Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele T31-33
T495
- K495
K318/3318/3328
21. *  A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T09162 - K0041
b) Teljesítéseként T005 - K09163
22. *  A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3511 - K922
b) Teljesítéseként T3653 - K3511
23. *  A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben T3673 - K3653
24. *  A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T37 - K495
25. *  A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T495 - K44
C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél
1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T11/121-141 - K491
2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K119-149
3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K118-148
4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T151/152 - K491
5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K158
6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T16-17 - K491
7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K168/178
8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T21-24 - K491
9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K218-248
10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K411
11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T412/491 - K412/491
12. *  Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491
T413
- K413
K491
13. *  A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint T491/413 - K413/491
13a. *  Az általános forgalmi adó elszámolása számlák megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T364
T491
- K491
K364
14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T365 - K491
15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K36518
16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T366 - K491
17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K367
18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele
a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T09(2) - K004
b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T35 - K491
c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K358
d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint T002 - K05(2)
e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott értékének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K42
f) * 
19. *  Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele T31-33
T491
- K491
K318/3318/3328
20. *  A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként T09162 - K0041
b) Teljesítéseként T005 - K09163
21. *  A megszűnő költségvetési szerv korrigált záró pénzkészletének elszámolása a megszűnés fordulónapjára pénzforgalom nélküli támogatásként a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként T3511 - K922
b) Teljesítéseként T3653 - K3511
22. *  A sajátos elszámolások összevezetése a pénzügyi számvitelben T3673 - K3653
23. *  A megszűnőnél kimutatott aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T37 - K491
24. *  A megszűnőnél kimutatott passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint T491 - K44
D) *  Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél
1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K11/121-141
2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T119-149 - K491
3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T118-148 - K491
4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K151/152
5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások nyitó terven felüli értékcsökkenésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T158 - K491
6. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K116-146
7. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K16-17
8. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K166
9. A befektetett pénzügyi eszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T168/178 - K491
10. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K21-22/24
11. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T218-248 - K491
12. A pénzeszközök nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K31-33
13. A pénzeszközök nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T318/3318/3328 - K491
13a. *  Az általános forgalmi adó elszámolása számlák nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T364
T491
- K491
K364
14. A követelés jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K365
15. Az adott előlegek nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T36518 - K491
16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K366
17. Az aktív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K37
18. A nemzeti vagyon induláskori értéke nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T411 - K491
19. A nemzeti vagyon változása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T412/491 - K412/491
20. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T413/491 - K413/491
21. Az eszközök értékhelyesbítésének forrása nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T415 - K491
22. A mérleg szerinti eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T416/491 - K416/491
23. A felhalmozott eredmény nyitó könyv szerinti értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T414/491 - K414/491
24. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T367 - K491
25. A passzív időbeli elhatárolások nyitó értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T44 - K491
26. Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái nyitó értékének kivezetése
a) Követelések nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T491 - K35
b) Követelések nyitó értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T358 - K491
c) Kötelezettségek nyitó bekerülési értékének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T42 - K491
27. A költségvetési számvitel nyilvántartási számlái nyitó adatainak kivezetése költségvetési számvitel szerint
a) A 01-04. nyilvántartási számlák kivezetése T006 - K01-04
b) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek kivezetése T05(2) - K002
c) Követelések kivezetése T004 - K09(2)
28. Kapcsolódó tétel: Az eredményszámlák zárása és a mérleg szerinti eredmény megállapítása a XIII. fejezet 1-9. pontja szerint
29. Mérlegszámlák forgalmának kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T119-149
T118-148
T158
- K11/121-
141/151/152
K495
b) A befektetett pénzügyi eszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T168/178
- K16-17
K495
c) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T218-248
K21-22/24
K495
d) A követelés jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T36518
K365
K495
e) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495 - K366
f) Az aktív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495 - K37
g) A saját tőke könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T411/412/
413/414/415/
416//495
- K412/413/414/
495
h) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T367 - K495
i) A passzív időbeli elhatárolások könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T44 - K495
j) Követelések és kötelezettségek könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T358
T42
- K35
K495
k) *  Az általános forgalmi adó elszámolása számlák forgalmának kivezetése a pénzügyi számvitel szerint T364
T495
- K495
K364
30. * 
31. *  Pénzeszközök könyvviteli számlái forgalmának kivezetése T495
T318/3318/3328
K31-33
K495
32. Költségvetési számvitel nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T003 - K05(3)
b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T05(2) - K002
c) Követelés teljesítési nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T09(3) - K005
d) Követelés nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T004 - K09(2)
e) Kiadási előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T001 - K05(1)
f) Bevételi előirányzat nyilvántartási számlái forgalmának kivezetése T09(1) - K001
E) *  Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél
1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1-26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként
2. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 27. pontjában szereplő tételek fordítottjaként
3. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási és könyvviteli számlái forgalmi adatainak átvétele: e fejezet D) cím 28-32. pontjában szereplő tételek fordítottjaként.
F) *  Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél
A fordulónapra az A) címben foglalt feladatokat kell elvégezni
G) *  Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év végére (következő évre) végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél
1. A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat nyilvántartási számlái záró adatainak nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint
a) A 01-04. nyilvántartási számlák nyitása T01-04 - K006
b) A kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási számláinak nyitása T002 - K05(2)
c) *  A követelés nyilvántartási számláinak nyitása T09(2) - K004
2. *  A fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat könyvviteli számlái nyitó adatainak átvétele: e fejezet D) cím 1-5., 7., 9-20. és 22-26. pontjában szereplő tételek fordítottjaként
3. *  Kapcsolódó tételek: a fejezeti kezelésű előirányzat, központi kezelésű előirányzat korrigált záró pénzkészletének elszámolása az e fejezet C) cím 20-22. pontja szerint [megjegyzés: az új fejezetet irányító szervnek a fentiek szerint nyilvántartásba vett adatokról adatot kell szolgáltatni az időközi mérlegjelentés C) űrlapján]

  Vissza az oldal tetejére